BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 05-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁCLOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thưTrung ương về: "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Ban Tổ chứcTrung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơsở đảng như sau:

I. Những nội dung chung:

Chi uỷ, chi bộ (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơsở) trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng cần thực hiện tốt các yêu cầu và nộidung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi thángmột lần theo quy định của Điều lệ Đảng (tuỳ tình hình, đặc điểm của từng chi bộmà quy định thời gian sinh hoạt cho phù hợp). Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phảiquán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng chứcnăng, nhiệm vụ của chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiếnđấu.

2. Trong sinh hoạt chi bộ cần thường xuyênđánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ; mởrộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận, quyết định những vấn đề thuộcchức năng, nhiệm vụ của chi bộ và liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩavụ của đảng viên; tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi đảng viên thểhiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức, kỷluật, tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấutranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tăng cường đoàn kết,thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ.

3. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên (kể cảđảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý) nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷluật và tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùngtiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ được chibộ phân công; cấp uỷ nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sốngcủa đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh,nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng caochất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

4. Sinh hoạt chi bộ hằng tháng cần tập trung thảo luận vàgiải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ củachi bộ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, của đảng viên, quần chúng. Trình tự nộidung sinh hoạt cụ thể như sau:

4.1. Công tác chuẩn bị:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo củacấp ủy cấp trên, đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phâncông) dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt.

- Chi ủy họp thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệmvụ tháng trước, đề ra nhiệm vụ tháng tới; phân công chuẩn bị nội dung, địnhthời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp (sinh hoạt nhiều nội dunghay đi sâu vào một chuyên đề).

- Chi ủy thông báo trước (ít nhất một ngày) cho đảng viênbiết nội dung, thời gian và địa điểm sinh hoạt (nếu chưa có quy định ngày họpđịnh kỳ hằng tháng).

4.2. Mở đầu buổi sinh hoạt, Bí thư chi bộ (hoặc đồng chíđược phân công chủ trì) thay mặt chi ủy tiến hành các việc sau:

- Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ: tổng số đảngviên (chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảngviên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do.

- Thông qua chương trình, nội dung, thời gian tiến hành sinhhoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm chi bộ cần tập trung thảo luận.

- Đề nghị chi bộ cử thư ký cuộc họp (chú ý chọn đồng chí cónăng lực và kinh nghiệm tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác ýkiến phát biểu của đảng viên, kết luận của đồng chí chủ trì hoặc nghị quyết củachi bộ.

4.3. Nội dung sinh hoạt:

Bí thư chi bộ (hoặc đồng chí được phâncông chủ trì) thay mặt chi ủy điều hành buổi sinh hoạt để thực hiện các nộidung đã được chi bộ thông qua. Cụ thể là:

- Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; phổbiến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các nghịquyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, nhất là những vấn đề có liên quan đến thựchiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị (nội dung thông tin cầnchọn lọc cho thiết thực, bảo đảm chính xác và phù hợp với đối tượng). Tình hìnhtư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ và nhữngđề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng để chi bộ có biện pháp giảiquyết hoặc báo cáo cấp trên.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước(nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được và nguyên nhân, xác định rõ tráchnhiệm của tập thể, cá nhân); tình hình đảng viên thực hiện chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị củacấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công. Thông báo ý kiến của đảngviên và quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò tiền phong gương mẫu,phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị để chibộ tiến hành tự phê bình và phê bình, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phụckhuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, thamnhũng lãng phí, tiêu cực phát sinh; kịp thời động viên, biểu dương những đảngviên tiền phong gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giáo dục, giúp đỡ nhữngđảng viên sai phạm (nếu có).

- Đề ra nhiệm vụ tháng tới: Căn cứ chương trình, kế hoạchcông tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chibộ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện, đồng thời phân côngnhiệm vụ phù hợp với khả năng của chi ủy và đảng viên để tổ chức thực hiện cóhiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

- Chi bộ thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung nêu tạimục 4.3.

Trong quá trình thảo luận, đồng chí chủ trì cần gợi ý nhữngnội dung quan trọng để đảng viên thể hiện chính kiến của mình. Đối với nhữngvấn đề còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian trao đổi kỹ, tạo sựthống nhất trước khi biểu quyết.

- Thông qua kết luận (hoặc nghị quyết) của chi bộ:

+ Đồng chí chủ trì tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên vàkết luận những vấn đề lớn, quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất;

+ Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (hoặc nghị quyết) củachi bộ (thư ký phải ghi rõ số đảng viên đồng ý, số không đồng ý và những ý kiếnkhác);

+ Chi bộ thông qua toàn văn biên bản cuộc họp chi bộ;

+ Đồng chí chủ trì và thư ký vào sổ ghi biên bản cuộc họpchi bộ. Sổ ghi biên bản họp chi bộ phải theo mẫu thống nhất của cấp ủy cấp trênvà quản lý, lưu trữ theo quy định.

