HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ U-CRAI-NA VỀ CÔNG NHẬN LẪN NHAU CÁC VĂN BẰNGGIÁO DỤC, HỌC VỊ KHOA HỌC VÀ HỌC HÀM.

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Chính phủ U-Crai-na, dưới đây gọi tắt là “hai Bên”,

Căn cứ vào khuôn khổ pháp luật củaquốc gia hai Bên,

Mong muốn phát triển mối quan hệsong phương trong lĩnh vực giáo dục và khoa học,

Nhằm thiết lập những chuẩn mực vềcông nhận lẫn nhau các văn bằng giáo dục, học vị khoa học, học hàm,

Phù hợp với Hiệp định về hợp tácgiáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và BộGiáo dục và Khoa học U-Crai-na ký ngày 11 tháng 02 năm 2003,

Đã thoả thuận những điều sau đây:

Điều 1. Hiệp định này được áp dụng đối vớitất cả các văn bằng quốc gia về giáo dục, học vị khoa học và học hàm do cơ quannhà nước của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và U-Crai-na cấp.

Điều 2. Việc công nhận các văn bằng giáodục, học vị khoa học và học hàm được thực hiện phù hợp với các yêu cầu của phápluật hiện hành của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và U-Crai-na.

Điều 3. Việc công nhận lẫn nhau các vănbằng được nói tới tại Điều 1 của Hiệp định này sẽ không được thực hiện trongtrường hợp phát hiện trong những văn bằng này có sự khác biệt cơ bản, không đápứng được những yêu cầu được quy định đối với từng trình độ học vấn, học vị khoahọc và học hàm của mỗi Bên.

Điều 4. Văn bằng tốt nghiệp các bậc họctương ứng và trung học cơ sở cấp tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và U-Crai-na, được công nhận lẫn nhau.

Điều 5. Văn bằng tốt nghiệp trung học phổthông cấp tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và U-Crai-na được công nhậnlẫn nhau, và cho phép những người có bằng này được dự tuyển vào các trường đạihọc trên lãnh thổ của hai Bên.

Điều 6. Văn bằng tốt nghiệp đào tạo nghề docác trường dạy nghề Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp và văn bằng tốtnghiệp các trường kỹ thuật dạy nghề với trình độ “công nhân lành nghề” cấp tạiU-Crai-na, được công nhận lẫn nhau, phù hợp với các ngành nghề tương đương haycùng loại và trình độ đào tạo được ghi trong văn bằng này.

Điều 7. Bằng tốt nghiệp trung học chuyênnghiệp với trình độ “kỹ thuật viên” cấp tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namvà bằng tốt nghiệp tại các trường đại học với trình độ chuyên môn “chuyên giasơ cấp” cấp tại U-Crai-na, được công nhận lẫn nhau, phù hợp với chuyên ngànhđào tạo cùng loại hay tương đương được ghi trong các văn bằng này.

Điều 8. Bằng tốt nghiệp đại học với trình độ“cử nhân” cấp tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và U-Crai-na, được côngnhận lẫn nhau, phù hợp với chuyên ngành đào tạo tương đương hay cùng loại đượcghi trong các văn bằng này.

Điều 9. Bằng tốt nghiệp đại học với trình độ“ kỹ sư” hay “thạc sĩ” cấp tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bằng tốtnghiệp đại học trình độ “chuyên gia” hay “thạc sĩ” cấp tại U-Crai-na, được côngnhận lẫn nhau, phù hợp với chuyên ngành đào tạo tương đương hay cùng loại đượcghi trong các văn bằng này.

Điều 10. Văn bằng công nhận học vị khoa học“tiến sĩ” cấp tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tương đương với văn bằngcông nhận học vị khoa học “phó tiến sĩ” (“candidat nauk”) do Hội đồng học vịcấp của U-Crai-na cấp, được công nhận lẫn nhau.

Văn bằng công nhận học vị khoa học“tiến sĩ khoa học” (“doctor nauk”) do Hội đồng học vị cấp cao quốc gia củaU-Crai-na cấp, được công nhận tương đương tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tính tương đương của văn bằng côngnhận các học vị khoa học được quy định phù hợp với pháp luật hiện hành của haiBên.

Điều 11. Chứng nhận chức danh “phó giáo sư”(“associate professor”) và “giáo sư” (“full professor”) cấp tại Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam, tương đương với văn bằng chứng nhận chức danh “phó giáo sư”(“dosent”) và “giáo sư” (“professor”) do Bộ Giáo dục và Khoa học U-Crai-na cấp,được công nhận lẫn nhau.

Điều 12. Việc công nhận lẫn nhau về văn bằnggiáo dục, học vị khoa học, học hàm được quy định từ Điều 4 đến Điều 11 của Hiệpđịnh này không miễn cho người sở hữu một số loại văn bằng khỏi trách nhiệm thựchiện các yêu cầu chung khác (ngoài điều kiện có văn bằng tương ứng), xuất trìnhkhi dự tuyển vào các trường, học nghiên cứu sinh, xét phong tặng học hàm haythực hiện các hoạt động nghề nghiệp trên lãnh thổ của hai Bên.

Điều 13. Chứng chỉ do các cơ sở đào tạo cấpsau khi kết thúc các khoá nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, được công nhận trênlãnh thổ của hai Bên, nhưng không làm cơ sở để nhận bằng cấp về trình độ chuyênmôn hay chuyên ngành.

Điều 14. Để thực hiện các điều khoản của Hiệpđịnh này, hai Bên sẽ cung cấp cho nhau những thông tin về tiêu chí và quy trìnhcông nhận các văn bằng giáo dục, học vị khoa học, học hàm, cũng như sẽ kịp thờithông báo cho nhau những thay đổi trong hệ thống giáo dục của mình.

Điều 15. Theo thoả thuận của hai Bên, Hiệpđịnh này có thể có những sửa đổi và bổ sung được hai Bên xem xét, điều chỉnh vàsẽ được thực hiện bằng các Nghị định thư riêng như là một bộ phận không thể táchrời của Hiệp định này.

Điều 16. Mọi tranh chấp nảy sinh trong khithực hiện hay trong công việc giải thích nội dung Hiệp định này sẽ được hai Bêngiải quyết thông qua tham khảo ý kiến và đàm phán.

Điều 17. Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngàyký và có giá trị vô thời hạn.

Một trong hai Bên có thể chất dứthiệu lực của Hiệp định bằng cách thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giaocho Bên kia về ý định chất dứt hiệu lực của Hiệp định. Hiệp định chấm dứt sau12 tháng, kể từ ngày một trong hai Bên nhận được thông báo của Bên kia.

Làm tại Kiev ngày 04 tháng 11 năm2004 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng U-Crai-na và tiếng Nga, cácvăn bản đều có giá trị như nhau. Trường hợp có sự bất đồng trong việc giảithích Hiệp định, văn bản tiếng Nga sẽ dùng làm cơ sở./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI U-CRAI-NA
Vũ Dương Huân

THAY MẶT CHÍNH PHỦ U-CRAI-NA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC

Kremen Vassil Grigorovich