UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/HD-SXD

Lào Cai, ngày 25 tháng 11 năm 2013

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THÍ NGHIỆMCHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng côngtrình xây;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày01/7/2008 Về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thínghiệm chuyên ngành xây dựng;

Căn cứ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêuchuẩn trong hoạt động xây dựng hiện hành,

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai hướng dẫn công tác thínghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trong quá trình thực hiện đầu tưxây dựng công trình như sau:

1. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là các thao táckỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của vật liệu xây dựng, sản phẩmxây dựng, bộ phận công trình hoặc công trìnhxây dựng theo quy trình nhất định.

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được thực hiệnbởi các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,bao gồm: Thí nghiệm đất xây dựng, thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệmcấu kiện, sản phẩm xây dựng; thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng và các thínghiệm khác.

2. Công tác thực hiện thí nghiệm chuyên ngànhxây dựng:

2.1. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xâydựng:

- Thực hiện công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu,cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng vàlắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiếtkế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng. Trường hợpkhông đảm bảo chất lượng nhà thầu thi công xây dựng phải loại bỏ không đưa vào côngtrường xây dựng;

- Tất cả các kếtcấu xây dựng như: Kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép, nền đất hiện trường,kết cấu nền đường, kết cấu móng đường, kết cấu mặt đường,... đều phải thực hiệnthí nghiệm đánh giá chất lượng. Chất lượng kết cấu đảm bảo theo quy định củatiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng mới được phépđề nghị chủ đầu tư nghiệm thu chất lượng, khối lượng phục vụ chuyển bước thicông, hoặc thanh quyết toán hạng mục công trình, công trình xây dựng;

2.2. Trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinhdoanh vật liệu xây dựng:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trênđịa bàn tỉnh đều phải có phiếu chứng nhận chất lượng vật liệu xây dựng theotừng lô sản phẩm và phải cung cấp phiếu này cho khách hàng. Các yêu cầu lấymẫu, thí nghiệm đều phải tuân theo nội dung hướng dẫn này. Các phiếu chứng nhậnchất lượng của cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh vật liệu xâydựng chỉ có ý nghĩa cam kết bảo hành chất lượng sản phẩm và không thay thế đượccác phiếu thí nghiệm vật liệu hiện trường do các đơn vị thi công xây lắp tổchức thực hiện.

2.3. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngànhxây dựng (LAS-XD) của nhà thầu thi công;

- Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng,thiết bị lắp đặt vào công trình; Thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng khicần thiết;

- Thí nghiệm đối chứng theo quy định trong hợp đồngxây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước vềxây dựng.

Ghi chú:

- Chi tiếttên công tác nghiệm thu, tần suất kiểm tra và quy cách lấy mẫu theo phụ lụcđính kèm văn bản hướng dẫn này;

- Đối với các loại vật liệu, cấu kiện hay kếtcấu công trình có khối lượng nhỏ hơn khối lượng như trên vẫn phải lấy mẫu thínghiệm theo quy định;

- Đối với các dự án quy định tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu khác với các tiêu chuẩn nêu trênđược ghi trong chỉ dẫn kỹ thuật hoặc đã có quyết định phê duyệt danh mục cáctiêu chuẩn áp dụng (AASHTO, ASTM, JIS, ...), Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhàthầu thi công áp dụng các tiêu chuẩn đó để thực hiện công tác thí nghiệm;

- Đối với công tác bê tông: Quy định trên ápdụng đối với tổ mẫu thí nghiệm cường độ nén bắt buộc ở tuổi 28 ngày, khi có yêucầu kiểm tra cường độ nén bê tông phục vụ công tác thi công (giải phóng kếtcấu, chuyển bước thi công, ...) các tổ mẫu để thí nghiệm ở tuổi 3, 7, 14, 21ngày sẽ được lấy bổ sung theo quy định như trên.

3. Công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chấtlượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thicông xây dựng:

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra để có cơ sởđánh giá chất lượng công trình xây dựng hoặc trong quá trình thi công xây dựngthì Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ đầu tưcác dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ địnhTrung tâm kiểm định xây dựng Lào Cai thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm địnhchất lượng kết cấu xây dựng, công trình xây dựng.

