HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

VỀ HÌNH SỰ GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàĐại Hàn Dân Quốc (sau đây gọi là "các Bên").

Mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tácgiữa hai nước trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự trên cơ sở tôn trọngchủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Phù hợp với các quy định của Hiệpđịnh này, các Bên sẽ tương trợ cho nhau trong các vấn đề về hình sự.

2. Các vấn đề về hình sự theo Hiệp địnhnày là việc điều tra, truy tố, xét xử đối với bất kỳ tội phạm nào, bao gồm cảcác tội phạm về thuế, hải quan, quản lý ngoại hối hoặc các vấn đề về thu nhậpmà tại thời điểm yêu cầu tương trợ thuộc quyền truy cứu trách nhiệm hình sự củaBên yêu cầu.

3. Tương trợ bao gồm:

a) Thu thập chứng cứ hoặc lấy lờikhai;

b) Cung cấp thông tin, tài liệu, hồsơ và vật chứng;

c) Xác định nơi ở của người, nơi có đồvật và nhận dạng người, đồ vật;

d) Tống đạt giấy tờ;

e) Thực hiện yêu cầu khám xét và thugiữ;

f) Bố trí cho người liên quan cung cấpchứng cứ hoặc giúp đỡ trong điều tra, truy tố, xét xử hình sự trên lãnh thổ củaBên yêu cầu;

g) Truy tìm, thu giữ, kê biên và tịchthu tài sản do phạm tội mà có và phương tiện phạm tội;

h) Các tương trợ khác phù hợp với mụcđích của Hiệp định này và không trái với pháp luật của Bên được yêu cầu.

4. Tương trợ theo Hiệp định này khôngbao gồm:

a) Việc dẫn độ hoặc bắt giữ để dẫn độ;

b) Việc thi hành các bản án hình sựđã tuyên của Bên yêu cầu trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu, trừ trường hợppháp luật của Bên được yêu cầu và Hiệp định này cho phép;

c) Việc chuyển giao người đang chấphành án phạt tù để tiếp tục thi hành án;

d) Chuyển giao việc truy cứu tráchnhiệm hình sự.

Điều 2

TƯƠNG TRỢ KHÁC

Hiệp định này không ảnh hưởng đến bấtkỳ nghĩa vụ nào đang có giữa các Bên theo các điều ước hay thỏa thuận khác,cũng không cản trở các Bên tương trợ cho nhau theo các điều ước, thỏa thuậnkhác.

Điều 3

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1. Để thực hiện Hiệp định này, mỗiBên chỉ định người hoặc một cơ quan là Cơ quan trung ương để chuyển và nhận cácyêu cầu theo quy định của Hiệp định này.

2. Những người hoặc cơ quan dưới đâysẽ được coi là Cơ quan trung ương kể từ khi Hiệp định bắt đầu có hiệu lực:

a) Đối với Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc một quan chức do Việntrưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ định;

b) Đối với Đại Hàn Dân Quốc là Bộ trưởngTư pháp hoặc một quan chức do Bộ trưởng Tư pháp chỉ định.

3. Các Bên sẽ thông báo cho nhau về bấtkỳ sự thay đổi nào về Cơ quan trung ương nói tại khoản 2 Điều này.

4. Các Cơ quan trung ương liên hệ trựctiếp với nhau, nhưng khi cần thiết liên hệ thông qua đường ngoại giao.

Điều 4

NỘI DUNG CỦA YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ

1. Yêu cầu tương trợ phải nêu rõ:

a) Mục đích, nội dung của yêu cầutương trợ;

b) Người, cơ quan, tổ chức đưa ra yêucầu tương trợ;

c) Bản mô tả nội dung vụ việc hình sự,trong đó nêu tóm tắt các tình tiết có liên quan, luật và hình phạt áp dụng;

d) Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử;

e) Thời hạn mong muốn yêu cầu tươngtrợ được thực hiện.

2. Trong trường hợp có thể được, yêucầu tương trợ còn bao gồm:

a) Nhận dạng, quốc tịch và nơi ở củanhững người là đối tượng của vụ việc hình sự hoặc những người có thông tin liênquan đến vụ việc hình sự đó;

b) Đối với yêu cầu tương trợ theo Điều10 cần:

(i) Mô tả các vấn đề cần thẩm tra đốivới những người liên quan kể cả các câu hỏi mà Bên yêu cầu muốn đặt ra để hỏinhững người đó;

(ii) Mô tả về các tài liệu, hồ sơ hoặcvật chứng sẽ được đưa ra và nếu có thể thì mô tả về người được đề nghị xuấttrình các tài liệu, hồ sơ hoặc vật chứng nói trên;

c) Đối với trường hợp yêu cầu tươngtrợ theo Điều 11 hoặc Điều 12, thì cần có thông tin về số tiền trợ cấp và chiphí mà người đến lãnh thổ của Bên yêu cầu sẽ được hưởng;

d) Đối với trường hợp yêu cầu tươngtrợ theo Điều 15 và Điều 16, thì cần có bản mô tả về vật đang cần tìm, và nếucó thể thì chỉ ra nơi có vật đó;

e) Đối với trường hợp yêu cầu tươngtrợ theo Điều 16 thì cần:

i) Nêu rõ căn cứ mà Bên yêu cầu tinlà tài sản do phạm tội mà có và có thể thuộc quyền tài phán của mình;

ii) Quyết định của Tòa án, nếu có, vàviệc thực hiện quyết định đó;

f) Đối với trường hợp yêu cầu tươngtrợ có thể dẫn đến việc phát hiện hoặc thu hồi tài sản do phạm tội mà có phạm tộimà có, thì nêu rõ có cần áp dụng các biện pháp đặc biệt theo khoản 5 Điều 16hay không;

g) Nêu rõ các yêu cầu hoặc thủ tục màBên yêu cầu mong muốn tuân thủ để yêu cầu tương trợ được thực hiện có hiệu quả,kể cả các chi tiết về cách thức hay hình thức cung cấp thông tin, chứng cứ, tàiliệu hoặc đồ vật;

h) Nêu rõ mong muốn của Bên yêu cầu vềgiữ bí mật yêu cầu và lý do cần giữ bí mật nếu có;

i) Trường hợp một quan chức của Bênyêu cầu muốn đến lãnh thổ của Bên được yêu cầu vì mục đích liên quan đến yêu cầutương trợ thì nêu rõ mục đích, dự định thời gian và lịch trình chuyến đi.

