HIỆP ĐỊNH

HIỆP ĐỊNH

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC THÁILAN VỀ PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI TRÊN BIỂN GIỮA HAI NƯỚC TRONG VỊNH THÁI LAN

Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan, dưới đâygọi là "Các Bên ký kết";

Xuất phát từmong muốn củng cố quan hệ hữu nghị sẵn có giữa hai nước;

Nhằm thiết lậpđường ranh giới trên biển giữa hai nước trong Vịnh Thái Lan tại khu vực chồnglấn tạo bởi yêu sách thềm lục địa của hai nước;

Đã thỏa thuậnnhư sau:

Điều 1.

1. Đường ranhgiới trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc TháiLan tại khu vực chồng lấn tạo bởi yêu sách thềm lục địa của hai nước là đườngthẳng nối Điểm C và Điểm K được xác định theo vĩ độ và kinh độ dưới đây:

Điểm C:

Vĩ độ 07049'00".0000Bắc

Kinh độ 103002'30".0000Đông

Điểm K:

Vĩ độ 08046'54".7754Bắc

Kinh độ 102012'11".5342Đông.

2. Điểm C làđiểm cực Bắc của Vùng Phát triển chung được xác lập theo Thỏa thuận giữa Vươngquốc Thái Lan và Malaysia về việc thành lập Cơ quan Quyền lực chung Khai thácTài nguyên Đáy biển trong Khu vực Thềm lục địa chồng lấn giữa Hai nước trongVịnh Thái Lan, ký tại Chiêng Mai ngày 21 tháng 2 năm 1979, và đồng thời trùngvới Điểm 43 của đường yêu sách thềm lục địa do Malaysia công bố năm 1979.

3. Điểm K là mộtđiểm nằm trên đường ranh giới trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Vương quốc Cămpuchia, tức là một đường thẳng cách đều giữa đảo ThổChu và đảo Vai vẽ từ điểm O (vĩ độ 09035'.00".4159 Bắc và kinhđộ 103010'15".9808 Đông).

4. Tọa độ củacác điểm xác định tại các Khoản nói trên là tọa độ địa lý tính toán trên Hải đồcủa Anh số 2414 được đính kèm theo như một Phụ lục của Hiệp định này. Hệ tọa độsử dụng để đo đạc và tính toán được xác lập trên Ellipsoid Everest-1830-IndianDatum.

5. Đường biêngiới trên biển nêu tại Khoản 1 nói trên sẽ là đường ranh giới giữa thềm lục địacủa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thềm lục địa của Vương quốc TháiLan, và cũng sẽ là đường ranh giới giữa vùng đặc quyền kinh tế của nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vùng đặc quyền kinh tế của Vương quốc TháiLan.

6. Khi có yêucầu của một trong hai Chính phủ, vị trí thực tế trên biển của các điểm C và Knói trên và của đường thẳng nối các điểm này sẽ được xác định theo phương phápthỏa thuận giữa các chuyên gia đồ bản do hai Chính phủ chỉ định.

Điều 2.

Các Bên ký kếtsẽ đàm phán với Chính phủ Malaysia để giải quyết khu vực thềm lục địa chồng lấngiữa 3 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Thái Lan vàMalaysia, khu vực này nằm trong Vùng phát triển chung được xác lập theo Thỏathuận giữa Vương quốc Thái Lan và Malaysia về việc thành lập Cơ quan Quyền lựcchung Khai thác Tài nguyên đáy biển trong Khu vực Thềm lục địa chồng lấn giữaHai nước trong Vịnh Thái Lan, ký tại Chiêng Mai ngày 21 tháng 2 năm 1979.

Điều 3.

Các Bên ký kếtcông nhận và thừa nhận quyền tài phán và quyền chủ quyền của mỗi nước đối vớivùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế theo đường ranh giới trên biển đượcxác lập bởi Hiệp định này.

Điều 4.

Trong trường hợpcó một cấu tạo mỏ dầu hoặc khí tự nhiên, hoặc các mỏ khoáng sản khác nằm vắtngang đường ranh giới nêu tại Khoản 1 Điều 1, Các Bên sẽ thông báo cho nhau mọithông tin liên quan và thỏa thuận về cách thức khai thác hữu hiệu nhất các cấutạo hoặc mỏ nói trên, lợi nhuận thu được từ việc khai thác sẽ được phân chiacông bằng.

Điều 5.

Mọi tranh chấpgiữa Các Bên ký kết liên quan đến việc giải thích và áp dụng Hiệp định này sẽđược giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán hoặc thương lượng.

Điều 6.

Hiệp định này sẽcó hiệu lực vào ngày trao đổi Văn kiện Phê chuẩn hoặc Phê duyệt, phù hợp vớithủ tục luật pháp của mỗi nước.

Để làm bằng, cácđại diện được ủy quyền hợp thức của hai Chính phủ đã ký Hiệp định này.

Hiệp định nàylàm tại Băng-cốc ngày 9 tháng 8 năm 1997 thành hai bản bằng tiếng Việt, tiếngThái và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các văn bản, bản tiếngAnh sẽ được dùng làm căn cứ.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Nguyễn Mạnh Cầm

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC THÁI LAN
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Prachuab Chaiyasan


Hiệp định về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong vịnh Thái Lan giữa Việt Nam - Thái Lan