ỦY BAN KIỂM TRA
TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 04-HD/UBKTTW

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

HƯỚNG DẪN

VỀ CÔNG TÁC KIỂMTRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG (KHÓA XI) "MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY"

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Một số vấnđề cấp bách về xây dựng Đảng gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4); Chỉ thị số15-CT/TW, ngày 24-2-2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-3-2012 của Bộ Chínhtrị về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướngdẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, như sau:

I- MỤCĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mụcđích

a- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hànhđộng của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viênđối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để thực hiện có kết quả Nghịquyết Trung ương 4, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tácxây dựng đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

b- Tạo cơ sở, điều kiện để các cấp uỷ, tổ chứcđảng, uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vànhững công việc được giao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

2- Yêucầu

a- Cấp uỷ các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiệncông tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương4 với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, trước hết là người đứng đầu cấpuỷ, cán bộ chủ chốt ở mỗi cấp, cấp trên phải thật sự gương mẫu thực hiện để cấpdưới noi theo.

b- Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cáccấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải đúng tinh thần vànội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, phù hợpvới chức năng, nhiệm vụ của cấp mình.

c- Thực hiện kiểm tra, giám sát với tinh thầnkiên quyết, kiên trì, thực sự dân chủ, nhận xét, đánh giá, kết luận, xem xét xửlý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải thận trọng, khách quan, công minh,chính xác, thấu tình, đạt lý, tránh làm lướt hoặc hình thức; xác định rõ lộtrình, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, gắn với thường xuyên đôn đốc,kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện.

II- NỘIDUNG, NHIỆM VỤ

Các cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp, cùng vớiviệc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương về công táckiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát củaĐảng; Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷluật của Đảng (khóa XI), Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đếnnăm 2020, Thông báo kết luận số 68-TB/TW, ngày 30-12-2011 của Bộ Chính trị sơkết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường côngtác kiểm tra, giám sát của Đảng và chương trình công tác kiểm tra, giám sáthằng năm, cần tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ sau để thực hiện cókết quả Nghị quyết Trung ương 4.

1- Cấpuỷ các cấp

a- Chỉ đạo ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp vớicác ban đảng, các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan tham mưu, giúp cấp ủy,ban thường vụ cấp uỷ chuẩn bị cụ thể sát hợp nội dung gợi ý kiểm điểm, yêu cầuvà cách kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với một số cấp uỷ, ban thường vụcấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp uỷ quản lý xét thấycần thiết.

Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra cấp uỷ, ban thườngvụ cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chuẩn bị, thực hiện việc kiểmđiểm, tự phê bình, phê bình và sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyếtđiểm, vi phạm (nếu có) sau kiểm điểm, nhất là đối với tập thể, cá nhân được gợiý kiểm điểm; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc xử lý vi phạm.

b- Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế,hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thựchiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4.

c- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chứckiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 đối với các tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý; sơ kết, tổng kếtvà báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ uỷ ban kiểm tra cấp trên.

2- Uỷban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp

a- Phối hợp với các ban đảng ở Trung ương giúpThường trực Ban Bí thư chủ trì tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cánhân (đã nghỉ hưu) đối với tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phối hợp với các ban đảng cùng cấp giúp thườngtrực cấp uỷ chủ trì tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân (đã nghỉhưu) đối với ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp và cá nhân.

b- Chủ trì phối hợp với các ban đảng, cơ quanliên quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷcùng cấp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu tại Điểm 1 (Mục II) trên đây.

c- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viênkhông được làm. Ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 ở cấp mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả; báocáo kết quả kiểm tra, giám sát với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thườngvụ cấp uỷ cùng cấp.

d- Chuẩn bị nội dung, hướng dẫn thực hiện Quychế chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và ban chấp hành đảng bộcác cấp.

đ- Phối hợp với các ban đảng, tổ chức đảng và cơquan liên quan cùng cấp (do các tổ chức, cơ quan đó chủ trì) tham mưu, giúp BộChính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hànhcác quy định, quy chế về tổ chức cán bộ để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêmtúc, có kết quả các giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4.

- Kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụviệc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụviệc bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và cộng tác đấu tranhphòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đề xuất sửa đổi, bổsung Luật Phòng, chống tham nhũng và việc kiện toàn mô hình, cơ cấu tổ chức,nhân sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan phòng, chống thamnhũng.

- Kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố,điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thamnhũng, lãng phí; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng, trước hếtlà những vụ nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm.

III- TỔCHỨC THỰC HIỆN

1- Uỷban Kiểm tra Trung ương

1.1- Chủtrì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, giúpBộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm theo Nghị quyếtTrung ương 4 và Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị đối với một số ban cán sựđảng, đảng đoàn ở Trung ương, một số cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thànhvà đảng uỷ trực thuộc Trung ương, một số đảng viên là cán bộ thuộc diện Trungương quản lý.

a- Căn cứ để chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm:

- Căn cứ nội dung của ba vấn đề cấp bách, mụctiêu, phương châm trong Nghị quyết Trung ương 4; kết quả kiểm điểm của cấp uỷ,ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp và các thành viên của các tổ chức đótrong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xâydựng đảng.

- Căn cứ quá trình theo dõi, kiểm tra, quản lýcủa tổ chức đảng; đơn tố cáo, khiếu nại, phản ảnh của đảng viên và quần chúng;kết quả thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan nhànước; kết quả kiểm tra, giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị -xã hội, phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng đã được kiểm chứng.

b- Yêu cầu của việc chuẩn bị nội dung gợi ý kiểmđiểm:

- Việc tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thưchuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm phải thận trọng, chính xác, có trọng tâm,trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, có tác dụng tạo chuyểnbiến tình hình sau kiểm điểm, sửa chữa, khắc phục.

- Bảo đảm tuân thủ và giữ đúng nguyên tắc, khôngđể các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc,đả kích, gây rối nội bộ; không để gây phân tâm, hoài nghi trong cấp uỷ, banthường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên.

- Đối với đối tượng kiểm điểm: phải nhìn thẳngvào sự thật, đánh giá đúng sự thật và làm rõ sự thật, không né tránh, nhất lànhững mặt còn hạn chế, yếu kém; tìm ra nguyên nhân; xác định rõ lộ trình thựchiện, thời gian hoàn thành.

+ Đối với tập thể:

Làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ranhiều năm nhưng chậm được khắc phục, có mặt còn yếu kém, kéo dài, phức tạp thêmvà trách nhiệm lãnh đạo của tập thể.

Làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, trởngại trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng bộ, tổ chức đảng về xây dựng Đảng gắn vớinội dung những vấn đề cấp bách.

+ Đối với cá nhân:

Làm rõ về ý thức, trách nhiệm trong tự tu dưỡng,rèn luyện, phấn đấu về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; thực hiện tráchnhiệm cá nhân được giao gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh, việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đối với đảng viên là cấp ủy viên thì kiểm điểmcả về trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể cấp ủy khi bàn và quyếtđịnh các vấn đề về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức - cán bộ, về thực hiệnquy chế làm việc.

Tổ chức đảng và đảng viên đề ra nội dung, biệnpháp tiến hành kiểm điểm, tự phê bình sau khi được góp ý và gợi ý; biện phápkhắc phục, sửa chữa hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) sau kiểmđiểm.

c- Nội dung gợi ý kiểm điểm

Căn cứ vào ba nội dung nêu trong Nghị quyếtTrung ương 4 và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, của cán bộ, đảng viênđể chọn nội dung gợi ý kiểm điểm cho sát hợp.

d- Phương pháp chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm:

- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì tổ chức họpvới đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan để:

+ Thống nhất yêu cầu, nội dung, cách gợi ý tổchức đảng, đảng viên chuẩn bị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; phân công cụthể trách nhiệm phối hợp, thời gian hoàn thành của từng cơ quan.

