Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Công ty chưa kịp báo số người lao động với bên BHXH thì xảy ra tai nạn lao động phải giải quyết thế nào ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! Câu hỏi của bạn chúng tôi xin phép được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

2. Nội dung trả lời:

Thứ nhất, giải quyết chế độ khi người lao động bị tai nạn lao động nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội:

Điều 16  Luật bảo hiểm xã hội quy định về trách nhiệm của ng­ười lao động như sau:

"a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này;

b) Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội;

c) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định;

d) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật."

Điểm đ Khoản 2 Điều 6 Bộ luật lao động quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động

"Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế"

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì công ty bạn có trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trong trường hợp công ty bạn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì khi xảy ra tai nạn lao động công ty sẽ phải có trách nhiệm giải quyết chế độ này cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Điều 144 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

- Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

- Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

- Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.

 Điều 145 của Bộ luật  lao động  quy định quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật BHXH.

- Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng BHXH cho cơ quan BHXH, thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật BHXH.

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

- Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với mức như sau:

+ Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo HĐLĐ nếu bị suy giảm từ 5,0% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo HĐLĐ nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

+ Ít nhất 30 tháng tiền lương theo HĐLĐ cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động.

- Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 3 Điều này.

Thứ hai,  nếu trường hợp nếu công ty báo tăng được 1 tuần thì người lao động có được bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ không ? Theo quy định tại Điều 144, Điều 145 Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động vẫn phải có trách nhiệm đối với người lao động trong trường hợp này chứ Bảo hiểm xã hội không chi trả do người lao động chưa được tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động