Doanh thu gộp (GROSS RECEIPTS) là tổng thu của công ty trước khi trừ các chi phí.

(The total receipts of a corporation before deducting expenses).