ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5703/UBND .ĐC

Nghệ An, ngày 15 tháng 08 năm 2013

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾTĐỊNH SỐ 111/2012/QĐ-UBND NGÀY 27/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BANHÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH

Do sơ suất trong quá trình biêntập, xây dựng bảng giá, Ủy ban nhân dân tỉnh xin đính chính nội dung Bảng giáchi tiết các loại đất năm 2013 địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 111/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Banhành Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Vinh như sau:

- Mức giá các thửa đất tại khu LK09: 2; 26 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnhNghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ .UBND ngày 27/12/2012 là12.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 11.440.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK09: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân,thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 11.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 10.400.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK 09:1; 23 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ Anphê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 6.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 5.720.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK09: 3; 5; 7; 9; 11A; 11B; 15; 17; 19; 21 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thànhphố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBNDngày 27/12/2012 là 5.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 4.727.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK01: 3; 5; 7; 9; 11A; 11B; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31 tờ bản đồ số 4,phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyếtđịnh số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 4.727.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK01: 1; 33 tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnhNghệ An phê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là5.500.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 5.200.000 đ/m2.

- Mức giá thửa đất tại khu LK 02:2, tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ Anphê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.500.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 5.720.000 đ/m2.

- Mức giá thửa đất tại khu LK 02:34, tờ bản đồ số 4, phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ Anphê duyệt tại Quyết định số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.500.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá thửa đấttrên có mức giá là 5.200.000 đ/m2.

- Mức giá các thửa đất tại khu LK02: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 tờ bản đồ số 4,phường Vinh Tân, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyếtđịnh số 111/2012/QĐ.UBND ngày 27/12/2012 là 5.000.000 đ/m2.

Nay đính chính mức giá các thửa đấttrên có mức giá là 4.727.000 đ/m2.

UBND tỉnh Nghệ An thông báo để cáctổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính và TN & MT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Giám đốc các Sở: Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Cục trưởng Cục thuế;
- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan;
- Chủ tịch UBND thành phố Vinh;
- Chủ tịch UBND phường Vinh Tân;
- Trung tâm Công báo;
- CV Địa chính;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Hồng Dương