+ Từng cơ quan chủ động đề xuất cụ thể, chínhxác tổ chức đảng, đảng viên có vấn đề cần gợi ý kiểm điểm và nội dung gợi ýkiểm điểm. Tuỳ tình hình thực tế, cụ thể của từng tổ chức đảng, đảng viên để đềxuất nội dung gợi ý cụ thể, sát hợp theo ba nội dung hoặc một, hai nội dung. Cầnnêu thẳng những vấn đề có căn cứ nhưng chưa được làm rõ; vấn đề nổi cộm, bứcxúc nhưng chưa được giải quyết, chậm giải quyết để kéo dài, được dư luận xã hộiquan tâm làm cơ sở cho việc chuẩn bị cụ thể nội dung kiểm điểm, tự phê bình củatổ chức đảng và đảng viên.

+ Đối với cá nhân, ngoài các nội dung kiểm điểmtheo quy định, phải yêu cầu giải trình rõ, cụ thể những vấn đề được Bộ Chínhtrị, Ban Bí thư gợi ý. Tự xác định và nhận trách nhiệm cá nhân, hình thức xử lý(nếu có khuyết điểm, vi phạm); đề ra nội dung, phương hướng, hình thức, biệnpháp, thời gian sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, vi phạm (nếucó).

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

+ Chủ động tham mưu, đề xuấtnhững nội dung gợi ý kiểm điểm đối với một số cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷtỉnh, thành và đảng uỷ trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trungương, một số đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (kể cả đương chứcvà đã nghỉ hưu).

+ Tổng hợp nội dung gợi ý, ýkiến của các cơ quan phối hợp và của uỷ ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành uỷ,đảng uỷ trực thuộc Trung ương (nếu có) và chuẩn bị văn bản cụ thể về những tổchức đảng, đảng viên cần gợi ý kiểm điểm và nội dung gợi ý cụ thể đối với từng trườnghợp.

+ Chủ trì họp với các cơ quanphối hợp để trao đổi và thống nhất đối tượng, nội dung gợi ý kiểm điểm trướckhi hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp chung, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

+ Đối với một số trường hợp cầnthiết (nếu có), Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cùng các cơ quan liên quan kiến nghịBộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm. Thựchiện trong tháng 7 và tháng 8-2012.

đ- Đôn đốc, theo dõi, kiểm traviệc chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm và sửa chữa, khắc phục sau kiểm điểm:

- Phối hợp với các ban đảng ởTrung ương giúp Bộ Chính trị theo dõi tổ chức đảng, đảng viên được gợi ý chuẩnbị bản kiểm điểm nghiêm túc, đúng yêu cầu; nếu thấy có vấn đề chưa rõ, chưa đạtyêu cầu thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên bổ sung,hoàn chỉnh hoặc chuẩn bị lại. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơquan liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấpuỷ, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện kiểm điểm, tự phêbình và phê bình. Nếu thấy việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bìnhchưa đạt mục đích, yêu cầu thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo tổ chứckiểm điểm lại hoặc kiểm điểm bổ sung.

- Giúp Ban Chấp hành Trungương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý kỷ luật về đảng các trường hợp viphạm đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu có); chỉ đạo các cơ quan nhà nước xem xét,kỷ luật về hành chính theo quy định của Nhà nước. Kiểm tra, giám sát các cấpuỷ, ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên làcán bộ thuộc diện Trung ương quản lý sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém,khuyết điểm, vi phạm (nếu có) sau kiểm điểm. Thực hiện từ tháng 7 đến tháng11-2012.

1.2- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vậnTrung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảngtham mưu, giúp Thường trực Ban Bí thư tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với tập thểvà cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư bằng văn bản và tập hợp ý kiến của: banthường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương; ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trungương; Đoàn Chủ tịch: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liênđoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ban Thườngvụ: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam,Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; của các đồng chí nguyên Uỷviên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủtịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và tươngđương (đã nghỉ hưu).

