UBND TỈNH KONTUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/HD-SXD

Kon Tum, ngày 12 tháng 12 năm 2011

HƯỚNG DẪN

ĐIỀUCHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY01/10/2011 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ: 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦACHÍNH PHỦ.

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành tỉnh Kon Tum;
- UBND các huyện, thành phố Kon Tum;
- BQL các công xây dựng các huyện và Thành phố Kon Tum.

- Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số:70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùngđối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợptác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn laođông;

- Căn cứ Thông tư số: 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số: 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, hướngdẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở côngty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân vàcác cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao đông;

- Căn cứ Công văn số: 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dựtoán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theoquy định tại Nghị định số: 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ;

Thực hiện Phiếu chuyển số: 1508/PC-KTN ngày 28/10/2011 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫnđiều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng mới từngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011của Chính phủ.

Sở Xây dựng Kon Tum hướng dẫnđiều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số: 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 nhưsau:

I. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍXÂY DỰNG: (Phụ lục số 1)

A. Chi phí nhân công thủ công:

1. Chi phí nhân công thủcông theo mức lương tối thiểu vùng:

Xác định trên cơ sở tiên lượngdự toán nhân với định mức sử dụng nhân công sau đó nhân với đơn giá nhân côngtheo mức lương tối thiểu vùng tương ứng. Mức lương tối thiểu vùng: Mức1.400.000 đồng/tháng đối với các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông,Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông; mức 1.550.000 đồng/tháng đối với thành phố Kon Tumvà huyện Đăk Hà. Các định mức được Bộ Xây dựng công bố:

1.1 Công văn số: 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần Xây dựng;

1.2 Công văn số: 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảoôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

1.3 Công văn số: 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán sửa chữa côngtrình xây dựng;

1.4 Công văn số: 1782/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần lắp đặt máy, thiết bị;

1.5 Công văn số: 1783/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng côngtrình - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình.

2. Phụ cấp khu vực nhâncông thủ công:

- Bước 1: Căn cứ định mức sửdụng nhân công, xác định lượng nhân công tiêu hao.

- Bước 2: Xác định mức nhân côngtiêu hao được bao nhiêu tháng: Lấy mức nhân công tiêu hao tính ở bước 1 chiacho 26 ngày công ta được mức nhân công tiêu hao tính trên tháng (vì phụ cấp khuvực được hưởng tính trên tháng so với mức lương tối thiểu chung).

Bước 3: Lấy mức nhân công tiêuhao trên tháng nhân với mức 1.400.000 đồng/tháng đối với các huyện Đăk Tô, NgọcHồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông; mức 1.550.000đồng/tháng đối với thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà nhân với hệ số phụ cấp khuvực.

B. Chi phí máy thi công:

1. Chi phí tiền lươngtrong chi phí máy thi công:

Dự toán lập theo bảng giá ca máyvà thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Công bố số 05/HD-LS ngày22/11/2007 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính).

Căn cứ định mức sử dụng nhâncông trong chi phí máy thi công xác định khối lượng nhân công tiêu hao nhân vớimức chênh lệch giá nhân công trên cơ sở mức 1.400.000 đồng/tháng đối với cáchuyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông; mức1.550.000 đồng/tháng đối với thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà.

2. Phụ cấp khu vực thợđiều khiển máy: Tính như Phụ cấp khu vực nhân công thủ công.

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHIPHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG: (Phụ lục số 2).

1. Chi phí nhân công khảosát theo mức lương tối thiểu vùng:

Xác định trên cơ sở tiên lượngdự toán nhân với định mức sử dụng nhân công sau đó nhân với đơn giá nhân côngtheo mức lương tối thiểu vùng tương ứng.

Mức lương tối thiểu vùng: Mức1.400.000 đồng/tháng đối với các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Tu Mơ Rông,Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông; mức 1.550.000 đồng/tháng đối với thành phố Kon Tumvà huyện Đăk Hà.

Định mức được Bộ Xây dựng côngbố: Công văn số: 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bốĐịnh mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng.

2. Phụ cấp khu vực nhâncông khảo sát: Tính như Phụ cấp khu vực nhân công thủ công.

III. CÁC CHI PHÍ KHÁC:

Các chi phí khác tính bằng địnhmức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy địnhhiện hành của Nhà nước.

Các chủ đầu tư căn cứ hướng dẫntrên lập, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùngđúng quy định.

Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giảiquyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Viện kinh tế XD - Bộ XD (thay b/c);
- Lãnh đạo Sở (thay b/c);
- Như trên;
- Lưu VT, PQLXD.ptnam.

KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bách

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰTOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Kết quả

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

A+B+C+TT

T

1

Chi phí vật liệu

A

2

Chi phí nhân công thủ công

b1 + b2

B

Chi phí nhân công thủ công theo mức lương tối thiểu vùng

Như hướng dẫn

b1

Phụ cấp khu vực nhân công thủ công

Như hướng dẫn

b2

3

Chi phí máy thi công

Cđg + c1 + c2+ c3

C

Chi phí máy thi công theo đơn giá

Cđg

Bù trừ chi phí nhiên liệu

c1

Bù chi phí tiền lương

Như hướng dẫn

c2

Phô cÊp khu vùc thî l¸i m¸y

Như hướng dẫn

c3

4

Chi phí trùc tiÕp kh¸c

TLQĐx (A+B+C)

TT

II

CHI PHÍ CHUNG

T x TLQĐ

D

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

( T + D )x TLQĐ

E

Chi phí xây dựng trước thuế

G + E

Z

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Z x TLQĐ

VAT

Chi phí xây dựng sau thuế

Z + VAT

GXD

Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

(Z x TLQĐ) + (Z x TLQĐ x TXDGTGT)

GXDLT

Ghi chú:

- Mức phụ cấp khu vực Thành phốKon Tum: Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương tạm thời áp dụng theoquy định cho địa bàn thị xã Kon Tum trước đây là Kkv=0,2 được quy định tại Côngvăn số 1702/UBND-KTN ngày 13/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Cđg : Chi phí máythi công theo đơn giá.

- GXD: Chi phí xâydựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác sau thuế.

- TXDGTGT:Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng.

- GXDLT: Chi phí xâydựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰTOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Kết quả

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

A + B + C

T

1

Chi phí vật liệu

A

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

B

Chi phí nhân công khảo sát theo mức lương tối thiểu vùng

Như hướng dẫn

b1

Phụ cấp khu vực nhân công khảo sát

Như hướng dẫn

b2

3

Chi phí máy khảo sát

C

Chi phí máy khảo sát theo đơn giá.

Cđg = C

II

CHI PHÍ CHUNG

B x TLQĐ

D

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(D+T) x TLQĐ

E

IV

CHI PHÍ VIẾT PHƯƠNG ÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

(T+D+E) x TLQĐ

H

V

CHI PHÍ NHÀ Ở TẠM

(T+D+E) x TLQĐ

I

Chi phí khảo sát trước thuế

T+D+E+H+I

Z

VI

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Z x TLQĐ

VAT

VII

LỆ PHÍ THẨM ĐỊNH

Z x TLQĐ

L

Chi phí khảo sát sau thuế

Z + VAT + L

GKS