UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/HD-STNMT

Nam Định, ngày 16 tháng 9 năm 2011

HƯỚNG DẪN

VỀVIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH.

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TWngày 06/8/2002 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh "V/v dồn điền, đổi thửatrong sản xuất nông nghiệp"; Nghị quyết số 08-NQ/ĐH ngày 25/9/2010 của Đạihội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Nam Định; Nghị quyết chuyên đề số07-NQ/TU ngày 25/7/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tếtrang trại, gia trại giai đoạn 2011-2015; Chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh Ủy vàKế hoạch số 45/KH-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Nam Định “Tiếp tục triểnkhai thực hiện dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnhNam Định.”

Sở Tài nguyên và Môi trườnghướng dẫn trình tự, nội dung thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trong sảnxuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định như sau:

A. ĐỐI VỚI CẤP HUYỆN:

1. Thànhlập Ban chỉ đạo:

1.1.Thành phần gồm:

- Đ/c Chủ tịchUBND huyện làm Trưởng ban;

- Đ/c Trưởngphòng Tài nguyên và môi trường: Ủy viên thường trực;

- Đ/c Trưởngphòng nông nghiệp và phát triển nông thôn: Ủy viên.

- Đ/c Trưởngphòng Tài chính - Kế hoạch: Ủy viên.

- Đ/c Trưởngphòng Công thương: Ủy viên.

- Một số Đ/ctrưởng các phòng, ban có liên quan: Ủy viên.

- Mời lãnh đạocác tổ chức đoàn thể, chính trị tham gia.

1.2.Nhiệm vụ của ban chỉ đạo:

- Tổ chứctriển khai thực hiện kế hoạch của UBND cấp huyện về tiếp tục thực hiện việc dồnđiền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2015.

- Hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chứcthực hiện. Tổng hợp tình hình thường xuyên và báo cáo kết quả về Huyện Ủy(Thành Ủy), UBND huyện (thành phố).

2. Phâncông trách nhiệm Ban chỉ đạo:

Sau khi cóquyết định thành lập, Ban chỉ đạo xã tiến hành họp ngay để bàn thống nhất cácnội dung chính sau:

- Phân côngtrách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo theo hướng:

+ Đ/c Trưởngban: Phụ trách chung, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thống nhất trong Ban chỉđạo về giải quyết các vướng mắc ở các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thựchiện dồn điền đổi thửa.

+ Đ/c Trưởngphòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên thường trực: Chủ trì phối hợp với cácphòng ban có liên quan hướng dẫn quy trình, thủ tục dồn điền đổi thửa, thẩmđịnh phương án và phương án tổ chức thực hiện đối với cấp xã, thị trấn. Đônđốc, hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp các vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết báocáo Ban chỉ đạo. Hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ địa chính sau dồnđiền đổi thửa để làm cơ sở cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Đ/c Trưởngphòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Ủy viên: Chủ trì phối hợp với cácphòng ban có liên quan đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn tổ chứcthực hiện nghiêm túc việc phân vùng sản xuất theo đúng quy hoạch sản xuất nôngnghiệp.

+ Đ/c Trưởngphòng Công thương - Ủy viên: Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quanđôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc thực hiện quy hoạchđất dành cho khu, cụm công nghiệp; đất sản xuất kinh doanh, làng nghề, đất xâydựng các công trình công cộng, đặc biệt là quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

+ Đ/c Trưởngphòng Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiệnphương án dồn điền đổi thửa và hoàn thiện hồ sơ địa chính sau dồn điền đổi thửađể cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Đ/c Ủy viênphụ trách tuyên truyền: Thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền việc cầnthiết thực hiện dồn điền đổi thửa, đưa tin, bài biểu dương các đơn vị thực hiệntốt việc dồn điền đổi thửa.

+ Ủy viên làcán bộ đoàn thể quần chúng (Mặt trận, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên...)triển khai theo hệ thống dọc của đoàn thể mình thực hiện việc tuyên truyền,giáo dục, thuyết phục quần chúng.

