UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/HD-SXD

Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2015

HƯỚNG DẪN

LẬP,THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG THUỘC THẨMQUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Chương I

PHẦN MỞ ĐẦU

Ủy bannhân dân tỉnh đã ban hành Quyết địnhsố 07/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấpgiấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong quá trình triểnkhai, UBND các huyện, thị xã và thành phố (gọi tắt cấp huyện) đã chỉ đạo các Phòng chức năng và các cơ quan đạidiện chủ đầu tư tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Tuy nhiên qua khảo sát, Sở Xây dựng nhận thấycông tác lập, thẩm định, phê duyệtvà quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền cấp huyện cònmột số hạn chế, tồn tại nhất định. Việc thực hiện có sự khác biệt nhau giữa cácđịa phương.

Để giúp cho công tác Quy hoạch đô thị và Quy hoạchxây dựng tại cấp huyện đạt chất lượng caotheo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng đóng góp quan trọng vào sự nghiệpphát triển đô thị, nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố, Sở Xây dựng hướng dẫn chi tiết công tác lập, thẩmđịnh, phê duyệt và quản lý thực hiện Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng thuộcthẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

I. Phạm vi áp dụng:

1. Phân biệt loại đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng; đối tượngvà văn bản quy phạm pháp luật quy định:

a) Đối với nhiệm vụ quy hoạch-đồ án quy hoạch đô thị: áp dụng cho các đ án quy hoạch các khu vực trong đôthị, là các khu chức năng dân dụng thuộc ranh giới hành chính các phường thuộcthị xã, thành phố; các thị trấn. Các đồ án quy hoạch đô thị bao gồm các quy hoạchchung toàn đô thị, quy hoạch phân khu các khu chức năng đô thị, quy hoạch chitiết các khu dân cư, khu trung tâm thương mại-dịch vụ,...áp dụng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và các văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện luật này.

b) Đối với nhiệm vụ quy hoạch-đồ án quy hoạch xây dựng:áp dụng lập quy hoạchchung xã, quy hoạchchi tiết điểm dân cư nông thôn, quy hoạch khu chức năng đặc thù (là khu vực phát triển theo cácchức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất,khu công nghệ cao; khu du lịch, khu sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa; khu nghiên cứu đào tạo; khu thể dục thể thao; cảng hàng không, cảngbiển; khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật; khu chức năng đặc thù khác được xác địnhtheo quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩmquyền quyết định thành lập-theo Luật Xây dựng 2014). Theo đó vận dụng cácloại đồ án sau đây áp dụng Luật Xây dựng 2014 để lập quy hoạch: Cụm công nghiệp,nghĩa trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, bãi chôn lấp-xử lý chất thải rắn,các dự án công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (trạm điện hạ thế, nhà máy xử lýnước thải, bến xe). Các đồ án áp dụng theo Luật Xây dựng không phân biệt địa điểmtrong khu vực đô thị hay nông thôn.

2. Công tác quản lý quy hoạch bao gồm: Lưu trữ hồ sơ quy hoạch,công bố công khai quy hoạch, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa. Rà soát quy hoạch,báo cáo thống kê công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng.

3. Lấy ý kiến đồ án quy hoạch: UBND cấp xã, đại diện cộng đồngdân cư, các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch,quản lý mốc giới quy hoạch ngoài thực địa, lưu trữ hồ sơ quy hoạch.

4. Lập, kiểm tra, nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địahình phục vụ công tác lập quy hoạch và thiết kế xây dựng.

5. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án thiết kế đô thịriêng thực hiện theo Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 24/6/2014 của Sở Xây dựng.

6. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xâydựng xã thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HD-SXD-SNNPTNT-STNMT ngày27/3/2012 của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tàinguyên và Môi trường.

II. Đối tượng áp dụng:

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch,đồ án quy hoạch bao gồm: Các phòng, ban, đơn vị được UBND cấp huyện giao làm chủđầu tư tổ chức lập quy hoạch (Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị;Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất,…); UBND cấp xãvà các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khác.

2. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thẩm định nhiệm vụquy hoạch - đồ án quy hoạch: Cơ quan được giao nhiệm vụ giúp UBND cấp huyện quảnlý nhà nước về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng (Phòng Kinh tế-Hạ tầng hoặcPhòng Quản lý đô thị là cơ quan có chức năng thẩm định đồ án quy hoạch và thammưu cho UBND cấp huyện quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng tại địa bàn).

3. Các đơn vị tư vn: khảo sát lập bản đồ địahình phục vụ lập đồ án quy hoạch, lập nhiệm vụ - đồ án quy hoạch, đưa mốc giớira thực địa.

III. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ-đồán quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng của UBND cấp huyện:

- Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ-đồ án quyhoạch đô thị của UBND cấp huyện thực hiện theo Quyết định số07/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định về lập, thẩm định, phê duyệtvà cấp Giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ-đồ án quy hoạch xây dựngcủa UBNDcấp huyện thực hiện theo Khoản 3 Điều34 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 :Ủy bannhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch xây dựngnông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thng nhất bằng văn bản của cơ quan quảnlý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhândân cấp tỉnh tức Sở Xây dựng”.

IV. Trường hợp miễn lập đồ án quy hoạchchi tiết:

Đối với đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: Quy định tạiKhoản 4, Điều 14, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP :Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủđầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏhơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đivới dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựngmà không phải lập quy hoạch chi tiết. Bản vẽtổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuậttrong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm bảo sự đấuni hạ tầng kỹ thuật và phù hợpvề không gian kiến trúc với khu vực xung quanh”. Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án phảilấy ý kiến của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng trên cơ sở đồ ánquy hoạch phân khu đã được duyệt. Lưu ý đối với trườnghợp này nếu các nội dung thiết kế cơ sở không đảm bảo theo quy định trênthì dự án vẫn phải lập quy hoạch chi tiết trình thẩmđịnh, phê duyệt theo quy định.