1.3- Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điềuđảng viên không được làm (trong tháng 3-2012).

1.4- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương,, Văn phòng Trungương Đảng, căn cứ Quy định thực hiện việc phê bình, chất vấncủa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 23-QĐ/TW, ngày 15-01-2002 củaBộ Chính trị khóa IX), Quy chế chất vấn trong Đảng (ban hành theo Quyết định số158-QĐ/TW, ngày 15-5-2008 của Bộ Chính trị khóa X), tổng hợp nội dung, hướngdẫn thực hiện Quy chế chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và banchấp hành đảng bộ các cấp. Thực hiện từ năm 2012.

1.5- Tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưanhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cótrách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyếttheo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện từ năm 2012.

1.6- Tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghịquyết Trung ương 4

a- Chủ động phát hiện, tiếnhành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thựchiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảngviên; tập trung giải quyết dứt điểm đơn tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên;xử lý kịp thời, nghiêm minh những đảng viên vi phạm theo Nghị quyết Trung ương4.

b- Chỉ đạo và hướng dẫn uỷ bankiểm tra cấp dưới chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ chỉ đạo, tổ chức thực hiệncông tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ; tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4.

1.7- Chủ trì, phối hợp với các ban đảng ở Trung ương, Vănphòng Trung ương Đảng tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

a- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sungvà ban hành mới các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đểthực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Quy chế giám sát trong Đảng, Quy định sửađổi, bổ sung Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy chế kiểm tra trongĐảng.

b- Hằng năm, xây dựng chươngtrình và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4. Kết hợp việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW,ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

c- Tổng hợp báo cáo định kỳ vớiBộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 trong toàn Đảng; đề xuất các giải pháp chỉ đạo về những vấn đề khókhăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

1.8- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉđạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát và hằngnăm báo cáo kết quả thực hiện của cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lýtrong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, LuậtCán bộ, công chức, Luật Viên chức. Thực hiện từ năm 2012.

Phối hợp với Ban cán sự đảngChính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban cán sự đảngViện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Bancán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra, xem xétviệc giải quyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tốcáo, nhất là những vụ việc bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện từ năm2012.

1.9- Phối hợp với các ban đảng ở Trung ương, ban cán sựđảng, đảng đoàn, cơ quan Nhà nước ở Trung ương thực hiện cácnhiệm vụ, công việc nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch củaBộ Chính trị do các cơ quan tổ chức đó chủ trì (có phụ lục kèm theo).

1.10- Tập thể và từng thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ươngtiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình làm rõ trách nhiệm tậpthể, cá nhân theo 3 nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 và việc thực hiệnQuy định về những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình kiểm điểm,tiếp thu gợi ý của Bộ Chính trị (nếu có); ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổchức để tự phê bình và phê bình. Thực hiện trong tháng 7 và tháng 8-2012.

Cán bộ, đảng viên cơ quan Uỷban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinhthần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và các hướngdẫn của tổ chức đảng cấp trên bảo đảm đúng nội dung, mục tiêu, phương châm vàthời gian quy định.

2- Cấp uỷ các cấp

2.1- Lãnh đạo, chỉ đạo uỷ bankiểm tra phối hợp với các ban đảng, văn phòng cấp uỷ tổ chức đảng và cơ quanliên quan cung cấp tham mưu, giúp cấp uỷ: Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghịquyết Trung ương 4 và các văn bản của Trung ương, của cấp trên cho cán bộ chủchốt trong đảng bộ. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiệnNghị quyết Trung ương 4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, quy chếthực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

2.2- Chỉ đạo uỷ ban kiểm trachủ trì phối hợp với các ban của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan có liên quantham mưu, giúp cấp uỷ:

a- Chuẩn bị nội dung để cấp uỷ,ban thường vụ cấp uỷ gợi ý kiểm điểm đối với một số tổ chức đảng và đảng viênthuộc diện cấp ủy quản lý.

b- Hằng năm, xây dựng chươngtrình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ,trong đó có kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Tập trungkiểm tra việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị; việc gợi ý kiểm điểm, chuẩn bị, thựchiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, yếukém, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) sau kiểm điểm.

c- Chỉ đạo và thực hiện sơ kết,tổng kết chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trungương 4; định kỳ báo cáo cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên.

