Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là một loại hợp đồng dân sự, theo đó các bên trong hợp đồng chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo các điều kiện, nội dung, hình thức về chuyển quyền sử dụng đất được quy định trong Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đãi nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở được chuyển đổi quyền sử dụng đất cho nhau khi có đủ các điều kiện sau: thuận tiện cho sản xuất và đời sống; sau khi chuyển đổi quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đó đúng mục đích, đúng thời hạn, trong hạn mức đối với từng loại đất; trong thời hạn sử dụng đất được quy định khi Nhà nước giao đất.

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản. Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất phải làm thủ tục và đăng kí tại Uÿ ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.