BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 01-HD/TW

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định thi hành Điềulệ Đảng số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấphành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI,

Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thểthi hành Điều lệ Đảng như sau :

1 - Tuổi đời và trình độ họcvấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt

1.1- Về tuổi đời

Chỉ xem xét kết nạp vào Đảng những ngườitrên 60 tuổi (tính theo năm) khi đủ các điều kiện sau : có sức khoẻ và uy tín,đang công tác, cư trú ở cơ sở chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên hoặc doyêu cầu đặc biệt và phải được ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương đồng ýbằng văn bản trước khi cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

1.2- Về trình độ học vấn

a) Ngườivào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiệnkinh tế - xã hội khó khăn, không bảo đảm được quy định tại điểm 1, Quy định số45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Quyđịnh 45-QĐ/TW) cũng phải có trình độ học vấn tối thiểu là đã hoàn thành chươmgtrình bậc tiểu học.

b) Trình độ học vấn của người vào Đảng là già làng,trưởng bản, người thực sự có uy tín, đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùngxa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tối thiểu phải biết đọc,viết chữ quốc ngữ, được ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương đồng ý bằngvăn bản trước khi cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp.

2 -Đảng viên phải ’’hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”

2.1- Nhiệm vụ đưọc giao bao gồm : nhiệm vụ do Điều lệ Đảngquy định, nhiệm vụ do các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cácđoàn thể chính trị - xã hội phân công.

2.2- Hoànthành tốt nhiệm vụ được giao là hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và bảo đảmthời gian theo quy định.

2.3- Phân công công tác cho đảng viên làviệc giao cho đảng viên những nhiệm vụ thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ như :xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển đảng viên; xây dựng chính quyền,đoàn thể vững mạnh; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; bảo đảm an ninh, trậttự; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội... Chi bộ có trách nhiệmtheo dõi, giúp đỡ, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện, đưa vào nội dungđánh giá chất lượng đảng viên hằng năm; đảng viên được phân công có trách nhiệmbáo cáo với chi bộ theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu. Cấp uỷ cấp trên thườngxuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chỉ đạo rút kinh nghiệm.

2.4- Việc đánh giá kết quả "hoàn thành tốt nhiệm vụđược giao" căn cứ vào kiểm điểm công tác theo định kỳ (hằng năm) của đảngviên ở chi bộ; nhận xét của cấp uỷ, chính quyền hoặc cơ quan, đơn vị, Mặt trậnTổ quốc, ban chấp hành đoàn thể chính trị - xã hội (nơi đảng viên là thành viêntham gia các tổ chức đó) thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

3 - Thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại)

3.1- Bồi dưỡngnhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhậnthức về Đảng, có giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặctương đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp uỷ có thẩmquyền kết nạp đảng viên cấp.

3.2-Đơn xin vào Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trìnhbày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xinvào Đảng.

3.3-Lý lịch của người vào Đảng

a) Ngườivào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định, chịu tráchnhiệm về nội dung đã khai; nếu có vấn đề nào không hiểu và không nhớ chính xácthì phải báo cáo với chi bộ.

b) Lý lịchphải được cấp uỷ cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội dung chứng nhận, kýtên, đóng dấu.

3.4-Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm :

- Người vào Đảng.

- Cha,mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng,con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chunglà người thân).

b) Nội dung thẩm tra

- Đối vớingười vào Đảng : Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiệnnay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

- Đối vớingười thân : Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việcchấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c) Phương pháp thẩm tra

- Nếu người vào Đảng có một trong cáctrường hợp sau đây đang là đảng viên:cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, conđẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thìkhông phải thẩm tra, xác minh. Nếu vợ (chồng) người vào Đảng có một trong các trường hợpsau đây đang là đảng viên : cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột và trong lý lịch củangười vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra,xác minh bên vợ (chồng). Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra, xác minh nội dungđó; khi các cấp uỷ cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận,nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổchức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.

- Nhữngnội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những người thân đềusinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường,thị trấn...) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi uỷ báo cáo với chi bộ, chi bộ kếtluận, cấp uỷ cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch,không cần thẩm tra riêng.

- Việcthẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được đối chiếu vớilý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển sinh, tuyển dụng. Nếucó nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra, xác minh để làm rõ.

- Ngườivào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người đó do cơ quan cóthẩm quyền ở trong nước đang quản lý hoặc lấy xác nhận của cấp uỷ cơ sở nơi quêquán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

- Ngườithân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp uỷ nơi người vào Đảng làmvăn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp uỷ hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoàinước (qua Đảng uỷ Ngoài nước) để lấy xác nhận; trường hợp có nghi vấn về chínhtrị thì đến cơ quan an ninh ở trong nước để thẩm tra.

- Ngườivào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ quan đại diện, tổchức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại ViệtNam, thì đại diện cấp uỷ cơ sở đến nơi làm việc và cơ quan an ninh có trách nhiệmquản lý, theo dõi các tổ chức đó để thẩm tra những vấn đề có liên quan đếnchính trị của những người này.

d) Trách nhiệm của các cấp uỷ và đảng viên

- Trách nhiệm của chi bộ và cấp uỷ cơ sở nơi có ngườivào Đảng :

+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào cáctrang trong lý lịch của người vào Đảng (chi uỷ chưa nhận xét và cấp uỷ cơ sởchưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch).

+ Gửi công văn đề nghị thẩm tra và lý lịchngười xin vào Đảng đến cấp uỷ cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra;trường hợp cần thiết thì chi bộ cử đảng viên đi thẩm tra. Đảng viên đi thẩm tracó trách nhiệm báo cáo cấp uỷ những nội dung được giao bằng văn bản và chịutrách nhiệm trước Đảng về nội dung đó.

+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nộidung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

- Trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở và cơ quan nơi đượcyêu cầu xác nhận lý lịch :

+ Chỉ đạo chi uỷ hoặc bí thư chi bộ (nơichưa có chi uỷ) và cơ quan trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch ngườixin vào Đảng.

+ Cấp uỷ cơ sở nơi đến thẩm tra : Thẩm định,ghi nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp uỷ nơi có ngườixin vào Đảng yêu cầu đã đúng, hay chưa đúng hoặc chưa đủ với nội dung người xinvào Đảng đã khai trong lý lịch; tập thể cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ thốngnhất nội dung ghi vào mục "Nhận xét của cấp uỷ, tổ chức đảng..." ở phầncuối bản "Lý lịch của người xin vào Đảng". Người thay mặt cấp uỷ xácnhận, ký tên, ghi rõ chức vụ đóng dấu vào lý lịch và gửi cho cấp uỷ cơ sở cóyêu cầu; nếu gửi theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày làm việc (ởtrong nước), 90 ngày làm việc (ở ngoài nước) kể từ khi nhận được Công văn đềnghị thẩm tra lý lịch.

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp uỷ cấptrên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi được yêu cầu thẩm tra lý lịch thốngnhất về nội dung trước khi xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

đ) Kinh phíchi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Ở các cơ quan thụ hưởng ngân sách nhà nước,các doanh nghiệp nhà nước, cước gửi công văn thẩm tra, công tác phí cho đảngviên đi thẩm tra được thanh toán theo quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước; ởcác đơn vị khác nếu có khó khăn về kinh phí thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổchức cơ sở đảng cấp kinh phí.

3.5. Lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị- xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷ nơi người vào Đảngcư trú

Chi uỷ tổ chức lấy ý kiến của đại diệncác đoàn thể chính trị - xã hội mà người vào Đảng là thành viên; lấy ý kiến nhậnxét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú của người vào Đảng;tổng hợp thành văn bản báo cáo chi bộ.

3.6- Nghị quyết của chi bộ và cấp uỷ cơ sở xét kết nạp ngườivào Đảng

a) Chibộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét : Đơn xin vào Đảng; lý lịch của người vào Đảng;văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; nghị quyết giới thiệu đoàn viên củaban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc nghị quyết giớithiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn cơ sở; bản tổng hợp ý kiếnnhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi uỷhoặc chi bộ nơi cư trú.

b) Nếuđược hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên đồng ý kết nạp người vào Đảngthì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định.

Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ vềlý lịch; ý thức giác ngộ chính trị; ưu, khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống;năng lực công tác; quan hệ quần chúng... của người vào Đảng; số đảng viên chínhthức tán thành, không tán thành.

Ở những nơi có đảng uỷ bộ phận thì đảnguỷ bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp uỷcơ sở.

c) Tậpthể đảng uỷ cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần ba số cấp uỷ viên trởlên đồng ý thì ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xét kết nạp.

Nếu đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết địnhkết nạp đảng viên thì do đảng uỷ cơ sở đó ra nghị quyết và quyết định kết nạp.

3.7-Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyềnkết nạp đảng viên

a) Saukhi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp uỷ cơ sở, ban tổ chứccủa cấp uỷ có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài liệu gửi các đồngchí uỷ viên ban thườmg vụ cấp uỷ nghiên cứu.

