BỘ THUỶ SẢN
******

Số: 09/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

Hiệp định giữa Bộ Thủysản nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế phát triển và táithiết nước Cộng hòa Chi-lê về Hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản có hiệu lựctừ ngày 18 tháng 11 năm 2004./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Anh

HIỆP ĐỊNH

GIỮA BỘ THỦY SẢN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ BỘKINH TẾ, PHÁT TRIỂN VÀ TÁI THIẾT NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ VỀ HỢP TÁC NGHỀ CÁ VÀNUÔI TRỒNG THỦY SẢN.

Bộ Thủy sản nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế, Phát triển và Tái thiết nước Cộnghòa Chilê (dưới đây được gọi là "hai Bên"), mong muốn tăng cường quanhệ hữu nghị truyền thống hiện có giữa hai nước và cùng quan tâm đến việc thúcđẩy khuyến khích hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và pháttriển bền vững nguồn lợi thủy sản hai nước.

Đã thỏa thuận ký Hiệpđịnh hợp tác nghề cá và nuôi trồng thủy sản như sau:

Điều 1. Hai bên sẽ phát triểnvà thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực sau:

- Trao đổi thông tin vềnguồn lợi và nuôi trồng thủy sản mà hai Bên cùng quan tâm;

- Trao đổi thông tin vềcác quy định về quản lý nghề cá mà hai Bên cùng quan tâm;

- Trao đổi kinh nghiệmliên quan đến cấp giấy phép khai thác thủy sản và xác định hạn mức trong khaithác thủy sản;

- Trao đổi kinh nghiệmvề việc xây dựng luật nghề cá và những văn bản dưới luật;

- Trao đổi thông tin vềchính sách nghề cá và nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo sự ổn định và gìn giữnguồn lợi thủy sản và môi trường;

- Thúc đẩy mối quan hệhợp tác giữa các trung tâm đào tạo, giáo dục và các Viện nghiên cứu nuôi trồngthủy sản;

- Phát triển nuôi trồngthủy hải sản liên quan đến các nguồn tài nguyên mà hai Bên cùng quan tâm;

- Phát triển công nghệsau thu hoạch và an toàn vệ sinh thực phẩm (bao gồm chế biến, phân phối và thươngmại thủy sản);

- Trao đổi thông tinliên quan tới vấn đề về giới nhằm có cái nhìn tổng quan về sự tham gia của phụnữ và nam giới trong khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Điều 2. Hai Bên thỏa thuận hợptác nhằm đạt được những mục tiêu đã nêu ở trên thông qua các cơ chế sau đây:

- Thiết lập các nhómcông tác giữa hai cơ quan;

- Trao đổi các nhómnghiên cứu kỹ thuật về các vấn đề hai Bên cùng quan tâm

- Trao đổi các đoànnghiên cứu kỹ thuật về các vấn đề hai Bên cùng quan tâm;

- Trao đổi số liệu vàtài liệu tuyên truyền như: thống kê nghề cá hàng năm, sách tham khảo, bản tinkhoa học, báo cáo kỹ thuật và tài liệu nghe nhìn...

- Trao đổi ý kiến để xâydựng các chính sách và kế hoạch hành động trong lĩnh vực nghề cá và nuôi trồngthủy sản;

- Trao đổi kinh nghiệmliên quan tới quyền sử dụng nguồn lợi thủy sản;

- Xây dựng và thực hiệncác dự án hợp tác kỹ thuật về chuyển giao công nghệ liên quan tới những vấn đềmà hai Bên cùng quan tâm.

Điều 3. Mọi chi phí cho việcthực hiện các hoạt động nêu trong Hiệp định này là trách nhiệm của mỗi Bên. HaiBên cùng thống nhất thỏa thuận về phương thức để thực hiện từng hoạt động cụthể.

Điều 4. Hiệp định này sẽ cóhiệu lực từ ngày ký và không xác định thời gian kết thúc, trừ khi một trong haiBên thông báo cho bên kia trước 3 tháng bằng văn bản qua con đường ngoại giaovề ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Việc chấm dứt Hiệp địnhnày sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và thời hạn của bất kỳ các hoạt động hợptác nào được tiến hành theo Hiệp định này cho tới thời hạn kết thúc việc thựchiện các dự án được thống nhất theo các lĩnh vực hợp tác.

Ký tại San Chiago, Cộnghòa Chi-lê ngày 18 tháng 11 năm 2004 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt,tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trongtrường hợp có sự hiểu khác nhau khi giải thích Hiệp định, văn bản tiếng Anh sẽđược dùng làm cơ sở giải thích./.

THAY MẶT BỘ KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VÀ TÁI THIẾT NƯỚC CỘNG HÒA CHI-LÊ
BỘ TRƯỞNG BỘ KINH TẾ VÀ NĂNG LƯỢNG
Jorge Rodriguez Grossi

THAY MẶT BỘ THỦY SẢN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
Tạ Quang Ngọc