Về lĩnh vực Ngân hàng: Ghi chú nằm sát với bảng yết giá của các nhà giao dịch trong thị trường tiền tệ, biểu thị rằng bảng yết giá chỉ để làm thông tin tham khảo, và người giao dịch không sẵn sàng giao dịch kinh doanh (thực hiện mua bán) với mức giá đó.

Về Chứng khoán là sự sẵn sàng mua chứng khoán đăng ký với một người bảo lãnh phát hành - từ ngữ chỉ sự quan tâm.