V. Về cấp Giấy phép quy hoạch

Theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng,một số trường hợp phải cấp Giấy phép quyhoạch cho chủ đầu tư để lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án đầu tư xây dựngcông trình.Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủtục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cảithiện môi trường kinh doanh, Chính phủ quy định không yêu cầu nhà đầu tư phảithực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch, thay vào đó, các nội dung củaGiấy phép quy hoạch phải thể hiện trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.Do đó, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan thẩm định cấp huyện không yêu cầu các chủ đầutư thực hiện thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch.

Chương II

TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH,PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

I. Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụvà dự toán chi phí quy hoạch

1. Nhiệm vụ quy hoạch có thể do chủ đầu tư tự lập hoặc thuêđơn vị tư vấn lập

- Đối với trường hợp "dự án đầu tư sử dụng đất thông qua giao đất, cho thuê đất không thông qua đu giá quyn sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầutư thựchiện dựán" theo Nghịquyết số43/NQ-CPngày 06/6/2014 của Chính phủ thì chủ đầu tư dự án tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ quyhoạch chi tiết làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch.

- UBND cấp huyện chỉ phê duyệt nhiệm vụ và dự toánchi phí quy hoạchđối vi đồ án quy hoạch s dụng vốn ngân sách Nhà nước.

2. Nội dung NVQH chi tiết xây dựng thực hiện theo Quyết địnhsố 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minhđối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.

3. Việc lập và quản lý dự toán chi phí quy hoạch thực hiệntheo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnxác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Chú ý trong việc áp dụng định mức tại các bảng ban hành theoPhụ lục Thông tư số 01/2013/TT-BXD phải căn cứ trên cơ sở xác định tính chất củađồ án quy hoạch là Quy hoạch chi tiếtđô thị hay Quy hoạch chi tiết xâydựng, lưu ý đối với các loại quy hoạch khu chức năng đặc thù không có địnhmức ban hành theo Thông tư nêu trên thì lập dự toán để xác định chi phí theoyêu cầu công việc thực hiện.

4. Sau khi tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, chủ đầutư gửi hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ củaUBND cấp huyện.

5. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thẩm định quyhoạch cấp huyện tổ chức thẩm định trên cơ sở quy phạm pháp luật về quy hoạch đôthị và quy hoạch xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng liênquan. Thời gian thẩm định không quá 20 ngày làm việc.

6. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt của cơ quan thẩmđịnh cấp huyện, UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch(đối với quy hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Nội dung phê duyệtNhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị theo quy định tại Điểm c) Khoản 1 Điều 34Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Thời gian phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không quá 15ngày.

Chương III

KIỂM TRA, THẨMĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

Toàn bộ quy trình kiểm tra, thẩm định và nghiệm thuThực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của BộXây dựng về việc Quy định việckiểm tra,thm định và nghiệm thu côngtác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng, Sở Xâydựng hướng dẫn làm rõ thêm một số vấn đề như sau:

I. Về trình tự thực hiện: việc khảo sát lập bản đồ địa hình cóthể triển khai đng thời với quá trình tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch,tuy nhiên các văn bản phải hoàn thành trước khi bt đu lập đồ án quy hoạch.

II. Về điều kiện năng lực của nhà thầukhảo sát lập bản đồ địa hình:là đơn vị tư vn có giy phép đăng ký kinh doanhngành nghề khảo sát địa hình; cá nhân chủ trì khảo sát lập bản đồ địa hình phảicó chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình còn hiệu lực sử dụng.

III. Quy định việc kiểm tra, thẩm địnhvà nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình:

1. Lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa hình:

- Chủ đầu tư (mọi nguồn vốn) tự tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát hoặc đơn vịtư vấn khảo sát địa hình lập nhiệm vụ khảo sát.

- Sau khi lập nhiệm vụ khảo sát theo nội dung quy định tại Thông tư số05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư phê duyệt nhiệm vụ khảosát.

2. Lập, phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí khảosát:

- Chủ đầu tư (mọi nguồn vốn) tự tổ chức lập hoặc đơn vị tư vấn khảo sát địahình lập phương án kỹ thuật và dự toán chi phí khảo sát.

- Việc thẩm tra dự toán chi phí khảo sát địa hình chỉ thực hiện đối với dựán sử dụng vốn lập khảo sát địa hình từ ngân sách Nhà nước từ 30% trở lên theo quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lýchi phí khảo sát địa hình, Văn bản số 5524/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnhvề công bố đơn giá xây dựng công trìnhtrên địa bàn tỉnh Phn Khảo sát xây dựng. PhòngKinh tế-Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị thm tra dự toán chi phí khảo sát.

- Sau khi có kết quả thẩm tra, chủđầu tư phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí khảo sát.

3. Lựa chọn nhà thầu và thực hiện công tác khảo sát địa hình:

- Lựa chọn, ký kết hợp đồng kinh tế với nhà thầu khảo sát địa hình có đủđiều kiện năng lực theo quy định. Việc chỉ định thầu hoặc đấu thầu lựa chọn nhàthầu khảo sát thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu.

- Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng nhà thầu để nhà thầu thực hiện khảo sát.

- Nhà thầu tiến hành khảo sát địa hình ngoài thực địa và nội nghiệp.

- Chủ đầu tư giám sát quá trình khảo sát của nhà thầu.

4. Thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình:

Sau khi nhà thầu hoàn tất hồ sơ khảo sát địa hình, chủđầu tư tổng hợp hồ sơ gửiPhòng Kinh tế-Hạtầng hoặc Phòng Quản lý đô thị thm định h sơ khảo sát địa hình. Nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 5,Thông tư số 05/20 11/TT-BXD ngày 09/6/2011 củaBộ Xây dựng.

5. Tổ chức nghiệm thu hồ sơ khảo sát địa hình:

Sau khi có kết quả thẩm định, chủ đầu tư tổ chức nghiệmthu hồ sơ khảo sát địa hình để làm cơ sở phục vụ lập đồ án quy hoạch. Nội dungnghiệm thu theo quy địnhtại Điều 5, Thôngtư s05/2011/TT-BXD ngày09/6/2011 của Bộ Xây dựng.

