Đơn vị pháp lý (LEGAL ENTITY) là liên doanh công ty, hoặc tổ chức khác có khả năng thương lượng các hợp đồng, đảm nhận các nghĩa vụ tài chính và thanh toán nợ. Ngượcvới thể nhân, các đơn vị pháp lý được cấp phép bởi tiểu bang nơi những tổ chức này hoạt động. Một công ty là một pháp nhân, chịu trách nhiệm về các hoạt động. Công ty có thể bị kiện nếu không tuân thủ hợp đồng.