Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1975.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1975

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ỦY

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xã/phường.........

Huyện/quận........

Tỉnh/thành phố............

Số:                             UB/HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Để dùng ở nước ngoài)

 

Ông/bà

Họ và tên:.............................................................Giới tính:................

Sinh ngày, tháng, năm....../......./....tại.................................................

Dân tộc:.............................Quốc tịch:................................................

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế...................

Số....................Ngày, tháng, năm cấp:../...../......... Nơi cấp:...............

Nơi thường trú hiện nay

.............................................................................................................

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh.....................................................

.............................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày. tháng.. năm .. đến ngày.....

tháng.... năm.......

Tình trạng hôn nhân:...........................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

            Giấy này đượccấp dùng để ....................................................

và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

.....ngày........tháng.......năm .......

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và  đóng dấu)