Có thể kết hợp bước 1. và 2. cùng lúc để đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ khảo sát địa hình.

III. Nội dung hướng dẫn tại mục này thay thế Vănbản số 282/SXD-QHKT ngày 17/4/2012 của Sở Xây dựng hướng dẫn Thông tư số05/2011/TT-BXD củaBộ Xâydựng.

Chương IV

TỔ CHỨC LẬP, THẨM ĐỊNH,PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

I. Tổ chức lập quy hoạch:

1. Năng lực đơn vị tư vn:

Thực hiện theo quyđịnh tại Luật Quy hoạch đô thị và LuậtXây dựng và các Văn bảnquy phạm hướngdẫn thi hành 02 Luật trên. Sở Xây dựng lưu ý một số vấn đề sau:

a) Đối với tổ chức: Chủ đầu tư kiểm tra Giấy phép đăng kýkinh doanh, doanh nghiệp phải có đăng ký ngành nghề quy hoạch xây dựng hoặc quyhoạch đô thị.

b) Đối với các cá nhân tham gia lập quy hoạch: Chủ đầu tư kiểmtra các Chứng chỉ hành nghề đối với các cá nhân chủ trì bộ môn phù hợp. Chứngchỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp có hiệu lực sử dụng. Ví dụ: Chứngchỉ hành nghề quy hoạch quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị được chủ trìthiết kế các nội dung về bản vẽ và thuyết minh: vị trí; đánh giá hiện trạng;quy hoạch sử dụng đất; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; thiết kế đô thị.Chứng chỉ hành nghề các bộ môn hạ tầng kỹ thuật được chủ trì thiết kế các bộmôn hạ tầng kỹ thuật: cấp, thoát nước, san nền, giao thông, cấp điện, chiếusáng, cây xanh.

2. Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch:

a) Đối với quy hoạch đô thị: được chỉ định thầu đơn vị tư vấn theo quy địnhtại Luật Quy hoạch đô thị. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo LuậtĐấu thầu số 43/2013/QH13 .

b) Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng: Thực hiện theo Luật Xây dựng số50/2014/QH13 và các văn bản quy phạm hướng dẫn.

3. Nội dung quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch của chủ đầu tư:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý nghiệp vụ lập quyhoạch trong suốt quá trình tổ chức thực hiện. Cụ thể các công tác như sau:

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn.

- Xác định và quản lý chi phí lập quy hoạch.

- Kiểm soát tiến độ thực hiện đồ án.

- Kiểm soát khối lượng, chất lượng thực hiện đồ án.

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý đồ án.

- Trình thẩm định và phê duyệt đồ án.

- Tổ chức công b, công khai đồ án quy hoạch;

- Tổ chức đưa mốc giới ra thực địa.

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ.

4. Tổ chức lấy ý kiến về đồ án quy hoạch

a) Đối với đồ án quy hoạch chi tiết đô thị: Thực hiện theo Điều 20 và 21 LuậtQuy hoạch đô thị.

b) Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Thực hiện theo Điều 16,17 Luật Xây dựng 2014 và Nghị định củaChính phủ sẽ ban hành theo Khoản 6 Điều này.

II. Tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch:

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị hoặc Luật Xây dựng; cácquy định của UBND tỉnh; các Quy chun, Tiêu chun quy hoạch liên quan, cơquan chuyên môn cấp huyện thẩm định các nộidung chủ yếu như sau:

- Căn cứ quy hoạch:Các căn cứ pháp lý liên quan đến việc lập quy hoạch, Quyết định phê duyệt NVQH, chủ trương quy hoạch(đối với quy hoạch đô thị); chủ trương đầu tưhoặc văn bản giới thiệu địa điểm của UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư.

-Văn bản báo cáo kết quả lấy ý kiến về đồ án quy hoạch.

- Giấy phép quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng hoặcUBND cấp huyện cấp (nếu có).

- Thể thức hồ sơ quy hoạch: Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 21/2 005/QĐ-BXD của B Xây dựng.

- Kiểm tra thành phần hồ sơ đầy đủ theo NVQH đã được phê duyệt;

- Kiểm tra nội dung các dự thảo quyết định phê duyệt; dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Đối với các dự án đầu tư công trình tập trung, riêng lẻ như nhà máy,trung tâm thương mại,công trình dịchvụ,... do 01 chủ đầu tư thực hiện không cần ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Hồ sơ khảo sát địa hình đã được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

- Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn có phù hợp loại hình quy hoạch,tính chất chức năng quyhoạch.

- Nội dung thể hiện về vị trí, phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch; Tính chính xác về phạm vi ranh giới (tránh chồng lấncác dự án lân cận). Phải có danh mục mốc ranh giới thể hiện theo hệ tọa độ VN2.000, múi chiếu 3°.

- Tính chính xác của các nội dung đánh giá hiện trạng.

- Kiểm tra sự phù hợp về tính chất, chức năng của khu vực lập quy hoạch với đồ án Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, Giấyphép quy hoạch (nếucó).

- Nội dung về quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (chú ý đất cây xanh, giao thông, công trình côngcộng phải đảm bảo theoquy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng). Các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: nội dung phải đảm bảo cácthông s quan trọng như chỉ giới xây dựng, tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sửdụng đất.

- Nội dung về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (chú ý các đấu nối hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu, công suất, cốt nền, tần suất ngập lụt,hành lang bảođảm an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật, các bảng biu tính toán, các quy chun, tiêu chun áp dụng, …).

- Nội dung về hạ tầng xã hội (các công trình: trường học các cấp, y tế,...) Đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xâydựng.

- Nội dung về thiết kế đô thị thực hiện theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung thiếtkế đô thị; Thông tưsố 16/2013/TT-BXD ngày16/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 củaBộ trưởng Bộ Xây dựnghướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

- Nội dung về đánh giá môi trường chiến lược: Đối với các đồ án quy hoạch chi tiết sẽ lập dự án đầu tư xây dựng ở bước tiếptheo sẽ lập h sơ đánh giá tác động môitrường hoặc cam kết bảo vệ môi trườngtheo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môitrường, cam kết bảo vệ môi trường,nội dung đồ án quy hoạch không cần thực hiện nội dung đánhgiá môi trường chiến lược.

- Nội dung Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. Đối với các dựán do 01 chủ đầu tư thực hiện đồngbộ thì không cần ban hành quy định quản lý. Việc quản lý xây dựng theo quy hoạchthực hiện theo quyết định phê duyệt dự án. Việc ban hành quy định quản lý xây dựngtheo quy hoạch bắt buộc phải ban hành đi với các đ án quy hoạch chi tiết khudân cư, khu chức năng khác có nhiều chủ đầu tư thực hiện các dự án khác nhau.

- Nội dung Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết đô thị thực hiệntheo quy định tại Điểm c) Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủvề lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Riêng nội dung phêduyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựngthực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 .

- Thời gian thẩm định thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng,đồng thời cụ thể hóa vào bộ thủ tục hành chính.

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định, chủ đầu tư và đơn vị tư vấncó th trao đi thảo luận để làm rõ và thống nhấtcác nội dung quy hoạch.

III. Trình duyệt đồ án quy hoạch:

Sau khi đồ án được thẩm định, hồ sơ đồ án quy hoạchđược chỉnh sửa hoàn chỉnh theo yêu cu của cơ quan thm định, cơ quan thm định có tờ trình trình UBND cấphuyện phê duyệt đồ án quy hoạch.

IV. Phê duyệt đồ án quy hoạch:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệmvụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị; quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạchchung xây dựng xã nông thôn và quy hoạch chi tiết điểmdân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ýkiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. Đ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựngđề nghị cơ quan thẩm định đồ án quy hoạchcấp huyện gửi 01 bộ hồ sơ (có đĩa CD lưu toàn bộ nội dung) về Sở Xây dựng đểtham gia ý kiến bằng văn bản.

- UBND cấp huyện phê duyệt đồ án quy hoạch bằng quyết định phê duyệt đồ ánquy hoạch.Thời gian phê duyệt đồ ánquy hoạch là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình phê duyệt.

V. Phát hành, lưu trữ hồ sơ quy hoạch:

- Sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt, cơ quan thẩm định cấp huyện chuyểnhồ sơ cho bộ phận trả hồ sơ cấp huyện và thu tiền thẩmđịnh theo quy định. Lưu ý hồ sơ đồ án quy hoạch trong quá trình thẩm địnhphê duyệt có th không đóng dấu để thuận tiệncho việc nhân bản hồ sơ.

- Hồ sơ đồ án quy hoạch được lưu trữ tại các đơn vị sau đây: UBND cấp xãnơi có đồ án quy hoạch, Phòng Kinh tế-Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị, Sở Xâydựng và chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạch.

- Thành phần hồ sơ lưu trữ gồm: Bản chính các bản vẽ trng đen đúng tỷ lệ,bộ bản vẽ màu thu nhỏ khổ A3 hoặc A4, thuyết minh; Bản chính Quyếtđịnh phê duyệt đồ ánquy hoạch; Bảnchính Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch (nếu có), đĩa CD lưu toàn bộ các nội dung nêu trên. Số lượng lưu trữ mỗi cơ quan là 01 bộ. Phòng Kinh tế-Hạ tầng hoặc Phòng Quảnlý đô thị chịu tráchnhiệm vụ gửi hồ sơ lưu trữ tại Sở Xây dựng và UBNDcấp xã nơi có đồ án quyhoạch.

VI. Điều chỉnh quy hoạch:

1. Quy hoạch đô thị:Thực hiện theo quy định tại Điều 48, 51, 52 Luật Quy hoạch đô thị.

2. Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo các quy định tại Điều 35, 36, 37, 38, 39 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 .

Việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình khác với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết về chức năng,quy mô diện tích, phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch, cần chú ý lựa chọnhình thức điều chỉnh cụcbộ hoặc điều chỉnh toàn bộ đồ án quy hoạch.

Chương V

TỔ CHỨC QUẢN LÝTHỰC HIỆN QUY HOẠCH

I. Công bố công khai quy hoạch:

1. Việc công bố công khai quy hoạch đối với đồ án quy hoạch chi tiết đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 53 và 54 Luật Quy hoạch đôthị.

2. Việc công bố công khai quy hoạch đối với đồ án quy hoạch chi tiết xâydựng thực hiện theo Điều40, 41 và 42 LuậtXây dựng 2014.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng phải được công bố công khai.

4. Việc công bố công khai quy hoạch chú ý các hình thức thực hiện trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện hoặc đài phátthanh hoặc niêm yết công khai bản vẽ quy hoạch, quyết địnhphê duyệt và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các nơi công cộng cấpxã bắt buộc phải có panô công bố bản vẽ với các thông tin cơ bản về đồ án quyhoạch tại địa điểm quy hoạch.

II. Đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa:

- Việc đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa thực hiện theo Điều57 Luật Quy hoạch đô thị và Điều 44 Luật Xây dựng 2014. Thời gian lập và phêduyệt hồ sơ mốc giới không quá 30 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch được phê duyệt.Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kểtừ ngày hồ sơ mốc giới được phê duyệt.

- Về các nội dung chuyên môn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tạiThông tư số 15/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về cắm mốc giới và quản lýmốc giới theo quy hoạch đô thị.

- Lưu ý, việc cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa thực hiện chủ yếu đốivới mc ranh giới để quản lý ranhgiới quy hoạch, chống lấn chiếm đất đai trong thờichun bị các thủ tục xây dựng dựán.

III. Cung cấp thông tin quy hoạch:

1. Đối với thông tin về đồ án quy hoạch đô thị thực hiện theo Điều 55 và 56Luật Quy hoạch đô thị.

2. Đối với thông tin về đồ án quy hoạch xây dựng thực hiện theo Điều 43 LuậtXây dựng 2014.

Phòng Kinh tế-Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị, UBNDcấp xã và các cơ quan đơnvị chủ đầu tư tổ chức lập quy hoạchcó trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch đi với đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện khi các tổ chức và cá nhân có đề nghị.

Chương VI

HƯỚNG DẪN MỘT SỐNỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNGTẠI ĐỊA PHƯƠNG

I. Rà soát quy hoạch:

- Phòng Kinh tế-Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thịchủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thường xuyên ràsoát đối với các đ án quy hoạch đô thị và quyhoạch xây dựng tại địa bàn cấp huyện.

- Định kỳ rà soát quy hoạch xây 05 năm đối với quy hoạch chung và quy hoạchphân khu, 03 năm đi với quy hoạch chi tiết kểtừ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

- Kết quả rà soát quy hoạch xây dựng phải được báo cáo bằng văn bản với cơquan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyhoạch xây dựng và Sở Xây dựng để xem xét, quyết định.

II. Báo cáo thống kê về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng:

Đề nghị UBNDcác huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đôthị và các phòng ban liên quan thực hiện tốt việc báo cáo thống kê số liệuchính xác, kịp thời các thông tin quy hoạch theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của BộXây dựngQuy đnh chế độ báo cáo thống kê tổnghợp ngành Xây dựng và Văn bản s 1899/UBND-KTN ngày 27/5/2013 về việc báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng.

IIII. Hướng dẫn công tác tổ chức lậpquy hoạch trên địa bàn cấp huyện:

Phòng Kinh tế-Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tổ chức lập quy hoạch tại địa bàn huyện nhưBan Quản lý dự án đầutư xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND cấp xã và các nhà đầu tư thực hiện tốt công tác tổ chức lập quy hoạch tại địa phươngmình.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. Trong quá trình thực hiện nếu có ý kiến góp ý điều chỉnh, bổ sung hướngdẫn này đề nghị các cơquan đơn vị gửi về Sở Xây dựng đ tng hp.

Đính kèm văn bản này là phụ lục

1. Mẫu Tờ trình đề nghị thẩm định Nhiệm vụ-dự toán chi phíquy hoạch

2. Mẫu Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ-dự toán chi phí quy hoạch

3. Mẫu Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch

4. Mẫu Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch

5. Mẫu quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án và dự toán chi phí khảo sát, kết quả thẩm định hồ sơ khảo sát lập bản đồ địa hình

6. Danh mục các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan

7. Sơ đồ 01 Công tác triển khai quy hoạch sau khi quy hoạch chung được duyệt đối với đô thị loại IV.

8. Sơ đồ 02 Công tác triển khai quy hoạch sau khi quy hoạch chung được duyệt đối với đô thị loại V và chuẩn bị hình thành đô thịloại V.

Nơi nhận:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã;
- Các đơn vị tư vấn, cá nhân hành nghề khảo sát, quy hoạch trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, P.QHKT.

GIÁM ĐỐC

Đào Quý Tiêu

 

PHỤ LỤC 1a

MẪU TỜTRÌNH ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ-DỰ TOÁN CHI PHÍ QUY HOẠCH

 (Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s 01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CHỦ ĐẦU
…..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định nhiệm vụ và dựtoán chi phí quy hoạch
(tên đồán quy hoạch)

Kính gửi: Cơ quan thẩm định...

Căn cứ Luật; (liên quan đến QHXD hoặcQHĐT)

Căn cứ Nghị định ...; (liên quan đến QHXD hoặc QHĐT)

Căn cứ Văn bản …; (chủ trương cho phép quy hoạch; đầu tư xây dựng)

Chủ đầu tư đề nghị Cơ quan thẩm định nhiệm vụ thiết kếquy hoạch với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: (nêu rõ tỷ lệ quy hoạch xây dựng)

2. Phạm vi ranh gii và quy mô quy hoạch xây dựng: (nêu rõ giới cận)

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

4. Nhiệm vụ thiết kế: Thực hiện theo quy định tại ….. Các yêu cu cth quy hoạch.

5. Thành phần hồ sơ đồ án: Thực hiện theo quy định tại…..

6. Dự toán chi phí lập quy hoạch:

7. Nguồn vốn: (nêu rõ nguồn vốn để thực hiện)

8. Tiến độ thực hiện: (theo quy định của Luật XD hoặc Luật QHĐT)

9. Tchức thực hiện: (nêu rõ cpphê duyệt; thẩm định; chủ đầutư; đơn vị lập nhiệm vụ)

Chủ đầu tư kính đề nghị Cơ quan thẩm định..../.

Nơi nhận:

CHỦ ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC 1b

MẪU TỜTRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ-DỰ TOÁN CHI PHÍ QUY HOẠCH

 (Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phíquy hoạch
(tên đồán quy hoạch)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ...

Căn cứ Luật; (liên quan đến QHXD hoặcQHĐT)

Căn cứ Nghị định ...; (liên quan đến QHXD hoặc QHĐT)

Căn cứ Văn bản …; (chủ trương cho phép quy hoạch; đầu tư xây dựng)

Theo đề nghị của …. (chủ đầu tư tại tờ trình…)

Cơ quan trình ký kính đề nghị Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch vớicác nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: (nêu rõ tỷ lệ quy hoạch xây dựng)

2. Phạm vi ranh gii và quy mô quy hoạch xây dựng: (nêu rõ giới cận)

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

4. Nhiệm vụ thiết kế: Thực hiện theo quy định tại ….. Các yêu cu cth quy hoạch.

5. Thành phần hồ sơ đồ án: Thực hiện theo quy định tại…..

6. Dự toán chi phí lập quy hoạch:

7. Nguồn vốn: (nêu rõ nguồn vốn để thực hiện)

8. Tiến độ thực hiện: (theo quy định của Luật XD hoặc Luật QHĐT)

9. Tchức thực hiện: (nêu rõ cpphê duyệt; thẩm định; chủ đầutư; đơn vị lập nhiệm vụ)

Cơ quan trình kính đề nghị Cơ quan phê duyệt…./.