3- Uỷ ban kiểm tra các cấp

3.1- Tham mưu, giúp cấp ủychuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đối với tổ chức đảngcấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý (căn cứ cácnội dung ở Tiết 1.1, Điểm 1, Mục III nêu trên để vận dụng thực hiện cho sát hợpvới thực tiễn ở địa phương, đơn vị).

3.2- Thực hiện nhiệm vụ kiểmtra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trungương 4:

a- Những nơi đã ban hành chươngtrình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012 thì căn cứ Nghị quyết Trung ương 4,Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát củaBộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp trên để điều chỉnh,bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp; những nơi chưaban hành thì căn cứ những văn bản nêu trên và tình hình thực tế để xây dựngchương trình, kế hoạch năm 2012. Từ năm 2013 đưa việc này vào nề nếp.

b- Báo cáo, phản ánh kịp thờivới cấp ủy cùng cấp và ủy ban kiểm tra cấp trên về kết quả công tác kiểm tra,giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và những khó khăn, vướng mắc trongtriển khai, tổ chức thực hiện.

3.3- Chủ trì, phối hợp với cácban đảng tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện các nội dung nêu tại Điểm 2, Mục IIInêu trên. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

a- Phối hợp với ban tổ chức,ban tuyên giáo, ban dân vận, văn phòng cấp ủy cùng cấp giúp thường trực cấp uỷtổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và tập hợp ý kiến của các tập thể, cá nhân(tương tự như ở Trung ương hoặc của cấp trên) góp ý với ban thường vụ cấp uỷcùng cấp và cá nhân.

b- Phối hợp với ban cán sự đảnguỷ ban nhân dân (đối với cấp tỉnh, thành phố), ban chỉ đạo về phòng, chống thamnhũng, thanh tra nhà nước cùng cấp, văn phòng cấp uỷ cùng cấp (đối với cấp huyệnvà cấp tỉnh) kiểm tra, xem xét việc giải quyết những vụ việc có thông tin hoặcđơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc bức xúc mà dư luận xãhội quan tâm.

c- Phối hợp với ban chỉ đạo về phòng,chống tham nhũng và cơ quan liên quan ở địa phương:

- Kiểm tra, giám sát việc thanhtra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng,chống tham nhũng, lãng phí; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án thamnhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

- Tổ chức tổng kết, đánh giáhiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng và công tác đấutranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đề xuất sửa đổibổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng và việc kiện toàn mô hình, cơ cấu tổ chức,nhân sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan phòng, chống thamnhũng cùng cấp.

3.4- Chỉ đạo và hướng dẫn uỷban kiểm tra cấp dưới trong việc chủ động nâng cao chất lượng tham mưu, giúpcấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấpuỷ; tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4.

3.5- Tập thể và từng thành viênuỷ ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, phê bình làm rõ tráchnhiệm cá nhân, tập thể theo ba nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 và việc thựchiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình kiểm điểm,tiếp thu gợi ý của ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp (nếu có); ý kiến đóng góp củacác cá nhân, tổ chức để tự phê bình và phê bình. Cán bộ, đảng viên cơ quan uỷban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên tiến hành kiểm điểm, tựphê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch của BộChính trị và các hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên, kế hoạch của cấp ủy cùngcấp, bảo đảm đúng nội dung, mục tiêu, phương châm và thời gian quy định.

Hướng dẫn này được phổ biến đếnchi bộ để thực hiện.Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp uỷ, tổchức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp kịp thời phản ánh về Uỷ ban Kiểm tra Trung ươngđể hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.

