Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) là một dạng của chế độ tối huệ quốc (MFN) nhằm mục đích giảm hoặc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế phát triển.

GSP là một dạng điều ước quốc tế được thảo luận tại Hội nghị UNCTAD- II (New Delhi năm 1968). Đây là một hệ thống ưu đãi tạm thời, không có đi có lại về thuế quan của các nước công nghiệp phát triển dành cho các nước chậm và đang phát triển. Thông thường, mức thuế nhập khẩu theo chế độ GSP chỉ bằng 50% so với mức thuế theo chế độ

MEN. Nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, áp dụng mức thuế GSP bằng 0%. GSP chỉ áp dụng cho hàng công nghiệp đã qua chế biến có xuất xứ tại nước được hưởng. Để thực hiện GSP, mỗi nước công nghiệp đặt ra một hệ thống ưu đãi riêng, trong đó quy định loại hàng và mức ưu đãi. Hiện nay, có 27 nước công nghiệp, trong đó có Hoa Kỳ, đang thực hiện GSP.