(Đính kèm Kết quả thẩm định dự toán)

Nơi nhận:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH TRÌNH

PHỤ LỤC 2

MẪU QUYẾTĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ-DỰ TOÁN CHI PHÍ QUY HOẠCH
(Ban hành kèmtheo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
……

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

..…., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chiphí quy hoạch
(tên đồ án quy hoạch)

TÊN CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ….; (Các Luật quy định về quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đôthị)

Căn cứ Nghị định …; (Tùy theo loại quy hoạch)

Căn cứ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp trên(nếu có)....;

Căn cứ Văn bản ….; (chủ trương nếu có...; Tờ trình của chủ đầu tư; ý kiến thm định của cơ quan thẩm định tại văn bản...)

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch vớicác nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án:

2. Phạm vi ranh gii và quy mô quy hoạch xây dựng:

3. Tính chất và mục tiêuquy hoch:

4. Nhiệm vụ thiết kế: Thực hiện theo quy định tại ...Các yêu cầu cụ thể

5. Thành phn hồ sơ đồ án: Thực hiện theo quy định tại ….

6. Dự toán chi phí lập quy hoạch:

7. Nguồn vốn:

8. Tiến độ thực hiện:

9. Tổ chức thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơ quan lập, thẩm định, phêduyệt...)

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tổ chức thiết kế quy hoạchtheo đúng quy định hiện hành củanhà nước và các việc khác có liên quan.

Điều 3. Cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

PHỤ LỤC 3a

MẪU TỜTRÌNH ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
(Ban hànhkèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CHỦ ĐẦU
…..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định đồ án quy hoạch(tên đồ án quy hoạch)

Kính gửi: Cơ quan thẩm định...

Căn cứ Luật; (liên quan đến QHXD hoặcQHĐT)

Căn cứ Nghị định ...;

Căn cứ Văn bản …; (chủ trương cho phép quy hoạch; đầu tư xây dựng)

Chủ đầu tư đề nghị Cơ quan thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch với các nội dungchủ yếu như sau:

1. Tên đồ án:

2. Phạm vi ranh gii và quy mô quy hoạch xây dựng:

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

4. Quy hoạch sử dụng đất:

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: (quy định cụ thể về kiến trúc, mật độxây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, …)

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Chuẩn bị kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền:

- Giải pháp san nền:

- Cao độ thiết kế;

b) Thoát nước mưa:

- Hướng thoát; điểm xả (nêu rõ đi chung hay đi riêng hệthống thoát nước thải); giải pháp kết cấu chính của hệ thống thoát nước.

6.2. Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: (Mặt cắt, lộ giới, điểm đấu nối - nếucó)

- Giao thông nội bộ: (Mặt cắt, lộ giới L=?)

6.3. Cấp nước:

- Nguồn cấp; phương án thiết kế mạng lưới; …. (nêu rõ nguồn cấp nước sinhhoạt, sản xuất, pccc…)

- Phương án chữa cháy, phương án bốtrí; …

- Tng nhu cu dùng nước ....m3/ngày-đêm.

6.4. Cấp điện:

- Nguồn điện:

- Tổng nhu cầu sử dụng điện:

- Mạng lưới: đi ngầm hay đi nổi.

6.6. Vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: Hướng thoát; Điểm xả. (nêu rõ đi chunghay riêng hệ thống thoát nước mưa)

- Tổng lưu lượng nước thải: …m3/ngày.

- Quản lý chất thải rắn: (Khối lượng; vị trí trạm trung chuyển,trạm xử lý…; nếu có)

7. Tổ chức thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt…)

Chủ đầu tư kính đề nghị Cơ quan thẩm định…./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….;

CHỦ ĐẦU TƯ

PHỤ LỤC 3b

MẪU TỜTRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
…..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch(tên đồ án quy hoạch)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân...

Căn cứ Luật; (liên quan đến QHXD hoặcQHĐT)

Căn cứ Nghị định ...;

Căn cứ Văn bản …; (chủ trương cho phép quy hoạch; đầu tư xây dựng)

Theo đề nghị của …..(chủ đầu tư tại tờ trình…., cơ quan thẩm định tại tờ trình số…)

Cơ quan thẩm định đề nghị Cơ quan phê duyệt đồ án thiết kế quy hoạch với các nội dungchủ yếu như sau:

1. Tên đồ án:

2. Phạm vi ranh gii và quy mô quy hoạch xây dựng:

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

4. Quy hoạch sử dụng đất:

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: (quy định cụ thể về kiến trúc, mật độxây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, …)

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Chuẩn bị kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền:

- Giải pháp san nền:

- Cao độ thiết kế;

b) Thoát nước mưa:

- Hướng thoát; điểm xả (nêu rõ đi chung hay đi riêng hệthống thoát nước thải); giải pháp kết cấu chính của hệ thống thoát nước.

6.2. Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: (Mặt cắt, lộ giới, điểm đấu nối - nếucó)

- Giao thông nội bộ: (Mặt cắt, lộ giới L=?)

6.3. Cấp nước:

- Nguồn cấp; phương án thiết kế mạng lưới; …. (nêu rõ nguồn cấp nước sinhhoạt, sản xuất, pccc…)

- Phương án chữa cháy, phương án bốtrí; …

- Tng nhu cu dùng nước ....m3/ngày-đêm.

6.4. Cấp điện:

- Nguồn điện:

- Tổng nhu cầu sử dụng điện:

- Mạng lưới: đi ngầm hay đi nổi.

6.6. Vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: Hướng thoát; Điểm xả. (nêu rõ đi chunghay riêng hệ thống thoát nước mưa)

- Tổng lưu lượng nước thải: …m3/ngày.

