Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về các đối tượng được áp dụng chính sách đối với người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

"Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Theo quy định trên thì đối tượng là sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân bao gồm:

+ Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

+ Sỹ quan, hạ sỹ quan hưởng lương; công nhân, nhân viên và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất đấu thầu người dân có được đền bù hay không ? Thu hồi đất vô chủ như thế nào ?

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì chỉ huy phó quân sự phường xã là người hoạt động không chuyên trách tại xã, không giữ chức danh gì trong ủy ban nhân dân cấp xã nên không thuộc đối tượng được áp dụng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP .

Do đó, bạn không được hưởng chế độ đối với người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ? Thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ?