Hạn mức tín dụng (LINE OF CREDIT) là việc Ngân hàng cam kết cho vay đối với người vay với số tiền cụ thể trong kỳ hạn tương lai nhất định. Hạn mức tín dụng được xem xét lại hàng năm, không yêu cầu lệ phí hoặc số dư bù trừ khi hạn mức được bên cho vay bảo lãnh. Mức tín dụng ngân hàng được chấp nhận cho đến khi có thông báo và có thể được rút lại quyền chọn của ngân hàng. Khi bên vay được thông báo chính thức về tín dụng đã có, thì mức tín dụng được xem như hạn mức khuyến nghị. Khi mức tín dụng tối đa được duy trì nội bộ bởi bên cho vay và không được tiết lộ, đó là hạn mức tín dụng hướng dẫn. Trong hạn mức tín dụng thương mại thì bên vay thường được yêu cầu giữ lại 10% đến 20% hạn mức tín dụng trong số dư đền bù.