- Quản lý chất thải rắn: (Khối lượng; vị trí trạm trung chuyển,trạm xử lý…; nếu có)

7. Tổ chức thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt…)

Cơ quan thẩm định kính đề nghị Cơ quan phê duyệt…./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….;

CƠ QUAN TRÌNH

PHỤ LỤC 4

MẪU QUYẾTĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
……

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

..…., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch(tên đồ án quy hoạch)

TÊN CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ….; (Các Luật quy định về quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đôthị)

Căn cứ Nghị định …; (Tùy theo loại quy hoạch)

Căn cứ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp trên(nếu có)....;

Căn cứ Văn bản ….; (chủ trương nếu có...; Tờ trình của chủ đầu tư; ý kiến thm định của cơ quan thẩm định tại văn bản...)

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt thiết kế với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án:

2. Phạm vi ranh gii và quy mô quy hoạch xây dựng:

3. Tính chất và mục tiêuquy hoch:

4. Quy hoạch sử dụng đất:

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: (quy định cụ thể về kiến trúc, mật độxây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, …)

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

6.1. Chuẩn bị kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền:

- Giải pháp san nền:

- Cao độ thiết kế;

b) Thoát nước mưa:

- Hướng thoát; điểm xả (nêu rõ đichung hay đi riêng hệ thống thoát nước thải); giải pháp kết cấu chính của hệ thốngthoát nước.

6.2. Giao thông:

- Giao thông đối ngoại: (Mặt cắt, lộ giới, điểm đấu nối - nếu có)

- Giao thông nội bộ: (Mặt cắt, lộ giới, L=?)

6.3. Cấp nước:

- Nguồn cấp; phương án thiết kế mạng lưới; ... (nêu rõ nguồn cp nước sinh hoạt, sản xuất, pccc...)

- Phương án chữa cháy, phương án bố trí;...

- Tổng nhu cầu dùng nước ....m³/ngày-đêm.

6.4. Cấp điện:

- Nguồn điện:

- Tổng nhu cầu sử dụng điện:

- Mạng lưới: đi ngầm hay đi nổi.

6.6. Vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải:Hướng thoát; Điểm xả. (nêu rõ đi chunghay riêng hệthng thoátnước mưa)

- Tổng lưu lượng nước thải:...m3/ngày.

- Quản lý chất thải rắn: (Khối lượng; vị trí trạm trung chuyển, trạm xửlý...; nếu có)

7. Tổ chức thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơ quan lập, thẩm định, phêduyệt...)

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định quản lýtheo đồ án quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng,kết cấu hạ tng kỹ thuật; quản lý xây dựngtheo quy hoạch và các việc khác có liên quan.

Điều 4. Cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ....

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….;

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

 

PHỤ LỤC 5a

MẪU TỜTRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

(Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN TRÌNH
……..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa hình phục vụ công tác lậpquy hoạch
(tên đồán quy hoạch)

Kính gửi: Cơ quan phê duyệt

Căn cứ Luật; (Các Luật quy định về quy hoạch xây dựnghoặc quy hoạch đô thị)

Căn cứ Nghị định ...;

Căn cứ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp trên (nếucó) …;

Căn cứ Văn bản …; (chủ trương nếu có…)

Theo đề nghị của…. (chủ đầu tư tại tờ trình…)

Cơ quan trình ký kính đề nghị Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ khảo sát với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: (nêu rõ tỷ lbản đồ khảo sát)

2. Phạm vi khảo sát địa hình: (nêu rõ giới cận)

3. Mục tiêu khảo sát địa hình:

4. Nhiệm vụ khảo sát địa hình: (Nêu các yêu cầu khảo sát).

5. Thành phần hồ sơ:

6. Nguồn vốn: (nêu rõ nguồn vốn để thực hiện)

7. Tiến độ thực hiện: (nêu rõ tiến độ thực hiện)

8. Tchức thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt…)

Cơ quan trình kính đề nghị Cơ quan phê duyệt…./.

Nơi nhận:

CƠ QUAN TRÌNH

PHỤ LỤC 5b

MẪUQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
(Ban hànhkèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
……..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

QUYT ĐỊNH

V/v phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địahình tỷ lệ ... phục vụ công tác lập đồ án (tên đồ án quy hoạch)

TÊN CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ Luật …;(Các Luật quy định về quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đôthị)

Căn cứ Nghị định …;

Căn cứ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp trên(nếu có)…;

Căn cứ Văn bản ….; (chủ trương nếu có...)

Theo đề nghị của ...(chủ đầu tư tại tờ trình...;cơ quan thẩm định tại tờ trình số...)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát địa hình tỷ lệ ... phụcvụ công tác lập đồ án (tên đồ án quy hoạch) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án: (nêu rõ tỷ lệ bản đồ khảo sát)

2. Phạm vi khảo sát đa hình: (nêu rõ giới cận)

3. Mục tiêu khảo sát địa hình:

4. Nhiệm vụ khảo sát địa hình: (Nêu các yêu cầu khảo sát).

5. Thành phần hồ sơ:

6. Nguồn vốn: (nêu rõ nguồn vốn để thực hiện)

7. Tiến độ thực hiện: (nêu rõ tiến độ thực hiện)

8. Tchc thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơquan lập, thẩm định, phê duyệt...)

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để lập phương án thiết kế kỹ thuật và dựtoán chi phí khảo sát địa hình tỷ lệ ....

Điều 3. Cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

PHỤ LỤC 5c

MẪU TỜTRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC KHẢO SÁTĐỊA HÌNH

(Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN TRÌNH
……..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chiphí công tác khảo
sát địa hình phục vụ công tác lập quy
hoạch
(tên đồán quy hoạch)

Kính gửi: Cơ quan phê duyệt

Căn cứ Luật; (Các Luật quy định về quy hoạch xây dựnghoặc quy hoạch đô thị)

Căn cứ Nghị định ...;

Căn cứ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp trên (nếucó) …;

Căn cứ Văn bản …; (chủ trương nếu có…)

Cơ quan trình ký kính đề nghị Cơ quan phê duyệt phương án kỹ thuậtvà dự toán chi phí công tác khảo sát địa hình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình:

2. Phạm vi khảo sát địa hình:

3. Mục tiêu khảo sát địa hình:

4. Nội dung thực hiện và phương án kỹ thuật:

5. Hồ sơ giao nộp:

6. Khối lượng thực hiện:

7. Dự toán chi phí khảo sát địa hình:

8. Nguồn vốn:

9. Tiến độ:

10. Tchức thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt…)

Cơ quan trình kính đề nghị Cơ quan phê duyệt…./.

