BỘ CÔNG AN

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/HD-BCA-A81

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNHBẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2000 TRONG CÁC BỘ, BAN, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa X thông qua ngày 28tháng 12 năm 2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2001 (sau đây gọilà Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000). Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnhđã đạt được những kết quả quan trọng giữ gìn bí mật nhà nước, bảo vệ an ninhchính trị nội bộ, an ninh kinh tế nhưng còn bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót dẫnđến lộ, lọt bí mật nhà nước ở các cấp, các ngành, trên nhiều lĩnh vực, gâythiệt hại không nhỏ về chính trị, đối ngoại, kinh tế, an ninh, quốc phòng…

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới về côngtác bảo vệ bí mật nhà nước trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh hội nhậpquốc tế, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, nhu cầu trao đổi thông tinngày càng tăng và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng điều kiện này gia tăngthâm nhập, thu thập bí mật nhà nước, chúng ta cần nghiêm túc tổng kết, đánh giáviệc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước từ năm 2000 đến nay.

Căn cứ vào Điều 25 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhBảo vệ bí mật nhà nước và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5724/VPCP-TCCV ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Công anchủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiệnPháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000, Bộ Công an hướng dẫn cụ thể nhưsau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá thực trạng tình hìnhcông tác bảo vệ bí mật nhà nước theo Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000trong 10 năm qua, chỉ ra những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, rútra những bài học kinh nghiệm để từ đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện,ngăn chặn các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước; khắc phục những sơ hở, thiếu sót,hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay,góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong thời kỳ đẩymạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Rút ra được các luận cứ khoa họclàm cơ sở đề xuất xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước,trọng tâm là xây dựng Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Pháp lệnh hiện hành.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI TỔNG KẾT

1. Thời gian tổng kết từ năm 2000đến 2010 (10 năm).

2. Phạm vi tổng kết: Trong toànquốc.

III. NỘI DUNG TỔNG KẾT: Gồm 3 phần (có Đề cương tổng kết kèmtheo)

Phần I. Kết quả việc triển khai thựchiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000

Phần II. Thực trạng tình hình lộ,lọt bí mật nhà nước trong 10 năm qua

Phần III: Đánh giá tổng quát, dự báotình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệbí mật nhà nước thời gian tới

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn này đề nghị các Bộ,ban, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhànước năm 2000 (2000 - 2010) trong phạm vi bộ, ban, ngành và địa phương mình vàgửi Báo cáo tổng kết về Bộ Công an trước ngày 20 tháng 04 năm 2011 để tập hợpbáo cáo Chính phủ./.

Nơi nhận:
- VPCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Tòa Án nhân dân Tối cao;
- Mặt trận Tổ quốc VN và các Đoàn thể ở TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, BCA (A81), (N 150 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Văn Hưởng

ĐỀ CƯƠNG

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNHBẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC NĂM 2000 (2000 - 2010) TRONG CÁC BỘ, BAN, NGÀNH TRUNGƯƠNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-BCA-A81 ngày 18 tháng 03 năm 2011 của Bộ Côngan)

I. Kết quả việc triển khai thực hiệnPháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000

1. Công tác tuyên truyền, quán triệtnội dung Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thihành tại đơn vị, địa phương.

Các hình thức quán triệt Pháp lệnhnăm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến từng đơn vị, cán bộ bằng cáchình thức như mở hội nghị triển khai, tập huấn, sơ kết, tổng kết; tổ chức cáccuộc thi tìm hiểu…

2. Kết quả thực hiện Pháp lệnh Bảovệ bí mật nhà nước năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành của các bộ, ban,ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Việc xây dựng Danh mục bí mật nhànước và rà soát, sửa đổi, bổ sung, giải mật danh mục bí mật nhà nước.

- Việc xây dựng Quy chế bảo vệ bímật nhà nước

- Việc xây dựng văn bản xác định độmật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước tại các bộ, ban, ngành, ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Việc thành lập Hội đồng thẩm địnhdanh mục bí mật nhà nước; Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

- Các văn bản chỉ đạo của các bộ,ban, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với côngtác bảo vệ bí mật nhà nước

- Việc xác định khu vực cấm, địađiểm cấm

- Việc đầu tư trang thiết bị phục vụcông tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Việc bố trí cán bộ làm công tácbảo vệ bí mật nhà nước

- Việc thực hiện chế độ báo cáo sơkết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Việc thanh tra, kiểm tra bảo vệ bímật nhà nước

II. Thực trạng tình hình lộ, lọt bímật nhà nước trong 10 năm qua

1. Tình hình các vụ lộ, lọt bí mậtnhà nước (2000 - 2010)

- Các phương thức, thủ đoạn mà cácthế lực thù địch dùng để thu thập tài liệu bí mật nhà nước.

- Thống kê cụ thể các vụ lộ, lọt bímật nhà nước:

+ Số lượng các vụ lộ, lọt

+ Loại tài liệu lộ, lọt độ mật củacác tài liệu

- Các hình thức lộ, lọt bí mật nhànước

- Nguyên nhân lộ, lọt bí mật nhànước

+ Nguyên nhân khách quan

+ Nguyên nhân chủ quan

- Hậu quả việc lộ, lọt bí mật nhànước

2. Công tác xử lý, khắc phục hậu quảcác vụ lộ, lọt bí mật nhà nước

2.1. Xử lý

2.2. Khắc phục hậu quả

Ghi chú: Các Bộ, ban, ngành Trungương, các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thốngkê đầy đủ theo 03 Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo và nêu chi tiết các vụ lộ, lọt bímật nhà nước có tính chất điển hình trong Báo cáo tổng kết.

III. Đánh giá tổng quát, dự báo tìnhhình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ bímật nhà nước thời gian tới

1. Đánh giá tổng quát

1.1. Ưu điểm

1.2. Hạn chế, tồn tại

1.3. Nguyên nhân

1.4. Bài học kinh nghiệm

2. Dự báo tình hình

3. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháptăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới

4. Kiến nghị, đề xuất.


PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ CÁC VỤ LỘ, LỌT BÍ MẬT NHÀNƯỚC
(Kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-BCA-A81 ngày 18 tháng 03 năm 2011 của Bộ Côngan)

Số lượng (vụ)

Độ mật

Tổng số

Các hình thức lộ, lọt bí mật nhà nước

Ghi chú

Internet

Điện thoại

Fax

Báo chí

Hội thảo, đàm phán quốc tế

Các hình thức khác

Tuyệt mật

Tối mật

Mật

Tổng cộng

PHỤ LỤC 2

THỐNG KÊ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, XỬ LÝCÁC VỤ LỘ, LỌT BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-BCA-A81 ngày 18 tháng 03 năm 2011 của Bộ Côngan)

Bảng 1:

Xử lý hình sự

Xử lý vi phạm hành chính

Ghi chú

Tổng số vụ

Khởi tố

Truy tố

Xét xử

Số vụ

Số người bị xử lý

Số vụ

Số bị can

Số vụ

Số bị can

Số vụ

Số bị cáo

Bảng 2:

Xử lý kỷ luật

Tổng số (Vụ)

Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

Xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức

Số vụ

Số Đảng viên

Số vụ

Số người

Các hình thức xử lý kỷ luật

Khiển trách

Cảnh báo

Hạ bậc lương

Giáng chức

Cách chức

Buộc thôi việc

PHỤ LỤC 3

THỐNG KÊ CÁC LOẠI TÀI LIỆU THUỘC BÍMẬT NHÀ NƯỚC BỊ LỘ, LỌT
(Kèm theo Hướng dẫn số 03/HD-BCA-A81 ngày 18 tháng 03 năm 2011 của Bộ Côngan)

STT

Số lượng tài liệu có nội dung BMNN bị lộ, lọt

Độ mật của tài liệu bị lộ, lọt

Ghi chú

Nội dung tài liệu

Số lượng

Tuyệt mật

Tối mật

Mật

1

Chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam

2

Quốc phòng, Công an, Ngoại giao

3

Mật mã quốc gia

4

Tổ chức và nhân sự

5

Kinh tế

6

Các nội dung khác