Giữ chứng khoán bất lợi (SADDLED) là từ mô tả vị thế của một cá nhân thấy mình giữ một chứng khoán không ai ưa chuộng với giá cao hơn giá thị trường hiện hành. Ông ta giữ nó là chứng khoán bất lợi.

Term describing the position of one who finds himself holding an undesirable stock at a price higher than the prevailing market price. He is saddled with it.