UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ LĐ – TB VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/HD-SLĐTBXH

Nam Định, ngày 05 tháng 03 năm 2015

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXHNGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA LIÊN BỘ NỘI VỤ - BỘ QUỐC PHÒNG – BỘ LAO ĐỘNG – TBVÀ XH

Thự hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CPngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhPháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Ngày23/10/2013, UBND Tỉnh có công văn số 498/UBND-VP8 chỉ đạo thực hiện; Theo đó,ngày 29/11/2013 Sở Lao động – TB &XH có công văn số 10/HD-LĐTBXH hướng dẫntriển khai thực hiện phần do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đảm nhiệm.Năm 2014 tỉnh Nam Định đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng, truytặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 317 mẹ.

Ngày 10 tháng 10 năm 2014 liên Bộ NộiVụ - Bộ quốc phòng - Bộ Lao động - TB và XH ban hành Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 03/2014)tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm2013 của Chính phủ. Sau khi xin ý kiến các ngành liên quan, để thống nhất tổchức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - TB và XH tỉnh Nam Định hướngdẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014 như sau:

1. Đối tượng đượcxét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Đối tượng được xét tặng hoặc truytặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thực hiện theo Điều 2Nghị định số 56/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4,5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2014.

Lưu ý: Trường hợp bà mẹ nuôi liệtsĩ là bà mẹ phải được pháp luật thừa nhận hoặc được gia đình họ tộc liệt sĩthừa nhận và chính quyền cấp xã xác nhận.

2. Hồ sơ đề nghịxét tặng hoặc truy tặng

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số56/2013/NĐ-CP và các quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2014.

3. Trình tự, thủtục lập hồ sơ đề nghị

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số56/2013/NĐ-CP ; các quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2014; khoản 2 MụcII hướng dẫn số 1289/HD-SNV ngày 07/11/2013 của Sở Nội vụ (đính kèm)"

Lưu ý: Các trường hợp Bà mẹ cóthông tin không trùng khớp hoặc không có thông tin trong hồ sơ Liệt sĩ thì UBNDcấp xã hướng dẫn bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập thủ tục bổ sung, đính chínhthông tin về bà mẹ theo quy định tại hướng dẫn số: 107/SNV-TĐKT ngày 16 tháng10 năm 2014 của Sở Nội vụ (đính kèm) cùng với hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu"Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

4. Tổ chức thựchiện

4.1. Đối với UBND cấp xã:

Thống kê, lập danh sách những bà mẹđủ điều kiện được phong hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ ViệtNam anh hùng” theo (mẫu số 01) chuyển trước về Phòng LĐTBXH cấp huyện để chuyểnSở LĐTB&XH xem xét, xác nhận các thông tin về bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ;

Tiếp nhận lại danh sách đề nghị xéttặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đãđược Sở LĐTBXH kiểm tra , xác nhận; tùy theo điều kiện từng trường hợp để hướngdẫn bà mẹ hoặc thân nhân bà mẹ lập thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặngDanh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo từng diện như sau:

4.1.1. Diện liệt sĩ đã được tặng Bằng“Tổ quốc ghi công”:

- Nếu thông tin của bà mẹ trùng vớithông tin trong hồ sơ liệt sĩ thì hướng dẫn bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ; kêkhai lập thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm 2.1, Khoản 2, Mục II Hướng dẫn số1289/HD-SNV ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Sở Nội vụ;

- Nếu thông tin của bà mẹ không trùngkhớp hoặc không có thông tin về bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ thì hướng dẫn bà mẹhoặc thân nhân của bà mẹ; kê khai, lập bổ sung đính chính thông tin của bà mẹtrong hồ sơ liệt sĩ theo quy định tại hướng dẫn số 1107/SNV-TĐKT ngày 16 tháng10 năm 2014 của Sở Nội vụ; đồng thời, hướng dẫn kê khai lập thủ tục hồ sơ theoquy định tại điểm 2.1, Khoản 2, Mục II Hướng dẫn số 1289/HD-SNV ;

- Chuyển danh sách theo mẫu cùng toànbộ hồ sơ của bà mẹ về UBND cấp huyện (qua phòng LĐTBXH).

4.1.2. Diện liệt sĩ chưa được tặngBằng “Tổ quốc ghi công” nhưng thân nhân đã được giải quyết các chế độ, quyềnlợi gia đình liệt sỹ:

- Đối với hồ sơ đề nghị xét truy tặngdanh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

+ Hướng dẫn thân nhân của Bà mẹ cungcấp các giấy tờ như: Giấy báo tử, giấy chứng nhận hy sinh, Bằng “ Tổ quốc ghicông” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thươngbinh - Cựu binh; hoặc bổ sung các giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý ghi nhậnlà liệt sĩ hoặc hy sinh;

+ Trường hợp thân nhân không có hoặckhông cung cấp được các giấy tờ nêu trên thì cung cấp các giấy tờ liên quan đếnviệc đã giải quyết các chế độ, quyền lợi đối với gia đình liệt sỹ, hoặc bản saodanh sách đã giải quyết các chế độ, quyền lợi đối với gia đình liệt sỹ lưu tạiđịa phương;

+ Chuyển các giấy tờ do thân nhân củaBà mẹ cung cấp; báo cáo UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - TB và XH) để chuyểnvề Sở Lao động - TB và XH nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét cấp Bằng“Tổ quốc ghi công”. Sau khi liệt sỹ được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mới tiếptục hướng dẫn cho thân nhân của bà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tại điểm4.1.1 hướng dẫn này.

