UBND TỈNH BÌNH ĐỊNHSỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/HD-SXD

Bình Định, ngày 30 tháng 09 năm 2013

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THẨM TRATHIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO THÔNG TƯ 13/2013/TT-BXD NGÀY 15/8/2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 vềquản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quyđịnh chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 vềquy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế công trình xây dựng côngtrình;

Căn cứ Công văn số 3883/UBND-KTN ngày 23/9/2013 củaUBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013của Bộ Xây dựng,

Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung công tác thẩmtra thiết kế công trình xây dựng theo Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựngcông trình (sau đây gọi tắt là Thông tư 13/2013/TT-BXD ) trên địa bàn tỉnh BìnhĐịnh như sau:

I. Các công trình, hạng mục công trình thực hiệnthẩm tra thiết kế theo Thông tư 13/2013/TT-BXD

1. Các công trình, hạng mục công trình xây dựngtrên địa bàn tỉnh được quy định sau đây, Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế đếncác Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo phân công tại Mục III củaHướng dẫn này để thẩm tra thiết kế trước khi thẩm định, phê duyệt:

1.1. Về loại công trình và bước thiết kế: Các côngtrình, hạng mục công trình được quy định tại khoản 1 và điểm b, khoản 2, điều21 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình(sau đây gọi là Nghị định 15/2013/NĐ-CP ) khi triển khai thiết kế kỹ thuật đốivới công trình thực hiện thiết kế ba bước, thiết kế bản vẽ thi công đối vớicông trình thực hiện thiết kế một bước hoặc hai bước và các thiết kế khác triểnkhai ngay sau thiết kế cơ sở.

1.2. Công trình sửa chữa, cải tạo hoặc thay đổithiết kế:

1.2.1. Khi điều chỉnh thiết kế do thay đổi: địachất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu chính của kếtcấu chịu lực chính, biện pháp tổ chức thi công làm ảnh hưởng tới an toàn chịulực của công trình hoặc điều chỉnh thiết kế làm thay đổi địa điểm, quy mô đầutư, mục tiêu của dự án, vượt tổng mức đầu tư đối với công trình sử dụng vốn nhànước thì phải tổ chức thẩm tra lại hạng mục thay đổi hoặc toàn bộ công trình(nếu thay đổi làm ảnh hưởng đến an toàn công trình).

1.2.2. Công trình sửa chữa, cải tạo nếu phải lập dựán đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và cócác nội dung thay đổi nêu tại điểm 1.2.1, khoản 1.2, mục I của Hướng dẫn nàythì phải thực hiện thẩm tra thiết kế theo quy định.

2. Đối với các công trình không thuộc khoản 1, điều21 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt theoquy định tại khoản 1, điều 3 của Thông tư 13/2013/TT-BXD và các quy định kháccó liên quan.

II. Loại và cấp công trình áp dụng trong côngtác thẩm tra thiết kế

1. Loại công trình được quy định theo Phụ lục 1 củaNghị định 15/2013/NĐ-CP .

2. Cấp công trình được xác định theo Phụ lục 1 củaThông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết mộtsố nội dung về quản lý chất lượng công trình.

Nếu trong một dự án có nhiều công trình, hạng mụccông trình thì áp dụng phân loại và cấp theo từng công trình, hạng mục côngtrình riêng biệt.

III. Các Sở quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm tra thiết kế công trình

1. Sở Xây dựng thực hiện thẩm tra thiết kế các côngtrình

1.1. Nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

1.2. Công trình công cộng, nhà chung cư, nhà máy ximăng cấp II, cấp III, trừ các công trình thuộc dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Xâydựng quyết định đầu tư;

1.3. Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, cấp IIIđối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cấp II đối với các côngtrình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại cấpII, cấp III và cấp IV, trừ các công trình thuộc dự án đầu tư do Bộ trưởng BộXây dựng quyết định đầu tư;

2. Sở Giao thông vận tải thẩm tra thiết kế các côngtrình

2.1. Công trình cầu, hầm, đường bộ: cấp II, cấp IIIđối với các công trình sử dụng vốn nhà nước, cấp II đối với các công trình sửdụng vốn khác, trừ các công trình thuộc dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải quyết định đầu tư;

2.2. Công trình đường sắt, sân bay, bến, ụ nângtầu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người đối với các côngtrình cấp II, cấp III và cấp IV, trừ các công trình thuộc dự án đầu tư do Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư;

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm trathiết kế các công trình: Hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấynước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hầm thủy công, đê, kè,trạm bơm và công trình thủy lợi khác cấp II, cấp III, cấp IV, trừ các côngtrình thuộc dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônquyết định đầu tư;

4. Sở Công thương thẩm tra thiết kế các công trình

4.1. Công trình đường dây tải điện, nhà máy thủyđiện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện kim, nhà máy sản xuất Alumin cấp II,cấp III, trừ các công trình thuộc dự án đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công thươngquyết định đầu tư;