j) Tài liệu, chứng cứ hoặc thông tinbổ trợ khác cần thiết hoặc có thể giúp Bên được yêu cầu thực hiện có hiệu quảyêu cầu tương trợ.

3. Văn bản yêu cầu, tài liệu bổ trợvà các liên hệ khác theo Hiệp định này được làm bằng ngôn ngữ của Bên yêu cầuvà kèm theo bản dịch sang ngôn ngữ của Bên được yêu cầu hoặc bằng tiếng Anh.

4. Nếu Bên được yêu cầu xét thấythông tin nêu trong văn bản yêu cầu không đủ để thực hiện yêu cầu tương trợtheo Hiệp định này, thì có thể đề nghị bổ sung thông tin.

5. Yêu cầu tương trợ phải được lậpthành văn bản, trừ trường hợp Bên được yêu cầu có thể chấp nhận yêu cầu tươngtrợ bằng hình thức khác trong tình huống khẩn cấp. Trong trường hợp đó, yêu cầutương trợ phải được khẳng định lại bằng văn bản trong thời hạn hai mươi (20)ngày, trừ khi Bên được yêu cầu có ý kiến khác.

Điều 5

TỪ CHỐI HOẶC HOÃN THỰC HIỆN YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ

1. Việc tương trợ sẽ bị từ chối nếuBên được yêu cầu cho rằng:

a) Yêu cầu tương trợ liên quan đến tộiphạm mà Bên được yêu cầu coi là tội phạm có tính chất chính trị hoặc quân sựthuần túy;

b) Yêu cầu tương trợ liên quan đến việctruy cứu trách nhiệm hình sự một người về một tội mà người đó đã bị kết án,tuyên án vô tội hoặc đặc xá trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu;

c) Có đủ căn cứ cho rằng yêu cầutương trợ được đưa ra nhằm truy tố hoặc trừng phạt một người vì lý do chủng tộc,giới tính, tôn giáo, quốc tịch hoặc chính kiến hay việc thực hiện yêu cầu tươngtrợ sẽ làm cho người đó bị thành kiến vì các lý do như vậy.

d) Yêu cầu tương trợ, nếu được thựchiện sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền, an ninh, trật tự công cộng hoặclợi ích cơ bản của Bên được yêu cầu.

2. Tương trợ có thể bị từ chối nếuBên được yêu cầu cho rằng:

a) Yêu cầu tương trợ liên quan đến việctruy cứu trách nhiệm hình sự một người về một tội phạm đã hết thời hiệu truy cứutrách nhiệm hình sự, nếu tội phạm đó thuộc thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hìnhsự của Bên được yêu cầu; hoặc

b) Yêu cầu tương trợ liên quan đến việctruy cứu trách nhiệm hình sự hay áp dụng hình phạt đối với một người về mộthành vi mà theo pháp luật của Bên được yêu cầu thì không cấu thành tội phạm.

3. Tương trợ có thể bị Bên được yêu cầuhoãn thực hiện nếu việc thực hiện yêu cầu tương trợ đó cản trở quá trình điềutra hoặc truy tố đang được tiến hành trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu.

4. Trước khi từ chối hoặc hoãn thựchiện yêu cầu tương trợ theo quy định của Điều này, Bên được yêu cầu thông quaCơ quan trung ương của mình phải:

a) Thông báo ngay cho Bên yêu cầu vềlý do từ chối hoặc hoãn; và

b) Trao đổi với Bên yêu cầu để xác địnhviệc thực hiện tương trợ theo các điều kiện mà Bên được yêu cầu đặt ra.

5. Nếu Bên yêu cầu chấp nhận việctương trợ với những điều kiện nói tại khoản 4.b thì phải tuân thủ các điều kiệnđó.

Điều 6

THỰC HIỆN YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ

1. Bên được yêu cầu phải nhanh chóngthực hiện các yêu cầu tương trợ phù hợp phạm vi mà pháp luật nước mình chophép, theo cách thức do Bên yêu cầu đề nghị.

2. Bên được yêu cầu có thể hoãn việcchuyển giao tài liệu nếu tài liệu đó cần thiết cho thủ tục tố tụng hình sự hoặctố tụng dân sự của Bên mình. Trong trường hợp này và nếu có yêu cầu, thì Bên đượcyêu cầu sẽ cung cấp bản sao có chứng thực các tài liệu đó.

3. Bên được yêu cầu phải nhanh chóngthông báo cho Bên yêu cầu về các tình huống phát sinh có thể làm chậm việc thựchiện yêu cầu tương trợ.

Điều 7

TRẢ LẠI TÀI LIỆU CHO BÊN ĐƯỢC YÊU CẦU

Theo đề nghị của Bên được yêu cầu,Bên yêu cầu phải trả lại tài liệu đã được cung cấp theo Hiệp định này khi nhữngtài liệu đó không còn cần cho vấn đề hình sự được nêu trong yêu cầu tương trợ.