Ban thường vụ cấp uỷ họp xét, nếu đượctrên một nửa số thành viên ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảngviên. Đối với đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phảiđược ít nhất hai phần ba cấp uỷ viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết địnhkết nạp đảng viên.

b) Đốivới tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trục thuộc Trungương không được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì cấp uỷ cơ sở gửi vănbản đề nghị lên ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương đểthẩm định, báo cáo thường trực cấp uỷ; thường trực cấp uỷ chủ trì cùng với cácđồng chí uỷ viên ban thường vụ là trưởng các ban đảng xem xét, nếu được trên mộtnửa số thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

Đối với các đảng uỷ, chi bộ cơ sở trựcthuộc Đảng uỷ Công an Trung ương không được uỷ quyền quyết định kết nạp đảngviên thì gửi văn bản đề nghị để Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thẩmđịnh, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xét, nếu được trên một nửasố thành viên đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên.

c) Trườnghợp người vào Đảng có vấn đề liên quan đến lịch sử chính trị hoặc chính trị hiệnnay, nếu thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ thì cấp uỷ chỉ đạo xem xét, kếtluận trước khi xét kết nạp; nếu không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ(theo quy định của Bộ Chính trị) thì báo cáo ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ hoặcđảng uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, nếu được sự đồng ý bằng văn bản thì cấpuỷ có thẩm quyền mới ra quyết định kết nạp.

3.8-Tổ chức lễ kết nạp đảng viên

a) Lễ kếtnạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một(nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ).

b) Trangtrí lễ kết nạp (nhìn từ dưới lên) : Trên cùng là khẩu hiệu "Đảng Cộng sảnViệt Nam quang vinh muôn năm"; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịchHồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác-Lênin (bên phải), tiêu đề : "Lễ kết nạp đảngviên".

c) Chương trình buổi lễ kết nạp

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;

- Bíthư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ cóthẩm quyền;

- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

- Đạidiện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộvà phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

- Đại diện cấp uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

3.9- Việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với người vào Đảngkhi thay đổi đơn vị công tác hoặc nơi cư trú :

a) Ngườivào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng xem xét, kết nạp mà chuyển sangđơn vị công tác hoặc nơi cư trú mới

Cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi làm giấy chứngnhận người đó đang được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp; cấp uỷ cơ sở nơiđến giao cho chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức (không lệ thuộc vàothời gian đảng viên chính thức cùng công tác với người vào Đảng) theo dõi, giúpđỡ.

b) Người vào Đảng chưa có quyết định kết nạp

Người vào Đảng đã được chi bộ, đảng uỷcơ sở xét, ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng nhung chưa gửi hồ sơ kết nạp lêncấp uỷ có thẩm quyền, thì cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi làm công văn gửi kèm hồ sơđề nghị kết nạp đảng viên đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảngnơi chuyển đến. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đếnchỉ đạo cấp uỷ đảng trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡvà xem xét để kết nạp.

Người vào Đảng đã được cấp uỷ cơ sở gửinghị quyết và hồ sơ kết nạp đảng viên lên cấp có thẩm quyền, nhưng chưa có quyếtđịnh kết nạp mà chuyển đơn vị công tác, học tập hoặc chuyển đến nơi cư trú mới,thì cấp uỷ có thẩm quyền làm công văn gửi kèm theo hồ sơ đề nghị kết nạp đến cấpuỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đến để xem xét, quyết địnhkết nạp.

c) Người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyếtđịnh kết nạp

- Ngườivào Đảng chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới thuộc phạm vilãnh đạo của cấp uỷ có thẩm quyền (trong một đảng bộ huyện và tương đương) thìcấp uỷ có thẩm quyền xem xét và thông báo đến cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi, đồngthời chuyển quyết định kết nạp đến cấp uỷ cơ sở nơi người vào Đảng chuyển đến đểtổ chức lễ kết nạp.

- Ngườivào Đảng chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới ngoài phạm vilãnh đạo của cấp uỷ có thẩm quyền :

+ Trường hợp cấp uỷ có thẩm quyền nơi chuyểnđi ra quyết định kết nạp người vào Đảng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từngày người được vào Đảng có quyết định chuyển đến đơn vị hoặc nơi cư trú mớithì cấp uỷ nơi chuyển đi gửi công văn kèm theo quyết định và hồ sơ kết nạp đếncấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi người vào Đảng chuyển đếnđể chỉ đạo chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên. Không tổ chức kết nạp ở nơi đãchuyển đi.

+ Trường hợp cấp uỷ có thẩm quyền đã raquyết định kết nạp nhưng ngày ra quyết định kết nạp sau 30 ngày làm việc kể từngày ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền đồng ý để người vào Đảng chuyểnđến đơn vị hoặc nơi cư trú mới thì cấp uỷ có thẩm quyền nơi chuyển đi hủy quyếtđịnh kết nạp của mình và làm công văn gửi kèm theo hồ sơ đề nghị kết nạp đến cấpuỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đến để xem xét, quyết địnhkết nạp.

Đối với các trường hợp nêu trên, cấp uỷcơ sở nơi chuyển đến kiểm tra hồ sơ, thủ tục trước khi tổ chức kết nạp; nếuchưa bảo đảm nguyên tắc, thủ tục thì đề nghị cấp uỷ có thẩm quyền nơi ra quyếtđịnh kết nạp xem xét lại. Thời gian xem xét lại không quá 60 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận được văn bản đề nghị của cấp uỷ nơi người vào Đảng chuyển đến.

3.10- Việc phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảngviên dự bị chuyển công tác đến nơi làm việc hoặc nơi cư trú mới

Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt đảng(chính thức hoặc tạm thời) đến nơi làm việc hoặc nơi cư trú mới, thì chi uỷ, đảnguỷ cơ sở nơi đảng viên chuyển đi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên dựbị, để đảng viên báo cáo cấp uỷ, chi bộ nơi chuyển đến phân công đảng viênchính thức theo dõi, giúp đỡ.

4 - Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thànhđảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại),

gồm có :

4.1-Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡngđảng viên mới

Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảngviên mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyềnkết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung ương.

4.2- Bản tựkiểm điểm của đảng viên dự bị

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp,đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điếm, khuyết điểm về thực hiệnnhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộxét, công nhận đảng viên chính thức.

4.3- Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chínhthức được phân công giúp đỡ

Đảng viên được phân công giúp đỡ viết bảnnhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng, nhậnthức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảngviên dự bị; báo cáo chi bộ.

4.4-Bản nhận xét của đoàn thể chính trị- xã hội nơi làm việc và chi uỷ nơicư trú

Chi uỷ có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiếnnhận xét của đoàn thể chính trị - xã hội mà người đó là thành viên; ý kiến nhậnxét của chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú đối với đảng viên dựbị để báo cáo chi bộ.

4.5- Nghị quyết của chi bộ, đảng uỷ cơ sở và quyếtđịnh công nhận đảng viên chính thức của cấp uỷ có thẩm quyền

a) Nộidung và cách tiến hành của chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có), đảng uỷ cơ sở, cấpcó thẩm quyền xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức thực hiện theo điểm3 (3.6 và 3.7) của Hướng dẫn này.

b) Saukhi có quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷcông bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

4.6-Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị viphạm tư cách

a) Chibộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ýxoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp trên.

b) Đảnguỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoátên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền.

c) Banthường vụ cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểuquyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.

d) Đảnguỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảngviên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng uỷ viên đương nhiệm.

5 - Một số vấn đề liên quan đến kết nạp đảng viên vàcông nhận đảng viên chính thức

5.1- Hìnhthức biểu quyết để quyết định hoặc đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảngviên chính thức và xoá tên đảng viên

Việc biểu quyết để ra nghị quyết hoặcquyết định đề nghị kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xoá tên trongdanh sách đảng viên được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyếtbằng thẻ đảng viên, do hội nghị chi bộ và hội nghị của cấp uỷ quyết định. Trườnghợp biểu quyết không đủ tỉ lệ theo quy định để ra nghị quyết hoặc quyết địnhthì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết lên cấp uỷ có thẩm quyền xem xét,quyết định.

5.2- Trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối vớingười vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức

a) Kết nạp đảng viên

- Ngườiđang trong thời gian xem xét kết nạp được cấp uỷ đảng nơi làm việc chính thứcgiới thiệu đến, chi bộ sinh hoạt tạm thời cử đảng viên chính thức theo dõi,giúp đỡ. Khi đủ điều kiện, chi bộ gửi nhận xét về chi bộ nơi người xin vào Đảngcông tác chính thức để xem xét kết nạp vào Đảng theo quy định.

- Saukhi có quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên, chi bộ nơi ra nghịquyết đề nghị kết nạp tổ chức kết nạp đảng viên và làm thủ tục giới thiệu đảngviên đến sinh hoạt đảng tạm thời tại chi bộ nơi học tập, làm việc.

b) Công nhận đảng viên chính thức

- Khi đảngviên hết thời gian dự bị, chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời của đảng viên dự bị thựchiện các thủ tục theo quy định tại điểm 4 của Hướng dẫn này gửi về chi bộ nơi đảngviên sinh hoạt chính thức để xem xét công nhận đảng viên chính thức.

- Khicó quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi uỷnơi đảng viên sinh hoạt đảng chính thức công bố quyết định trong kỳ sinh hoạtchi bộ gần nhất; thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thờibiết.

5.3-Thủ tục và cách tính tuổi đảng chođảng viên

Tuổi đảng của đảng viên được tính từngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết địnhkết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảngghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã đượcxác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

Đối với những người bị đưa ra khỏi Đảngđã được cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh, kết luận là bị oan, sai và từ khiđưa ra khỏi Đảng đến nay không vi phạm tư cách đảng viên, được khôi phục quyềnđảng viên thì tuổi đảng được tính liên tục. Đảng viên có trách nhiệm truy nộp đủsố đảng phí cho chi bộ trong thời gian gián đoạn sinh hoạt đảng theo mức đóng đảngphí quy định trong thời gian đó.

