THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/HD-SXD

Bình Định, ngày 22 tháng 11 năm 2011

HƯỚNG DẪN

LẬPTỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộgia đình, cá nhân và các tổ chức có thuê mướn lao động;

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 củaBộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 3371/UBND-XD Công văn số 3373/UBND-XD ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Bình Định về công bố đơn giá xâydựng công trình tỉnh Bình Định năm 2006 - Phần xây dựng, lắp đặt và phần khảosát xây dựng; Công văn số 1528/UBND-KTN ngày 24/5/2011 về việc công bố điềuchỉnh, bổ sung tập Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3370/UBND-XD ngày 29/10/2007của UBND tỉnh Bình Định về công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh BìnhĐịnh năm 2007;

Căn cứ Công văn số 3378/UBND-XD ngày 13/10/2008của UBND tỉnh Bình Định về công bố Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng tỉnhBình Định năm 2008;

Căn cứ Công văn số 3870/UBND-KTN ngày15/11/2011 của UBND tỉnh công bố giá ca máy và thiết bị thi công và hệ số điềuchỉnh giá nhân công và máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Định theo mức lương tốithiểu mới tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ;

Sở Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập tổngmức đầu tư của dự án và dự toán xây dựng công trình theo quy định hiện hànhtrên địa bàn tỉnh Bình Định như sau:

I. PHƯƠNG PHÁP LẬPTỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐT XDCT

Tổng mức đầu tư của dự án được xác định tronggiai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình (xem Điều 4 Thông tư số04/2010/TT-BXD ) theo công thức sau:

Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Trong đó:

n: Số hạng mục công trình thuộc dự án;

GiXD: Chi phí xây dựngcủa công trình (hạng mục công trình) thứ i, có thể xác định từ thiết kế cơ sở,từ suất vốn đầu tư xây dựng công trình hoặc xác định theo công trình tương tự.

GTB: Chi phí thiết bị của dự án,xác định cho toàn bộ dây chuyền của dự án hoặc tổng chi phí thiết bị của cáccông trình thuộc dự án.

GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xâydựng, xác định bằng cách lập dự toán hoặc tính bằng tỉ lệ theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố số định mức chi phí quản lýdự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

GQLDA: Chi phí quản lý dự án làchi phí cần thiết để Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc quản lý dự án, xác địnhbằng cách lập dự toán hoặc tính bằng tỉ lệ theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 của Bộ Xây dựng công bố số định mức chi phí quản lý dự án và tư vấnđầu tư xây dựng công trình.

GGPMB: Chi phí tổ chức bồi thườngvà giải phóng mặt bằng, chi phí hỗ trợ tái định cư,… xác định theo khối lượngthống kê thực tế và các quy định hiện hành.

GK: Chi phí khác của dự án là chiphí cho dự án mà không thuộc các chi phí trên, bao gồm: vốn lưu động, chi phíthẩm tra tổng mức đầu tư, rà phá bom mìn, bảo hiểm công trình, lãi vay trongthời gian XD…;

GDP: Chi phí dự phòng bao gồm dựphòng cho công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá. Cách xác địnhnhư sau:

Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

- Đối với công trình lập dự án: Kps= 10%;

- Đối với công trình lập Báo cáo KTKT: Kps= 5%;

Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

V’t: Tổng mức đầu tư chưa tính chiphí dự phòng và lãi vay của năm thứ t;

ITGBQ: Mức độ trượt giá bình quântính trên cơ sở chỉ số giá xây dựng bình quân trong 3 năm gần nhất;

ΔITGK: Mức dự báo biến động khác.

II. PHƯƠNG PHÁP LẬPDỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (GXDCT)

Dự toán công trình được xác định trên cơ sởthiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công (xem Điều 6 Thông tư số04/2010/TT-BXD ) theo công thức sau:

GXDCT = GXD+ GTB + GQLDA  + GTV + GK + GDP

Trong đó:

GXD: Chi phí xây dựng công trình;

GTB: Chi phí thiết bị của côngtrình;

GQLDA: Chi phí quản lý dự án;

GTV: Chi phí tư vấn đầu tư xâydựng;

GK: Chi phí khác;

GDP: Chi phí dự phòng.

1. Chi phí xây dựng (GXD)bao gồm:

- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúccũ;

- Chi phí xây dựng công trình chính, côngtrình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công (tính theo khối lượng xây lắpthực tế);

- Chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hànhthi công (tính bằng dự toán hoặc theo tỷ lệ quy định);

(Cách tính chi phí xây dựng (GXD)xemphần III của Hướng dẫn này).

2. Chi phí thiết bị (GTB)bao gồm:

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ;

- Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đếnchân công trình;

- Chi phí lắp đặt thiết bị (đối với thiết bịcần lắp đặt);

- Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.

3. Chi phí quản lý dựán (GQLDA)

Là chi phí tổ chức thực hiện quản lý dự ánđược tính dự toán chi phí hoặc theo tỉ lệ. Khi xác định chi phí quản lý dự ántheo tỉ lệ thì áp dụng công thức:

GQLDA = Tx (GXDtt + GTBtt)

Trong đó:

- T: định mức tỉ lệ (%) đối với chi phí quảnlý dự án, có thể tham khảo định mức chi phí quản lý dự án tại Quyết định số957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

- GXDtt: Chi phí xây dựng trướcthuế;

- GTBtt: Chi phí thiết bị trướcthuế.

4. Chi phí tư vấn đầutư xây dựng (GTV)

Tính theo định mức tỉ lệ (%) hoặc lập dựtoán:

- Chi phí khảo sát xây dựng: lập dự toán chiphí theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát được công bố theo Công bốsố 3373/UBND-XD ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Bình Định và các quy định tạiThông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập vàquản lý chi phí khảo sát xây dựng. Dự toán này được điều chỉnh theo hệ số nhâncông và máy thi công tại Bảng 1.

- Chi phí thiết kế có thể tham khảo định mứcchi phí thiết kế tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

Đối với những công trình, hạng mục công trìnhthiết kế 1 bước thì chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tính trongđịnh mức chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Chi phí cho công việc thuộc tư vấn xây dựngnhư: thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán, giám sát thi công xây dựng công trình,tư vấn đấu thầu, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình, có thể tham khảođịnh mức chi phí quản lý tư vấn đầu tư xây dựng tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra còn có một số chi phí tư vấn đầu tưxây dựng công trình khác như chi phí chứng nhận an toàn chịu lực và sự phù hợpchất lượng công trình, kiểm nghiệm vật liệu, thi tuyển kiến trúc… có thể tínhtheo tỷ lệ (%) hoặc lập dự toán.

5. Chi phí khác (GK)bao gồm:

- Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ;

- Chi phí lập định mức, đơn giá (nếu có thìlập dự toán chi phí);

- Chi phí cho quá trình chạy thử;

- Chi phí bảo hiểm công trình…

6. Chi phí dự phòng:

Là khoản chi phí để dự trù cho khối lượngcông việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong quá trình xây dựng:

GDP = GDP1+ GDP2

Trong đó:

GDP1: Dự phòng cho khối lượng phátsinh, công thức tính:

GDP1 = (GXD + GTB +GQLDA + GTV + GK) x Kps

- Đối với công trình lập dự án: Kps= 10%;

- Đối với công trình lập Báo cáo KTKT: Kps= 5%;

GDP2: Dự phòng cho trượt giá tínhtheo chỉ số giá xây dựng.

III. XÁC ĐỊNH CHI PHÍXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (GXD)

Chi phí xây dựng công trình, hạng mục côngtrình bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước,thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công.

1. Chi phí trực tiếp:T = VL + NC + M + TT

(VL: chi phí vật liệu; NC: chi phí nhân công;M: máy thi công; TT: trực tiếp phí khác);

a. Chi phí vật liệu: VL = a1VL

a1: Tổng chi phí vật liệu theo cácbộ đơn giá hiện hành của tỉnh Bình Định.

ΔVL: Chênh lệch giá vật liệu xâydựng được tính bằng phương pháp bù trừ vật liệu trực tiếp hoặc bằng hệ số điềuchỉnh. Trường hợp tính theo phương pháp bù trừ trực tiếp giữa giá vật liệu đếnchân công trình tại thời điểm lập dự toán với giá vật liệu gốc đã tính toántrong các bộ đơn giá đã được công bố. Giá vật liệu đến chân công trình (giá tạinơi cung cấp + cước vận chuyển) có thể tham khảo công bố của Liên Sở Tài chính- Xây dựng tỉnh Bình Định hoặc thông báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấpvật liệu;

Cước vận chuyển, cước trung chuyển vật tưbằng đường bộ xác định theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 02/04/2009 củaUBND tỉnh Bình Định.