Điều 8

BẢO MẬT VÀ GIỚI HẠN SỬ DỤNG THÔNG TIN

1. Nếu có yêu cầu, Bên được yêu cầuphải bảo đảm giữ bí mật về yêu cầu tương trợ, nội dung yêu cầu tương trợ, cáctài liệu bổ trợ cũng như công việc được thực hiện theo yêu cầu tương trợ. Nếuthực hiện yêu cầu tương trợ sẽ làm lộ bí mật, thì Bên được yêu cầu phải thôngbáo điều đó cho Bên yêu cầu trước khi thực hiện; Bên yêu cầu phải cho biết làcó đồng ý thực hiện yêu cầu trong điều kiện như vậy hay không.

2. Nếu được đề nghị, Bên yêu cầu phảibảo đảm giữ bí mật về thông tin và chứng cứ mà bên được yêu cầu đã cung cấp, trừnhững thông tin và chứng cứ cần thiết cho vấn đề hình sự nêu trong yêu cầutương trợ hoặc Bên được yêu cầu cho phép làm theo cách khác.

3. Nếu được đề nghị, Bên yêu cầu phảibảo đảm rằng thông tin hoặc chứng cứ được bảo vệ, không để mất mát, bị tiếp cận,sử dụng, sửa đổi, tiết lộ trái phép hoặc bị lạm dụng.

4. Nếu không được sự đồng ý của Bênđược yêu cầu, Bên yêu cầu không được sử dụng thông tin hay chứng cứ có được hoặclàm bất kỳ điều gì trên cơ sở từ thông tin hay chứng cứ đó vào các mục đíchkhác với mục đích đã nêu trong yêu cầu tương trợ.

Điều 9

TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ

1. Trong phạm vi pháp luật nước mìnhcho phép, Bên được yêu cầu phải thực hiện yêu cầu tống đạt giấy tờ về hình sự.

2. Yêu cầu tống đạt giấy triệu tậpngười đến làm chứng phải được gửi cho bên yêu cầu trong thời hạn 45 ngày trướcngày dự định người đó phải có mặt để làm chứng tại Bên yêu cầu. Trong trường hợpkhẩn cấp, Bên được yêu cầu có thể không áp dụng thời hạn này.

3. Bên được yêu cầu phải chuyển choBên yêu cầu văn bản xác nhận là đã tống đạt giấy tờ. Nếu không thể tống đạt được,thì Bên yêu cầu phải được thông báo và được biết rõ lý do.

4. Người không chấp hành nội dung giấytờ đã được tống đạt thì không phải chịu bất kỳ hình phạt hoặc biện pháp cưỡngchế nào theo pháp luật của Bên yêu cầu hay Bên được yêu cầu.

Điều 10

THU THẬP CHỨNG CỨ

1. Trong khuôn khổ pháp luật của nướcmình và theo yêu cầu, Bên được yêu cầu lấy lời khai hoặc bản tường trình của nhữngngười liên quan hoặc yêu cầu họ đưa ra đồ vật để làm vật chứng chuyển cho Bênyêu cầu.

2. Trong khuôn khổ pháp luật nướcmình, Bên được yêu cầu cho phép những người được nêu đích danh trong yêu cầu cómặt trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ và có thể cho phép họ được hỏingười cung cấp lời khai hoặc chứng cứ. Trong trường hợp không cho phép hỏi trựctiếp, thì những người đó có thể được phép gửi các câu hỏi dự định đặt ra chongười cung cấp lời khai hoặc chứng cứ.

3. Người mà Bên được yêu cầu sẽ thuthập cứng theo yêu cầu tương trợ phù hợp với Điều này có thể từ chối cung cấpchứng cứ trong trường hợp:

a) Pháp luật của Bên được yêu cầu chophép hoặc bắt buộc người đó từ chối cung cấp chứng cứ trong các hoàn cảnh tươngtự theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự được tiến hành trên lãnh thổ của Bênđược yêu cầu;

b) Pháp luật của Bên yêu cầu cho phéphoặc bắt buộc người đó từ chối cung cấp chứng cứ theo trình tự, thủ tục tố tụnghình sự như vậy trên lãnh thổ của Bên yêu cầu.

4. Nếu bất kỳ người nào trên lãnh thổcủa Bên được yêu cầu cho rằng pháp luật của Bên yêu cầu có quy định về quyền hoặcnghĩa vụ phải từ chối cung cấp chứng cứ, thì Cơ quan trung ương của Bên yêu cầu,nếu được yêu cầu, phải cung cấp một văn bản xác nhận cho Cơ quan trung ương củaBên được yêu cầu về sự tồn tại của quyền hoặc nghĩa vụ đó. Trong trường hợpkhông có căn cứ ngược lại, thì văn bản xác nhận đó sẽ là một căn cứ đầy đủ vềnhững vấn đề được nêu trong đó.

5. Theo Điều này, việc thu thập chứngcứ bao gồm cả việc thu thập tài liệu hoặc các đồ vật khác.

Điều 11

CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠTĐỂ CUNG CẤP CHỨNG CỨ

1. Người đang chấp hành hình phạttrên lãnh thổ của Bên được yêu cầu, có thể được tạm thời chuyển giao theo yêu cầucủa Bên yêu cầu để cung cấp chứng cứ theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sựtrên lãnh thổ của Bên yêu cầu. Trong Điều này, người đang chấp hành hình phạtbao gồm cả người không bị giam giữ trong trại giam nhưng đang phải chấp hànhhình phạt về một tội nhưng không liên quan đến tiền tệ.

2. Bên được yêu cầu chuyển giao ngườiđang chấp hành hình phạt cho Bên yêu cầu chỉ khi:

a) Người đó tự nguyện đồng ý với việcchuyển giao; và

b) Bên yêu cầu đồng ý tuân thủ các điềukiện cụ thể do Bên được yêu cầu nêu ra liên quan đến việc quản lý hoặc bảo đảman toàn cho người được chuyển giao.

