Giám thị trại giam là người trông coi kỉ luật, trật tự ở trại giam và trại tạm giam.

Giám thị trại giam là người phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lí và điều hành toàn bộ hoạt động của trại giam, trại tạm giam, quản lí việc giam giữ, giáo dục, cải tạo... đếi với những người bị giam và tạm giam theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp lệnh thi hành án phạt tù ban hành ngày 08.3.1993, giám thị trại giam chỉ huy cán bộ, chiến sĩ và chịu trách nhiệm về việc quản lí, giam giữ, giáo dục người chấp hành hình phạt tù ở trại giam theo theo quy định của pháp luật. Theo Quy chế trại giam ban hành theo Nghị định số 60/CP ngày 16.9.1993, giám thị trại giam có nhiệm vụ, quyền hạn điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của trại giam; được quyết định những vấn đề thuộc hoạt động của trại giam trong khuôn khổ của pháp luật hoặc do cấp trên giao. Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7.11.1998 quy định giám thị trại giam có nhiệm vụ, quyền hạn: điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động trại giam; thực hiện việc giam, giữ và trả tự do cho người bị tạm giam, tạm giữ khi có lệnh và quyết định của người có thẩm quyền; tổ chức cho người đang bị giam, giữ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thụ lí vụ án có người bị tạm giam, tạm giữ biết việc hết thời hạn tam giam, tạm giữ, giao người bị tạm giam, tạm giữ theo lệnh trích xuất; phối hợp với các cơ quan có liên quan phục vụ tốt yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, thi hành hình phạt tù hoặc tử hình; tiến hành các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.