PHỤ LỤC

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phốihợp với các ban đảng Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan Nhà nước ởTrung ương thực hiện các nhiệm vụ, công việc nêu trong Nghị quyết Trung ương 4,Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị do các cơ quan, tổ chức đó chủ trì.

(tại Tiết 1.9, Điểm 1, Mục IIIHướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoáXI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay)

I- Phối hợp với Ban Tổ chứcTrung ương và các cơ quan chức năng

1- Xây dựng cơ chế để hằng nămBan Chấp hành Trung ương góp ý kiến, thể hiện tín nhiệm đối với tập thể và từngthành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban chấp hành đảng bộ các cấp góp ý kiến, thểhiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp uỷ cùngcấp; xây dựng Quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với cácchức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; đổi mới cách lấy phiếutín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia;những người hai năm liền không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tínnhiệm thấp phải xem xét, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổicông tác; thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp trên nóichung phải qua chức vụ lãnh đạo quản lý chủ chốt ở cấp dưới (trình Bộ Chính trịQuý I-2013).

2- Xây dựng đề án quy hoạch BanChấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh cán bộ lãnh đạochủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020 (trình Hội nghị Trung ương 6tháng 10-2012);

Xây dựng Đề án tạo nguồn, quyhoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu, chuyên gia cấp chiến lược(trình Bộ Chính trị Quý IV/2012).

3- Xây dựng các quy định, quychế (trình Bộ Chính trị Quý I/2013)

3.1- Quy định về thẩm quyền vàtrách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng tiêu chuẩn chứcdanh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý,đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ.

3.2- Quy định bảo đảm dân chủ,công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt,bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ để cán bộ dự kiến đề bạt, bổ nhiệmđược tự giới thiệu, thể hiện về trình độ khả năng của mình.

3.3- Quy định bảo đảm tạo cơhội tiến bộ cho những người có khuyết điểm hoặc bị đánh giá không hoàn thànhnhiệm vụ nhưng đã thực sự nỗ lực phấn đấu, có thành tích và được tín nhiệm.

4- Hướng dẫn thực hiện và thựchiện thí điểm một số việc sau:

4.1- Tiếp tục thực hiện bố trímột số chức danh cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địaphương.

4.2- Tiếp tục thực hiện thíđiểm bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện; gắnvới xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả.

4.3- Kiểm tra, chấn chỉnh tổchức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nângcao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phêbình và phê bình.

4.4- Sơ kết rút kinh nghiệm đểcó chủ trương về việc đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh trực tiếp bầubí thư cấp uỷ có số dư.

4.5- Thí điểm giao quyền cho bíthư cấp uỷ lựa chọn, giới thiệu để bầu cử uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ; cấptrưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó.

5- Hướng dẫn kiểm tra đôn đốcthực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị; 6 thángvà hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

II. Phối hợp với Ban cán sựĐảng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban cán sựĐảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Toà án Nhân dân Tối cao,Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng

Kiểm tra, xem xét việc giảiquyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, nhấtlà những vụ việc bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm (thực hiện từ năm 2012).

III- Phối hợp với Ban Chỉ đạoTrung ương về phòng, chống tham nhũng và các cơ quan liên quan

1- Kiểm tra, giám sát việcthanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tácphòng, chống tham nhũng, lãng phí; xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ ántham nhũng, trước hết là những vụ nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quantâm (thực hiện từ năm 2012).

2- Tổ chức tổng kết, đánh giáhiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vàcông tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đềxuất sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng và việc kiện toàn mô hình, cơcấu tổ chức, nhân sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quanphòng, chống tham nhũng (Báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 5 tháng5-2012).

IV- Phối hợp với Ban Dân vậnTrung ương nghiên cứu xây dựng (trình Bộ Chính trị năm 2012).

1- Quy chế giám sát và phảnbiện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

2- Cơ chế để Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xâydựng chính quyền.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG
CHỦ NHIỆM
Ngô Văn Dụ