3. Khi Bên được yêu cầu thông báo choBên yêu cầu là không cần phải quản lý người bị chuyển giao nữa, thì người đó sẽđược tự do.

4. Người được chuyển giao theo quy địnhcủa Điều này sẽ được trao trả cho Bên được yêu cầu theo cách thức hai bên đã thỏathuận vào thời điểm sớm nhất có thể được, ngay sau khi đã cung cấp chứng cứ hoặcvào thời điểm sớm hơn nếu sự có mặt của người đó là không cần thiết nữa.

5. Thời gian mà người được chuyểngiao bị quản lý trên lãnh thổ của Bên yêu cầu được tính vào thời gian chấp hànhhình phạt của người đó trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu.

Điều 12

SỰ CÓ MẶT CỦA NGƯỜI CUNG CẤP CHỨNG CỨ HOẶCGIÚP ĐỠ VIỆC ĐIỀU TRA

1. Theo đề nghị của Bên yêu cầu, Bênđược yêu cầu có thể chuyển giao một người (không phải là người nói tại Điều 11)đến lãnh thổ của Bên yêu cầu để cung cấp chứng cứ hay giúp đỡ về một vấn đềhình sự tại lãnh thổ của Bên yêu cầu.

2. Bên được yêu cầu, nếu thỏa mãn vớicác biện pháp mà Bên yêu cầu sẽ áp dụng nhằm bảo đảm an toàn cho người đượcchuyển giao, sẽ đề nghị người đó cung cấp chứng cứ hoặc giúp đỡ trên lãnh thổ củaBên yêu cầu. Người đó sẽ được thông báo về số tiền trợ cấp hoặc chi phí được hưởng.Bên được yêu cầu thông báo ngay về ý kiến của người đó cho Bên yêu cầu và nếungười đó chấp thuận thì tiến hành các bước cần thiết để thực hiện yêu cầu tươngtrợ.

Điều 13

BẢO ĐẢM AN TOÀN

1. Theo khoản 2 Điều này, người có mặttrên lãnh thổ của Bên yêu cầu theo Điều 11 hoặc Điều 12, trong thời gian lưu lạitrên lãnh thổ của Bên yêu cầu để thực hiện yêu cầu, thì:

a) Người đó sẽ không bị giam giữ,truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng hình phạt trên lãnh thổ của Bênyêu cầu, không phải tham gia bất kỳ vụ kiện dân sự nào về hành vi mà mình đã thựchiện trước khi đến lãnh thổ của Bên yêu cầu và hành vi đó không bị coi là liênquan đến vấn đề dân sự trên lãnh thổ của Bên được yêu cầu.

b) Nếu người đó không đồng ý thì sẽkhông phải cung cấp chứng cứ theo bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự nào và khôngphải giúp đỡ bất kỳ việc điều tra hình sự nào ngoài phạm vi vấn đề hình sự đãnêu trong yêu cầu tương trợ.

2. Khoản 1 Điều này không áp dụng nếungười đó đã được tự do rời khỏi lãnh thổ của Bên yêu cầu, nhưng đã không rời khỏitrong thời hạn 15 ngày, kể từ khi được thông báo chính thức là sự có mặt củangười đó là không còn cần thiết nữa hoặc đã rời khỏi nhưng quay trở lại.

3. Người không đồng ý cung cấp chứngcứ theo Điều 11 hoặc Điều 12 không phải vì thế mà phải chịu bất kỳ hình phạthay biện pháp cưỡng chế nào do Tòa án của Bên yêu cầu hay Bên được yêu cầu áp dụng.

4. Người đồng ý cung cấp chứng cứtheo Điều 11 hoặc Điều 12 sẽ không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứvào lời khai của họ, trừ việc khai báo gian dối hoặc xúc phạm Tòa án.

Điều 14

CUNG CẤP THÔNG TIN

1. Bên được yêu cầu sẽ cung cấp các bảnsao tài liệu và hồ sơ công khai để công chúng có thể tiếp cận.

2. Bên được yêu cầu có thể cung cấp bảnsao của bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin với cùng cách thức và điều kiệnnhư đối với trường hợp cung cấp cho các cơ quan hành pháp với tư pháp nước mình

Điều 15

KHÁM XÉT VÀ THU GIỮ

1. Bên được yêu cầu, trong phạm vipháp luật nước mình, thực hiện yêu cầu tương trợ đối với các vấn đề về hình sựtrên lãnh thổ của Bên yêu cầu liên quan đến việc khám xét, thu giữ và chuyểngiao các đồ vật cho Bên đó.

2. Bên được yêu cầu sẽ cung cấp nhữngthông tin liên quan đến kết quả khám xét, địa điểm và hoàn cảnh thu giữ mà Bênyêu cầu có thể yêu cầu.

3. Bên yêu cầu tuân thủ mọi điều kiệndo Bên được yêu cầu đặt ra liên quan đến các đồ vật đã được thu giữ và giao choBên yêu cầu.

Điều 16

TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ

1. Trong Hiệp định này, "tài sảndo phạm tội mà có" là những tài sản bị nghi vấn hoặc được Tòa án xác địnhcó nguồn gốc trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc phạm tội hoặc thể hiệngiá trị của tài sản và lợi ích khác có nguồn gốc từ việc phạm tội bao gồm cảtài sản đã được sử dụng để phạm tội hoặc giúp cho việc phạm tội.