Nơi nhận:

CƠ QUAN TRÌNH

PHỤ LỤC 5d

MẪUQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊAHÌNH

(Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
……..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

QUYT ĐỊNH

V/v phê duyệt phương án kỹ thuật vàdự toán chi phí công tác khảo
sát địa hình phục vụ công tác lập quy hoạch
(tên đồ án quy hoạch)

TÊN CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ Luật …;(Các Luật quy định về quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đôthị)

Căn cứ Nghị định …;

Căn cứ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp trên(nếu có)…;

Căn cứ Văn bản ….; (chủ trương nếu có...)

Theo đề nghị của ...(chủ đầu tư tại tờ trình...;cơ quan thẩm định tại tờ trình số...)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án và dự toán chi phí lập khảo sátđịa hình tỷlệ ... phục vụ công tác lậpđồ án (tên đồ án quy hoạch) với các nội dung chyếu như sau

1. Tên công trình:

2. Phạm vi khảo sát địa hình:

3. Mục tiêu khảo sát địa hình:

4. Nội dung thực hiện và phương án kỹ thuật:

5. Hồ sơ giao nộp:

6. Khối lượng thực hiện:

7. Dự toán chi phí khảo sát địa hình:

8. Nguồn vốn:

9. Tiến độ:

10. Tchức thực hiện: (nêu rõ chủ đầu tư, cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt…)

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để triển khai thực hiện cácbước lập khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ ...

Điều 3. Cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

PHỤ LỤC 5e

MẪU KẾTQUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
(Ban hànhkèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
……..

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…., ngày tháng năm

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Hồ sơ khảo sát địa hình tỷ lệ …. phụcvụ công tác lập quy hoạch
(tên đồ án quy hoạch)

Kính gửi: Cơ quan trình thẩm định

Căn cứ Luật …;(Các Luật quy định về quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đôthị)

Căn cứ Nghị định …;

Căn cứ Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp trên(nếu có)…;

Căn cứ Văn bản ….; (chủ trương nếu có...)

Cơ quan thẩm định có ý kiến nội dung hồ sơ khảo sát như sau:

I. Tổng quan:

1. Địa điểm khảo sát:

2. Vị trí, diện tích và giới hạn: (Nêu rõ phạm vi ranh giới, quy mô khảosát…)

3. Mục tiêu:

4. Chủ đầu tư:

5. Đơn vị tư vấn khảo sát địa hình: (khẳng định điều kiện năng lực)

6. Các văn bản có liên quan: (xác định có phù hợp hay không)

7. Hồ sơ, bản vẽ trình thẩm định gồm: (có đủ đúng hay không)

II. Nội dung thẩm định:

1. Điều kiện năng lực của nhà thầu, năng lực hành nghề củachủ nhiệm dự án khảo sát theo quy định:

2. Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quyphạm pháp luật có liên quan về khảo sát lập bản đồ địa hình:

3. Hệ tọa độ, cao độ áp dụng:

a) Hệ tọa độ: (Nêu rõ hệ tọa độ, múi chiếu, kiểm tra sự phù hợp với vịtrí và địa điểm khảo sát)

b) Cao độ: (Nêu rõ mốc chuẩn, số hiệu, cao độ, tọa độ phẳng ...)

4. Phạm vi đo vẽ và khối lượng thực hiện thực tế: (Nêu rõ sự phù hợpvới nhiệm vụ được duyệt, phạm vi đovẽ, quy mô thực tế, khối lượng thựchiện...)

5. Chất lượng các công việc thực hiện ngoài hiện trường:

6. Chất lượng các công việc thực hiệntrong phòng:

7. Kinh phí thực hiện:

III. Kết luận: Hồ sơ khảo sát địa hình đề nghị thẩm định ... yêu cầu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …..;

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

PHỤ LỤC 6

(Ban hành kèm theo Văn bn hướng dẫn s01/HD-SXD ngày 30/01/2015của Sở Xây dựng)

DANHMỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

STT

Trích yếu nội dung văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Văn bản quy phạm về quy hoạch đô thị

1

Luật Quy hoạch đô thị

30/2009/QH12

17/6/2009

2

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Nghị định s 37/2010/NĐ-CP

07/4/2010

3

Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Thông tư s 10/2010/TT-BXD

11/8/2010

4

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Thông tư s01/2013/TT-BXD

08/2/2013

5

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị

Thông tư s15/2010/TT-BXD

22/10/2010

6

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Thông tư s05/2011/TT-BXD

09/6/2011

7

Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Thông tư s 01/2011/TT-BXD

27/01/2011

8

Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD

21/5/2005

Văn bản quy phạm về quy hoạch xây dựng

9

Luật Xây dựng

50/2014/QH13

18/6/2014

10

Nghị định về quy hoạch xây dựng

chờ ban hành

11

Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

chờ ban hành

12

Về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng

Quyết định số21/2005/QĐ-BXD

21/5/2005

PHỤ LỤC 7

CÔNG TÁCTRIỂN KHAI QUY HOẠCH SAU KHI QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC DUYỆT ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ LOẠI IV

(Kèm theo Văn bản hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 30/01/2015 của Sở Xây dựng)

Hướng dẫn 01/HD-SXD năm 2015 về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định

PHỤ LỤC 8

CÔNG TÁCTRIỂN KHAI QUY HOẠCH SAU KHI QUY HOẠCH CHUNG ĐƯỢC DUYỆT ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ LOẠI VVÀ CHUẨN BỊ HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI V

(Kèm theo Văn bản hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 30/01/2015 của Sở Xây dựng)

Hướng dẫn 01/HD-SXD năm 2015 về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định