Đảng viên được kết nạp lại phải làm bảnkê khai về tuổi đảng của mình, báo cáo chi bộ; chi bộ thẩm tra, báo cáo đảng uỷcơ sở; đảng uỷ cơ sở thẩm định, báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Ban thường vụcấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, ra quyết định tính lại tuổi đảng cho đảngviên (việc tính lại tuổi đảng đối với đảng viên bị khai trừ có thời hạn theoquy định của Điều lệ Đảng khoá II, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng vàthời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng thực hiện theo quy định này).

5.4-Thời hạn sử dụng văn bản trong hồsơ xét kết nạp người vào Đảng

a) Quá12 tháng, kể từ khi lập hồ sơ đề nghị xét kết nạp người vào Đảng mà chi bộ chưaxem xét đề nghị kết nạp được thì phải làm lại các tài liệu sau :

- Văn bảngiới thiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng;

- Nghịquyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng của ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh cơ sở hoặc của ban chấp hành công đoàn cơ sở;

- Văn bảnthẩm tra bổ sung lý lịch của người vào Đảng nếu có thay đổi so với thời điểm thẩmtra lần trước;

- Ý kiếnnhận xét bổ sung của đoàn thể chính trị - xã hội nơi người vào đảng sinh hoạtvà chi uỷ hoặc chi bộ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng.

b) Quá 60 tháng, kể từ khi người vào Đảng được cấp giấychứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghịkết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứngnhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

6 - Kết nạp đảng viên trong mộtsố trường hợp cụ thể

6.1-Kết nạp vào Đảng đối với người cóđạo

Thực hiện theo Quy định của Bộ Chính trịvà Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

6.2- Kết nạp vào Đảng đối với người có quan hệ hôn nhânvới người nước ngoài

Thực hiện theo Quy định của Ban Bí thưvà Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

6.3-Kết nạp đảng viên là người Hoa

Thực hiện theo Thông tri của Ban Bí thưvà Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

6.4-Kết nạp đảng viên trong một số trườnghợp cụ thể khác

a) Người đang học tập trung ở trường từ12 tháng trở lên : Do tổ chức đảng nhà trường xem xét kết nạp. Người đang côngtác biệt phái từ 12 tháng trở lên, do tổ chức đảng nơi công tác biệt phái xemxét, kết nạp.

Tổ chức đảng đơn vị cử đi học, đi côngtác biệt phái và tổ chức đảng ở địa phương nơi người vào Đảng cư trú có nhậnxét về phẩm chất, đạo đức, lối sống, quan hệ xã hội, việc chấp hành chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gửi về cấp uỷ nhà trườnghoặc cấp uỷ nơi người vào Đảng công tác biệt phái để có cơ sở xem xét.

b) Người đã tốt nghiệp ra trường về địaphương chờ việc làm thì tổ chức đảng ở địa phương xem xét kết nạp.

c) Người đanglàm họp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp :

- Nếulàm hợp đồng dưới 12 tháng (có thời hạn) thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét kếtnạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanhnghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc.

- Nếu làm hợp đồng từ 12 tháng trở lên (không thời hạn)thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làmviệc xem xét, kết nạp.

7 - Phát và quản lý thẻ đảng viên

7.1- Phát và quản lý thẻ đảng viên

a) Thẻđảng viên là chứng nhận quan trọng của đảng viên, được phát khi đảng viên đã đượccông nhận đảng viên chính thức.

Đảng viên được công nhận chính thức tạitổ chức đảng ở ngoài nước thì do Đảng uỷ Ngoài nước xét, làm thẻ đảng viên; Đảnguỷ Ngoài nước có trách nhiệm quản lý thẻ đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng rangoài nước, khi trở về nước được Đảng uỷ Ngoài nước trao thẻ đảng viên.

b) Đảng viên từ trần, gia đình của đảng viên đó đượcgiữ lại thẻ đảng viên.

c) Đảngviên hoặc tổ chức đảng phát hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, lấy cắphoặc làm giả thẻ đảng viên phải kịp thời báo cáo cấp uỷ.

d) Địnhkỳ 5 năm thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chứcTrung ương.

7.2-Trách nhiệm của các cấp uỷ trongviệc phát và quản lý thẻ đảng viên

a) Cấpuỷ cơ sở : Lập danh sách đảng viên được đề nghị cấp thẻ xét và làm thủ tục đềnghị cấp uỷ cấp trên trực tiếp xét phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bịmất hoặc bị hỏng. Sau khi có quyết định phát thẻ của cấp uỷ có thẩm quyền, chibộ tổ chức phát thẻ đảng viên tại cuộc họp chi bộ; định kỳ hằng năm chi bộ kiểmtra thẻ của đảng viên trong chi bộ.

b) Cấpuỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng : Xét, ra quyết định phát thẻ đảngviên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng; lập danh sách đảng viên đượcphát thẻ trong đảng bộ; tổ chức điền, viết thẻ đảng viên và quản lý sổ phát thẻđảng viên; xét ra quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc bị hỏng.

c) Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương :Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp uỷ cấp dưới thực hiện việc phát và quản lý thẻđảng viên; hằng năm báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

8 - Quản lý hồ sơ đảng viên

Việc quản lý hồsơ đảng viên thực hiện theo điểm 13 Quy định 45-QĐ/TW, cụ thể như sau :

8.1-Hồ sơ đảng viên

a) Khi được kết nạp vào Đảng

+ Giấy chứngnhận học lóp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

+ Đơn xin vàoĐảng;

+ Lý lịch củangười vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo;

+ Giấy giớithiệu của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ;

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu túvào Đảng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở (nếucó);

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thểchính trị - xã hội nơi làm việc và chi uỷ (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với ngườivào Đảng;

+ Nghị quyếtxét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ;

+ Báo cáo thẩmđịnh của đảng uỷ bộ phận (nếu có);

+ Nghị quyếtxét, đề nghị kết nạp đảng viên của đảng uỷ cơ sở;

+ Quyết định kếtnạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền;

+ Lý lịch đảngviên;

+ Phiếu đảngviên.

b) Khi đảng viên đã được công nhận chính thức có thêmcác tài liệu sau :

+ Giấy chứngnhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới;

+ Bản tự kiểmđiểm của đảng viên dự bị;

+ Bản nhận xétđảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ;

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thểchính trị - xã hội nơi làm việc và chi uỷ (hoặc chi bộ) nơi cư trú đối với đảngviên dự bị;

+ Nghị quyếtxét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ;

+ Báo cáo thẩmđịnh của đảng uỷ bộ phận (nếu có);

+ Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảngviên chính thức của đảng uỷ cơ sở;

+ Quyết định công nhận đảng viên chínhthức của cấp uỷ có thẩm quyền;

+ Các bản bổsung hồ sơ đảng viên hằng năm;

+ Các bản thẩmtra, kết luận về lý lịch đảng viên (nếu có);

+ Các quyết định của cấp có thẩm quyền vềđiều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ,kỷ luật, khen thưởng; bản sao các văn bằng chứng chỉ về chuyên môn, lý luậnchính trị, ngoại ngữ, tin học...;

+ Hệ thống giấygiới thiệu sinh hoạt đảng từ khi vào Đảng;

+ Các bản tự kiểm điểm hằng năm (của 5năm gần nhất) và khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng viên.

Ngoài những tài liệu trên, những tài liệukhác kèm theo trong hồ sơ đảng viên đều là tài liệu tham khảo.

- Cáctài liệu trong hồ sơ đảng viên (trừ phiếu đảng viên được sắp xếp quản lý theoquy định riêng) được ghi vào bản mục lục tài liệu và sắp xếp theo trình tự nhưtrên, đưa vào túi hồ sơ để quản lý; bản mục lục các tài liệu trong hồ sơ đảngviên phải được cấp uỷ quản lý hồ sơ đảng viên kiểm tra, xác nhận, ký và đóng dấucấp uỷ.

c) Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên

- Đối vớiđảng viên được kết nạp vào Đảng từ khi thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày02-6-1997 của Bộ Chính trị (khoá VIII) đến nay, trong hồ sơ đảng viên phải có đủcác tài liệu như quy định tại điểm a, b nêu trên.

- Đối vớinhững đảng viên được kết nạp vào Đảng trước khi có Quy định số 29-QĐ/TW thì cáccấp uỷ được giao quản lý hồ sơ đảng viên tổ chức kiểm tra, sưu tầm, thu thập bổsung các tài liệu còn thiếu trong hồ sơ đảng viên để hoàn thiện hồ sơ đảngviên, sắp xếp, quản lý theo quy định.

Trường hợp đã sưu tầm, thu thập tài liệunhưng vẫn không đủ các tài liệu trong hồ sơ đảng viên theo quy định thì cấp uỷnơi quản lý hồ sơ đảng viên xác nhận, ký tên, đóng dấu vào bản mục lục các tàiliệu trong hồ sơ đảng viên thực có đang quản lý, làm cơ sở cho việc quản lý đảngviên và chuyển sinh hoạt đảng chính thức của đảng viên.

- Bổ sung hồ sơ đảng viên hằng năm và khi chuyển sinhhoạt đảng chính thức :

+ Định kỳ hằng năm và khi đảng viên chuyểnsinh hoạt chính thức, đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về : trình độ(lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơnvị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình(cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức đảng bổ sung vào hồ sơ đảng viên vàđóng dấu của cấp uỷ vào chỗ đã bổ sung.

+ Chi uỷ, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếubổ sung hồ sơ đảng viên, viết bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên củachi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng uỷ cơ sở (nếu là chi bộcơ sở thì chi uỷ xác nhận vào mục của cấp uỷ cơ sở).

+ Cấp uỷ cơ sở ghi bổ sung vào lý lịch đảngviên và danh sách đảng viên của đảng bộ, rồi chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảngviên lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp.

+ Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chứccơ sở đảng bổ sung vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viênvà cơ sở dữ liệu đảng viên; lưu giữ phiếu bổ sung cùng với hồ sơ đảng viên, nếucấp uỷ cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp uỷ cơ sở.

8.2-Yêu cầu quản lý hồ sơ đảng viên

a) Hồsơ đảng viên phải được tổ chức đảng quản lý chặt chẽ theo chế độ bảo mật, khôngđược tẩy xoá, tự ý sửa chữa. Khi có đủ căn cứ pháp lý, được cấp uỷ có thẩm quyềnđồng ý bằng văn bản thì cấp uỷ được giao quản lý hồ sơ mới được sửa chữa vào hồsơ đảng viên và đóng dấu của cấp uỷ vào chỗ sửa chữa.

b) Hồsơ đảng viên do cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức quản lý,kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý. Cấp uỷ cơ sởkhông có điều kiện quản lý và bảo quản hồ sơ đảng viên thì đề nghị cấp uỷ cấptrên trực tiếp quản lý, bảo quản.

c) Quảnlý hồ sơ khi chuyển sinh hoạt đảng : Khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng, cấp uỷnơi đảng viên chuyển đi làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảngviên trực tiếp mang theo để báo cáo với cấp uỷ nơi đảng viên chuyển đến; trườnghợp đặc biệt thì tổ chức đảng chuyển hồ sơ.

Tổ chức đảng tiếp nhận đảng viên phải kiểmtra chặt chẽ hồ sơ đảng viên theo bản mục lục các tài liệu có trong hồ sơ, vàosổ theo dõi, sắp xếp, quản lý; nếu chưa có xác nhận của cấp uỷ quản lý hồ sơ đảngviên (nơi đảng viên chuyển đi) trong bản mục lục hồ sơ đảng viên thì chưa tiếpnhận sinh hoạt đảng.

d) Quảnlý hồ sơ đảng viên khi tổ chức đảng bị giải tán, giải thể, sáp nhập hoặc chiatách :

Hồ sơ của đảng viên ở những tổ chức đảngbị giải tán, giải thể, sáp nhập hoặc chia tách do cấp uỷ cấp trên trực tiếp củatổ chức đảng đó kiểm tra, thu nhận, quản lý và xử lý theo quy định.

đ) Hồ sơ của đảng viên từ trần hoặc bịđưa ra khỏi Đảng thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng quản lý.

e) Nghiên cứu, khai thác hồ sơ đảng viên

- Cán bộ,đảng viên muốn nghiên cứu hồ sơ đảng viên phải được sự đồng ý của cấp uỷ quảnlý hồ sơ và phải thực hiện đúng hướng dẫn của cán bộ quản lý hồ sơ đảng viên.Việc nghiên cứu hồ sơ đảng viên được tiến hành tại phòng hồ sơ. Trường hợp cầnsao chụp hồ sơ đảng viên để nghiên cứu thì phải được cấp uỷ quản lý hồ sơ đồngý.

- Trongquá trình nghiên cứu hồ sơ đảng viên tuyệt đối không được tẩy xoá, sửa chữa,ghi thêm, đưa thêm hoặc rút bớt tài liệu trong hồ sơ.

- Khi đảngviên xem hồ sơ của mình, nếu thấy có vấn đề gì chưa đồng tình thì phải báo cáovới cấp uỷ quản lý hồ sơ xem xét, giải quyết.

- Cán bộđược giao quản lý hồ sơ đảng viên phải lưu giấy giới thiệu, có sổ theo dõi, ghirõ ngày tháng năm, họ tên, đơn vị của người đến nghiên cứu hồ sơ. Người được cấpuỷ cho mượn hồ sơ để nghiên cứu phải ký mượn vào sổ theo dõi và trả lại hồ sơđúng thời gian.

g) Quản lý, sử dụng phiếu đảng viên

- Phiếuđảng viên do cấp uỷ huyện và tương đưong quản lý (thay cho sơ yếu lý lịch đảngviên M2) theo thứ tự trong danh sách đảng viên của từng tổ chức cơ sở đảng trựcthuộc. Sơ yếu lý lịch M2 được chuyển về lưu giữ cùng với hồ sơ đảng viên (khôngđược thanh lý).

- Khi đảngviên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra khỏi đảng bộ huyện và tương đương thìphiếu đảng viên được chuyển giao cùng với hồ sơ đảng viên đến đảng bộ mới để quảnlý (đảng viên không phải khai lại phiếu đảng viên).

h) Giải quyết việc thay đổi họ tên, ngày tháng nămsinh

- Trườnghợp đảng viên cần thay đổi họ, tên khác với đã khai trong lý lịch đảng viên thìthực hiện như sau :

+ Đảng viên gửi đến cấp uỷ cơ sở đơn đềnghị và văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đượcthay đổi họ, tên.

+ Cấp uỷ cơ sởxem xét và đề nghị cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

- Trườnghợp đảng viên cần thay đổi ngày tháng năm sinh khác với đã khai trong lý lịch đảngviên thì thực hiện như sau :

+ Đảng viên gửi đến cấp uỷ cơ sở đơn đềnghị và các giấy tờ liên quan tới ngày tháng năm sinh của bản thân.

+ Cấp uỷ cơ sở xem xét nếu đồng ý thì đềnghị cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

+ Cấp uỷ cấp trên trực tiếp giải quyếtviệc thay đổi ngày tháng năm sinh của đảng viên theo nguyên tắc :

Tuổi của đảng viên tính theo giấy khaisinh gốc; nếu không có giấy khai sinh gốc thì tính theo lý lịch khai khi vào Đảng.Trường hợp lý lịch khai khi vào Đảng có đủ căn cứ chứng minh là không đúng thìcăn cứ vào các hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật về đăngký và quản lý hộ tịch và phải được cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, công nhận.

- Khi cóquyết định của cấp uỷ có thẩm quyền cho thay đổi họ, tên hoặc ngày tháng nămsinh thì tổ chức đảng phải sửa đồng bộ các tài liệu trong hệ thống hồ sơ của đảngviên do cấp uỷ các cấp quản lý.

i) Tổ chức quảnlý hồ sơ đảng viên

- Hệ thốngsổ theo dõi, quản lý hồ sơ đảng viên gồm : sổ danh sách đảng viên đang sinh hoạttại chi bộ (cả đảng viên chính thức và dự bị); sổ đảng viên đã ra khỏi Đảng(xin ra, xoá tên, khai trừ); sổ đảng viên đã từ trần; sổ theo dõi giao nhận hồsơ đảng viên và mượn đọc hồ sơ đảng viên.

- Hồ sơđảng viên được sắp xếp theo yêu cầu dễ tìm, dễ thấy và dễ bảo quản theo từng loạihồ sơ đảng viên ở mỗi cấp quản lý.

- Nơilưu giữ hồ sơ đảng viên phải có phương tiện chống mối mọt, ẩm ướt, phòng hoả,lũ lụt; thực hiện đúng chế độ bảo mật.

- Địnhkỳ 6 tháng phải đối chiếu danh sách đảng viên với số lượng hồ sơ đảng viên, kịpthời phát hiện những tài liệu trong hồ sơ đảng viên bị hư hỏng đế xử lý ngay.Khi thay đổi cán bộ quản lý phải có biên bản giao nhận chặt chẽ, đúng quy định.

8.3- Trách nhiệm của đảng viên và cấp uỷ về xây dựng vàquản lý hồ sơ đảng viên

a) Đối với đảng viên

- Phảitự khai lý lịch, phiếu đảng viên của mình một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác,trung thực theo quy định.

- Địnhkỳ hằng năm hoặc khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức phải ghi đầy đủ nhữngthay đổi của mình vào "Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên", báo cáo chi uỷ,chi bộ.

- Bảoquản, giữ gìn cẩn thận hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, không làm hỏng, không chongười khác mượn; nếu để mất, làm hỏng hồ sơ đảng viên phải báo cáo cấp uỷ rõ lýdo để mất, làm hỏng kèm theo bản xác nhận của cấp uỷ hoặc công an xã, phường,...nơi bị mất, làm hỏng hồ sơ đảng viên để được xem xét, làm lại hồ sơ đảng viên.

b) Đối với cấp cơ sở

- Chi uỷ, chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có) quản lý "Sổ danh sách đảngviên".

- Cấp uỷ cơ sở quản lý "Hồ sơ đảng viên" và "Sổ danh sáchđảng viên" theo đúng quy định về sử dụng, bảo quản hồ sơ đảng viên; hướngdẫn, kiểm tra, thu nhận "Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên" của đảngviên, ghi bổ sung vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chibộ cơ sở, chuyển phiếu bổ sung lên cấp uỷ cấp trên trựctiếp; định kỳ (3 tháng 1 lần) kiểm tra phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng để theodõi số đảng viên chuyển đến báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xử lý đảng viên quá 3tháng không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng mà không có lý do chính đáng; kiểmtra, bổ sung danh sách đảng viên; viết "Phiếu báo đảng viên đã từ trần"và "Phiếu báo đảng viên ra khỏi Đảng" chuyển giao cùng hồ sơ đảngviên đã từ trần, hồ sơ đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng lên cấp uỷ cấp trên trựctiếp; xét, lập hồ sơ của đảng viên bị mất, bị hỏng và báo cáo cấp uỷ cấp trên.

c) Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sởđảng

- Hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về quản lý hồ sơ đảngviên ở các tổ chức đảng trực thuộc. Chỉ giao hồ sơ đảng viên cho cấp uỷ cơ sởquản lý khi có đủ điều kiện về phương tiện bảo quản và có cán bộ thực hiện việcquản lý; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận chặt chẽ.

- Quảnlý "Phiếu đảng viên", "Sổ danh sách đảng viên" của các tổchức cơ sở đảng trực thuộc; hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị và hồ sơ của đảngviên ở các tổ chức cơ sở đảng chưa được giao quản lý.

- Địnhkỳ hằng năm kiểm tra danh sách đảng viên ở các cấp uỷ cơ sở trực thuộc và báocáo lên ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trang ương về các biếnđộng của đội ngũ đảng viên theo các mẫu biểu báo cáo đã quy định.

d) Đối với ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ và tươngđương

- Hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về quản lý hồ sơ đảngviên ở các cấp uỷ cấp dưới; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm nghiệp vụ quảnlý hồ sơ đảng viên ở các cấp uỷ trực thuộc.

- Hằng năm tổ chức đối khớp và rút kinh nghiệm vềcông tác quản lý hồ sơ đảng viên và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

9 - Chuyển sinh hoạt đảng

Việc chuyểnsinh hoạt đảng thực hiện theo quy định tại điểm 13 Quy định 45-QĐ/TW, cụ thể là:

9.1-Trách nhiệm của đảng viênvà cấp uỷ về chuyển sinh hoạt đảng

a) Đối với đảng viên

- Đảngviên phải xuất trình quyết định của cấp có thẩm quyền cho chuyển công tác, thayđổi nơi cư trú và bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảngviên trong một năm trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, báo cáo chi uỷ, chi bộlàm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức hoặc sinh hoạt đảng tạm thời đến đảngbộ mới.

- Đảngviên phải bảo quản hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, nếu để mất giấy giới thiệu sinhhoạt đảng và hồ sơ thì phải báo cáo ngay với cấp uỷ nơi đã làm thủ tục trước đó(tường trình rõ lý do bị mất và bản xác nhận của công an xã, phường hoặc huyện,quận... nơi bị mất hồ sơ chuyển sinh hoạt) để cấp uỷ xem xét và giới thiệu vớicấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi xét, lập lại hồ sơ đảng viên và làm lại thủ tục chuyểnsinh hoạt đảng.

b) Đối với cấp uỷ cơ sở

- Chi uỷ,chi bộ trực tiếp làm thủ tục giới thiệu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảngviên và giao cho bí thư hoặc phó bí thư của cấp uỷ ký giấy giới thiệu sinh hoạtđảng.

- Đảnguỷ cơ sở, chi uỷ, chi bộ cơ sở trực tiếp làm thủ tục giới thiệu; nhận xét, đóngdấu chứng nhận vào bản kiểm điểm đảng viên; xét cấp lại và chuyển sinh hoạt đảngcho đảng viên bị mất hồ sơ; quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng, bí thư, phóbí thư, uỷ viên ban thường vụ của cấp uỷ ký giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

c) Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sởđảng

- Hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạtđảng ở các cấp uỷ trực thuộc; xử lý các trường hợp đảng viên chậm nộp hồ sơ hoặckhông nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; đồng chí bí thư, phó bí thư, uỷ viên banthường vụ, trưởng ban tổ chức của cấp uỷ ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng vàđóng dấu của cấp uỷ.

Các cấp uỷ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng(cấp uỷ sư đoàn, quân khu, quân, binh chủng...) trong Đảng bộ Quân đội do đồngchí bí thư, phó bí thư, uỷ viên thường vụ ký và đóng dấu của cấp uỷ, hoặc lãnhđạo cơ quan chính trị, cơ quan tổ chức trong quân đội ký và đóng dấu của cơquan chính trị. Cấp uỷ cấp trên của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an dođồng chí bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ ký và đóng dấu của cấp uỷ;cơ quan xây dựng lực lượng công an nhân dân ký, đóng dấu của cơ quan xây dựng lựclượng, nếu ký thừa lệnh ban thường vụ cấp uỷ thì đóng dấu cấp uỷ.

- Chỉ đạoban tổ chức cấp uỷ thực hiện thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng, viết phiếu báochuyển sinh hoạt đảng và sử dụng, quản lý sổ giới thiệu sinh hoạt đảng.

d) Đối với tỉnh uỷ và tương đương

- Chỉ đạocác cấp uỷ trực thuộc thực hiện quy định của Trung ương về giới thiệu sinh hoạtđảng. Tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương được uỷ nhiệm cho ban tổchức của cấp mình; Quân uỷ Trung ương được uỷ nhiệm cho Tổng cục Chính trị hoặcCục Tổ chức; Đảng uỷ Công an Trung ương được uỷ nhiệm cho Tổng cục Xây dựng lựclượng Công an nhân dân hoặc Cục Tổ chức cán bộ; Đảng uỷ Ngoài nước được uỷ nhiệmcho Ban Tổ chức làm nhiệm vụ giới thiệu sinh hoạt đảng cho tổ chức đảng và đảngviên.

- Cáccơ quan của cấp uỷ được giao nhiệm vụ nêu trên có trách nhiệm giúp cấp uỷ hướngdẫn, kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục về giới thiệu sinh hoạt đảng ởcấp uỷ cấp dưới; bồi dưỡng cán bộ làm nghiệp vụ; hằng năm rút kinh nghiệm vềcông tác giới thiệu sinh hoạt đảng, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

- Thẩm quyền ký giấy giới thiệu sinh hoạt đảng :

+ Ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷtrực thuộc Trung ương do trưởng ban, phó trưởng ban ký và đóng dấu.

+ Tổng cục Xây dựng lực lượng Công annhân dân do lãnh đạo Tổng cục và Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộký và đóng dấu.

+ Tổng cục Chính trị do lãnh đạo Tổng cụcChính trị ký, đóng dấu của Tổng cục Chính trị. Nếu lãnh đạo Cục Tổ chức và TrưởngPhòng Quản lý đảng viên ký thì đóng dấu của Cục.

+ Đảng uỷ Ngoài nước do Bí thư, phó bíthư, hoặc lãnh đạo Ban Tổ chức ký và đóng dấu.

Các đồng chí được ký giấy giới thiệuchuyển sinh hoạt đảng phải bảo đảm các nguyên tắc, thủ tục chuyển sinh hoạt đảngvà chịu trách nhiệm trước cấp uỷ.

đ) Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chínhthức hoặc tạm thời từ tổ chức đảng ở trong nước ra tổ chức đảng của ta ở ngoài nướcvà đảng viên ở ngoài nước trở về nước, thì Đảng uỷ Ngoài nước làm thủ tục chuyểnsinh hoạt đảng cho đảng viên. Trường hợp xét thấy cần thiết, Đảng uỷ Ngoài nướccó thể uỷ nhiệm cho cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi có đảngviên chuyển đi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; trong thời hạn 90 ngày làm việc,tổ chức đảng nơi chuyển đi và nơi tiếp nhận có trách nhiệm báo cáo Đảng uỷNgoài nước và chuyển giao các hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn của Đảng uỷ Ngoàinước.

9.2-Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng

9.2.1- Chuyển sinh hoạt đảng chính thức (cắt khỏi đảng sốcủa đảng bộ)

a) Ở trong nước

- Đảngviên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị khác, đượcnghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài; đảng viênđi công tác biệt phái hoặc đến làm họp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ởcác cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng, thì giải quyếtviệc chuyển sinh hoạt đảng như sau :

+ Ở những nơi có tổ chức đảng : Đượcchuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làmviệc hoặc nơi cư trú lâu dài.

+ Ở những nơi chưa có tổ chức đảng : Nếucơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú,thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú.Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú, thì đảng viên vẫn sinhhoạt ở đảng bộ cũ.

- Đảngviên là học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường ở trong nước mà chưa có nơi nhậnlàm việc hoặc nơi làm việc chưa có tổ chức đảng thì đảng uỷ nhà trường có thể đểđảng viên sinh hoạt ở đảng bộ nhà trường trong 12 tháng (hoặc chuyển sinh hoạtđảng về tổ chức đảng nơi cư trú theo đề nghị của đảng viên), quá thời hạn nàythì giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cưtrú.

b) Ra ngoài nước và từ ngoài nước về

- Đảngviên được cử đi công tác, học tập, lao động, được cơ quan có thẩm quyền đồng ýcho đi thăm người thân... ở ngoài nước từ 12 tháng trở lên, nếu ở đó chưa có tổchức đảng thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau :

+ Đảng viên đi đơn lẻ thì Đảng uỷ Ngoàinước trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt đảng. Khi đảng viên ở ngoài nước trở về thìphải có bản tự kiểm điểm trong thời gian ở ngoài nước (về giữ gìn tư cách đảngviên, thực hiện nhiệm vụ được giao...), có xác nhận của tổ chức đảng hoặc cơquan đại diện của ta ở nước sở tại; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫncủa Đảng uỷ Ngoài nước.

+ Đảng viên đi ra nước ngoài lập đoàn cótừ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Đảng uỷ Ngoài nước ra quyết định thành lậpchi bộ đảng, chỉ định chi uỷ lâm thời, giao nhiệm vụ cho chi bộ trong thời gianở ngoài nước. Khi đảng viên trở về, chi uỷ nhận xét vào bản kiểm điếm của đảngviên để Đảng uỷ Ngoài nước xem xét, giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên vềsinh hoạt đảng ở trong nước.

9.2.2- Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số ởđảng bộ)

Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đượcthực hiện đối với các trường hợp sau :

a) Ở trong nước

Đảng viên đi công tác, học tập, làm việc(kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi cư trú ở trong nước; đảngviên là cán bộ, công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vìkhông có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian từ 3tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các trường trong nước từ 3tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

b) Ra ngoài nước

Đảng viên đi công tác, học tập, lao động,chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài... (được cơ quan có thẩm quyền củaNhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì Đảnguỷ Ngoài nước hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt tạm thời từ ngoài nước về ViệtNam hoặc sang nước khác.

9.3- Việc quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảngtrong một số trường hợp cụ thể

a) Việcquản lý sinh hoạt của đảng viên hoạt động ở xa nơi cư trú, làm việc lưu động,không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng :

Đảng viên đi làm việc lưu động ở các địaphương trong nước, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng,không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảngthì đảng viên phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét cho tạm miễn sinh hoạt.

Nếu đảng viên đi ra ngoài địa phương nơicư trú (vì việc làm hoặc vì việc riêng) có lý do chính đáng và thời gian dưới12 tháng thì chi bộ xét, đề nghị đảng uỷ cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinhhoạt đảng và công tác trong thời gian đó. Đảng viên phải đăng ký tạm trú vớichính quyền địa phương nơi đến và giữ gìn tư cách đảng viên, đóng đảng phí theoquy định; hết thời gian phải có nhận xét của cơ quan, chính quyền địa phương(xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp...) ở nơi đến để chi bộ bố trí sinhhoạt đảng trở lại. Nếu ở nơi đến, đảng viên không thực hiện được việc đăng ký tạmtrú, hết thời gian trên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảngviên, báo cáo chi bộ để chi bộ xét cho sinh hoạt đảng trở lại.

Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đithêm đợt mới, thì phải có đơn báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định.

b) Việcchuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu theo chếđộ :

Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làmthủ tục nghỉ hưu thì được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi đảngviên cư trú; nếu đảng viên có đơn đề nghị, chi bộ xét cho miễn sinh hoạt đảng.Sau khi cấp có thẩm quyền làm xong thủ tục nghỉ hưu (cấp sổ hưu trí), tổ chức đảngchuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về đảng bộ nơi cư trú.

c) Việcchuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên do yêu cầu công tác phải chuyển tiếp hoặcdo tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đi giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng sai địachỉ :

- Cấp uỷcấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên nộp hồ sơ chuyển sinhhoạt đảng đến làm công văn riêng kèm theo hồ sơ đảng viên để giới thiệu đảngviên đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng sẽ chuyển đến.

- Cấp uỷcấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên chuyển đến căn cứ côngvăn và hồ sơ đảng viên xem xét, làm thủ tục tiếp nhận sinh hoạt đảng cho đảngviên theo quy định.

d) Chuyểnsinh hoạt đảng cho đảng viên ở tổ chức đảng bị giải tán hoặc giải thể :

- Đảngviên ở chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở bị giải tán thì cấp uỷ cơ sở làm thủ tụcgiới thiệu đảng viên đến nơi sinh hoạt mới.

- Đảngviên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở bị giải tán thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổchức cơ sở đảng căn cứ hồ sơ đảng viên giới thiệu đảng viên đến đảng bộ mớitheo trình tự, thủ tục quy định để được tham gia sinh hoạt đảng.

- Tổ chứcđảng giải thể thì thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên sau khi cóquyết định giải thể.

đ) Việc giới thiệu và quản lý đảng viênđang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đon vị sự nghiệp thường xuyên giữmối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú :

- Việcgiới thiệu đảng viên đang công tác về nơi cư trú thực hiện theo quy định tại Điều3, Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII); nay quy địnhcụ thể thêm một số điểm như sau :

+ Cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang côngtác giới thiệu đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cưtrú (không phân biệt nơi cư trú của đảng viên ở trong hay ngoài phạm vi của đảngbộ tỉnh, thành phố).

+ Cấp uỷ cơ sở nơi cư trú của đảng viêntiếp nhận đảng viên, vào sổ theo dõi và thông báo cho chi uỷ chi bộ nơi cư trúcủa đảng viên theo dõi, quản lý, giúp đỡ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ theo quyđịnh tại Điều 2, Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

- Theo dõi,quản lý đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷnơi cư trú như sau :

+ Cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên đang làm việclập sổ theo dõi việc giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, tập hợp ý kiến nhậnxét đảng viên của chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú và chỉ đạo chi bộ nơi đảngviên đang sinh hoạt xem xét, xử lý những vấn đề có liên quan đến đảng viên.

+ Cấp uỷ cơ sở nơi cư trú của đảng viênchỉ đạo chi bộ trực thuộc theo dõi, quản lý đảng viên; định kỳ hằng năm hoặckhi cần thiết thông báo với cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang làm việc về việcđảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú (trực tiếp hoặc bằng văn bản) theo Hướngdẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

9.4-Sử dụng, bảo quản giấy giới thiệusinh hoạt đảng

Các loại giấy giới thiệu sinh hoạt đảngdo Ban Tổ chức Trung ương phát hành thống nhất và chỉ được sử dụng để giới thiệuđảng viên chuyển sinh hoạt đảng. Khi sử dụng, các cấp uỷ phải dùng đúng mẫu vàghi đúng vị trí từng ô trong giấy giới thiệu sinh hoạt đảng. Định kỳ hằng năm,ban tổ chức tỉnh uỷ và tương đương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về tình hìnhsử dụng, bảo quản giấy giới thiệu sinh hoạt đảng.

9.5- Thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảngtập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập

a) Việcchuyển giao các tổ chức đảng giữa đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng uỷ khối ởTrung ương phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.

b) Saukhi cấp uỷ có thẩm quyền quyết định thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập tổchức đảng thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp tiến hành làm thủ tục chuyển giao tổ chứcvà chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên trong mỗi cấp như sau :

- Việcchuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong phạm vi nội bộ đảng bộ cơsở, đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc Trungương thì cấp uỷ cơ sở, cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, cấp uỷtrực thuộc Trung ương ra quyết định chuyển giao và tổ chức thực hiện việc chuyểngiao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

- Việcchuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên ngoài phạm vi đảng bộ cơ sở, đảngbộ cấp trên trực tiếp, đảng bộ trực thuộc Trung ương thì cấp uỷ cấp trên trựctiếp của tổ chức đảng nơi chuyển giao ra quyết định chuyển giao; cấp uỷ cấptrên trực tiếp của tổ chức đảng nơi tiếp nhận ra quyết định tiếp nhận. Sau đótiến hành thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

- Ban tổchức cấp uỷ nơi giao, nơi nhận giúp cấp uỷ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ bàn giao.

10- Xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng

10.1- Việc xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên

a) Đảngviên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi uỷ đã yêu cầuđến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họpđể kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.

b) Chibộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có), đảng uỷ cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xoá tênđảng viên, thực hiện thủ tục xem xét theo hướng dẫn tại điểm 4 (4.6) của Hướngdẫn này.

c) Giảiquyết khiếu nại xoá tên đảng viên : thực hiện theo quy định tại điểm 17, Quy định45-QĐ/TW.

10.2- Đảng viên xin ra khỏi Đảng

a) Đối tượng và thủ tục

- Chỉxem xét cho ra khỏi Đảng đối vói những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếuvi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho rakhỏi Đảng.

- Đảngviên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chibộ.

- Chi bộ,đảng uỷ bộ phận (nếu có), đảng uỷ cơ sở xem xét, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyềnxét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xoá tên trong danh sách đảngviên.

Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền kết nạp đảngviên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên.

b) Đảng viên đã được cấp uỷ có thẩm quyền quyết địnhcho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp uỷ cóthẩm quyền xét, cấp "Giấy xác nhận tuổi đảng" cho những người đó.

11 - Về tên gọi và cách tínhnhiệm kỳ đại hội đảng bộ

11.1- Đốivới đại hội đảng bộ, chi bộ tiến hành theo nhiệm kỳ, thực hiện đầy đủ các nộidung mà Điều lệ Đảng quy định thì nhiệm kỳ được tính theo thời điểm tiến hành đạihội. Số thứ tự đại hội tiếp nối theo thứ tự các nhiệm kỳ trước.

11.2- Nhữngđảng bộ, chi bộ do chia tách, sáp nhập thì cách tính số thứ tự nhiệm kỳ đại hộilà : số thứ tự đại hội qua các thời kỳ lịch sử (kể cả thời gian chia tách, sápnhập) cộng thêm nhiệm kỳ hiện tại; đảng bộ, chi bộ được thành lập mới thì tínhtheo nhiệm kỳ mới.

Ví dụ : Đảng bộ huyện X có thời gian trướckhi chia tách, sáp nhập là 10 nhiệm kỳ + thời gian chia tách, sáp nhập 3 nhiệmkỳ + nhiệm kỳ hiện tại là Đại hội lần thứ 14.

- Một đảngbộ, chi bộ được tách làm hai thì hai đảng bộ, chi bộ mới được tính nhiệm kỳliên tiếp như nhau.

- Một đảngbộ, chi bộ được thành lập mới, hoặc được thành lập từ nhiều đơn vị khác nhauthì tính nhiệm kỳ đầu tiên. Trường hợp đặc biệt cần phải tính khác thì báo cáoBan Bí thư xem xét, quyết định.

11.3- Nhiệm kỳ của đảng uỷ bộ phận như nhiệm kỳ của đảnguỷ cơ sở; đảng uỷ bộ phận do đại hội đảng bộ bộ phận bầu; số lượng cấp uỷ viêncủa đảng uỷ bộ phận không quá 7 cấp uỷ viên.

12- Về đại biểu ở đại hội đại biểu

12.1-Đối với các đảng bộ tiến hành đạihội 2 vòng

a) Đại biểudự đại hội vòng 2 gồm các đại biểu đã dự đại hội vòng 1 còn đủ tư cách. Trongthời gian từ đại hội vòng 1 đến vòng 2, nếu đảng viên không phải là đại biểu dựđại hội vòng 1, được cấp trên chỉ định bổ sung vào cấp uỷ, thì các đồng chí đólà đại biểu đương nhiên của đại hội, được cộng vào tổng số đại biểu triệu tập.Nếu đảng bộ, chi bộ thiếu đại biểu thì có thể bầu bổ sung cho đủ số lượng đượcphân bổ thông qua hội nghị đảng bộ, chi bộ.

b) Các đạibiểu dự khuyết thay đại biểu chính thức trong đại hội vòng 1 và đã được đại hộicông nhận thì vẫn dự đại hội vòng 2 với tư cách là đại biểu chính thức (nếu cònđủ tư cách).

c) Sauđại hội vòng 1, nếu có đại biểu chuyển công tác, sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ,thì đảng bộ đó được cử đại biểu dự khuyết thay. Nếu chuyển côngtác, sinh hoạt đảng sang đơn vị khác nhưng trong cùng đảng bộ, thì cấp uỷ triệutập đại hội vẫn triệu tập đồng chí đó về dự đại hội vòng 2.

d) Trườnghợp sau đại hội vòng l mà có tổ chức cơ sở đảng được chuyển từ đảng bộ này sangđảng bộ khác, thì đoàn đại biểu của tổ chức cơ sở đảng đó được tham dự đại hộivòng 2 của đảng bộ mới (nếu có). Đoàn chủ tịch phải báo cáo việc này với đại hội.

đ) Trường hợp 2 tổ chức đảng hợp nhất màvẫn ở trong cùng một đảng bộ, thì 2 đoàn đại biểu của 2 tổ chức đảng đó hợp nhấtthành một đoàn để dự đại hội cấp trên.

e) Trườnghợp một tổ chức đảng tách làm hai mà vẫn trong cùng một đảng bộ thì tách ra làm2 đoàn đại biểu để đi dự đại hội cấp trên. Nếu cần, cấp uỷtriệu tập đại hội hướng dẫn cho đảng bộ cấp dưới bầu bổ sung đại biểu.

g) Trườnghợp ở đại hội vòng 1, do không tổ chức được đại hội nên cấp uỷ triệu tập đại hộiđã chỉ định đại biểu đi dự đại hội cấp trên; đến đại hội vòng 2, nếu có điều kiệntổ chức đại hội, cấp uỷ cấp trên cần hưóng dẫn để đại hội đảng bộ bầu đại biểuđi dự đại hội vòng 2 của đại hội đảng bộ cấp trên thay cho đại biểu được chỉ địnhđã dự đại hội vòng 1.

h) Đảngbộ nào tại đại hội vòng 1 bầu không đúng nguyên tắc, thủ tục, có đồng chí khôngđược công nhận là đại biểu, hoặc bầu thiếu đại biểu, thì đến đại hội vòng 2 cấpuỷ cấp trên hướng dẫn đế đảng bộ cấp dưới bầu bổ sung cho đủ số lượng đại biểuđã được phân bố. Nếu bầu không đủ đại biểu chính thức thì không được cửđại biểu dự khuyết thay thế.

i) Đạihội vòng 1 đã biểu quyết thông qua việc thẩm tra tư cách đại biểu đến đại hộivòng 2 ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với đại hội về kết quả thẩm tra nhữngđại biểu bị khiếu nại, tố cáo mà ở đại hội vòng 1 không đủ thời gian xem xét, kếtluận. Những đại biểu vi phạm kỷ luật đến mức bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đìnhchỉ sinh hoạt cấp uỷ, bị khởi tố, bị truy tố trước pháp luật hoặc bị tạm giam,thì cấp uỷ không triệu tập đến dự đại hội và báo cáo để đoàn chủ tịch trình đạihội biết.

12.2- Đại biểu đã được bầu dự đại hội đảng bộ cấp trên,khi thay đổi công tác sang đảng bộ khác nhưng cùng trực thuộc đảng bộ cấp trên,thì tham gia đoàn đại biểu đảng bộ cũ; nếu được cử làm trưởng đoàn cần sinh hoạtvới đoàn đại biểu đảng bộ mới thì chuyển đại biểu về sinh hoạt tại đoàn đại biểumới; đảng bộ cũ không cử đại biểu dự khuyết thay thế đại biểu đó.

12.3- Thành viên đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tratư cách đại biểu ở vòng 2 : là những thành viên của đại hội vòng 1, trừ trườnghợp chuyển công tác ra ngoài đảng bộ, vắng mặt tại đại hội có lý do chính đánghoặc vi phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 11 (điểm 5) Điều lệ Đảng;riêng thành viên ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, nếu vi phạm kỷ luật từhình thức khiển trách trở lên thì không giao nhiệm vụ này tại đại hội vòng 2. Đạihội bầu bổ sung số thiếu.

12.4- Việc đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạtvà đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đến đảng bộ khác về tham dự đại hội :

Cấp uỷ cấp triệu tập đại hội phải thôngbáo và triệu tập số đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt và đảng viênđã chuyển sinh hoạt tạm thời đến đảng bộ khác về dự đại hội. Nếu về dự đại hội,số đảng viên này được tính vào tổng số đảng viên dự đại hội, nếu không về dự đạihội thì không tính vào tổng số đảng viên dự đại hội để tính kết quả bầu cửtrong đại hội.

12.5- Việc tham gia cấp uỷ nơi sinh hoạt chính thức của cấpuỷ viên được cử đi học :

Cấp uỷ viên đượccử đi học, đã chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến trường thì đồng chí đó vẫntính trong đảng số của đảng bộ và vẫn là cấp uỷ viên của đảng bộ nơi sinh hoạtchính thức, cấp uỷ viên đi học dài hạn, đã chuyển sinh hoạt chính thức đến trườngthì thôi tham gia cấp uỷ; nếu cần giới thiệu để bầu vào cấp uỷ khoá mới thì đồngchí đó phải chuyển sinh hoạt chính thức về đảng bộ nơi cử đi học và thực hiệncác thủ tục để giới thiệu tham gia cấp uỷ hoặc được bầu làm đại biểu dự đại hộiđảng bộ cấp trên như các đảng viên khác.

13 - Quy trình tổ chức đại hội

Đại hội đảng bộcó thể tiến hành hai phiên : phiên trù bị và phiên chính thức.

13.1- Trong phiên trù bị thực hiện các nội dung : Bầuđoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy,chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫnsinh hoạt của đại biểu.

13.2- Trong phiên chính thức thực hiện những nội dung quyđịnh tại các Điều 15, 18, 22, 24 của Điều lệ Đảng, phù hợp với mỗi cấp : Trungương, tỉnh, huyện và tương đương, cơ sở.

13.3-Trang trí trong đại hội như sau(nhìn từ dưới lên) :

- Trêncùng là khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm"; cờ Đảng,cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - Lênin(bên phải).

- Các khẩu hiệu hành động của đảng bộ.

Dưới là tiêu đề đại hội :

Đảng bộ A...

Đại hội lần thứ...

Nhiệm kỳ...(Nếu đại hội 2 vòng thì ghi "Vòng 1", "Vòng 2").

Ví dụ :

Đảng bộ huyệnA.

Đại hội lần thứXX.

Nhiệm kỳ2006-2010.

13.4-Các bước tiến hành đại hội

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

- Bầu đoànchủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đã bầu ở phiên trù bịthì mời lên làm việc).

- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đạibiểu.

- Đọc báo cáo chính trị.

- Báocáo thẩm tra tư cách đại biểu (ở đại hội đảng viên báo cáo tình hình đảng viêntham dự đại hội).

- Thảo luận báo cáo chính trị và văn kiện cấp trên (nếucó).

- Phátbiểu của đại diện cấp uỷ cấp trên (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự chophù hợp).

- Thựchiện việc bầu cử (bầu ban kiểm phiếu và thực hiện các công việc theo quy trìnhbầu cử).

- Thông qua nghị quyết đại hội và chương trình hành động.

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

14 - Việc chỉ định bổ sung hoặc tăng thêm cấp uỷ viên

Một số trườnghợp cụ thể được thực hiện như sau :

14.1- Đốivới đảng uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn, đại hội đảng bộ quyết định bầu từ 9 cấpuỷ viên trở lên, nhưng khi bầu không đủ 9 cấp uỷ viên, thì cấp uỷ cấp trên chỉđạo củng cố, xem xét chỉ định bổ sung cấp uỷ viên để có đủ điều kiện bầu banthường vụ cấp uỷ.

14.2- Khi thật cần thiết, do không bầuđược bí thư, cấp uỷ cấp trên có thể chỉ định đảng viên trong hoặc ngoài đảng bộ,chi bộ tham gia cấp uỷ và trực tiếp làm bí thư.