2. Bên được yêu cầu, theo yêu cầu, cốgắng xác định xem có tài sản do phạm tội mà có trong phạm vi thẩm quyền truy cứutrách nhiệm hình sự của mình hay không và thông báo cho Bên yêu cầu kết quả điềutra của mình.

3. Trong trường hợp tìm thấy tài sảnnghi là do phạm tội mà có theo khoản 2 Điều này, thì Bên được yêu cầu áp dụngcác biện pháp mà pháp luật nước mình cho phép để quản lý hoặc tịch thu tài sảnđó.

4. Khi áp dụng Điều này, các quyềnchính đáng của bên thứ ba có liên quan được tôn trọng theo pháp luật của Bên đượcyêu cầu.

5. Bên được yêu cầu giữ lại tài sảndo phạm tội mà có đã bị tịch thu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong từngtrường hợp cụ thể.

Điều 17

CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG THỰC

1. Trừ khoản 2 Điều này, văn bản yêucầu tương trợ, các tài liệu bổ trợ và các giấy tờ hoặc đồ vật được cung cấptheo yêu cầu tương trợ không đòi hỏi bất kỳ hình thức chứng nhận hay chứng thựcnào.

2. Trong trường hợp cụ thể khi Bên đượcyêu cầu hoặc Bên yêu cầu đòi hỏi các giấy tờ hoặc đồ vật phải được chứng thực,thì giấy tờ, đồ vật đó phải được chứng thực đầy đủ theo cách thức quy định tạikhoản 3 Điều này.

3. Giấy tờ hoặc đồ vật được xác địnhlà đã chứng thực theo Hiệp định này nếu giấy tờ hoặc đồ vật đó được người hoặccơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật của Bên gửi ký hoặc đóng dấuchính thức của cơ quan đó.

Điều 18

CÁC THỎA THUẬN PHỤ TRỢ

Cơ quan trung ương của mỗi Bên có thểcó các thỏa thuận phụ trợ phù hợp với mục đích của Hiệp định này và pháp luật củacả hai Bên.

Điều 19

ĐẠI DIỆN VÀ CHI PHÍ

1. Trừ trường hợp Hiệp định này quy địnhkhác, Bên được yêu cầu tiến hành mọi việc cần thiết cho Bên yêu cầu có mặttrong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình tố tụng hình sự phát sinh ngoài yêu cầutương trợ, và nếu Bên yêu cầu không thể có mặt, thì Bên được yêu cầu sẽ đại diệncho quyền lợi của Bên yêu cầu.

2. Bên được yêu cầu phải chịu chi phíthực hiện yêu cầu tương trợ, trừ chi phí dưới đây do bên yêu cầu chịu:

a) Các chi phí gắn với việc chuyên chởngười đến hoặc đi từ lãnh thổ của Bên được yêu cầu và chi phí về chỗ ở của ngườiđó cũng như các khoản thù lao và chi phí phải trả cho họ trong thời gian có mặttrên lãnh thổ của Bên yêu cầu theo yêu cầu tương trợ nói tại Điều 9, Điều 11 hoặcĐiều 12;

b) Các chi phí gắn với việc chuyên chởcác nhân viên dẫn giải hoặc hộ tống;

c) Lệ phí và chi phí chuyên gia, dịchtài liệu;

d) Khi Bên được yêu cầu đề nghị, cácchi phí bất thường phát sinh trong quá trình thực hiện yêu cầu tương trợ.

Điều 20

THAM VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên sẽ tiến hành tham vấn ngay,theo yêu cầu của bất ký Bên nào, về những vấn đề chung hoặc từng vấn đề cụ thểliên quan đến việc giải thích, áp dụng hay thực hiện Hiệp định này.

Điều 21

HIỆU LỰC VÀ HỦY BỎ HIỆP ĐỊNH

1. Hiệp định này có hiệu lực vào thờiđiểm trao đổi văn kiện phê chuẩn.

2. Hiệp định này có thể được áp dụngđối với yêu cầu tương trợ về hành vi liên quan xảy ra trước ngày Hiệp định nàycó hiệu lực.

3. Mỗi Bên có thể chấm dứt Hiệp địnhnày vào bất kỳ thời điểm nào bằng việc gửi văn bản thông báo cho nhau và Hiệp địnhsẽ hết hiệu lực sau sáu (6) tháng kể từ ngày nhận được thông báo đó. Khi thôngbáo về việc chấm dứt Hiệp định này đã được gửi, thì các yêu cầu tương trợ nhậnđược trước khi Hiệp định hết hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện như trong trườnghợp Hiệp định này vẫn còn hiệu lực, trừ khi Bên yêu cầu rút yêu cầu tương trợ.

Để làm bằng, những người ký tên dướiđây được Nhà nước của mình ủy quyền đầy đủ, đã ký Hiệp định này.

Làm tại Seoul ngày 15 tháng 09 năm2003 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh, cácvăn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp nảy sinh bất đồng trong việc giảithích Hiệp định này, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở./.

ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO VÀ NGOẠI THƯƠNGYrou Young - Kwan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng

TREATY

BETWEENTHE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGALASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Socialist Republic of Vietnam and the Republicof Korea (hereinafter referred to as "the Parties"),

DESIRING to improve the effectiveness ofcooperation between the two countries in the field of mutual legal assistancein criminal matters on the basis of mutual respect for sovereignty, equalityand mutual benefit,

HAVE AGREED as follows:

Article1

Scope of Application

1. The Parties shall, in accordance with theprovisions of this Treaty, grant each other assistance in criminal matters.

2. For the purposes of this Treaty, “criminalmatters” means investigations, prosecutions or proceedings relating to anyoffence, including offences against a law related to taxation, customs duties,foreign exchange control or other revenue matters, the punishment of which atthe time of the request for assistance falls within the jurisdiction of theRequesting Party.