+ Các đ/c Ủyviên còn lại căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyênvà Môi trường, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Công thương hướng dẫn, đônđốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Xây dựngchương trình, chế độ làm việc, hội họp của Ban chỉ đạo; chế độ thông tin, báocáo...

- Thống nhấtchủ trương và thời điểm tiến hành cho phù hợp với thời vụ sản xuất nông nghiệp.

3. Thànhlập tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo:

3.1.Thành phần gồm:

Các đồng chílãnh đạo và chuyên viên các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Côngthương, Nông nghiệp phát triển nông thôn và một số phòng ban khác có liên quan.

3.2.Nhiệm vụ của tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo:

- Hướng dẫncác xã, thị trấn lập phương án, xây dựng kế hoạch tổ chức

thực hiện củacấp xã và phương án chi tiết của các thôn đội về dồn điền đổi thửa.

- Thường xuyênkiểm tra, đôn đốc và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dồnđiền, đổi thửa tại các xã, thị trấn báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo để xem xétgiải quyết.

B. ĐỐI VỚICẤP XÃ:

I. CÔNG TÁCCHUẨN BỊ :

1. Thànhlập ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, trưng tập cán bộ:

1.1.Thành phần Ban chỉ đạo gồm:

- Đ/c Chủ tịchUBND xã làm Trưởng ban;

- Đ/c Phó chủtịch UBND xã làm phó ban;

- Đ/c Cán bộđịa chính xã: Ủy viên thường trực;

- Một số Đ/ctrưởng, ban, ngành: Ủy viên.

1.2. Nhiệmvụ của Ban chỉ đạo dồn điền, đổi thửa cấp xã:

- Giúp ĐảngỦy, UBND xã xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện đề án dồn điền, đổi thửacủa xã.

- Chỉ đạo cácnhóm giúp việc Ban chỉ đạo của xã về: rà soát, chỉnh lý quy hoạch sử dụng đất;Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền;Thu thập tài liệu xây dựng đề án...

- Hướng dẫn,đôn đốc, giúp đỡ các tiểu ban dồn điền, đổi thửa thôn, đội về xây dựng phươngán dồn điền, đổi thửa.

- Duyệt cácphương án của các thôn, đội; trình UBND xã, thị trấn phê duyệt.

- Kiểm tra,đôn đốc việc tổ chức thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa của thôn, đội.

1.3.Trưng tập cán bộ:

Mỗi xã cầntrưng tập từ 5-7 cán bộ có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trởnên, có nhiệt tình công tác, trung thực, năng động để giúp Ban chỉ đạo dồn điềnđổi thửa của xã thực hiện các công việc có liên quan về công tác dồn điền đổithửa tại địa phương.

2. Họp banchỉ đạo xã:

Sau khi cóquyết định thành lập, Ban chỉ đạo xã tiến hành họp ngay để bàn thống nhất cácnội dung chính sau:

- Phân côngtrách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo theo hướng:

+ Trưởng banphụ trách chung

+ Phó ban phụtrách công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp;Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; thống kê các quỹ đất công ích, quỹ đất dự trữxây dựng theo quy hoạch sử dụng đất.

+ Ủy viênthường trực phụ trách nhóm đề án và chuyên môn địa chính.

+ Ủy viên làcán bộ văn hóa xã phụ trách nhóm thông tin tuyên truyền.

+ Ủy viên làcán bộ thống kê, hộ tịch, hộ khẩu cung cấp các thông tin thuộc trách nhiệmngành mình.

+ Ủy viên làcán bộ đoàn thể quần chúng (Mặt trận, Nông dân, Phụ nữ, Thanh niên...)triển khai theo hệ thống dọc của đoàn thể mình thực hiện việc tuyên truyền,giáo dục, thuyết phục quần chúng.

- Xây dựngchương trình, chế độ làm việc, hội họp của Ban chỉ đạo xã; chế độ thông tin,báo cáo...

