UBND TỈNH HÀ TĨNH
LIÊN NGÀNH: SỞ LĐTBXH – CCB - TÀI CHÍNH- BHXH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/LN

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 02 năm 2009

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ THỰC HIỆN CHẾĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢCHƯỞNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 150/2006/NĐ-CP

Thực hiện Pháp lệnhCựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 ngày 07/11/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốchội; Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủquy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh;Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT CCBVN-BLĐTBXH-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Cựuchiến binh Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốcphòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượngtrực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chínhsách của Đảng và Nhà nước.

Liên ngành Sở Lao động– Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnhhướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế và chế độ trợ cấp mai táng phí cho đốitượng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢCCẤP THẺ BHYT VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ:

1. Cán bộ, chiến sỹ đãtham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng8; Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam; Cán bộ, chiến sỹ, dân quân tựvệ, dân quân du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếmđã tham gia chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc; Công nhân viên quốc phòng, sỹquan, quân nhân chuyên nghiệp không thuộc diện tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộchoặc chưa được hưởng Bảo hiểm y tế theo các chế độ ưu đãi khác thì được Nhànước cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

2. Quân nhân, công an nhândân, cán bộ, công nhân viên chức, công nhân viên chức quốc phòng, công an, cánbộ dân chính đảng, thanh niên xung phong, dân quân, dân quân du kích tập trung,người nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động nếu không phải là người thuộcdiện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005của Chính phủ.

II. HỒ SƠ, THỦ TỤCXÉT HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ:

1. Đối với chế độBHYT:

Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố căn cứ điểm b mục 1, điểm b mục 2 phần II Thông tư số 10/2007/TTLT -BLĐTB &XH-HCCBVN-BTC-BQP và điểm 2.1; 2.2 mục 2 phần II Thông tưsố 191/2005/TTLT /BQP-BLĐTBXH-BTC để tổ chức thực hiện.

2. Đối với hồ sơtrợ cấp mai táng phí:

Đối với hồ sơ mai tángphí cho các đối tượng nêu tại mục 1 phần I trên đây, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố căn cứ mục2 phần II Thông tư liên tịch số 10/2007/TTTT-BLĐTB &XH-HCCBVN-BTC-BQP để thực hiện

Đối với hồ sơ mai tángphí cho các đối tượng nêu tại mục 2 phần I trên đây, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố căn cứ điểm 2.2 mục 2 phần II Thông tư số Liên tịch số 191/2005/TTLT /BQP-BLĐTBXH-BTCđể tổ chức thực hiện.

III. CHẾ ĐỘ BẢOHIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ:.

1. Các đối tượng tại phầnI nêu trên được nhà nước cấp thẻ BHYT với mức đóng hàng tháng bằng 3% mức lươngtối thiểu do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

2. Trợ cấp mai tángphí đối với đối tượng thuộc điểm 1 phần I nêu trên khi từ trần nếu không thuộcdiện hưởng chế độ mai táng phí theo Pháp lệnh Người có công và Luật Bảo hiểm xãhội thì người tổ chức mai táng được hưởng tiền mai táng phí là 10 tháng lươngtối thiểu do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

3. Trợ cấpmai táng phí đối với đối tượng thuộc điểm 2 phần I nêu trên khi từ trần nếukhông thuộc diện hưởng chế độ mai táng phí theo Pháp lệnh Người có công và LuậtBảo hiểm xã hội thì người tổ chức mai táng được hưởng tiền mai táng phí như cácđối tượng tham gia BHXH bắt buộc do Chính phủ qui định.

IV. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CƠ QUAN:

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ đạo Banchính sách xã phối hợp với Hội Cựu chiến binh thực hiện việc cấp thẻ BHYT vàchế độ trợ cấp mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh theo Nghị định số150/2006/NĐ-CP và đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg cụthể như sau:

1.1. Thẻ bảo hiểm Y tế:

- Cấp mới thẻBHYT: Lập hồ sơ (02 bộ) kèm danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT gửi về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện. Định kỳ một năm duyệt 4 đợt cấp mới thẻ BHYTvào tháng 1, tháng 4 tháng 6 và tháng 10 (nhận hồ sơ từ ngày 01- ngày 10) gửivề Phòng Lao Động - Thương binh Xã hội.

- Tháng 10 hàng năm UBND các xã, phường, thịtrấn có trách nhiệm bàn giao danh sách thẻ BHYT Cựuchiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP người hưởng theo Quyết định số290/2005/QĐ-TTg cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện (Bao gồmdanh sách đã được rà soát không bao gồm thẻ BHYT cho người nghèo, BHYT cho đốitượng thực hiện theo NĐ 67/2007/NĐ-CP BHYT đối với người có công đã được cấp).

- Nhận thẻ BHYT từPhòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để tổ chức trao thẻ và lậpdanhsách có ký nhận thẻ BHYT cho đối tượng.

- Trước ngày 10 hàng thángtổng hợp danh sách cắt giảm thẻ BHYT đối với đối tượng chết, chuyển đi nơikhác, cấp trùng; danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng mới bổ sung chuyển PhòngLao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

1.2. Trợ cấp mai táng phí:

- Lập hồ sơ theo quy định (02 bộ)kèm danh sách đề nghị trợ cấp mai táng phí gửi về Phòng Lao động - Thương binhXã hội cấp huyện. Định kỳ một năm duyệt 4 đợt trợ cấp mai táng phí vàotháng1, tháng 4, tháng 6 và tháng 10 (nhận hồ sơ từ ngày 01- ngày 10) gửi về PhòngLao Động - Thương binh & Xã hội.

- Tiếp nhận kinh phí, tổ chức chitrả, thanh quyết toán kinh phí khi được duyệt theo quy định hiện hành.

2. Cấp huyện, thị xã, thành phố:

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã,thành phố tổ chức xét duyệt đối tượng được hưởng BHYT và mai táng phí theo quiđịnh, lập danh danh kèm hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồngthời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện làm tốt các nội dung cụ thể nhưsau:

2.1. Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội:

* Cấp thẻ BHYT:

- Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì phối hợp với Cựu chiến binh, Phòng Tài chính - Kế hoạch thốngnhất số liệu và lập danh sách đối tượng Cựu chiến binh theo Nghị định số150/2006/NĐ-CP và đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTgtrình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt số lượng vào đầu tháng 10 năm trước đểđưa vào dự toán chi ngân sách của huyện và chuyển dự toán chi về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội để trình UBND tỉnh, Sở Tài chính đưa vào dự toán chi ngânsách địa phương hàng năm.

- Phối hợp với Phòng Tài chính -Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn ký hợp đồng cấp phát thẻ BHYTvà quyết toán nguồn kinh phí với cơ quan BHXH huyện, thị xã, thành phố. Định kỳvào trước ngày 10 tháng thứ 3 của quý đối chiếu danh sách tăng, giảm thẻ BHYTvới Bảo hiểm xã hội làm căn cứ ký phụ lục hợp đồng và thanh quyết toán kinh phí.

- Nhận hồ sơ kèm danh sách đề nghịcấp mới thẻ BHYT từ các xã, phường, thị trấn thống nhất số liệu với Cựu chiếnbinh cấp huyện tổng hợp danh sách trình UBND huyện phê duyệt, chuyển 01 bộ hồsơ, danh sách đã được phê duyệt kèm đĩa mềm và công văn đề nghị cấp thẻ BHYTcho đối tượng theo quy định chuyển về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Nhận Quyết định kèm danh sách đãđược phê duyệt cấp mới thẻ BHYT cho đối tượng của Uỷ ban nhân dân tỉnh kèm đĩamềm chuyển Bảo hiểm Xã hội cấp huyện để tiến hành in thẻ.

- Nhận thẻ BHYT theo danh sách bàngiao từ Bảo hiểm xã hội huyện để giao cho xã, phường, thị trấn.

- Trước ngày 10 hàng tháng tổnghợp danh sách cắt giảm thẻ BHYT đối với đối tượng chết, chuyển đi nơi khác, cấptrùng; danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng mới bổ sung chuyển Bảo hiểm Xã hộicấp huyện.

* Trợ cấp mai táng phí:

Tiếp nhận hồ sơ kèm danh sách đềnghị trợ cấp mai táng phí từ các xã, phường, thị trấn chuyển đến kiểm tra xácnhận, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện kèm công văn trình UBND huyệnphê duyệt chuyển về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Định kỳ một năm duyệt4 đợt trợ cấp mai táng phí vào tháng 1, tháng 4, tháng 6 và tháng 11 (nhận hồsơ từ ngày 01- ngày 10) gửi về Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Hội Cựu chiến binh:

Phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp phátthẻ BHYT và trợ cấp mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh theo Nghị định số150/2006/NĐ-CP người hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

2.3. Phòng Tài chính - Kếhoạch:

- Phối hợp với Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn ký hợp đồng cấpphát thẻ BHYT và quyết toán nguồn kinh phí với cơ quan BHXH huyện, thị xã,thành phố;

- Căn cứ Quyết định kèm danh sáchphê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trợ cấp mai táng phí cho đối tượngCựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP người hưởng chính sách theoQuyết định số 290/2005/QĐ-TTg chuyển cấp nguồn kinh phí cho UBND xã, phường, thịtrấn để thực hiện chi trả trợ cấp mai táng phí cho đối tượng.

2.4. Bảo hiểm xã hội huyện:

Tiếp nhận danh sách đối tượng cấpthẻ BHYT đầu năm, danh sách đối tượng cấp bổ sung, danh sách đối tượng báo giảmthẻ BHYT từ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã được UBND huyện phê duyệtđể thực hiện ký hợp đồng cấp phát thẻ BHYTvà thanh quyết toán nguồn kinh phívới UBND các xã, phường, thị trấn.

3. Cấp tỉnh:

3.1. Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội:

- Tháng 10 hàng năm lập dự toánkinh phí cấp thẻ BHYT, mai táng phí trình UBND tỉnh duyệt. Đồng thời gửi Sở Tàichính tổng hợp vào dự toán cho ngân sách năm sau trình UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hàng quý tổng hợp việc cấp phát thẻBHYT, trợ cấp mai táng phí để báo cáo UBND tỉnh, HĐND và Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội.

- Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồsơ đề nghị cấp mới thẻ bảo hiểm y tế và hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí củaỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp thống nhất số liệu vớiHội Cựu chiến binh tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Định kỳ một năm duyệt 4 lần cấpmới thẻ BHYT, trợ cấp mai táng phí vào tháng 1, tháng 4, tháng 6 và tháng 10(nhận hồ sơ từ ngày 01- ngày 10).

- Riêng năm 2009 nếu có đối tượnghưởng chế độ BHYT tăng, giảm so với năm 2008 thì tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh quyết định để bổ sung kinh phí cho đối tượng.

- Phối hợp với Hội Cựu chiến binhtỉnh lập các biểu mẫu cần thiết để hướng dẫn Ủy ban nhân dân, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo đúng quiđịnh.

3.2. Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

- Chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xãhội cấp huyện trên cơ sở số đối tượng do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố cung cấp để ký hợp đồng mua thẻ BHYT cho đối tượng và thực hiện thanhtoán kinh phí BHYT với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Định kỳ chỉ đạo Bảo hiểm xã hộihuyện, thị xã, thành phố đối chiếu số tăng, giảm đối tượng để thực hiện điềuchỉnh hợp đồng với Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố để có cơ sở in thẻ và thanh toán kinh phí.

- Đảm bảo chế độ khám chữa bệnhcho đối tượng có thẻ BHYT theo đúng qui định của nhà nước.

3.3. Hội cựu chiến binh tỉnh:

- Chỉ đạo Hội Cựu chiến binhhuyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ theo quyết định.

- Phối hợp với Sở Lao động- Thươngbinh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng tổng hợp, lập danh sách đề nghị cấpthẻ BHYT và chế độ mai táng phí. Đôn đốc và giám sát việc thực hiện mua, cấpthẻ BHYT, chi trả mai táng phí đối với Cựu chiến binh đúng qui định.

3.4. Sở Tài chính:

- Đối với chế độ bảo hiểm ytế:Căn cứ vào danhsách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Sở Tàichính lập dự toán kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân trình HĐND tỉnh tại kỳ họpHĐND cuối năm để đưa vào dự toán ngân sách năm sau.

- Đối với chế độ mai tángphí: Căn cứ quyết định cấp hỗ trợ kinh phí của Ủyban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính sẽ thông báo bổ sung có mục tiêu cho các huyện,thị xã, thành phố để cấp về các xã, phường, thị trấn chi hỗ trợ cho đối tượngđược hưởng.

- Chế độ BHYT năm 2009 đã được Ủyban nhân dân tỉnh giao quyết định trong dự toán thu - chi ngân sách của cáchuyện, thị xã, thành phố. Khi có quyết định điều chỉnh tăng đối tượng hưởng chếđộ BHYT của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có) Sở Tài chính thực hiện thông báo bổsung dự toán có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hàng năm, UBND các huyện, thịxã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hộicựu chiến binh, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Bảo hiểm xã hội huyện, UBND cácxã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc cấp thẻ BHYT, trợ cấp mai táng phícho Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và đối tượng hưởng chế độtheo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg Tổ chức kiểm tra, soát xét đối tượng tăng,giảm kịp thời, chính xác làm căn cứ đối chiếu, ký phụ lục bổ sung hợp đồng vàthanh quyết toán kinh phí đúng chế độ.

2. Định kỳ, Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chứcđôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cấp thẻ BHYT, chi trả chế độ mai táng phí chođối tượng được hưởng để báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội, Bộ Tài chính.

3. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Bảo hiểmxã hội, Sở lao động – Thương binh và Xã hội, Hội cựu chiến binh tỉnh, Sở Tàichính để xem xét, sửa đổi phù hợp./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Đình Lân

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Dũng

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Khương

SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hà Văn Trọng

Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Ban VHXH - HĐND tỉnh ; (để báo cáo)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ngành LĐTBXH - BXH - TC-CCB;
- Phòng LĐTBXH, BHXH, TC-KH các huyện, TX, TP;
- Lưu VT các ngành.