Giá trị được ấn định (STATED VALUE) là giá trị của sự tư bản hóa Vốn cổ phần của công ty được ấn định và được ghi vào sổ sách của công ty trong trường hợp chứng khoán ấy không phải là danh nghĩa hoặc mệnh giá.

The value of a corporation s stock capitalization as stated and carried on its books in the event that the stock has no nominal or Par value.

STATEMENT OF ACCOUNT: bản kê tài khoản; Xem MONTHLY STATEMENT.

STATEMENT OF CONDITION: bản báo cáo tình hình tài chính; Xem BALANCE SHEET.