HIỆP ĐỊNH

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒACU-BA VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN HAI NƯỚC

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba,

Với lòng mong muốn tăng cường vàphát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước và tạo điều kiện thuận lợi cho việcđi lại của công dân hai nước,

Quyết định ký Hiệp định này gồmnhững điều khoản sau đây:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1.

Công dân của Bên ký kết này mangcác loại hộ chiếu quốc gia có giá trị có thể nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh vàtạm thời lưu lại trên lãnh thổ của Bên ký kết kia theo những điều quy địnhtrong Hiệp định này.

Điều 2.

Theo Hiệp định này, hộ chiếu quốcgia là:

1. Đối với công dân nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam:

- Hộ chiếu ngoại giao,

- Hộ chiếu công vụ,

- Giấy thông hành,

- Hộ chiếu thuyền viên.

Thủy thủ không đi cùng với tổ côngtác trên tàu thủy thì trong hộ chiếu thuyền viên của mình phải ghi mục đích đivà địa điểm đến.

2. Đối với công dân nước Cộng hòaCu-ba:

- Hộ chiếu ngoại giao,

- Hộ chiếu công vụ,

- Hộ chiếu chính thức,

- Hộ chiếu hàng hải.

Thủy thủ không đi cùng với tổ côngtác trên tàu thủy thì trong hộ chiếu thuyền viên của mình phải ghi mục đích đivà địa điểm đến.

Điều 3.

1. Công dân của Bên ký kết này,trong thời gian lưu lại trên lãnh thổ của Bên ký kết kia phải tôn trọng luật lệcủa Bên ký kết đó.

2. Mỗi Bên ký kết có quyền từ chốiviệc cho phép nhập cảnh hoặc chấm dứt thời gian lưu lại trên lãnh thổ nước mìnhđối với công dân của Bên ký kết kia. Trong trường hợp chấm dứt thời gian lưulại như vậy thì phải thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quanlãnh sự của nước mà người đó là công dân.

II. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THỊ THỰC

Điều 4.

1. Công dân của mỗi Bên ký kết mangmột trong các loại hộ chiếu quốc gia sau đây thì miễn thị thực:

Về phía Việt Nam:

- Hộ chiếu ngoại giao,

- Hộ chiếu công vụ,

- Hộ chiếu phổ thông (công vụ),

- Hộ chiếu thuyền viên.

Về phía Cu-ba:

- Hộ chiếu ngoại giao,

- Hộ chiếu công vụ,

- Hộ chiếu chính thức,

- Hộ chiếu hàng hải.

2. Công dân của mỗi Bên ký kết mangcác loại hộ chiếu quốc gia khác phải có thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnhvà tạm thời lưu lại trên lãnh thổ của Bên ký kết kia.

III. CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5.

Việc đi lại của công dân hai Bên kýkết phù hợp với những quy định của Hiệp định này có thể được thực hiện bằng mọiphương tiện giao thông qua các cửa khẩu dành cho sự giao lưu hành khách quốc tế.

Điều 6.

1. Cơ quan có thẩm quyền của haiBên ký kết sẽ trao đổi cho nhau mẫu hộ chiếu quốc gia.

2. Trong trường hợp thay đổi mẫu hộchiếu quốc gia thì cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết thực hiện sự thay đổiđó sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Bên ký kết kia chậm nhất là 30ngày trước khi đưa ra sử dụng.

Điều 7.

Công dân của một Bên ký kết mất hộchiếu của mình trên lãnh thổ của Bên ký kết kia phải trình báo với cơ quan cóthẩm quyền của Bên ký kết kia nơi xảy ra việc mất hộ chiếu. Cơ quan có thẩmquyền sẽ cấp cho công dân đó một giấy chứng nhận về việc trình báo mất hộ chiếu.Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước mà người đó là côngdân sẽ cấp hộ chiếu mới thay thế cho hộ chiếu đã mất.

Điều 8.

Cơ quan có thẩm quyền của hai Bênký kết thực hiện việc đăng ký hộ chiếu, gia hạn đăng ký, việc cấp thị thực nhậpcảnh, xuất cảnh, cũng như việc cấp giấy chứng nhận việc trình báo mất hộ chiếukhông thu thuế hoặc lệ phí.

Điều 9.

Hai Bên ký kết có thể thỏa thuậnđưa vào những điều bổ sung hoặc sửa đổi trong Hiệp định này. Các điều khoản bổsung hoặc sửa đổi chỉ có hiệu lực khi hai Bên ký kết trao đổi công hàm cho nhauxác nhận sự đồng ý.

Điều 10.

1. Hiệp định này có hiệu lực sau 30ngày kể từ ngày trao đổi công hàm xác định việc hai Bên thực hiện Hiệp định.

2. Hiệp định này được ký kết vớithời gian không hạn định. Nếu một Bên ký kết muốn đình chỉ hiệu lực của Hiệpđịnh thì có thể thông báo cho Bên ký kết kia bằng công hàm. Trong trường hợpđó, Hiệp định này sẽ mất hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày Bên ký kết kia nhậnđược thông báo qua đường ngoại giao.

3. Khi Hiệp định này có hiệu lực sẽbãi bỏ các thỏa thuận bằng trao đổi công hàm về việc miễn thị thực giữa Chínhphủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ cách mạng nước Cộng hòa Cu-batiến hành tại Hà Nội ngày 27-11-1963 và 24-1-1964, giữa Chính phủ Cách mạng lâmthời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ cách mạng nước Cộng hòa Cu-ba tiếnhành tại La Ha-ba-na ngày 27-4-1972 và ngày 7-6-1972.

Làm tại Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm1981 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt Nam và tiếng Tây-ban-nha, cả haivăn bản đều có giá trị như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
Nguyễn Cơ Thạch

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO

I-Xi-Đo-Ro Man-Mi-E-Ro-Ca Pe-O-Li