THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 260/ĐC-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011
ĐÍNH CHÍNH
CHỈ THỊ SỐ 192/CT-TTG NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Do sơ xuất trong khâu đánh máy dự thảo văn bản, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ xin đính chính sai sót trong: Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, như sau:
Tại trang 1, dòng thứ 22 từ dưới lên, viết là: “… thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nay xin sửa lại là: “… thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Văn Tuấn