4.2. Công trình nhà máy lọc hóa dầu, chế biến khí,các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, nhà máysản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệunổ công nghiệp cấp II, cấp III và cấp IV, trừ các công trình thuộc dự án đầu tưdo Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định đầu tư;

5. Đối với các công trình xây dựng thuộc danh mụccông trình an ninh, quốc phòng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành thì côngtác thẩm tra thiết kế được thực hiện theo quy định tại khoản 4, điều 48 củaNghị định số 15/2013/NĐ-CP ;

6. Trường hợp trong một dự án đầu tư xây dựng côngtrình có nhiều công trình xây dựng có loại và cấp khác nhau thì Sở chủ trì tổchức thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình của dự án là Sở thực hiện thẩmtra thiết kế đối với loại công trình xây dựng chính của dự án. Ví dụ:

- Dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựngchủ trì thẩm tra. Trong dự án này có công trình đường giao thông đô thị, khi tổchức thẩm tra thiết kế công trình, Chủ đầu tư gởi hồ sơ thiết kế đến Sở Xâydựng. Sở Xây dựng sẽ có trách nhiệm thẩm tra và phối hợp với Sở Giao thông vậntải để thẩm tra hạng mục đường giao thông đô thị.

- Dự án thủy điện thuộc thẩm quyền của Sở Côngthương thẩm tra thiết kế. Trong dự án có nhà làm việc, nhà điều hành thuộc loạicông trình dân dụng, hồ chứa nước, đập tràn thuộc loại công trình nông nghiệpvà phát triển nông thôn. Cơ quan thẩm tra chính là Sở Công thương, Sở Côngthương có trách nhiệm phối hợp với các Sở có liên quan để thẩm tra hồ sơ thiếtkế.

IV. Nội dung, hồ sơ, thời gianthẩm tra thiết kế công trình

1. Nội dung thẩm tra thực hiện theo khoản 1, khoản2, điều 4 của Thông tư 13/2013/TT-BXD .

2. Hồ sơ thẩm tra quy định tại điều 7 của Thông tư13/2013/TT-BXD .

3. Thời gian thẩm tra thiết kế công trình quy địnhtại khoản 1, điều 8 của Thông tư 13/2013/TT-BXD .

Trường hợp Sở quản lý công trình xây dựng chuyênngành không trực tiếp thẩm tra thì thực hiện theo khoản 3, điều 4 của Thông tư13/2013/TT-BXD .

V. Phí và chi phí thẩm tra thiết kế

1. Mức phí thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên mônvề xây dựng được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

2. Chủ đầu tư nộp phí thẩm tra thiết kế cho các Sởquản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước khi nhận kết quả thẩm tra thiếtkế xây dựng công trình.

Trong khi chờ Bộ Tài chính có hướng dẫn mức phíthẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựngchuyên ngành chưa thu phí thẩm tra. Khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính sẽ quyếttoán phí thẩm tra với Chủ đầu tư.

3. Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tham gia thẩm trathiết kế được tính theo định mức quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tưvấn đầu xây dựng công trình.

4. Phí và chi phí thẩm tra thiết kế trong tổng mứcđầu tư, dự toán xây dựng công trình tạm tính theo Quyết định 957/QĐ-BXD của BộXây dựng.

VI. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với các dự án, công trình, hạng mục côngtrình đã ký hợp đồng thẩm tra và tổ chức thẩm tra trước ngày 15/4/2013, nhưngchưa phê duyệt thiết kế, Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, bổ sung các nộidung cần được thẩm tra theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 4 của Thôngtư 13/2013/TT-BXD để tiếp tục tổ chức thẩm tra.

Trước khi phê duyệt thiết kế, Chủ đầu tư gửi kếtquả thẩm tra đến các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành theo phân công tại MụcIII của Hướng dẫn này. Đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong07 ngày làm việc, Sở quản lý xây dựng chuyên ngành có ý kiến bằng văn bản đểChủ đầu tư có cơ sở thực hiện trước khi phê duyệt.

2. Đối với các dự án, công trình, hạng mục côngtrình đã phê duyệt thiết kế từ ngày 15/4/2013 đến ngày 30/9/2013 (ngày Thông tư13/2013/TT-BXD có hiệu lực), Chủ đầu tư gửi kết quả thẩm tra và quyết định phê duyệtthiết kế đến các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành theo phân công tại Mục IIIcủa Hướng dẫn này để quản lý.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xâydựng chuyên ngành căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP Thông tư 13/2013/TT-BXD vàcác văn bản có liên quan để lập, ban hành quy trình thẩm tra thiết kế của đơnvị mình và niêm yết công khai tại cơ quan và trên trang thông tin điện tử củacơ quan để Chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức biếtvà thực hiện.

2. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngànhbáo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bao gồm các nội dung: số công trình đã thẩmtra, các công trình phải sửa đổi thiết kế, số kinh phí chiết giảm sau thẩm tra)định kỳ hàng năm về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đềnghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản đến Sở Xây dựng để cùng nghiêncứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở: GT, CT, NN&PTNT (để thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Trang web Sở;
- Lưu: VT, P.QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo