Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2002 số 02/2002/QH11

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2002 số 02/2002/QH11

Ngày 16 tháng 12 năm 2002 Quôc hội ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2002 số 02/2002/QH11 (Văn bản này hiện nay đã hết hiệu lực chỉ có giá trị nghiên cứu, tham khảo)

Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT hướng dẫn về quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng trong ngành giao thông

Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện nghị định 56/1999/NĐ-CP của CP về "Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của CP, các ...

Luật Giao thông đường bộ năm 2001 số 26/2001/QH10 của Quốc hội

Luật Giao thông đường bộ số 26/2001/QH10 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 ...

Luật hải quan năm 2001 của Quốc hội số 29/2001/QH10

Luật hải quan năm 2001 là một trong những văn bản pháp lý đầu tiên được Quốc hội ban hành điều chỉnh các hoạt động xuất nhập khẩu thông qua con đường hải ...

Nghị định 134/2006/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 14 tháng 11 năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2006/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp ...

Dịch vụ nổi bật