3. Assistance shall include:

(a) taking evidence or statements from persons;

(b) providing information, documents, records andarticles of evidence;

(c) locating or identifying persons or items;

(d) serving documents;

(e) executing requests for search and seizure;

(f) making arrangements for persons to giveevidence or assist in criminal investigations, prosecutions or proceedings inthe Requesting Party;

(g) tracing, restraining, forfeiting andconfiscating the proceeds and instrumentalities of criminal activities; and

(h) other assistance consistent with the object ofthis Treaty which is not inconsistent with the law of the Requested Party.

4. Assistance granted under this Treaty does notinclude:

(a) the extradition, or the arrest or detention forthat purpose, of any person;

(b) the execution in the Requested Party ofcriminal judgments imposed in the Requesting Party except to the extentpermitted by the law of the Requested Party and this Treaty;

(c) the transfer of persons in custody to servesentences;

(d) the transfer of proceedings in criminalmatters.

Article2

Other Assistance

This Treaty shall not affect any existingobligations between the Parties, whether pursuant to other treaties,arrangements, or otherwise, nor prevent the Parties from providing assistanceto each other pursuant to other treaties, arrangements, or otherwise.

Article3

Central Authority

1. The Parties at all times shall each have aperson who, or an authority which, is designated as the Central Authority totransmit and receive requests for the purposes of this Treaty.

2. The following persons or authorities are herebydesignated to be the Central Authorities at the commencement of this Treaty:

(a) For the Socialist Republic of Vietnam, theCentral Authority is the Prosecutor-General of the People’s Supreme Procuracyor an official designated by that Prosecutor-General;

(b) For the Republic of Korea, the CentralAuthority is the Minister of Justice or an official designated by thatMinister.

3. Each Party shall notify the other of any changeof its Central Authority referred to in paragraph 2 of this Article.

4. The Central Authorities shall normallycommunicate directly with one another, but may, if they choose, communicatethrough the diplomatic channel.

Article4

Contents of Requests

1. Requests for assistance shall:

(a) specify the purpose of the request and thenature of the assistance sought;

(b) identify the person, agency or authority thatinitiated the request;

(c) include a description of the nature of thecriminal matter, including a summary of the relevant facts and laws andapplicable penalties;

(d) include a statement indicating the currentstatus of the investigation or proceeding; and

(e) include a statement specifying any time framewithin which compliance with the request is desired.

2. Requests for assistance, where relevant and sofar as possible, shall also include:

(a) the identity, nationality and location of theperson or persons who are the subject of, or who may have information relevantto, the criminal matter;

(b) where the request is for assistance underArticle 10,

(i) a description of the matters about whichpersons are to be examined including, where appropriate, any questions that theRequesting Party wishes to be put to those persons; and

(ii) a description of any documents, records orarticles of evidence to be produced and, where relevant, a description of theappropriate person to be asked to produce them;

(c) where the request is for assistance underArticle 11 or 12, information about the allowances and expenses to which aperson travelling to the Requesting Party would be entitled;

(d) where the request is for assistance underArticle 15 or 16, a description of the material sought and, where relevant, itslikely location;

(e) where the request is for assistance underArticle 16,

(i) a statement outlining the basis of theRequesting Party's belief that proceeds of crime may be located in itsjurisdiction, and

(ii) the court order, if any, sought to be enforcedand a statement about the status of that order;

(f) where the request is for assistance that maylead to or result in the discovery or recovery of proceeds of crime, astatement as to whether a special arrangement under paragraph 5 of Article 16is sought;

(g) a statement outlining any particularrequirement or procedure that the Requesting Party may have, or wish to befollowed in giving effect to the request, including details of the manner orform in which any information, evidence, document or item is to be supplied;

(h) a statement setting out the wishes, if any, ofthe Requesting Party concerning the confidentiality of the request, and thereasons for those wishes;

(i) where an official of the Requesting Partyintends traveling to the Requested Party in connection with the request,information about the purpose of that person's visit, the proposed time frameand travel arrangements; and

(j) any other supporting information, evidence ordocuments that is necessary to enable, or may assist, the Requested Party togive effect to the request.

3. A request, any supporting documentation and anycommunications made pursuant to this Treaty, shall be in the language of theRequesting Party and be accompanied by a translation into the language of theRequested Party or in the English language.

4. If the Requested Party considers that theinformation contained in a request is not sufficient to enable the request tobe dealt with in accordance with this Treaty, it may request additionalinformation.

5. A request shall be made in writing except thatthe Requested Party may accept a request in another form in urgent situations.In any such situation, the request shall be confirmed in writing within twenty(20) days unless the Requested Party agrees otherwise.

Article5

Refusal or Postponement of Assistance

1. Assistance shall be refused if, in the opinionof the Requested Party,

(a) the request relates to an offence that isregarded by the Requested Party as an offence of a political character or apurely military offence;

(b) the request relates to the prosecution of aperson for an offence in respect of which the person has been convicted,acquitted or pardoned in the Requested Party;

(c) there are substantial grounds for believingthat the request for assistance has been made for the purpose of prosecuting orpunishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationalityor political opinions, or that the request for assistance will result in thatperson being prejudiced for any of those reasons; or

(d) the request, if granted, would seriously impairthe Requested Party’s sovereignty, security, public order or essentialinterests.

2. Assistance may be refused if, in the opinion ofthe Requested Party,

(a) the request relates to the prosecution of aperson for an offence for which the person could no longer be prosecuted byreason of lapse of time if the offence had been committed within the jurisdictionof the Requested Party; or

(b) the request relates to the prosecution orpunishment of a person for conduct that would not, if it had taken place withinthe jurisdiction of the Requested Party, have constituted an offence.

