Câu h?i du?c biên t?p t? chuyên m?c tu v?n lu?t doanh nghi?p c?a công ty Lu?t Minh Khuê

>> Lu?t su tu v?n lu?t doanh nghi?p tr?c tuy?n, g?i: 1900.6162

 

Tr? l?i

 

Chào b?n! C?m on b?n dã tin tu?ng và g?i th?c m?c t?i công ty Lu?t Minh Khuê chúng tôi. V?i nh?ng thông tin mà b?n cung c?p, chúng tôi xin du?c tu v?n cho b?n nhu sau

Can c? pháp lý

Lu?t doanh nghi?p nam 2014

N?i dung tu v?n

Theo thông tin b?n cung c?p thì hi?n nay b?n mu?n h?y công ty TNHH b?n dã thành l?p t? nam 2009 d? thành l?p công ty m?i. Lu?t doanh nghi?p 2014 quy d?nh v? các tru?ng h?p và di?u ki?n gi?i th? doanh nghi?p nhu sau:

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2020

Ði?u 201. Các tru?ng h?p và di?u ki?n gi?i th? doanh nghi?p

"1. Doanh nghi?p b? gi?i th? trong các tru?ng h?p sau dây:

a) K?t thúc th?i h?n ho?t d?ng dã ghi trong Ði?u l? công ty mà không có quy?t d?nh gia h?n;

b) Theo quy?t d?nh c?a ch? doanh nghi?p d?i v?i doanh nghi?p tu nhân, c?a t?t c? thành viên h?p danh d?i v?i công ty h?p danh, c?a H?i d?ng thành viên, ch? s? h?u công ty d?i v?i công ty trách nhi?m h?u h?n, c?a Ð?i h?i d?ng c? dông d?i v?i công ty c? ph?n;

c) Công ty không còn d? s? lu?ng thành viên t?i thi?u theo quy d?nh c?a Lu?t này trong th?i h?n 06 tháng liên t?c mà không làm th? t?c chuy?n d?i lo?i hình doanh nghi?p;

d) B? thu h?i Gi?y ch?ng nh?n dang ký doanh nghi?p.

2. Doanh nghi?p ch? du?c gi?i th? khi b?o d?m thanh toán h?t các kho?n n? và nghia v? tài s?n khác và doanh nghi?p không trong quá trình gi?i quy?t tranh ch?p t?i Tòa án ho?c co quan tr?ng tài. Ngu?i qu?n lý có liên quan và doanh nghi?p quy d?nh t?i di?m d kho?n 1 Ði?u này cùng liên d?i ch?u trách nhi?m v? các kho?n n? c?a doanh nghi?p"

Vì b?n không nói c? th? công ty TNHH b?n thành l?p nam 2009 là công ty TNHH m?t thành viên hay công ty TNHH hai thành viên tr? lên nên vi?c gi?i th? công ty này s? ph? thu?c vào lo?i hình doanh nghi?p. C? th? n?u là công ty TNHH m?t thành viên do b?n làm ch? s? h?u thì vi?c gi?i th? ch? c?n s? d?ng ý c?a b?n còn n?u là công ty TNHH hai thành viên tr? lên thì vi?c gi?i th? công ty s? c?n s? d?ng ý c?a h?i d?ng thành viên. Trình t? và th? t?c gi?i th? doanh nghi?p du?c quy d?nh nhu sau:

Ði?u 202. Trình t?, th? t?c gi?i th? doanh nghi?p

"Vi?c gi?i th? doanh nghi?p trong các tru?ng h?p quy d?nh t?i các di?m a, b và c kho?n 1 Ði?u 201 c?a Lu?t này du?c th?c hi?n theo quy d?nh sau dây:

>> Xem thêm:  Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?

1. Thông qua quy?t d?nh gi?i th? doanh nghi?p. Quy?t d?nh gi?i th? doanh nghi?p ph?i có các n?i dung ch? y?u sau dây:

a) Tên, d?a ch? tr? s? chính c?a doanh nghi?p;

b) Lý do gi?i th?;

c) Th?i h?n, th? t?c thanh lý h?p d?ng và thanh toán các kho?n n? c?a doanh nghi?p; th?i h?n thanh toán n?, thanh lý h?p d?ng không du?c vu?t quá 06 tháng, k? t? ngày thông qua quy?t d?nh gi?i th?;

d) Phuong án x? lý các nghia v? phát sinh t? h?p d?ng lao d?ng;

d) H?, tên, ch? ký c?a ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t c?a doanh nghi?p.

2. Ch? doanh nghi?p tu nhân, H?i d?ng thành viên ho?c ch? s? h?u công ty, H?i d?ng qu?n tr? tr?c ti?p t? ch?c thanh lý tài s?n doanh nghi?p, tr? tru?ng h?p Ði?u l? công ty quy d?nh thành l?p t? ch?c thanh lý riêng.