- Đối với hồ sơ đề nghị xét phongtặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

+ Trong trường hợp liệt sĩ có hồsơ lưu tại Sở LĐTBXHvà thông tin về bà mẹ trùng với thông tin trong hồ sơliệt sĩ thì UBND cấp xã hướng dẫn bà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tạihướng dẫn số 1289/HD-SNV Nếu thông tin về bà mẹ không trùng với thông tintrong hồ sơ liệt sĩ hoặc không có thông tin về bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ thìhướng dẫn bà mẹ kê khai, lập bổ sung, đính chính thông tin của bà mẹ trong hồsơ liệt sĩ theo quy định tại hướng dẫn số 1107/SNV-TĐKT; đồng thời, hướng dẫnbà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tại hướng dẫn số 1289/HD-SNV nêu trên.

+ Trong trường hợp liệt sĩ khôngcó hoặc không còn hồ sơvà nơi cư trú của bà mẹ trùng nguyên quán của liệtsỹ thì UBND cấp xã hướng dẫn bà mẹ lập thủ tục hồ sơ theo trình tự tại hướngdẫn số 1289/HD-SNV; đồng thời, thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấpxã trong thời gian tối thiểu là 45 ngày; sau thời gian công khai nếu không có ýkiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân thì lập biên bản kết quả niêm yếtcông khai, kèm danh sách theo (mẫu số 10) và danh sách theo (mẫu số 04/BMAH )tại hướng dẫn này;

Trường hợp nơi cư trú của bà mẹ khôngtrùng nguyên quán của liệt sỹ thì UBND cấp xã nơi nguyên quán của liệt sĩ saukhi tiếp nhận được danh sách đề nghị niêm yết công khai do phòng LĐTBXH chuyểnđến. Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian tốithiểu là 45 ngày, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo của nhân dânthì lập biên bản kết quả niêm yết, công khai kèm danh sách theo (mẫu số 10)chuyển về phòng LĐTBXH cấp huyện để chuyển về Sở Lao động - TB và XH kiểm tra,hoàn thiện hồ sơ.

4.2. Đối với Phòng Lao động - TBvà XH các huyện, thành phố:

- Tham mưu cho UBND huyện, thành phốNam Định chỉ đạo các cơ có quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thựchiện tốt việc thông tin, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về các nội dungquy định tại Nghị định số 56/2013 và Thông tư Liên tịch số 03/2014 nêu trên.Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền về đối tượng, điều kiện được xét tặnghoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” để các Bàmẹ hoặc thân nhân Bà mẹ hiểu rõ, kê khai, lập thủ tục đề nghị thực hiện chế độ,chính sách theo quy định;

- Hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấnthống kê, lập danh sách những bà mẹ đủ điều kiện được phong hoặc truy tặng Danhhiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo (mẫu số 01) chuyển trướcvề Sở LĐTB&XH để xem xét xác nhận các thông tin về bà mẹ và thân nhân tronghồ sơ liệt sĩ; xác nhận các trường hợp Thương binh có tỷ lệ suy giảm khả nănglao động do thương tật từ 81% trở lên đang được thực hiện chính sách mà địaphương đang quản lý;

- Tiếp nhận danh sách đã được Sở LĐTB&XHkiểm tra, xác nhận; danh sách các trường hợp liệt sĩ không có hồ sơ hoặc ngườihy sinh chưa được tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; chuyển danh sách đến UBND cấpxã nơi nguyên quán của liệt sĩ để thực hiện công khai hóa và hướng dẫn bà mẹhoặc thân nhân của bà mẹ lập hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinhdự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo đúng quy định;

- Tiếp nhận danh sách Liệt sĩ đề nghịcông khai hóa theo (mẫu số 10); danh sách theo (mẫu số 04/BMAH ) và hồ sơđề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anhhùng” của cấp xã chuyển đến; hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tham mưu tổng hợplập danh sách toàn huyện theo (mẫu số 05/BMAH ) báo cáo Chủ tịch UBND cấphuyện ký danh sách, kèm hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở LĐTB&XH);

- Tham mưu thực hiện tốt các nội dungtại Khoản 2.2 Mục II Hướng dẫn số 10/HD-SLĐTBXH ngày 29/11/2013 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định.

4.3. Đối với Phòng Người có côngthuộc sở:

- Tiếp nhận danh sách bà mẹ đề nghịxét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo(mẫu số 01) do Phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phố chuyển đến. Tổchức kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ đang quản lý tại sở; tham mưu cho lãnhđạo Sở xác nhận các thông tin của bà mẹ trong hồ sơ liệt sĩ; chuyển lại danhsách đã kiểm tra, xác nhận về phòng LĐTB&XH cấp huyện để làm căn cứ hướngdẫn UBND cấp xã và bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập hồ sơ theo quy định;

- Tiếp nhận các thủ tục, hồ sơ, danhsách đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anhhùng” theo (mẫu số 05/BMAH ) do Phòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phốchuyển đến; thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tham mưu cho lãnh đạo sởchuyển hồ sơ đủ điều kiện đến sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham mưu cho lãnh đạo sở hoàn thiệncác thủ tục đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghicông” cho liệt sĩ trong các trường hợp theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTB&XH, làm căn cứ cho bà mẹ hoặcthân nhân của bà mẹ lập hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhànước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định.

Trên đây là nội dung hướng dẫn triểnkhai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2014. Sở Lao động - TB và XH yêu cầuphòng Lao động - TB và XH các huyện, thành phố tập trung tham mưu, tổ chức thựchiện nghiêm túc. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các địaphương phản ánh về Sở Lao động - TB và XH (qua phòng Người có công) để báo cáo,hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để phối hợp thực hiện);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- UBND các huyện, TP (để phối hợp chỉ đạo);
- Phòng LĐTBXH các huyện, TP;
- Lưu : VT, NCC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCHoàng Đức Trọng

Mẫu số01

UBND XÃ/P/TT.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH BÀ MẸ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THÔNG TINTRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH

STT

Họ và tên bà mẹ

Năm sinh

Nơi ở, nơi bà mẹ đang hưởng trợ cấp

Quan hệ với liệt sĩ, TB

Họ và tên liệt sĩ Họ và tên TB

Năm sinh

Nguyên quán

Thời gian tham gia cách mạng, nhập ngũ

Đơn vị

Ngày, tháng, năm hy sinh

Số bằng TQGC

1

2

3

...


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký ghi rõ họ tên)

............. ngày .... tháng .... năm .......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số10

UBND XÃ/P/TT.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH LIỆT SĨ ĐỀ NGHỊ CÔNG KHAI HÓATHEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2013 NGÀY 09/4/2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 16/2014 NGÀY 30/7/2014

(Đượccông khai hóa từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm.... Theo công văn số ...... ngày .... tháng .... năm .... của Sở Lao động – TBvà XH. Không có ý kiến thắc mắc khiếu kiện, đủ điều kiện được cấp Bằng “Tổ quốcghi công”)

STT

Họ và tên liệt sĩ

Năm sinh

Nguyên quán

Thời gian tham gia cách mạng, nhập ngũ

Đơn vị

Ngày, tháng, năm hy sinh

Họ và tên thân nhân

Năm sinh

Nơi ở, nơi thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp

Quan hệ với liệt sĩ

1

2

3

...


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký ghi rõ họ tên)

............., ngày .... tháng .... năm .......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số04/BMAH

UBND XÃ/P/TT.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNG DANHHIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

(Kèmtheo Tờ trình số ............/TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 20.... củaUBND..........................)

TT

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Tình hình hiện nay

Dân tộc

Tôn giáo

Nguyên quán Nơi đăng ký hồ sơ

Tổng số LS, TB

Họ và tên LS Họ và tên TB

Quan hệ với bà mẹ

Số Bằng TQGC (số h/sơ)

Số CNTB

Tỷ lệ TT

Con đẻ

Con nuôi

Chồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3


NGƯỜI LẬP(Ký ghi rõ họ tên)

............. ngày .... tháng .... năm 20.......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ...........................(Ký, đóng dấu)

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sỹ.

Mẫu số05/BMAH

UBND HUYỆN, TP.................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG HOẶC TRUY TẶNGDANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”

(Kèmtheo Tờ trình số .........../TTr-UBND ngày .... tháng .... năm 20...... củaUBND huyện..........)

TT

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Ghi chú

Họ và tên

Năm sinh

Tình hình hiện nay

Dân tộc

Tôn giáo

Nguyên quán Nơi đăng ký hồ sơ

Tổng số LS, TB

Họ và tên LS Họ và tên TB

Quan hệ với bà mẹ

Số Bằng TQGC (số h/sơ)

Số CNTB

Tỷ lệ TT

Con đẻ

Con nuôi

Chồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4


PHÒNG LĐTB&XH(Ký ghi rõ họ tên)

............. ngày .... tháng .... năm 20.......
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN .......................(Ký, đóng dấu)

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sỹ.