UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/HD-SXD

Bình Định, ngày 24 tháng 06 năm 2014

HƯỚNG DẪN

LẬP THIẾT KẾ ĐÔ THỊRIÊNG - LẬP QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI CÁC KHU VỰC,TUYẾN PHỐ TRONG KHU DÂN CƯ HIỆN HỮU THUỘC CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phần I

THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG

I. MỤC TIÊU

Thiết kế đô thị riêng là trườnghợp cá biệt, giúp cho các Cơ quan quản lý Nhà nước về đô thị có cơ sở để quảnlý kiến trúc cho khu vực, tuyến phố trong khu vực đô thị, nội thị, nội thành,là một điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy phép xây dựng.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Văn bản nàyhướng dẫn việc lập đồ án Thiết kế đô thị riêng theo danh mục khu vực, tuyến phốtrong đô thị theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh vàcác trường hợp khác do UBND huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) tự tổchức nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kiến trúc tại các khuvực đô thị hiện hữu.

2. Đối tượng áp dụng: Chủ đầu tư,cơ quan thẩm định, phê duyệt, quản lý, tư vấn lập Thiết kế đô thị riêng và cáctổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Chủ đầu tư tổ chức lập Thiết kếđô thị riêng: UBND cấp huyện.

4. Đơn vị tư vấn lập Thiết kế đôthị riêng: Tổ chức tư vấn và cá nhân tham gia lập đồ án Thiết kế đô thị riêngphải có đầy đủ năng lực theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị.

5. Các căn cứ để Thiết kế đô thịriêng

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Disản văn hóa số 32/2009/QH10 ngày 18/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đôthị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

- Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dungThiết kế đô thị.

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quyhoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày11/02/2014 về việc phê duyệt danh mục, tuyến phố trong đô thị phải lập đồ ánthiết kế đô thị riêng trên địa bàn tỉnh;

- Các Quyết định của UBND tỉnh phêduyệt đặt tên đường cho các đô thị trong tỉnh.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vềxây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (QCVN 17: 2013/BXD );

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vềquy hoạch xây dựng (QCXDVN 01: 2008/BXD );

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vềhạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 07: 2010/BXD ) và các ngành khác;

- Quy hoạch chung đối với các đôthị loại V, quy hoạch phân khu đối với các đô thị loại IV trở lên.

- Quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị liên quan (nếu có).

5. Bản đồ phục vụ Thiết kế đô thịriêng

- Sử dụng bản đồ địa hình từ 1/500đến 1/200.

- Bản đồ địa hình lập theo hệ tọađộ VN 2000, múi chiếu 3 độ, hệ cao độ Nhà nước. Trường hợp nếu khu vực thiết kếđã có bản đồ địa hình phù hợp thì phải rà soát khảo sát, cần cập nhật bổ sungcác công trình mới để sử dụng thiết kế.

- Bản đồ địa hình làm rõ hiệntrạng cao độ nền nhà và công trình, số tầng hiện trạng và một số thông tin liênquan khác theo yêu cầu nội dung đồ án Thiết kế đô thị riêng theo Điều 17 và 18Thông tư số 06/2013/TT-BXD .

III. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ DỰTOÁN CHI PHÍ THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG

1. Lập Nhiệm vụ thiết kế: Nhiệm vụThiết kế đô thị riêng do chủ đầu tư lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập. Nội dungnhiệm vụ thiết kế thực hiện theo Điều 16 Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày13/5/2013, theo đó cần lưu ý:

- Xác định mục tiêu và những yêucầu thiết kế của đồ án.

- Xác định khối lượng khảo sát địahình, diện tích thiết kế đô thị riêng; Cách xác định phạm vi ranh giới thiết kếđô thị riêng cho tuyến phố, chiều dài: theo chiều dài tuyến phố, chiều rộng:bao gồm từ bó vỉa hè và một lớp nhà có chiều sâu tối đa 20m (kèm sơ đồ). Trườnghợp chưa có bó vỉa thì tính từ mép lòng đường nhựa, BTXM.

2. Dự toán chi phí thiết kế vànguồn vốn thực hiện

a) Xác định dự toán chi phí thiếtkế: Thực hiện theo Bảng số 10-Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xâydựng và quy hoạch đô thị. Theo quy định tại Thông tư nêu trên“Chi phí lậpđồ án thiết kế đô thị riêng không vượt quá mức chi phí tính theo định mức chiphí quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500”.

- Chi phí lập mô hình xác địnhriêng, ngoài chi phí lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo Bảng số 13-Phụ lụckèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BXD .

b) Nguồn vốn: Chủ đầu tư tự cânđối, bố trí kinh phí lập đồ án thiết kế đô thị riêng theo Quyết định số340/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh.

3. Cơ quan thẩm định, phê duyệtnhiệm vụ và dự toán: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện,thị xã, thành phố thẩm định trình UBND cấp huyện phê duyệt.

4. Thời gian thẩm định và phêduyệt nhiệm vụ:

- Thời gian thẩm định không quá 15ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Thời gian phê duyệt không quá 10ngày làm việc.

IV. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆTTHIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG

1. Lập đồ án Thiết kế đô thị riêng

a) Nội dung Thiết kế đô thị riêng:Căn cứ nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt và hợp đồng tư vấn thiết kế, đơn vị tưvấn thiết kế tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng và lập đồ án Thiết kế đôthị riêng. Nội dung thiết kế thực hiện theo Điều 17, 18 và 19 Thông tư số06/2013/TT-BXD .

b) Thành phần hồ sơ: Thực hiệntheo Điều 20, Thông tư số 06/2013/TT-BXD và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệmvụ quy hoạch, đồ án; dự thảo Quy định quản lý thực hiện theo đồ án.

- Trường hợp khu vực có ý nghĩaquan trọng về kiến trúc cảnh quan, chủ đầu tư xem xét lập mô hình để phục vụcông tác quản lý kiến trúc.

c) Cơ quan thẩm định, phê duyệt đồán Thiết kế đô thị riêng: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng cáchuyện, thị xã, thành phố thẩm định trình UBND cấp huyện phê duyệt.

d) Thời gian thẩm định và phêduyệt đồ án Thiết kế đô thị riêng:

- Thời gian thẩm định không quá 20ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Thời gian phê duyệt không quá 10ngày làm việc.

2. Lấy ý kiến đồ án Thiết kế đôthị riêng

- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phốihợp với UBND phường, thị trấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức khu vựcliên quan đến đồ án thiết kế. Hình thức và thời gian lấy ý kiến thực hiện theoĐiều 21 Luật Quy hoạch đô thị. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ,có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyếtđịnh phê duyệt.

- Đối với khu vực có tầm quantrọng về cảnh quan và chức năng (Trung tâm hành chính, trung tâm DVTM...) UBNDcấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến Sở Xây dựng và các Sở, ngành liên quan.

- Đối với khu vực có các Di tíchlịch sử, văn hóa, danh thắng cấp tỉnh cấp quốc gia thì phải lấy ý kiến cơ quanquản lý Nhà nước về văn hóa, du lịch...

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

1. Công bố công khai đồ án Thiếtkế đô thị riêng: Việc công bố công khai đồ án Thiết kế đô thị riêng thực hiệntheo Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị. Chủ đầu tư tổ chức lập đồ án Thiết kế đôthị riêng chịu trách nhiệm công bố công khai đồ án quy hoạch.

2. Lưu trữ đồ án Thiết kế đô thịriêng

- Hồ sơ đồ án Thiết kế đô thịriêng đã được phê duyệt phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưutrữ. Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Xây dựng; UBND cấp huyện, UBND phường, thị trấnnơi có đồ án thiết kế đô thị riêng.

- Thành phần hồ sơ lưu trữ đồ ánThiết kế đô thị riêng bao gồm: Bản chính Quyết định phê duyệt, quy định quản lýban hành kèm theo Quyết định, thuyết minh và các bản vẽ đã ký, đóng dấu phêduyệt của người có thẩm quyền, đĩa CD (lưu nội dung bản vẽ, thuyết minh, quyđịnh quản lý theo đồ án Thiết kế đô thị riêng).

3. Cung cấp thông tin đồ án Thiếtkế đô thị riêng: Phòng Quản lý đô thị hoặc Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã,thành phố chịu trách nhiệm công bố thông tin liên quan đến đồ án thiết kế đôthị riêng của địa phương cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

4. Thực hiện đồ án Thiết kế đô thịriêng: Phòng Quản lý đô thị hoặc Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phốcăn cứ theo đồ án Thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt để tham mưu cho Chủtịch UBND huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy phép xây dựng cho nhà ở và côngtrình theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ; thường xuyêntheo dõi, rà soát các nội dung chưa hoặc không còn phù hợp để kịp thời điềuchỉnh, bổ sung.

Phần II

LẬP QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ ĐỐIVỚI CÁC KHU VỰC, TUYẾN PHỔ HIỆN HỮU TRONG ĐÔ THỊ

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Văn bản nàyhướng dẫn việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đối với các khuvực, tuyến phố của đô thị hiện hữu không thuộc danh mục yêu cầu phải lập Thiếtkế đô thị riêng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số340/QĐ-UBND ngày 11/02/2014.

2. Đối tượng áp dụng: Hướng dẫnnày áp dụng đối với các chủ đầu tư, tư vấn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị và các tổ chức, cá nhân liên quan khác.

3. Tổ chức lập Quy chế quản lý quyhoạch, kiến trúc đô thị: UBND cấp huyện làm chủ đầu tư giao cho Phòng Quản lýđô thị hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng tổ chức lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị.

4. Đơn vị lập Quy chế quản lý quyhoạch, kiến trúc đô thị

- Cơ quan quản lý về quyhoạch-kiến trúc cấp huyện: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế-Hạ tầng tổchức thực hiện việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Trường hợpcác phòng chuyên môn cấp huyện không có điều kiện thực hiện thì có thể thuê đơnvị tư vấn có đầy đủ năng lực lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Tổ chức tư vấn và cá nhân thamgia lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải có đầy đủ năng lựctheo quy định tại Điều 5 của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chínhphủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

5. Các tài liệu, bản đồ phục vụlập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị

- Đồ án quy hoạch chung, quy hoạchphân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuậtliên quan;

6. Các căn cứ để lập Quy chế quảnlý quy hoạch, kiến trúc đô thị

- Luật Quy hoạch đô thị số30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày07/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị;

- Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúcđô thị.

- Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày28/6/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố Quychế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị;

- Đồ án quy hoạch chung và các đồán quy hoạch phân khu đô thị, Quyết định phê duyệt Quy định quản lý theo đồ ánquy hoạch.

- Các Quyết định của UBND tỉnh phêduyệt đặt tên đường cho các đô thị trong tỉnh.

II. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LẬP, CÔNGBỐ QUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

1. Chi phí lập Quy chế: Việc xácđịnh dự toán chi phí và quản lý chi phí lập, công bố Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị đối với các khu vực các tuyến phố, khu vực hiện hữu trong đôthị: Áp dụng theo Thông tư số 07/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng vềviệc hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị hoặc PhòngKinh tế-Hạ tầng lập dự toán chi phí trình UBND cấp huyện phê duyệt làm cơ sở kýhợp đồng thuê tư vấn lập Quy chế.

2. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách củađịa phương theo quy định tại khoản 5, Điều 24, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP .

III. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆTQUY CHẾ QUẢN LÝ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

1. Lập quy chế: Việc lập Quy chếthực hiện theo nội dung quy định tại Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ; Thông tư số19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập Quy chế quản lýquy hoạch, kiến trúc đô thị và các quy định khác có liên quan. Quy chế lập theohướng ngắn gọn súc tích, thể hiện các nội dung chủ yếu để thực hiện công tácquản lý kiến trúc, cấp GPXD như: chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độxây dựng, độ vươn ban công ra ngoài chỉ giới đường đỏ, cốt nền tầng một và cáctầng, màu sắc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật,... Quy định trách nhiệm các tổ chức,cá nhân liên quan để thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế.

- Thời gian lập Quy chế không quá9 tháng kể từ ngày dự toán chi phí được phê duyệt.

2. Lấy ý kiến: Chủ đầu tư tổ chứclấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức khu vực liên quan đến Quy chế trước khitrình thẩm định và phê duyệt. Hình thức và thời gian lấy ý kiến thực hiện theoĐiều 21 Luật Quy hoạch đô thị hoặc tổ chức họp. Các ý kiến đóng góp được tổnghợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trướckhi quyết định phê duyệt.

3. Cơ quan thẩm định và phê duyệt

- Sở Xây dựng thẩm định Quy chếquản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo đề nghị của UBND cấp huyện.

- UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quảnlý quy hoạch, kiến trúc đô thị sau khi Sở Xây dựng thẩm định trình duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ

1. Ban hành, công bố Quy chế: Quychế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải được in thành ấn phẩm, phát hànhrộng rãi và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng tại trụ sở Ủy bannhân dân, cơ quan quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở địa phương của cácthành phố, thị xã, thị trấn, phường trong thời gian không quá 30 ngày, kể từngày phê duyệt.

2. Lưu trữ Quy chế: Hồ sơ Quy chếđược phê duyệt phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hồ sơđược lưu trữ tại Sở Xây dựng; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND phường, thịtrấn.

- Thành phần hồ sơ lưu trữ Quy chếquản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị bao gồm: Bản chính Quyết định phê duyệt vànội dung Quy chế.

3. Cung cấp thông tin Quy chế:Phòng Quản lý đô thị hoặc Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm công bố thông tin liên quan đến Quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị tại địa phương cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

4. Thực hiện Quy chế: Phòng cóchức năng quản lý quy hoạch kiến trúc cấp huyện căn cứ theo Quy chế quản lý quyhoạch, kiến trúc đô thị đã được phê duyệt để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện,thị xã, thành phố cấp Giấy phép xây dựng cho nhà ở và công trình theo quy địnhtại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 10/2010/TT-BXD và thực hiện công tác quản lýkiến trúc đô thị theo quy định; thường xuyên theo dõi, rà soát để kịp thời điềuchỉnh, bổ sung các nội dung chưa hoặc không còn phù hợp với Quy chế.

Trên đây là Hướng dẫn của Sở Xâydựng Bình Định về lập thiết kế đô thị riêng và Quy chế quản lý quy hoạch, kiếntrúc đô thị đối với các khu vực, tuyến phố trong khu dân cư hiện hữu tại các đôthị trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong quá trình thực hiện nếu các tổ chức vàcá nhân phát hiện các nội dung chưa phù hợp đề nghị có ý kiến về Sở Xây dựng đểkịp thời điều chỉnh, bổ sung văn bản hướng dẫn này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu: VT, P.QLQHKT.

GIÁM ĐỐC
Đào Quý Tiêu

PHỤ LỤC

(Banhành kèm theo Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Sở Xây dựngBình Định)

Danhmục các tuyến phố đề xuất các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc đô thị

STT

Tên đường

Chỉ giới đường đỏ

Chỉ giới xây dựng

Độ vươn ban công

Số tầng

Mật độ xây dựng

Độ cao nền nhà so với vỉa hè

Chiều cao tối đa

1

2

3