HIỆP ĐỊNH

VỀHỢP TÁC KINH TẾ, KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ MA-DA-GAT-XCA (1980).

Mong muốn phát triển hợp táckinh tế và khoa học kỹ thuật giữa hai nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi vànhằm mục đích tạo khuôn khổ cần thiết cho những cuộc thương lượng trong tươnglai.

Hiểu rõ những khả năng hợp táckinh tế và kỹ thuật hiện có, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, côngnghiệp cũng như trong các ngành khác mà hai bên cùng quan tâm.

Đã thoả thuận những điều sau đây:

Điều 1: Chính phủ nướccộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước cộng hoà dân chủMa-da-gat-xca quyết định phát triển hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa hai nướctrong những lĩnh vực ma hai bên cùng quan tâm theo những điều lệ sẽ được haibên thoả thuận sau bằng các nghị định thư riêng theo tinh thần Hiệp định này.

Điều 2: Khi ký các nghịđịnh thư riêng, hai bên sẽ xem xét những hình thức hợp tác thích hợp nhất, đặcbiệt là việc thực hiện các dự án và công trình nghiên cứu cũng như việc giúp đỡkỹ thuật để thực hiện một số mục tiêu kinh tế.

Điều 3: Mỗi bên ký kếtcam kết tạo mọi điều kiện thuật lợi cần thiết cho những công dân của bên kiađược gửi sang công tác thể theo các điều khoản của hiệp định này để họ có thểhoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Những công dân nói trên phảituân theo mọi luật pháp và phong tục tập quán của nước tiếp nhận.

Điều 4: Những tài liệu vàthông tin trao đổi theo tinh thần Hiệp định này được xem là những tài liệu mậtchỉ được chuyển giao hoặc thông báo cho các bên thứ ba sau khi có đựơc phépbằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền của nước cung cấp tài liệu.

Điều 5: Để bảo đảm thựchiện tốt Hiệp định này và theo yêu cầu của mỗi bên lý kết đề nghị kiểm tra việcthưc hiện, nhưng đại diện được phép của hai bên có thể gặp nhau để giải quyết,bằng thương lượng,những vấn đề rất có thể này sinh trong việc thực hiện hiệpđịnh này.

Điều 6: Mọi điều sửa đổicủa hiệp định này phải được hai bên ký thoả thuận bằng văn bản.

Điều 7: Hiệp định này sẽ cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: Hiệp định này cóhiệu lực trong thời hạn 5 năm và đương nhiên sẽ tiếp tục có hiệu lực trong từngnăm năm một trừ trường hợp một trong các bên ký báo cho biết trước 6 tháng bằngmột văn bản ý định của mình muốn chấm dứt hoặc sửa đổi hiệp định. Đối với nhữngnghị định thư được ký trong khuôn khổ của hiệp định này, những điều khoản củahiệp định vẫn có giá trị cho đến khi các nghị định thư ấy và các điều ràng buộckèm theo được thực hiện xong.

Làm tại An-ta-na-ri-vô, tháng 11năm 1980, thành hai văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, các văn bản đều cógiá trị ngang nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HOÀ DÂN CHỦ
MA-ĐA-GAT-XCA

BỘ NGOẠI THƯƠNG
-------

SAO KÍNH GỬI
---------

Số: 42/BNgT /ĐU

Hà Nội ngày 16 tháng 5 năm 1981

Các vụ: Khu vực 2, Kế hoạch, KTTV
Lưu: Điều ước

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Văn Đạt