UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/NN .LN

Nghệ An, ngày 13 tháng 05 năm 2015

HƯỚNG DẪN

TRÌNHTỰ, THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP

Căn cứ Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 ngày29/11/2013

Căn cứ điều 28 và 29 Nghị định 23/2006/NĐ-CPngày 03/03/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ và phát triểnrừng.

Căn cứ Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008của Chính phủ về việc quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày23/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt “Đề án Trồng rừng thay thếkhi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”.

Căn cứ Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thugỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 15/8/2014của UBND tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An.

Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn một sốnội dung về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng như sau:

I. Phạm vi, đối tượng áp dụng vànguyên tắc áp dụng.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước vàdoanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Namcó nhu cầu thực hiện việc chuyển đổi quy hoạch từ rừng này sang rừng khác;chuyển đổi mục đích đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ, sảnxuất sang mục đích khác.

Tất cả các diện tích đất lâm nghiệp chuyển đổi đềuphải được giao cho đơn vị cụ thể và phải tuân thủ theo các quy định của Luậtbảo vệ và phát triển rừng và Luật đất đai; Đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhànước, chủ rừng và đơn vị nhận rừng chuyển đổi; Đảm bảo việc trồng rừng thay thếbằng diện tích rừng được chuyển đổi và được kiểm tra chặt chẽ trong quá trìnhhoạt động.

II. Chuyển đổi mục đích sử dụng từloại rừng này sang loại rừng khác

1. Thủ tục:

a. Có dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền phê duyệtvề việc chuyển mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác.

b. Có hồ sơ, tài liệu, bản đồ quy hoạch 3 loại rừngcủa cấp có thẩm quyền về khu rừng cần chuyển đổi.

c. Hồ sơ, tài liệu, bản đồ quy hoạch, trạng tháirừng và các yếu tố liên quan đến khu vực rừng cần chuyển đổi được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

2. Trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

a. Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhânsau khi có đầy đủ các thủ tục như ở mục 1, gửi hồ sơ về sở Nông nghiệp và PTNTqua văn phòng 1 cửa. Hồ sơ được in thành 02 bộ, trong hồ sơ ghi đầy đủ địa chỉ,số điện thoại của chủ rừng để cán bộ xử lý tiện liên hệ, thông báo.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho Chi cụcLâm nghiệp xử lý theo quy định.

b. Trong vòng 4 ngày làm việc, nếu hồ sơ đầy đủtheo quy định, cán bộ được phân công giám định và thẩm định hồ sơ phải xử lýtrình lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa đúng quyđịnh trong vòng 3 ngày thông báo cho cơ quan, cá nhân nộp hồ sơ tình trạng hồsơ để bổ sung. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận lại đủ hồ sơ, cán bộ xử lýphải tham mưu văn bản chờ lãnh đạo Sở trình các cấp thẩm quyền quyết định.

3. Khai thác tận thu lâm sản (nếu có):

a. Trong trường hợp chuyển đổi mục đích từ loạirừng này sang loại rừng khác cần khai thác tận thu lâm sản thì nội dung thiếtkế và trình tự trình thủ tục thực hiện theo Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thugỗ và lâm sản ngoài gỗ.

b. Thủ tục trình duyệt khai thác tận dụng lâm sản:

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về chuyển đổimục đích sử dụng loại rừng này sang loại rừng khác.

- Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng lâm sản thựchiện theo quy định tại Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT .

III. Chuyển đổi mục đích sử dụngrừng sang mục đích không phải lâm nghiệp.

Hồ sơ của doanh nghiệp sau khi hoàn thiện gửi về SởNông nghiệp và PTNT (qua văn phòng 1 cửa) gồm:

1. Đối tượng là rừng sản xuất:

- Dự án đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi mụcđích sử dụng đã được phê duyệt.

- Hồ sơ, tài liệu, bản đồ khu rừng cần chuyển đổi.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do chuyểnđổi mục đích sử dụng của cơ quan có chức năng.

