Giấy nợ ngắn hạn (PAPER) là thuật ngữ chung về các công cụ nợ ngắn hạn, như giấy chấp nhận của ngân hàng, hối phiếu thương mại, và các hối phiếu chứng từ. Nợ ngắn hạn là nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp cần vốn tạm thời, ví dụ, một nhà nhập khẩu cần tài trợ từ ngân hàng để chi trả chi phí mua hàng cho đến khi hàng tồn được bán. Công cụ nợ ngắn hạn có kỳ đáo hạn dưới 90 ngày đủ tiêu chuẩn để tái chiết khấu tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang; nghĩa là, nó có thể được sử dụng như là thế chấp cho khoản tạm ứng tín dụng của Dự trữ Liên bang.