- Tất cả giá vật liệu, cước vận chuyển nêutrên đều tính chưa có thuế Giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công: NC = (b1 +b2 + b3 + b4 + .........) x KNC

Trong đó:

b1: Tổng chi phí nhân công theoĐơn giá gốc;

KNC: Hệ số nhân công (Phụ lục 2);

b2: Phụ cấp khu vực, Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

(KKV: theo Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ) (Phụ lục 3);

b3: Phụ cấp lưu động, Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

(K: theo Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

b4: Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, Hướng dẫn 05/HD-SXD về lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

(KĐH: theo Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

- Các hệ số h1n, h2n(Phụ lục 1).

Tùy theo loại công trình và vị trí xây dựngcông trình để tính các loại phụ cấp cho đúng quy định.

- Chi phí phân công trong Đơn giá năm 2006của tỉnh Bình Định phần xây dựng đã tính cho lương nhân công nhóm 1, phần điệnnước đã tính cho lương nhân công nhóm 2. Đối với các loại công tác xây lắphưởng lương theo các nhóm khác thì b1 được nhân với hệ số Knhtrong Phụ lục 1.

c. Chi phí máy thi công: M = (m1m) x Km

m1: Tổng chi phí máy trong Đơn giágốc;

Km: Hệ số máy thi công (Phụ lục số2);

Δm: Chênh lệch giá ca máy giữa giáca máy năm 2006 và giá ca máy năm 2011 của tỉnh Bình Định (giá ca máy năm 2011được lập cho 2 khu vực: địa bàn các huyện và thành phố Quy Nhơn).

Giá ca máy năm 2011 của tỉnh Bình Định theoCông văn số 3870/UBND-KTN ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh công bố giá ca máy vàthiết bị thi công và hệ số điều chỉnh giá nhân công và máy thi công trên địabàn tỉnh Bình Định theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP củaChính phủ.

d. Trực tiếp phí khác: TT = (VL+NC+M) x Kk

Kk: định mức chi phí trực tiếpkhác (Phụ lục 2);

2. Chi phí chung: C = T x P%

P: Định mức chi phí chung cho từng loại côngtrình (Phụ lục 3);

T: Chi phí trực tiếp;

Nếu các công tác chỉ có lương nhân công lắpđặt sẽ tính chi phí chung theo chi phí nhân công (Phụ lục 3).

3. Thu nhập chịu thuếtính trước: TL= (T + C) x L%.

L: Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước (Phụlục 3);

Chi phí xây dựng trước thuế: G = T + C + TL

4. Thuế giá trị giatăng:GTGT = G x TXDGT

TXDGT: Thuế suất GTGTxây dựng lắp đặt theo luật thuế hiện hành.

Chi phí xây dựng sau thuế: GXDCPT= G + GTGT

5. Chi phí xây dựngnhà tạm để ở và điều hành thi công:

GXDLT = Gx LT x (1 + TXDGT)

LT: Định mức tỷ lệ được tính bằng 2% trêntổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối vớicác công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưuđiện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình dạng tuyến khác vàbằng tỉ lệ 1% đối với các công trình còn lại.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (nhưcông trình có quy mô lớn, phức tạp, các công trình ngoài hải đảo, các côngtrình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiệntrường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ trên không phù hợp thì Chủđầu tư căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phínày.

TXDGT: thuế suất giátrị gia tăng quy định cho công tác xây lắp.

Chi phí xây dựng:

GXD = GXDCPT + GXDLT

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các dự án đầu tư xây dựng công trình có từ30% vốn ngân sách Nhà nước trở lên và sử dụng các Bộ đơn giá xây dựng hiện hànhcủa tỉnh Bình Định để tính dự toán xây dựng công trình đến ngày 01/10/2011 chưađược phê duyệt thì thực hiện theo Hướng dẫn này.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng côngtrình đã được phê duyệt trước ngày 01/10/2011, thực hiện việc quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình doChủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng côngtrình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy địnhtrước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiệnđiều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phímáy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khốilượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toáncông trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo ngườiquyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toánkhối lượng hoàn thành từ ngày 01/10/2011 do việc thay đổi mức lương tối thiểucho các loại hợp đồng thực hiện theo điều 49, điều 57 của Luật Đấu thầu và cácquy định khác của nhà nước có liên quan.

5. Các dự án sử dụng các nguồn vốn khác cóthể áp dụng các quy định của hướng dẫn này để lập tổng mức đầu tư và dự toáncông trình xây dựng.