3. Assistance may be postponed by the RequestedParty if the request would interfere with an ongoing investigation, prosecutionor proceeding in the Requested Party.

4. Before refusing or postponing assistancepursuant to this Article, the Requested Party, through its Central Authority,shall:

(a) promptly inform the Requesting Party of thereason for considering refusal or postponement; and

(b) consult with the Requesting Party to determinewhether assistance may be given subject to such terms and conditions as theRequested Party deems necessary.

5. If the Requesting Party accepts assistancesubject to the terms and conditions referred to in paragraph 4 (b), it shallcomply with those terms and conditions.

Article6

Execution of Requests

1. Requests for assistance shall be carried outpromptly by the competent authorities of the Requested Party in accordance withthe laws of that Party and, to the extent those laws permit, in the mannerrequested by the Requesting Party.

2. The Requested Party may postpone the delivery ofmaterial requested if such material is required for proceedings in respect ofcriminal or civil matters in that Party. If this is the case, the RequestedParty shall, upon request, provide certified copies of documents.

3. The Requested Party shall promptly inform theRequesting Party of circumstances, when they become known to the RequestedParty, which are likely to cause a significant delay in carrying out therequest.

Article7

Return of Material to Requested Party

Where required by the Requested Party, theRequesting Party shall return material provided under this Treaty when it is nolonger needed for the criminal matter to which the request relates.

Article8

Confidentiality and Limitation on Use

1. The Requested Party shall, if so requested, useits best efforts to keep confidential a request for assistance, the contents ofthe request and its supporting documentation, and any action taken pursuant tothe request. If the request cannot be executed without breachingconfidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Partybefore executing the request, and the Requesting Party shall advise whether itnevertheless wishes the request to be executed.

2. The Requesting Party shall, if so requested, useits best efforts to keep confidential information and evidence provided by theRequested Party except to the extent that the evidence and information isneeded for the criminal matter to which the request relates and where otherwiseauthorized by the Requested Party.

3. The Requesting Party shall, if so requested, useits best efforts to ensure that the information or evidence is protectedagainst loss and unauthorized access, use, modification, disclosure or othermisuse.

4. The Requesting Party shall not use informationor evidence obtained, nor anything derived from either, for purposes other thanthose stated in a request without the prior consent of the Requested Party.

Article9

Service of Documents

1. The Requested Party shall, to the extent itslaws permit, carry out requests for the service of documents in respect of acriminal matter.

2. A request for service of a summons requiring theappearance of a person as a witness in the Requesting Party shall be made tothe Requested Party within forty-five (45) days before the scheduledappearance. In urgent cases, the Requested Party may waive this requirement.

3. The Requested Party shall forward to theRequesting Party proof of service of the documents. If service cannot beeffected, the Requesting Party shall be so informed and advised of the reasons.

4. A person who fails to comply with any processserved on him or her shall not thereby be liable to any penalty or coercivemeasure pursuant to the law of the Requesting Party or Requested Party.

Article10

Taking of Evidence

1. The Requested Party shall, to the extent itslaws permit and upon request, take testimony, or otherwise obtain statements ofpersons or require them to produce items of evidence for transmission to theRequesting Party.

2. The Requested Party, to the extent permitted byits law, shall permit the presence of such persons as specified in the requestduring the execution of the request, and may allow such persons to question theperson whose testimony or evidence is being taken. In the event that suchdirect questioning is not permitted, such persons shall be allowed to submitquestions to be posed to the persons whose testimony or evidence is being taken.

3. A person from whom evidence is to be taken inthe Requested Party pursuant to a request under this Article may decline togive evidence where:

(a) the law of the Requested Party would permit orrequire that person to decline to give evidence in similar circumstances incriminal proceedings originating in the Requested Party; or

(b) the law of the Requesting Party would permit orrequire that person to decline to give evidence in such criminal proceedings inthe Requesting Party.

4. If any person in the Requested Party claims thatthere is a right or obligation to decline to give evidence under the law of theRequesting Party, the Central Authority of the Requesting Party shall, uponrequest, provide a certificate to the Central Authority of the Requested Partyas to the existence or otherwise of that right. In the absence of evidence tothe contrary, the certificate shall be sufficient evidence of the mattersstated in it.

5. For the purposes of this Article, the taking ofevidence includes the production of documents or other articles.

Article11

Transfer of Person in Custody to Give Evidence

1. A person in custody in the Requested Party may,at the request of the Requesting Party, be temporarily transferred to thatParty to give evidence in criminal proceedings in that Party. For the purposesof this Article, a person in custody also includes a person not detained inprison but who is subject to a sentence imposed for an offence, not being asentence of a monetary nature.

2. The Requested Party shall transfer a person incustody to the Requesting Party only if:

(a) the person freely consents to the transfer; and

(b) the Requesting Party agrees to comply with anyconditions specified by the Requested Party relating to the custody or securityof the person to be transferred.

3. Where the Requested Party advises the RequestingParty that the transferred person is no longer required to be held in custody,that person shall be released.

4. A person who is transferred pursuant to arequest under this Article shall be returned to the Requested Party inaccordance with arrangements agreed by the Requested Party as soon aspracticable after the evidence has been given or at such earlier time as theperson's presence is no longer required.

5. A person transferred shall receive credit forservice of the sentence imposed in the Requested Party for the time served inthe custody of the Requesting Party.

Article12

Availability of Other Persons to Give Evidence orAssist in Investigations

1. The Requesting Party may request the assistanceof the Requested Party in arranging for the transfer of a person (not being aperson to whom Article 11 of this Treaty applies) to the Requesting Party togive or provide evidence or assistance in respect of a criminal matter in the RequestingParty.