5. Ngoài các kỳ sinh hoạt chi bộ với nội dung toàn diện nêutại mục 4, ít nhất mỗi quý một lần chi ủy lựa chọn một số nội dung cần thiếtxuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ và phù hợp với tình hình, đặc điểm củađịa phương, cơ quan đơn vị để sinh hoạt theo chuyên đề, như: Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế;việc xây dựng thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá; công tác đấu tranh phòngchống tiêu cực và các tệ nạn xã hội trên địa bàn; công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; việc phân công công tác cho đảng viênvà quản lý đảng viên đi làm ăn xa; biện pháp để nâng cao chất lượng công tácnghiên cứu, tham mưu; quy trình và phương pháp xây dựng một đề án, đề tài cóchất lượng; các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phương pháp vàcác hình thức tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ,đảng viên..v.v.

II. Một số nội dung cụ thể đối với từng loại hình chi bộ

Ngoài những nội dung thể hiện tại mục I, các chi bộ cần bámsát chức năng, nhiệm vụ và tình hình, đặc điểm cụ thể của chi bộ mình mà tậptrung thảo luận một số vấn đề sau:

1. Đối với chi bộ thôn, xóm, ấp, bản, tổ dân phố...

- Sự lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trongviệc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ trương côngnghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; việc chuyển dịch cơ cấu kinhtế và áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất; việc thực nghĩa vụđối với nhà nước; công tác xoá đói, giảm nghèo; hoạt động nhân đạo, từ thiện;thực hiện chính sách đối với người có công; chăm lo phát triển văn hóa - xã hộivà đời sống của nhân dân...;

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận độngxây dựng thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố, khu phố, cụm dân cư văn hóa; tìnhhình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội và việc giải quyết những kiếnnghị, tố cáo, tranh chấp xảy ra trên địa bàn;

- Việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tácquản lý và sử dụng đất đai, quản lý hành chính và xây dựng đô thị, bảo đảm vệsinh môi trường, an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội;

- Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng, giáo dục thế hệ trẻ,tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư; việc quản lý đối với những đảngviên đi làm ăn xa...

2. Đối với chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp(trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...):

- Sự lãnh đạo của chi bộ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ýthức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, côngtác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao của từngcán bộ, đảng viên;

- Việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quycủa cơ quan, đơn vị; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ (nghiên cứu, thammưu, giảng dạy, học tập, khám chữa bệnh và thực hiện các đề án, đề tài khoahọc...).

- Việc phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viênchức, trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, trong khám chữa bệnh...);

- Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quy định về đảngviên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ và gương mẫuthực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và việc tự nghiên cứu,học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên;

- Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên...

3. Đối với chi bộ trong các doanh nghiệp nhà nước:

- Sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò, ý thức trách nhiệm củađảng viên trong việc tham gia xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinhdoanh của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhànước;

- Tình hình tổ chức, hoạt động của các đoàn thể, quần chúngvà đời sống, việc làm của người lao động;

- Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tráchnhiệm tham gia các hoạt động xã hội của doanh nghiệp;

- Việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cáchoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Việc thực hiện quy định về đảng viên đang công tác thườngxuyên giữ mỗi liên hệ với cấp ủy, chi bộ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ côngdân nơi cư trú;

- Việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức,tay nghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.

4. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước,doanh nghiệp có vốn nhà nước liên doanh với nước ngoài:

- Vai trò, trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việctham gia xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Việc xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế, quy định,điều lệ của doanh nghiệp; việc thực hiện các hợp đồng lao động và thỏa ước laođộng...;

- Tình hình đời sống, việc làm của người lao động; mối quanhệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam và người nước ngoài trong doanh nghiệp (nếu có).

- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức và chất lượng hoạt độngcủa các đoàn thể quần chúng, nhất là tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp; côngtác bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên...

5. Đối với chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp100% vốn nước ngoài:

- Vai trò của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên trong việcthực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước và thực hiện nội quy, quy chế, quy định, điều lệ củadoanh nghiệp;

- Tình hình đời sống, việc làm củangười lao động; việc thực hiện các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động; mốiquan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, giữa người Việt Nam vớingười nước ngoài trong doanh nghiệp (nếu có);

- Việc tuyên truyền, vận động để xây dựng, củng cố, pháttriển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác bồidưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên.

6. Đối với chi bộ trong lực lượng vũ trang (quân đội, côngan):

Chi ủy, chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị củatừng loại hình chi bộ để xác định nội dung sinh hoạt cho phù hợp. Chú ý một sốnội dung sau:

- Sự lãnh đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng, giáo dục,phát huy truyền thống tốt đẹp của các lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng chibộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện;

- Quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệmvụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnhcủa cấp trên;

- Việc thực hiện điều lệnh, điều lệ và ý thức tổ chức, chấphành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an; xây dựng nền nếp chính quy, hiệnđại, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụđược giao.

III. Tổ chức thực hiện

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứHướng dẫn này và tình hình, đặc điểm cụ thể của đảng bộ, tiếp tục chỉ đạo,hướng dẫn việc cụ thể hoá nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với từngloại hình chi bộ.

Các cấp ủy cấp trên của chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo,kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinhnghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; có biện pháp chỉđạo để phổ biến và nhân rộng kinh nghiệm của những nơi làm tốt, kịp thời uốnnắn những sai sót, lệch lạc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp,các cấp ủy kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

TRƯỞNG BAN
Hồ Đức Việt