6. Đối với công trình sử dụng đơn giá xâydựng công trình riêng hoặc đơn giá xây dựng công trình theo mức lương tối thiểukhác thì Chủ đầu tư, Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách vàđơn giá được Nhà nước cho phép áp dụng cho công trình và tiền lương tối thiểumới để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướngmắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giảiquyết.

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế BXD;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- UBND TP, các huyện;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các BQLDA ĐT&XD;
- Lãnh đạo SXD;
- Các phòng, ban thuộc SXD;
- Lưu VT, P.QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Hướng dẫnsố 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng Bình Định)

A. Hệ số áp dụng chobảng lương A.1.8: Ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, sành sứ, thủy tinh, sửdụng đơn giá xây dựng năm 2006 của tỉnh Bình Định phần lắp đặt và sửa chữa,khảo sát: (riêng đơn giá khảo sát đã tính lương nhóm 2)

- Hệ số K theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: K = 1,0

+ Nhóm 2: K = 1,062

+ Nhóm3 : K = 1,171

- Hệ số phụ cấp khu vực (theo lương tốithiểu) được quy định như sau:

+ Nhóm 1: h1.1 = 3,1673

+ Nhóm 2: h1.2 = 3,3626

+ Nhóm 3: h1.3 = 3,7091

- Hệ số phụ cấp thu hút (theo lương cấp bậc)thay đổi theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: h2.1 = 1,345

+ Nhóm 2: h2.2 = 1,340

+ Nhóm 3: h2.3 = 1,332

B. Hệ số áp dụng cho bảnglương A.1.5: Công trình đô thị, sử dụng đơn giá công ích đô thị tỉnh Bình Định:

- Hệ số K theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: K = 0,942

+ Nhóm 2: K = 1,0

+ Nhóm 3: K = 1,071

- Hệ số phụ cấp khu vực (theo lương tốithiểu) được quy định như sau:

+ Nhóm 1: h1.1 = 3,1673

+ Nhóm 2: h1.2 = 3,3626

+ Nhóm 3: h1.3 = 3,602

- Hệ số phụ cấp thu hút (theo lương cấp bậc)thay đổi theo nhóm lương:

+ Nhóm 1: h2.1 = 1,345

+ Nhóm 2: h2.2 = 1,340

+ Nhóm 3: h2.3 = 1,334

C. Đối tượng áp dụngthang lương 7 bậc A.1.5, A.1.8: xem các thang lương công nhân, nhân viên trựctiếp sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độphụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

PHỤ LỤC 2

HỆSỐ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG CHO DỰ TOÁN XDCT ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG HIỆNHÀNH CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng Bình Định)

TT

Loại đơn giá áp dụng tính dự toán xây dựng công trình

Công trình xây dựng tại các huyện

Công trình xây dựng tại Tp.Quy Nhơn

KNC

KM

KNC

KM

1

Đơn giá xây dựng, lắp đặt, đơn giá sửa chữa (Năm 2006, 2008)

4,000

1,000

4,429

1,000

2

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (Năm 2007)

3,111

1,000

3,444

1,000

3

Đơn giá khảo sát xây dựng công trình (Năm 2006)

4,000

1,000

4,429

1,000

- Giá nhiên liệu, năng lượng dùng tính toánhệ số điều chỉnh máy và thiết bị thi công như sau:

+ Xăng 92: 19.373 đ/lít;

+ Dầu diezen(0,05S): 18.773đ/lít;

+ Ma zút: 15.600đ/lít;

+ Điện: 1.139 đ/kw

- Nếu dự toán xây dựng công trình áp dụng đơngiá khác thì tùy theo giá nhân công đã áp dụng để xây dựng đơn giá mà tính hệsố KNC và KM cho phù hợp.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TRỰCTIẾP KHÁC

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

TRỰC TIẾP PHÍ KHÁC
KK(%)

1

Công trình dân dụng:

- Trong đô thị

2,5

- Ngoài đô thị

2,0

2

Công trình công nghiệp:

2

Riêng công tác xây dựng trong hầm lò, hầm thủy điện

6,5

3

Công trình giao thông:

2

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông.

6,5

4

Công trình thủy lợi

2

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

- Trong đô thị

2,0

- Ngoài đô thị

1,5

PHỤ LỤC 3

ĐỊNHMỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC(Kèmtheo Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng Bình Định)

Bảng 2

Đơn vị tính: %

TT

LOẠI CÔNG TRÌNH

CHI PHÍ CHUNG (P)

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (L)

Trên chi phí trực tiếp

Trên chi phí nhân công

1

Công trình dân dụng

6,5

5,5

Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa

10,0

2

Công trình công nghiệp

5,5

6,0

Riêng công trình xây dựng đường hầm, hầm lò

7,0

3

Công trình giao thông

5,5

6,0

Riêng công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hệ thống báo hiệu hàng hải và đường thủy nội địa

66,0

4

Công trình thủy lợi

5,5

5,5

Riêng đào, đắp đất công trình thủy lợi bằng thủ công

51,0

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,0

5,5

6

Công tác lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng, công tác xây lắp đường dây, công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp, công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

65,0

6,0

- Thu nhập chịu thuế tính trước được tínhbằng tỉ lệ (%) so với chi phí trực tiếp và chi phí chung trong dự toán xâydựng.

- Đối với các công trình xây dựng tại vùngnúi, biên giới, hải đảo thì định mức tỉ lệ chi phí chung sẽ được điều chỉnh từ1,05 đến 1,1 do chủ đầu tư quyết định tùy điều kiện cụ thể của công trình.

PHỤ LỤC 4

MỨCPHỤ CẤP KHU VỰC CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ(Kèmtheo Hướng dẫn số 05/HD-SXD ngày 22/11/2011 của Sở Xây dựng Bình Định)

1. Huyện An Lão

- Hệ số 0,4: Các xã: An Vinh, AnToàn.

- Hệ số 0,3: Các xã: An Dũng, AnQuang, An Nghĩa.

- Hệ số 0,2: Các xã: An Hưng, AnTrung.

- Hệ số 0,1: Các xã: An Hòa, AnTân.

2. Huyện Vĩnh Thạnh

- Hệ số 0,4: Xã Vĩnh Sơn.

- Hệ số 0,3: Xã Vĩnh Kim.

- Hệ số 0,2: Các xã: Vĩnh Hiệp,Vĩnh Hảo, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Hòa.

3. Huyện Hoài Ân

- Hệ số 0,3: Xã Đắk Mang.

- Hệ số 0,2: Các xã: Ân Sơn, BokTới.

4. Huyện Phù Cát

- Hệ số 0,2: Núi Gềnh thuộc xã CátMinh.

- Hệ số 0,1: Xã Cát Hải.

5. Huyện Hoài Nhơn

- Hệ số 0,1: Xã Hoài Sơn

6. Huyện Vân Canh

- Hệ số 0,4: Xã Canh Liên.

- Hệ số 0,3: Xã Canh Hiệp.

- Hệ số 0,2: Các xã: Canh Vinh,Canh Hiển, Canh Thuận, Canh Hòa, thị trấn Vân Canh.

7. Huyện Tây Sơn

- Hệ số 0,2: Xã Vĩnh An.

8. Các đơn vị khác

- Hệ số 0,3: Trạm đèn đảo Cù laoXanh, Lý Sơn.

- Hệ số 0,1: Trạm đèn đảo PhướcMai.

Đối với các địa phương có việc chia tách địagiới hành chính sau ngày 25/01/2005 (ngày Thông tư11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Bộ Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính - Ủy ban Dân tộc có hiệu lực) thì được ápdụng mức phụ cấp khu vực theo tên gọi cũ, cho đến khi có căn bản hướng dẫn mớicủa Liên Bộ.

Đối tượng áp dụng nhóm lương:

(Trích từ bảng lương A.1.8- XDCB theo Nghịđịnh số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ).

Nhóm 1:

- Mộc, nề, sắt;

- Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường;

- Sơn vôi và cắt lắp kính;

- Bê tông;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

- Công việc thủ công khác.

Nhóm 2:

- Vận hành các loại máy xây dựng;

- Khảo sát, đo đạc xây dựng;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;

- Bảo dưỡng máy thi công;

- Xây dựng đường giao thông;

- Lắp đặt Tua bin có công suất < 25 Kw;

- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chungthuộc ngành đường sắt

- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ,đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm, tuần hầmđường sắt, đường bộ.

- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.

Nhóm 3:

- Xây lắp đường dây diện cao thế;

- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;

- Xây lắp cầu;

- Xây lắp công trình thủy;

- Xây lắp đường băng sân bay;

- Công nhân địa vật lý:

- Lắp đặt turbine có công suất 25 Kw;

- Xây dựng công trình ngầm;

- Xây dựng công trình ngoài biển;

- Xây dựng công trình thủy điện, công trìnhđầu mối thủy lợi;

- Đại tu, làm mới đường sắt.