Dự trữ đồng thời (CONTEMPORANEOUS RESERVES) là phương pháp tính toán yêu cầu dự trữ của ngân hàng đối với các tài khoản tiền gửi và tiền mặt trong két dựa trên các số dư hiện hành. Các tài sản và nợ của ngân hàng được dùng để tính yêu cầu dự trữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang, được cộng vào ngày thứ Hai và được báo cáo vào ngày thứ Tư cùng tuần đó.