(Hướng dẫn này thay thế Công văn số 17/CV-XD ngày 15/3/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở có xây dựng chuyên ngành;
- UBND các huyện, thành phố Lào Cai;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các Nhà thầu thi công xây dựng;
- Các Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất kinh doanh VLXD;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ

PHỤ LỤC

(Kèm theo vănbản hướng dẫn số: 09/HD-SXD ngày 25 tháng11 năm 2013)

STT

Tên công tác nghiệm thu

Tiêu chuẩn nghiệm thu

Tần suất kiểm tra

Quy cách mẫu cần lấy

1

Cát đổ bê tông, cát xây trát

TCVN 7570:2006

- 200m3/ mẫu

30kg

2

Đá dăm, sỏi (dùng chế tạo bê tông)

TCVN 7570:2006

- 350m3/ mẫu

50-100kg, tùy theo cỡ đá

3

Đá nguyên khai (dùng để sản xuất đá dăm)

TCVN 7570:2006

- 01 mỏ nguồn/ 1 mẫu hoặc khi thay đổi địa tầng

3 viên mẫu đá hộc (không nứt, om trong quá trình khai thác)

4

Xi măng

TCVN 6260:2009

TCVN 2682:2009

- 50 tấn/ 1 mẫu

- 20 kg

5

Gạch đất sét nung

TCVN 1450:2009

TCVN 1451:1998

- 100.000 viên/ 1 tổ mẫu

- 20 viên

6

Gạch bê tông tự chèn

TCVN 6476:1999

- 15.000 viên/ 1 tổ mẫu

- 15 viên

7

Gạch bê tông

TCVN 6477:2011

- 60.000 viên/ 1 tổ mẫu

- 15 viên

8

Gạch Terrazzo

TCVN 7744:2007

- 1000m2/1 tổ mẫu

- 15 viên

9

Gạch ốp, lát

TCVN 7745:2007

TCVN 7483:2005

- 5000m2/ 1 tổ mẫu

- 15 viên mẫu

10

Đá ốp, lát nhân tạo

TCVN 8057:2009

- 1 lô/1 tổ mẫu

- 3 viên mẫu

11

Đá ốp, lát tự nhiên

TCVN 4732:2007

- 500m2/1 tổ mẫu

- 3 viên mẫu

12

Thép cốt bê tông

TCVN 1651:2008

- 50 tấn/1 tổ mẫu/1 loại đường kính

- 3 thanh 50cm + 3 thanh 30cm

Thí nghiệm độ sụt:

- 1 lần thử /mẻ trộn đầu tiên với bê tông trộn tại hiện trường

- 1 lần giao hàng/1 lần thử với bê tông thương phẩm

- 1 ca/1 lần thử với điều kiện thời tiết, độ ẩm vật liệu ổn định

- 1 lần thử/ mẻ trộn đầu tiên, tối thiểu 1 ca/ lần thử với trường hợp thay đổi vật liệu và thành phần cấp phối bê tông

Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường thi công

13

Bê tông

TCVN 4453:1995

Thí nghiệm cường độ nén:

- 500m3/ 1 tổ mẫu với bê tông khối lớn có khối đổ lớn hơn 1000m3

- 250m3/ 1 tổ mẫu với bê tông khối lớn có khối đổ nhỏ hơn 1000m3

- 100m3/ 1 tổ mẫu với bê tông các móng lớn

- 200m3/ 1 tổ mẫu với bê tông nền, mặt đường

- 20m3/ 1 tổ mẫu với kết cấu khung và các loại kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, vòm...)

- 3 viên mẫu lập phương kích thước 10x10x10cm (cỡ đá £20cm), 15x15x15cm (cỡ đá £40mm), 20x20x20cm (cỡ đá >40mm)

Thí nghiệm cường độ kéo khi uốn (khi có yêu cầu của thiết kế): 200m3/1 tổ mẫu

- 3 viên mẫu 15x15x60cm, 10x10x40cm, 20x20x80cm tùy theo cỡ đá

Thí nghiệm độ chống thấm (khi có yêu cầu của thiết kế): 50m3/1 tổ mẫu

- 3 viên mẫu hình trụ D15x15cm

14

Thép các bon cán nóng (thép hình, thép tấm, ...)

TCVN 5709:2009

- 50 tấn/ 1 tổ mẫu/ 1 loại

- 3 thanh 50cm + 3 thanh 30cm

15

Nước (dùng trộn bê tông và vữa)

Thiết kế

- 1 nguồn cung cấp/1 mẫu

- 5 lít

16

Thiết kế cấp phối bê tông, vữa xây trát

Theo yêu cầu của thiết kế

- 1 mẫu cát/ 1 loại, 1 mẫu đá/ 1 loại, 1 mẫu xi măng, 1 mẫu phụ gia (nếu có)

- 30kg cát/ 1 loại, 50kg đá 1 loại, 20kg xi măng cho mác cấp phối bê tông

17

Vữa xây, trát

TCVN 3121:2003

- 1 hạng mục thi công/1 tổ mẫu

- 3 viên mẫu kích thước 4x4x16cm

18

Đất đắp (hoặc cát đắp)

TCVN 4504:2005

TCVN 4447:2012

- 01 mỏ đất/ 1 mẫu, hoặc khi thay đổi địa tầng (thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý)

- 100kg

- Thí nghiệm độ chặt và độ ẩm lu lèn: 100-200m3/ 3 điểm (đối với đất sét, cát pha và cát không lẫn cuội sỏi, đá) hoặc 200-400m3/ 3 (đối với đất hoặc cát lẫn cuội sỏi)

Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường thi công

Theo yêu cầu của thiết kế

- 1km/ 3 điểm (thí nghiệm đo mô đun đàn hồi)

19

Nhựa đường

TCVN 7504:2005

- 1 lô/1 mẫu

- 5kg

20

Đá dăm nước

TCVN 9504:2012

- Vật liệu thô 1000m3/1 loại/1 mẫu

- 50-100kg thủy theo cỡ

- Vật liệu chèn 200m3/1 loại/ 1 mẫu

- 30kg

- 1 mẫu bột khoáng (đối với mặt đường)

- 5kg

- 100m/ 4 mặt cắt (thí nghiệm đo độ bằng phẳng bề mặt sau thi công)

21

Đá dăm láng nhựa

TCVN 8863:2011

- 1000m3/ 1 mẫu (thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý)

- 50kg mỗi loại

- 1 đoạn thi công/ 3 mẫu (thí nghiệm hàm lượng nhựa)

- Khay tôn 25x40cm

- 1km dài/ 1 làn xe/ 5 vị trí (thí nghiệm đo độ bằng phẳng)

22

Đá dăm cấp phi

TCVN 8859:2011

- 3000m3/ 1 mẫu (các chỉ tiêu cơ lý đối với thí nghiệm mẫu tại nguồn cung cấp)

- 100kg

- 1000m3/ 1 mẫu (các chỉ tiêu cơ lý đối với thí nghiệm mẫu tại công trình)

- 100kg

- 200m3/ 1 mẫu (thí nghiệm độ ẩm, thành phần hạt trong quá trình thi công)

- 50kg

- 100m2/ 1 điểm (thí nghiệm độ chặt)

- 100m dài/ 1 làn xe/ 1 vị trí (thí nghiệm đo độ bằng phẳng)

23

Cấp phối đá dăm kẹp đất (dùng cho lớp áo đường)

TCVN 8857:2011

- 200m3/ 1 mẫu (thí nghiệm cơ lý)

- 100kg

- 100m dài/ 1 làn xe/1 điểm (thí nghiệm độ chặt)

24

Cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng (dùng cho kết cấu áo đường)

TCVN 8858:2011

- 500 tấn/ 1 mẫu (thí nghiệm thành phần hạt)

- 100kg

- 2000 tấn/ 1 mẫu (thí nghiệm độ hao mòn Los Angeles)

- 30kg

- 1 ca thi công/1 lần (thí nghiệm độ ẩm 1 trước khi lu lèn)

- 20kg

- 1 đoạn thi công/ 3 điểm thí nghiệm độ chặt

- 1km/ 6 mẫu (3 mẫu thí nghiệm nén, 3 mẫu thí nghiệm ép chẻ)

- Mũi khoan D = 100mm

- 1km dài/ 5 mặt cắt (thí nghiệm đo độ bằng phẳng)

15

Thiết kế bê tông nhựa

TCVN 8819:2011

- 1 mẫu cát

- 50kg

- 1 mẫu đá/ 1 loại

- 100kg

- 01 mẫu bột khoáng

- 20kg

- 1 mẫu nhựa đường

- 5kg

26

Bê tông nhựa trong quá trình sản xuất

TCVN 8819:2011

TCVN 7493:2005

- Đá dăm 200m3 hoặc 2 ngày/ 1 mẫu (thí nghiệm thành phần hạt, lượng hạt dẹt, hàm lượng bụi sét)

- 50kg

- Cát 200m3 hoặc 2 ngày/1 mẫu (thí nghiệm thành phần hạt, hệ số đương lượng cát)

- 30kg

- Bột khoáng 50 tấn hoặc 2 ngày/1 mẫu (thí nghiệm thành phần hạt, chỉ số dẻo)

- 5kg

- Nhựa đường 1 ngày/ 1 mẫu (thí nghiệm độ kim lún, hóa mềm)

- 5kg

-1 ngày/ 1 mẫu hỗn hợp sau khi trộn

- 20kg

27

Bê tông nhựa sau thi công

TCVN 8819:2011

- 2500m2 hoặc 330m dài/ 3 mẫu khoan (thí nghiệm thành phần hạt, độ chặt, hàm lượng nhựa)

- 25m dài/ 1 lần/ 1 vị trí (thí nghiệm độ nhám)

- 1km/ 1 làn xe/ 5 - 10 điểm (đo mô đun đàn hồi)

28

Cọc bê tông cốt thép

Theo yêu cầu của thiết kế

- Thí nghiệm cường độ bê tông cọc bằng phương pháp không phá hủy (trường hợp nghi ngờ về chất lượng)

TCVN 9393:2012

- Thí nghiệm nén tĩnh cọc 1% số lượng cọc nhưng không ít hơn 2 cọc (theo chỉ định của tư vấn thiết kế)