BỘ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…...../QĐ-BTP    Hà Nội, ngày…........ tháng …...... năm............

   

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

_________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét đơn xin cấp Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam của tổ chức.............................................................................................;

>> Xem thêm:  Mr. Lưu Tý - Chuyên viên pháp lý phòng Hỗ trợ khách hàng - Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép:

Tổ chức:....................................................................................................................

Tên viết tắt:..............................................................................................................

Có trụ sở chính tại:.............................................................................................

được hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam thông qua Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

 

Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

Tên gọi:....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cấp dưỡng cho con khi chưa đăng ký kết hôn được thực hiện như thế nào ?

Tên viết tắt: ............................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Họ và tên người đứng đầu Văn phòng: ..............................................

........................................................................................................................................

 

Điều 2. Nội dung hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam:

Văn phòng con nuôi nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi.

 

Điều 3. Thời hạn Giấy phép:

Giấy phép có giá trị từ ngày …....... tháng ........... năm ........... đến ngày ........... tháng ........... năm ........... .

>> Xem thêm:  Người bị mất năng lực hành vi dân sự có thể kết hôn không ?

 

Điều 4. Mọi thay đổi nội dung trong Giấy phép này phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi và Điều 35 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

 

Điều 5. Mọi hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi của tổ chức ..................................................................... phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Nuôi con nuôi và các quy định hiện hành khác của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nơi nhận:                                                           

- Như Điều 1;

- Bộ Công an (để phối hợp);

- Cục thuế ...........................(để theo dõi);

- Lưu: VT, Cục CN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN

 

 

SỬA ĐỔI VÀ GIA HẠN

 

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van