Hạng mục không mệnh giá (NONPAR ITEM) là chi phiếu mà một ngân hàng đồng ý thanh toán với chiết khấu so với mệnh giá của nó (giá trị danh nghĩa) khi xuất trình cho một ngân hàng khác để thu tiền.

Nghiệp vụ ngân hàng không dựa trên mệnh giá, hoặc hoạt động khấu trừ các hối phiếu và tín phiếu phát hành từ các ngân hàng khác là điều bình thường, cho tới khi Hệ thống Thu Chi phiếu Dự trữ Liên bang được thành lập vào năm 1916.