HIỆP ĐỊNH

CỦA BỘ NGOẠI SỐ 11/LPQT NGÀY 19THÁNG 3 NĂM 2003
GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤCVÀ KHOA HỌC UCRAINA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC

(Cóhiệu lực từ ngày 11 tháng 2 năm 2003)

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàBộ Giáo dục và Khoa học Ucraina, dưới đây gọi tắt là "Hai Bên",

Căn cứ Hiệp định về hợp tác văn hoá,giáo dục và khoa học giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ Ucraina ký ngày 08 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ khuôn khổ luật pháp nhà nước của các quốc gia HaiBên;

Mong muốn củng cố mối quan hệ giữa hainước và tăng cường hiểu biết lẫn nhau;

Xuất phát từ niềm tin rằng, việc trao đổi trong lĩnh vựcgiáo dục và khoa học sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác giữa hai dân tộc;

Bày tỏ lòng mong muốn phát triển mối quan hệ trong tất cảcác lĩnh vực giáo dục và khoa học;

Đã thoả thuận như sau:

Điều 1. Hai Bên sẽ chútrọng đặc biệt vào các hình thức hợp tác sau:

- Trao đổi kinhnghiệm về các phương hướng quan trọng nhất trong việc phát triển, quản lý và kếhoạch hoá giáo dục;

- Tiến hành nhữngcông trình nghiên cứu khoa học chung thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhânvăn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục mà Hai Bên cùngquan tâm;

- Đào tạo và đàotạo lại trên cơ sở học toàn khóa hay học từng phần cho sinh viên, nghiên cứusinh, nghiên cứu sinh cao cấp, thực tập sinh khoa học, bỗi dưỡng nâng caonghiệp vụ và các hình thức trao đổi học thuật khác;

- Trao đổi chuyêngia giảng dạy ngắn hạn và dài hạn.

Điều 2. Hai Bên sẽ hỗtrợ việc thiết lập và phát triển hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học củahai nước; Xuất phát từ những lợi ích chung, các trường có thể ký kết các vănbản thoả thuận hợp tác riêng, phù hợp với các điều khoản được ghi trong bảnHiệp định này.

Điều 3. Hai bên trên cơsở trao đổi hàng năm sẽ cung cấp cho nhau:

- Đến 15 học bổngđào tạo đại học toàn khoá tại các trường đại học thuộc Bộ Giáo dục và Khoa họccủa hai nước;

- Đến 10 học bổngđào tạo nghiên cứu sinh tại các trường đại học thuộc Bộ Giáo dục và Khoa họchai nước;

- Đến 5 học bổngthực tập sinh khoa học.

Điều 4. Các điều kiệntài chính của việc trao đổi:

- Bên gửi sinhviên đi học sẽ chịu trách nhiệm trả các chi phí đi lại đến nơi học và chiềungược lại;

- Bên nhận sinhviên đến học, phù hợp với luật quy định của nước mình, sẽ chịu trách nhiệm trảcác chi phí cho công dân nước Bên gửi tới, bao gồm:

+ Đào tạo,

+ Chỗ ở,

+ Học bổng,

+ Bảo hiểm y tế(trừ các bệnh mãn tính và làm các bộ phận cơ thể giả),

+ Tiền đi lạitrên lãnh thổ nước đến học có liên quan đến kế hoạch học tập.

Điều 5. Hai Bên sẽ tạođiều kiện cho các công dân của hai nước được đào tạo tại các trường đại học củanước phía Bên kia với điều kiện chi phí toàn bộ cho việc học tập.

Điều 6. Hai Bên sẽ hỗtrợ việc nghiên cứu tiếng Ucraina trong các trường học của Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam và tiếng Việt trong các trường học của Ucraina bằng cách tiếnhành việc trao đổi các cán bộ giảng dạy tiếng Ucraina và tiếng Việt để giảngdạy dài hạn, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các hội thảo chuyên đề vềtiếng.

Điều 7. Hai Bên trongthời gian hiệu lực của Hiệp định này sẽ xem xét vấn đề ký kết Hiệp định liênChính phủ về công nhận lẫn nhau đối với các văn bằng giáo dục, học vị khoa học,chức danh học hàm của hai nước.

Điều 8. Với mục đíchtrao đổi kinh nghiệm, tiến hành giám sát việc thực hiện các điều khoản của Hiệpđịnh và đánh giá kết quả của sự hợp tác, Hai Bên hằng năm sẽ trao đổi các đoànđại biểu của các nhà quản lý và chuyên viên với số lượng 3 - 5 người trong thờigian đến 7 ngày.

Thời gian và địađiểm các cuộc gặp gỡ như vậy sẽ được xác định bằng kênh ngoại giao.

Điều 9. Việc sửa đổi và bổ sung đối với Hiệp định này đều phải được HaiBên thoả thuận bằng văn bản.

Điều 10. Những bất đồngliên quan tới việc giải nghĩa hay việc áp dụng Hiệp định này sẽ được giải quyếtbằng đường thương lượng và đàm phán giữa Hai Bên.

Điều 11. Hiệp định này cóhiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Hiệu lực của Hiệp định có thể đượctự động kéo dài thêm hai năm tiếp theo, nếu không Bên nào trong các Bên, trước6 tháng kết thúc Hiệp định, thông báo cho phía Bên kia bằng văn bản ý định củamình muốn chấm dứt hiệu lực của Hiệp định.

Hiệp định này sẽkhông còn hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản nhưghi ở trên của phía Bên kia. Trong trường hợp chấm dứt hiệu lực của Hiệp địnhnày, các điều khoản của Hiệp định tiếp tục được áp dụng đối với tất cả các biệnpháp, đã được thống nhất và bắt đầu trong giai đoạn Hiệp định có hiệu lực, nếuHai Bên không thoả thuận với nhau bằng văn bản về một điều khoản khác.

Ký tại thành phốHà Nội ngày 11 tháng 02 năm 2003 thành hai bản, mỗi bản bằng các thứ tiếngViệt, Ucraina và Nga, văn bản của mỗi thứ tiếng đều có giá trị như nhau. Trongtrường hợp có sự bất đồng, sẽ dựa trên bản tiếng Nga để xem xét.