Hầu hết các trường hợp này đều cho rằng, doanh thu điều chỉnh đối với họ là quá cao; trong khi đó có những hộ kinh doanh tốt hơn nhưng lại điều chỉnh thuế thấp. UBND xã cần giải quyết những kiến nghị trên như thế nào?

 Trả lời:

Căn cứ vào Điều 4 Mục II Quy chế tạm thời về việc quản lý các khoản thuế và thu khác ủy nhiệm cho UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu kèm theo Quyết định số 1751/TCT/QĐ/NV6, thì UBND xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế xác định mức thuế, nhưng quyết định cuối cùng về mức thuế thuộc về cơ quan Thuế. Do vậy, trong trường hợp này, Chủ tịch UBND xã phải tập hợp kiến nghị của các hộ kinh doanh để chuyển sang Đội thuế giải quyết, cụ thể như sau:
- Chủ tịch UBND xã chuyển danh sách kiến nghị của hộ kinh doanh cho Hội đồng tư vấn thuế xã kiểm tra, đối chiếu; yêu cầu Hội đồng tư vấn thuế xã phối hợp kiểm tra với Đội thuế để giải quyết kiến nghị của hộ kinh doanh;
- Chủ tịch UBND xã thông báo cho hộ kinh doanh biết đã chuyển kiến nghị cho Đội thuế và yêu cầu các hộ kinh doanh trong khi chờ đợi cơ quan Thuế kiểm tra và giải quyết kiến nghị, vẫn phải tuân thủ nộp thuế theo thông báo của cơ quan Thuế. Căn cứ pháp luật để yêu cầu các hộ kinh doanh vẫn phải nộp thuế là Mục 1 Phần H Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Mục 1 Phần G Thông tư số 120/2003/TT-BTC. 

Các văn bản liên quan:

Thông tư 120/2003/TT-BTC Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư 128/2003/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ biên tập