- Phương án đền bù. giải phóng mặt bằng khu rừng vàđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi nhận đủ 4 loại hồ sơ trên, đơn vị xinchuyển đổi có trách nhiệm lập phương án tái tạo rừng. Trường hợp đơn vị xinchuyển đổi không có khả năng tái tạo rừng thì Sở Nông nghiệp và PTNT giao Quỹbảo vệ và phát triển rừng Nghệ An thu tiền tái tạo rừng do chuyển đổi mục đíchsử dụng rừng để giải phóng mặt bằng và yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng khôngcó điền kiện vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng với đơn giá hiện hành.

Đối với các công trình công cộng không nhằm mụcđích kinh doanh mà phần vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: côngtrình thủy lợi, đường giao thông, công trình an ninh quốc phòng, trường học,trạm y tế, tái định cư... thì không phải nộp tiền tái tạo rừng.

Đơn vị xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đấtlâm nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ trên về Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp vàPTNT giao cho Chi cục Lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ thủ tục, tham mưu văn bản trìnhUBND tỉnh ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đất lâmnghiệp sang mục đích khác.

2. Đối tượng là rừng phòng hộ và đặc dụng:

- Dự án đầu tư trên diện tích rừng chuyển đổi mụcđích sử dụng đã được phê duyệt.

- Hồ sơ, tài liệu, bản đồ khu rừng cần chuyển đổi.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường do chuyểnđổi mục đích sử dụng của cơ quan có chức năng.

- Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng khu rừng vàđược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ điều 58 của Luật đất đai 2013 số45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thì:

o Khi chuyển đổi dưới 20 ha phải được Hội đồng nhândân tỉnh đồng ý bằng Nghị quyết.

o Khi chuyển đổi từ 20 ha trở lên phải có Văn bảnchấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nhận đủ các loại hồ sơ trên, đơn vị xinchuyển đổi có trách nhiệm lập phương án tái tạo rừng. Trường hợp đơn vị xinchuyển đổi không có khả năng tái tạo rừng thì Sở Nông nghiệp và PTNT giao Quỹbảo vệ và phát triển rừng Nghệ An thu tiền tái tạo rừng do chuyển đổi mục đíchsử dụng rừng để giải phóng mặt bằng và yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng khôngcó điền kiện vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng với đơn giá hiện hành.

Đối với các công trình công cộng không nhằm mụcđích kinh doanh mà phần vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: côngtrình thủy lợi, đường giao thông, công trình an ninh quốc phòng, trường học,trạm y tế, tái định cư... thì không phải nộp tiền tái tạo rừng.

Đơn vị xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đấtlâm nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ trên về Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp vàPTNT giao cho Chi cục Lâm nghiệp kiểm tra hồ sơ thủ tục, tham mưu văn bản trìnhUBND tỉnh ra quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đất lâmnghiệp sang mục đích khác.

3. Trình tự tiếp nhận, xử lý hồ sơ về việc chuyểnđổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp thực hiện theoquy định tại mục 2 của phần II.

4. Khai thác tận thu lâm sản (nếu có):

a. Trong trường hợp chuyển đổi mục đích rừng sangmục đích không phải lâm nghiệp cần khai thác tận thu lâm sản thì nội dung thiếtkế và trình tự trình thủ tục thực hiện theo thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT ngày20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thugỗ và lâm sản ngoài gỗ.

b. Thủ tục trình duyệt khai thác tận dụng lâm sản:

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về chuyển đổimục đích sử dụng rừng này sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.

- Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng lâm sản thựchiện theo quy định tại Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT .

IV. Tổ chức thực hiệnĐề nghị các doanh nghiệp khi trình hồ sơ, thủ tục phải thực hiện theo đúngtrình tự này.

Đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý văn bảnthông báo rộng rãi các quy định để các tổ chức, cá nhân thực hiện thuận lợi.

(Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 2277NN.LN ngày02/11/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (đ/b);
- Chi cục Lâm nghiệp;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;
- Đoàn điều tra QH lâm nghiệp;
- Lưu VT, đăng Website Sở NN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Lâm