3. Trong th?i h?n 07 ngày làm vi?c k? t? ngày thông qua, quy?t d?nh gi?i th? và biên b?n h?p ph?i du?c g?i d?n Co quan dang ký kinh doanh, co quan thu?, ngu?i lao d?ng trong doanh nghi?p, dang quy?t d?nh gi?i th? trên C?ng thông tin qu?c gia v? dang ký doanh nghi?p và ph?i du?c niêm y?t công khai t?i tr? s? chính, chi nhánh, van phòng d?i di?n c?a doanh nghi?p.

Tru?ng h?p doanh nghi?p còn nghia v? tài chính chua thanh toán thì ph?i g?i kèm theo quy?t d?nh gi?i th? phuong án gi?i quy?t n? d?n các ch? n?, ngu?i có quy?n, l?i và nghia v? có liên quan. Thông báo ph?i có tên, d?a ch? c?a ch? n?; s? n?, th?i h?n, d?a di?m và phuong th?c thanh toán s? n? dó; cách th?c và th?i h?n gi?i quy?t khi?u n?i c?a ch? n?.

4. Co quan dang ký kinh doanh ph?i thông báo tình tr?ng doanh nghi?p dang làm th? t?c gi?i th? trên C?ng thông tin qu?c gia v? dang ký doanh nghi?p ngay sau khi nh?n du?c quy?t d?nh gi?i th? c?a doanh nghi?p. Kèm theo thông báo ph?i dang t?i quy?t d?nh gi?i th? và phuong án gi?i quy?t n? (n?u có).

>> Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh từ công ty TNHH sang hộ kinh doanh ?

5. Các kho?n n? c?a doanh nghi?p du?c thanh toán theo th? t? sau dây:

a) Các kho?n n? luong, tr? c?p thôi vi?c, b?o hi?m xã h?i theo quy d?nh c?a pháp lu?t và các quy?n l?i khác c?a ngu?i lao d?ng theo th?a u?c lao d?ng t?p th? và h?p d?ng lao d?ng dã ký k?t;

b) N? thu?;

c) Các kho?n n? khác.

6. Sau khi dã thanh toán h?t các kho?n n? và chi phí gi?i th? doanh nghi?p, ph?n còn l?i chia cho ch? doanh nghi?p tu nhân, các thành viên, c? dông ho?c ch? s? h?u công ty theo t? l? s? h?u ph?n v?n góp, c? ph?n.

7. Ngu?i d?i di?n theo pháp lu?t c?a doanh nghi?p g?i d? ngh? gi?i th? cho Co quan dang ký kinh doanh trong 05 ngày làm vi?c k? t? ngày thanh toán h?t các kho?n n? c?a doanh nghi?p.

8. Sau th?i h?n 180 ngày, k? t? ngày nh?n du?c quy?t d?nh gi?i th? theo kho?n 3 Ði?u này mà không nh?n du?c ý ki?n v? vi?c gi?i th? t? doanh nghi?p ho?c ph?n d?i c?a bên có liên quan b?ng van b?n ho?c trong 05 ngày làm vi?c k? t? ngày nh?n h? so gi?i th?, Co quan dang ký kinh doanh c?p nh?t tình tr?ng pháp lý c?a doanh nghi?p trên Co s? d? li?u qu?c gia v? dang ký doanh nghi?p"

*) H? so gi?i th? doanh nghi?p bao g?m gi?y t? sau dây

- Thông báo v? gi?i th? doanh nghi?p;

-  Báo cáo thanh lý tài s?n doanh nghi?p; danh sách ch? n? và s? n? dã thanh toán, g?m c? thanh toán h?t các kho?n n? v? thu? và n? ti?n dóng b?o hi?m xã h?i, ngu?i lao d?ng sau khi quy?t d?nh gi?i th? doanh nghi?p (n?u có);

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định mới nhất của luật

-  Con d?u và gi?y ch?ng nh?n m?u d?u (n?u có);

-  Gi?y ch?ng nh?n dang ký doanh nghi?p.

Trên dây là n?i dung tu v?n c?a chúng tôi dành cho quý khách hàng. Ý ki?n tu v?n d?a trên nh?ng quy d?nh c?a pháp lu?t và thông tin mà khách hàng cung c?p. M?c dích dua ra s? tu v?n là d? cá nhân, t? ch?c tham kh?o. N?u có v?n d? th?c m?c b?n có th? liên h? v?i chúng tôi qua t?ng dài 1900.6162 d? du?c tu v?n pháp lu?t tr?c ti?p.

TRÂN TR?NG./.

B? PH?N TU V?N LU?T - CÔNG TY LU?T MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Kinh doanh dịch vụ làm đẹp có cần xin cấp giấy phép không?