>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  - 1900.6162

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

--------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

HỢP ĐỒNG

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)………..thành phố... (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện), chúng tôi gồm có:

 

Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):.....................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày........................

tại.................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

.....................................................................................................................

           

Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:

            1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ..........................................................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................

tại................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................

>> Xem thêm:  Trường hợp nào Nhà nước sẽ trả lại tài sản khi thi hành án ?

...................................................................................................................

Cùng vợ là bà: ..........................................................................................

Sinh ngày:.................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.....................

tại..............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................

....................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

 

            2. Chủ thể là hộ gia đình:

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê căn hộ chung cư làm văn phòng công ty

Họ và tên chủ hộ: .......................................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................

tại................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................

.....................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

- Họ và tên:.................................................................................................

Sinh ngày:...................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày.......................

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chuyên nghiệp - Soạn thảo hợp đồng uy tín

tại.................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................

.....................................................................................................................

            * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:............................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày........................

tại.................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................

.....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

 

            3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: .................................................................................................

Trụ sở: ..........................................................................................................

Quyết định thành lập số:........................ ngày........... tháng ......... năm........

do ......................................................................................................... cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......... ngày......... tháng....... năm...

do .......................................................................................................... cấp.

Số Fax: ......................................................... Số điện thoại:.......................

Họ và tên người đại diện: ...........................................................................

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế uy tín, chuyên nghiệp

Chức vụ: .....................................................................................................

Sinh ngày:....................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..................................... cấp ngày........................

tại.................................................................................................................

 

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện dân sự, kinh tế

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng ủy quyền được …………..chứng nhận (chứng thực) ngày .………… , số …….... , quyển số ..…….Theo đó, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện:.....

.............................................................................................................................

 

            Nay hai bên đồng ý hủy bỏ Hợp đồng nêu trên với các nội dung sau đây:

 

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN HỦY BỎ

 

>> Xem thêm:  Tải biểu mẫu hợp đồng quảng cáo trên Google mới nhất

            Ghi cụ thể nội dung thỏa thuận liên quan đến việc hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền: thanh toán lại tiền,thù lao, chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền, yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có)...

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

           

ĐIỀU 2

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

 

Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do Bên.….chịu trách nhiệm nộp.

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

ĐIỀU 3

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 

   Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 4

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

            Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

>> Xem thêm:  Thực trạng liên quan đến hợp đồng ủy quyền đất đai

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

            3. Các cam đoan khác .…..

                       

ĐIỀU 5

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

            1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

      2. Hai bªn ®· ®äc Hîp ®ång, ®· hiÓu vµ ®ång ý tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong Hîp ®ång vµ ký vµo Hîp ®ång nµy tr­íc sù cã mÆt cña Người có thẩm quyền chứng thực.

 

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động cập nhật mới nhất

- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

- Hai bên đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực.

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

-   Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

 

3. Hợp đồng này có hiệu lực từ.............................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

 

                       Bên A                                                                           Bên B

    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                     (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Vướng mắc về vấn đề ủy quyền ?

 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

 

            Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.…………………………………)

            (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

            Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...….  thành phố Hồ Chí Minh.

            (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

            Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực)., ……quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chứng thực:

 

>> Xem thêm:  Ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký và sử dụng con dấu khi tham gia đấu thầu ?

            - Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng ủy quyền này được giao kết giữa Bên A là .………… và Bên B là ………………..…….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

            - Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

            - Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

            - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

-      Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

-      Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

-      Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, …..trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

            + Bên B .….. bản chính;

            + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

 

            Số chứng thực.……….. , quyển số .…. TP/CC- .….

 

                                                                          Người có thẩm quyền chứng thực

                                                                     (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;

7. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;