BỘ NGOẠI GIAO

******


Số : 74/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2005

Hiệp định giữa Bộ Giáo dục và Đàotạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liênbang Nga về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6năm 2005.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hoàng Anh

HIỆP ĐỊNH

GIỮA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM VÀ BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC LIÊN BANG NGA VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰCGIÁO DỤC

Bộ Giáo dục và Đào tạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga, dưới đây gọi tắc là hai Bên;

Căn cứ những điều khoản của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác văn hóa và khoa học kýngày 28 tháng 10 năm 1993;

Nhằm mục đích tiếp tục hoàn thiện và phát triển sự hợp tác trong lĩnhvực giáo dục giữa hai nước trên cơ sở những nguyên tắc bình đẳng, hai Bên cùngcó lợi và hiệu quả;

Với mong muốn tạo ra động lực mới cho sự hợp tác song phương trong lĩnhvực giáo dục, đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Hai Bên tập trung nỗ lực nhằm tạo ra những điều kiện bảo đảm cho sự pháttriển các mối quan hệ lâu dài và mang tính xây dựng trong lĩnh vực giáo dục vàvới mục đích này, trong giai đoạn Hiệp định có hiệu lực, sẽ tiến hành hợp táctrong các lĩnh vực sau đây:

- Đào tạo chuyên gia và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ khoa học– giáo dục;

- Thúc đẩy và phát triển mối quan hệ đối tác trực tiếp giữa các cơ sởgiáo dục của hai nước;

- Soạn thảo các chương trình và dự án chung nhằm phát triển giáo dụcnhân văn, khoa học tự nhiên và kỹ thuật;

- Trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học – giáo dục;

- Tiến hành phân tích so sánh việc cấp phép đào tạo, cấp văn bằng, họcvị khoa học và việc kiểm định các chương trình, các khóa học trong hệ thốnggiáo dục của hai nước;

- Xây dựng mạng thông tin và ngân hàng dữ liệu về hệ thống giáo dục,trao đổi các tài liệu giảng dạy hiện có;

- Hỗ trợ nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa của hai Bên trong các cơ sở giáodục của hai nước;

- Tổ chức tiến hành các cuộc triển lãm chung về dịch vụ giáo dục và côngnghệ mới trong giáo dục.

Điều 2. Bên Nga cấp cho Bên Việt Nam học bổng để công dân Việt Nam học tập và nâng cao trình độ chuyên môn tại các cơ sở giáo dục của Liên bang Nga bằngngân sách của Liên bang. Chỉ tiêu học bổng (số suất học bổng) và điều kiện tiếpnhận được hai Bên khẳng định hàng năm.

Điều 3.

3.1. Hàng năm hai Bên trao đổi tương đương mỗi Bên đến 30 sinh viên,nghiên cứu sinh và thực tập sinh đi học tập và nâng cao trình độ chuyên môn.

3.2. Trong khuôn khổ Chương trình của Chính phủ về đào tạo chuyên giaViệt Nam tại nước ngoài, Bên Việt Nam gửi và Bên Nga nhận một số lượng nhấtđịnh công dân Việt Nam sang học tập và nâng cao trình độ chuyên môn tại các cơsở giáo dục đại học của Liên bang Nga với điều kiện Bên Việt Nam thanh toán cáckhoản chi phí cần thiết. Thủ tục tiếp nhận do hai Bên thỏa thuận.

3.3. Hai Bên tạo điều kiện cho công dân của mình tiếp thu kiến thức đạihọc, cũng như học ở trình độ nghiên cứu sinh và thực tập sinh tại nước Bên kia,với điều kiện mọi khoản học phí, tiền ở, tiền đi đến nơi học và ngược lại đượcchi trả bằng nguồn kinh phí của cá nhân người học hoặc các tổ chức nhận thanhtoán các khoản trên.

Điều kiện hợp tác trong khuôn khổ mục 3.2 và 3.3 sẽ được quy định trongcác Nghị định thư phù hợp.

Điều 4. Hai Bên thực hiện hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ và văn họctheo các hướng sau:

- Đào tạo chuyên gia về lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Nga và vănhọc;

- Nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên/giáo viên;

- Trao đổi tài liệu học tập và phương pháp giảng dạy.

Nhằm mục đích này, hai Bên thực hiện những trao đổi sau:

- Đến 30 sinh viên học chuyển tiếp ngành tiếng Việt, ngành tiếng Nga vàVăn học với thời hạn đến 10 tháng.

- Đến 15 giảng viên/giáo viên tiếng Việt và tiếng Nga nâng cao trình độchuyên môn với thời hạn đến 10 tháng.

Điều 5. Hai Bên bảo đảm định kỳ gửi chuyên gia các trường đại học, trong đó cóchuyên gia tiếng Việt và tiếng Nga đến giảng dạy trong khoảng thời gian nhấtđịnh tại các trường đại học theo đề nghị của một trong hai Bên.

Điều 6. Bên nhận bảo đảm cho sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và giảngviên/giáo viên đi theo Điều 2, Điều 3 (mục3.1) và Điều 4 của Hiệp định này đượcmiễn học phí, được sử dụng thư viện và được cấp học bổng theo pháp luật củanước mình.

Mức chi trả tiền ở trong ký túc xá của sinh viên, nghiên cứu sinh, thựctập sinh và giảng viên/ giáo viên được thực hiện theo pháp luật của hai nước.

Bên gửi thanh toán chi phí đi đến nơi học, làm việc và ngược lại củasinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và giảng viên/giáo viên.

Điều 7. Sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh hiện đang học tập tại các cơsở giáo dục của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của Liên bang Nga vẫntiếp tục học tập, nghiên cứu cho đến hết khóa học theo những điều kiện được quyđịnh trong các Hiệp định mà hai Bên đã ký kết trước đây.

Điều 8. Hai Bên hỗ trợ việc tổ chức các cuộc triễn lãm - hội chợ và các hội thảohàng năm với sự tham gia của các cơ sở giáo dục để thu hút công dân Việt Nam sang học tại các trường đại học của Nga và công dân Nga sang học tại các trường đại học của Việt Nam.

Điều 9. Hai Bên hỗ trợ việc thành lập trên lãnh thổ nước mình phân hiệu của cáccơ sở giáo dục của nước Bên kia phù hợp với luật pháp của hai Bên .

Việc bảo đảm tài chính để thành lập và hoạt động của các phân hiệu nàyđược thực hiện bằng nguồn kinh phí của các cơ sở giáo dục đứng ra thành lậpphân hiệu.

Điều 10. Trên cơ sở có sự đồng thuận hai Bên có thể bổ sung và sửađổi Hiệp định này.

Điều 11. Hiệp định này có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày ký và đượcmặc nhiên gia hạn từng 03 năm một nếu không Bên nào thông báo cho phía Bên kiabằng văn bản về ý định chấm dứt hiệu lực Hiệp định của mình thông qua con đườngngoại giao trong thời hoạn ít nhất 6 tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực.

Làm tại Matxcơva ngày 24 tháng 6 năm 2005 thành hai bản mỗi bản bằng cảtiếng Việt và tiếng Nga, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

THAY MẶT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Văn Ngạnh
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

THAY MẶT BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC LIÊN BANG NGA

A-A.Phursenko
Bộ Trưởng
BỘ GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC