UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/HD-SXD

Kon Tum, ngày 28 tháng 06 năm 2007

HƯỚNG DẪN

THỰCHIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Công văn số 95/QLN ngày 19/6/2007 của Cục Quản lý Nhà - Bộ Xây dựng"V/v trả lời Công văn số 143/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum";
Sở Xây dựng Kon Tum hướng dẫn cụ thể một số nội dung xét cấp Giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ởnhư sau:

1. Cá nhân trongnước có nhà ở được tạo lập từ trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành (trướcngày 01/7/2006) được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cụ thể như sau:

a) Đối với cáctrường hợp chủ sở hữu nhà đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ): Nếuchủ sở hữu nhà ở có nhu cầu thì được cấp thêm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàở theo mẫu quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nếuchủ sở hữu nhà ở có nhu cầu cấp một giấy chứng nhận bảo đảm cả quyền sở hữu nhàở và quyền sử dụng đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vàquyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số90/2006/NĐ-CP và phải nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Đối với cáctrường hợp chủ sở hữu nhà ở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ):Nếu chủ sở hữu nhà ở có nhu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởvà quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định số90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Nhà ở.

Các trường hợpkhác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư số05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nộidung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

2. Về việc banhành Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản6 Mục I Phần 1 Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướngdẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở được thực hiện nhưsau:

Căn cứ vào tìnhhình cụ thể, cơ quan cấp giấy chứng nhận có thể ban hành Quyết định cấp Giấychứng nhận cho một hoặc một số chủ sở hữu trong cùng một quyết định đối vớitrường hợp cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Trong trường hợp ban hành Quyết địnhcấp giấy chứng nhận cho nhiều chủ sở hữu thì có thể ghi tên các chủ sở hữutrong Quyết định hoặc có danh sách kèm theo và đóng dấu giáp lai của cơ quanban hành quyết định.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị UBND các huyện, thị xã gửi ý kiến về Sở Xâydựng để sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Nơi nhận:
- Các TVBCĐCS về nhà ở.
- TV Tổ CV BCĐ.
- UBND các huyện, thị xã.
- Lưu VTXD-QLN.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Liên Sơn