14.3- Những đồng chí đã được đại hội giớithiệu vào danh sách bầu cử nhưng không trúng cử tại đại hội, nếu cấp uỷ cấptrên xem xét, quyết định việc chỉ định bổ sung vào cấp uỷ thì cần đánh giá, cânnhắc kỹ về uy tín, năng lực, cơ cấu... cụ thể từng trường hợp và chỉ xem xétkhi có ít nhất trên một nửa số cấp uỷ viên đương nhiệm đồng ý giới thiệu.

14.4- Nhữngnơi đại hội bầu thiếu trên một nửa cấp uỷ viên so với số lượng đại hội quyết địnhthì việc chỉ định bổ sung phải được xem xét thực hiện từng bước để bảo đảm chấtlượng.

14.5- Việcchỉ định tăng thêm cấp uỷ viên ở đảng bộ cấp trên cơ sở quá 10%; cấp cơ sở quá20% so với số lượng cấp uỷ viên mà đại hội đã quyết định thì cấp uỷ trực thuộcTrung ương đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương trả lời bằng văn bản.

15 - Việc lập cơ quan thammưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; việc bố trí cán bộ chuyên trách đảng

15.1- Tổchức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, cấp uỷphân công cấp uỷ viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức,kiểm tra; các thành viên nói chung đều kiêm nhiệm.

Tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan, doanh nghiệp,đơn vị sự nghiệp có dưới 200 đảng viên không bố trí cán bộ chuyên trách; có từ200 đảng viên trở lên có thể được bố trí cán bộ chuyên trách, do tổ chức đảng củacơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp quyết định cụ thể.

15.2- Đảnguỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanhnghiệp được bố trí không quá 15 cán bộ chuyên trách công tác đảng.

15.3- Đảnguỷ được giao quyền cấp trên cơ sở được lập các cơ quan chuyên trách tham mưugiúp việc, bố trí cán bộ chuyên trách. Đối với đảng bộ có dưới 1.000 đảng viên,số cán bộ chuyên trách ở các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng uỷ được bố tríkhông quá 3 người; đảng bộ có trên 1.000 đảng viên không quá 5 người; số lượngcán bộ chuyên trách cụ thể do cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định.

Trường hợp có yêu cầu cao hơn số biên chếnêu trên thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.

15.4- Biênchế cán bộ chuyên trách công tác đảng của tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị nhà nướcnằm trong tổng số biên chế của cơ quan, đơn vị đó.

Kinh phí hoạt động phục vụ cho công tácđảng nằm trong kế hoạch kinh phí hằng năm của cơ quan, đơn vị đó.

15.5- Biên chế chuyên trách công tác đảng ở doanh nghiệpdo lãnh đạo doanh nghiệp quyết định và doanh nghiệp tự trả lương

16 - Tặng Huy hiệu Đảng

16.1- Đảngviên có đủ 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặngHuy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huyhiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thờigian quy định.

16.2- Đảngviên đã từ trần trước ngày ban hành Hướng dẫn này mà lúc còn sống đã có đủ tuổiđảng (tính theo tháng) theo quy định tại điểm 48.lb Quy định 45-QĐ/TW thì đượcxét truy tặng Huy hiệu Đảng.

16.3- Mứctặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướngdẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

16.4- Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng :

- Việctrao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào các ngày kỷ niệm 3-2; 19-5; 2-9 và ngày7-11 hằng năm tại tổ chức cơ sở đảng.

- Đảngviên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội,hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

- Đảngviên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệuĐảng để làm lưu niệm.

- Đảngviên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệuĐảng.

- Đảngviên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

16.5- Trách nhiệm của cấp uỷ về xét tặng Huy hiệu Đảng

- Cấp uỷ cơ sở :

+ Làm thủ tục đề nghị cấp uỷ cấp trênxét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mấtvà truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.

+ Tổ chức traotặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

+ Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên bịkhai trừ khỏi Đảng, gửi lên cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

- Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của cấp uỷ cơ sở :

+ Xét và lập danh sách đảng viên đề nghịban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lạiHuy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.

+ Quản lý sổ tặngHuy hiệu Đảng của đảng bộ.

- Tỉnh uỷ và tương đương :

+ Xét, quyết địnhtặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp uỷ cấpdưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.

+ Quản lý Huyhiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi.

+ Hằng năm sơkết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư(qua Ban Tổ chức Trung ương).

17- Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

17.1- Khen thưởng đối với tổ chức đảng

a) Tổchức đảng có thành tích được xét khen thưởng gồm : Đảng bộ huyện và tươngđương; tổ chức cơ sở đảng; đảng bộ bộ phận; chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở; tổđảng trực thuộc chi bộ; các cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp củaĐảng.

Các cấp uỷ có thẩm quyền xét khen thưởngtổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ hằng năm, gắn với việc tổng kết năm củađảng bộ, chi bộ; theo nhiệm kỳ đại hội 5 năm/lần đối với đảng bộ cấp huyện vàtương đương; khen thưởng không theo định kỳ đối với tổ chức đảng và đảng viêncó thành tích xuất sắc.

b) Xét khen thưởng chi bộ trựcthuộc đảng uỷ cơ sở theo định kỳ

- Đảnguỷ cơ sở xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh"tiêu biểu trong năm.

- Banthường vụ huyện uỷ và tương đương xét tặng giấy khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn"Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền.

- Banthường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét tặng bằng khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn"Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền.

Chi bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh"tiêu biểu là chi bộ được đảng uỷ cơ sở xem xét, công nhận khi đánh giá chất lượngchi bộ trong năm.

c) Xét khen thưởng tổ chức cơ sởđảng theo định kỳ

- Banthường vụ huyện uỷ và tương đương xét tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạttiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu trong năm.

- Banthường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng đạttiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền.

- Banthường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét tặng cờ cho những tổ chức cơ sở đảng đạttiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền.

Tiêu chuẩn chi bộ, tổ chức cơ sở đảng"Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổchức Trung ương.

d) Việc xét khen thưởng đảng bộ huyện và tương đươngtheo định kỳ

Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương xéttặng bằng khen, tặng cờ cho những đảng bộ huyện và tương đương có thành tíchtrong nhiệm kỳ.

đ) Khen thưởngtổ chức đảng không theo định kỳ

Ngoài việc xét khen thưởng cho tổ chức đảngtheo đinh kỳ, cấp uỷ đảng cấp trên cần xét khen thưởng kịp thời những tổ chức đảngcấp dưới có thành tích đặc biệt xuất sắc, là điển hình tốt trong đảng bộ vềtùng lĩnh vực bằng những hình thức khen thưởng thích họp.

e) Khen thưỏng các cơ quan tham mưu giúp việc và đon vịsự nghiệp của Đảng

Các cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vịsự nghiệp của Đảng ở Trung ương căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định 45-QĐ/TW và Luật Thiđua, khen thưởng để ban hành hướng dẫn khen thưởng thống nhất trong hệ thốngcác cơ quan tham mưu giúp việc và đon vị sự nghiệp của các cấp uỷ đảng.

17.2- Khen thưởng đối với đảng viên

a) Khen thưởng đảng viên theo địnhkỳ

- Đảnguỷ cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên phấn đấu đạt tiêu chuẩn"Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm.

- Banthường vụ huyện uỷ (và tương đương) xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêuchuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 3 năm liền.

- Banthường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét tặng bằng khen cho đảng viên phấn đấu đạttiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 nămliền.

Tiêu chuẩn "Đảng viên đủ tư cách,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chứcTrung ương.

b) Khen thưởng đảng viên khôngtheo định kỳ

Ngoài việc xét khen thưởng đảng viêntheo định kỳ, cấp uỷ đảng cấp trên cần xét, khen thưởng kịp thời đảng viên cóthành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong từng lĩnh vực, trong thực hiệnnhiệm vụ được giao như trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoahọc, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, giáo dục, thể dục thể thao, quốc phòng, anninh... được cấp có thẩm quyền trao giải thưởng hoặc có hành động dũng cảmtrong chiến đấu, lao động, phòng chống thiên tai, chống tham nhũng, tiêu cực vàtệ nạn xã hội, được Nhà nước xét tặng các danh hiệu anh hùng, chiên sĩ thiđua...

- Banthường vụ huyện uỷ và tương đương xét tặng giấy khen cho đảng viên có thànhtích xuất sắc, được Nhà nước trao giải thưởng trong các kỳ thi tuyển, thi đấuquốc gia; là chiến sĩ thi đua tiêu biểu cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.

- Banthường vụ tỉnh uỷ và tương đương xét tặng bằng khen cho đảng viên có thành tíchđặc biệt xuất sắc, được các tổ chức quốc tế trao giải thưởng; được Nhà nước xéttặng danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đoạt giải nhất trong các kỳthi tuyển, thi đấu quốc gia.

17.3- Tiền thưởng, kinh phí khen thưởng

a) Tiềnthưởng kèm theo các hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước thực hiện theoquy định của Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan tài chínhđảng và nhà nước.

b) Địnhkỳ hằng năm (vào cuối quý III), cơ quan tổ chức của cấp uỷ lập dự trù kinh phíkhen thưởng năm sau của đảng bộ, báo cáo ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành, bộ,ngành để chuyển cho cơ quan nhà nước, cơ quan tài chính các cấp tổng hợp thànhkinh phí khen thưởng chung của các cấp uỷ, ban, bộ, ngành và địa phương.

Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộvà thực hiện kể từ ngày ký. Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW, ngày 31-12-2006 của Ban Tổchức Trung ương không còn hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc thì các cấp uỷ báo cáo để Ban Bí thư xem xét, quyết định.

T/M BAN BÍ THƯ
Lê Hồng Anh