2. The Requested Party shall, if satisfied thatsatisfactory arrangements for that person's safety will be made by theRequesting Party, invite the person to consent to give or provide evidence orassistance in the Requesting Party. The person shall be informed of anyexpenses or allowances payable. The Requested Party shall promptly inform theRequesting Party of the person's response and, if the person consents, take allsteps necessary to facilitate the request.

Article13

Safe Conduct

1. Subject to paragraph 2 of this Article, where aperson is in the Requesting Party pursuant to a request made under Article 11or 12 of this Treaty, during the period that the person is required to remainin the Requesting Party for the purposes of the request:

(a) the person shall not be detained, prosecuted orpunished in the Requesting Party for any offence, nor be subject to any civilproceedings, being civil proceedings to which the person could not be subjectedif the person were not in the Requesting Party, in respect of any act oromission which preceded the person's departure from the Requested Party; and

(b) the person shall not, without the person’sconsent, be required to give evidence in any criminal proceeding or to assistin any criminal investigation other than the criminal matter to which therequest relates.

2. Paragraph 1 of this Article ceases to apply ifthat person, being free to leave, has not left the Requesting Party within aperiod of fifteen (15) days after that person has been officially notified thathis or her presence is no longer required or, having left, has returned.

3. A person who does not consent to give evidencepursuant to Article 11 or 12 of this Treaty shall not by reason thereof beliable to any penalty or coercive measure by the courts of the Requesting Partyor the Requested Party.

4. A person who consents to give evidence pursuantto Articles 11 or 12 of this Treaty shall not be subject to prosecution basedon his or her testimony, except for perjury or contempt of court.

Article14

Provision of Information

1. The Requested Party shall provide copies ofpublicly available documents, records or information that are open to publicaccess.

2. The Requested Party may provide copies of anydocuments, records or information in the same manner and under the sameconditions as they may be provided to its own law enforcement and judicialauthorities.

Article15

Search and Seizure

1. The Requested Party shall, to the extent itslaws permit, carry out requests made in respect of a criminal matter in theRequesting Party for the search, seizure and delivery of material to thatParty.

2. The Requested Party shall provide suchinformation as may be required by the Requesting Party concerning the result ofany search, the place and circumstances of seizure, and the subsequent custodyof the material seized.

3. The Requesting Party shall observe anyconditions imposed by the Requested Party in relation to any seized materialwhich is delivered to the Requesting Party.

Article16

Proceeds of Crime

1. For the purposes of this Treaty, "proceedsof crime" means any property suspected, or found by a court to be propertydirectly or indirectly derived or realized as a result of the commission of anoffence or to represent the value of property and other benefits derived fromthe commission of an offence, and includes property that is used to commit orto facilitate the commission of an offence.

2. The Requested Party shall, upon request,endeavor to ascertain whether any proceeds of crime are located within itsjurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of itsinquiries.

3. Where, pursuant to paragraph 2, suspectedproceeds of crime are found, the Requested Party shall take such measures asare permitted by its law to restrain or confiscate such proceeds.

4. In the application of this Article, the rightsof bona fide third parties shall be respected under the law of the RequestedParty.

5. The Requested Party shall retain any proceeds ofcrime that are confiscated unless otherwise agreed in a particular case.

Article17

Certification and Authentication

1. Subject to paragraph 2, a request forassistance, the documents in support thereof, and documents or materialsfurnished in response to a request, shall not require any form of certificationor authentication.

2. Where, in a particular case, the Requested orRequesting Party requests that documents or materials be authenticated, thedocuments or materials shall be duly authenticated in the manner provided inparagraph 3.

3. Documents or materials are authenticated for thepurposes of this Treaty if they purport to be signed or certified by anofficial or competent authority under the laws of the Party sending thedocuments and to be sealed with an official seal of that authority.

Article18

Subsidiary Arrangements

The Central Authority of each Party may enter intosubsidiary arrangements consistent with the purposes of this Treaty and withthe laws of both Parties.

Article19

Representation and Expenses

1. Unless otherwise provided in this Treaty, theRequested Party shall make all necessary arrangements for the representation ofthe Requesting Party in any criminal proceedings arising out of a request forassistance and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.

2. The Requested Party shall meet the cost offulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shallbear:

(a) the expenses associated with conveying any personto or from the territory of the Requested Party, and the accommodation expensesof the person and any fees, allowances or other expenses payable to that personwhile in the Requesting Party pursuant to a request under Articles 9, 11 or 12of this Treaty;

(b) the expenses associated with conveyingcustodial or escorting officers;

(c) fees and expenses of experts and associatedwith the translation of documents; and

(d) where required by the Requested Party,exceptional expenses incurred in fulfilling the request.

Article20

Consultation and Settlement of Disputes

The Parties shall consult promptly, at the requestof either, concerning any issue relating to the interpretation, application orimplementation of this Treaty, either generally or in relation to a particularcase.

Article21

Entry into Force and Termination

1. This Treaty shall enter into force upon theexchange of the instruments of ratification.

2. This Treaty shall apply to requests whether ornot the relevant acts or omissions occurred prior to this Treaty entering intoforce.

3. Either Party may terminate this Treaty by noticein writing at any time and it shall cease to be in force six (6) months afterthe date of receipt of that notice. Where notice to terminate this Treaty hasbeen given in accordance with this Article, any request for assistance receivedbefore termination shall be dealt with as if the Treaty were still in forceunless the Requesting Party withdraws the request.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being dulyauthorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at Seoul on the 15th day ofSeptember 2003 in the Vietnamese, Korean and English languages, all texts beingequally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Englishtext shall prevail.

FOR THE SOCIALIST REPUBLIC
OF VIETNAM
Nguyen Sinh Hung

FOR THE REPUBLIC
OF KOREA
Yrou Young - Kwan