- Thống nhấtchủ trương và thời điểm tiến hành cho phù hợp với thời vụ sản xuất nông nghiệp.

3. Chuẩn bịvật tư, kỹ thuật:

Căn cứ vào khốilượng công việc cần làm, đồng chí cán bộ Địa chính xã lập dự trù, chuẩn bị đầyđủ các vật tư kỹ thuật cần thiết như: thước dây, thước kẻ, giấy, bút, máy tính,photo bản đồ địa chính theo từng khu vực, xứ đồng cung cấp cho từng thôn xóm,...

4. Thành lậptiểu Ban thực hiện của thôn, xóm (dự kiến dothôn, xóm và xã quyết định):

Chủ tịch UBNDxã ra quyết định thành lập tiểu ban dồn điền, đổi thửa ở các thôn xóm. Sau khitiếp thu đề án dồn điền, đổi thửa của Ban chỉ đạo xã thì thôn, đội là đơn vịtrực tiếp tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa nông nghiệp giữa các hộ nông dân.

4.1. Thànhphần tiểu thực hiện ở thôn xóm:

- Đồng chíthôn xóm trưởng hoặc Bí thư chi bộ làm trưởng tiểu ban.

- Các thànhviên tham gia gồm: Đồng chí Bí thư chi bộ hoặc thôn trưởng, xóm trưởng, cán bộđoàn thể, đại diện nông dân.

4.2.Tiểu Ban thực hiện có nhiệm vụ:

- Xây dựng,trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án dồn điền, đổi thửa của thôn, xóm.

- Hướng dẫn,chỉ đạo, đôn đốc các nhóm hộ đăng ký thực hiện dồn điền, đổi thửa theo phươngán tới từng hộ.

- Thống kê quỹđất phải chuyển đổi của từng hộ và của thôn, đo đạc, xác định hệ số chuyển đổi“hệ số K” cho từng vùng đất, ...

- Giúp cácnhóm hộ giao đất ngoài thực địa tới từng hộ.

- Tham gialập, hoàn thiện hồ sơ địa chính và hồ sơ cấp GCN QSDĐ.

5. Quántriệt, tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân:

5.1.Quán triệt chủ trương của cấp trên:

Sau khi đã cóNghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh Ủy, Huyện Ủy, Thành Ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh vàUBND cấp huyện về việc tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa trong sảnxuất nông nghiệp, Đảng Ủy, UBND cấp xã họp để bàn và đi đến thống nhất một sốnội dung chính sau:

- Quán triệtNghị quyết, Chỉ thị của cấp Ủy và Kế hoạch của UBND các cấp (tỉnh, huyện) vềtiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp tớicác đồng chí trong thường trực Đảng Ủy, HĐND, UBND.

- Thống nhấtcác bước triển khai (chuẩn bị, xây dựng phương án chuyển đổi của cấp xã, tổchức thực hiện).

- Lựa chọncách làm (làm điểm 1 thôn xóm và nhân ra diện hoặc làm cùng một lúc toàn xã,có sự chỉ đạo của huyện ..v..v..).

5.2. Đốivới cán bộ chủ chốt, Đảng viên của xã:

Sau khi đãchuẩn bị các nội dung trên, cần tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên của xã.

5.2.1.Thànhphần Hội nghị:

- Toàn thể cánbộ, đảng viên của Đảng bộ.

- Đại biểuHĐND xã, trưởng thôn.

- Trưởng cácđoàn thể chính trị, xã hội ở xã.

5.2.2.Nộidung hội nghị:

- Quán triệtchủ trương cấp trên về dồn điền, đổi thửa nhằm khắc phục manh mún, phân tánruộng đất.

- Thông qua vàtham gia ý kiến vào chủ trương, biện pháp dồn điền, đổi thửa của cấp xã.

- Công bố Banchỉ đạo xã, tiểu ban chỉ đạo các thôn, đội, các nhóm chuyên giúp việc Ban chỉđạo xã.

5.3. Đốivới nhân dân trong xã:

Tuyên truyềntới toàn thể nhân dân trong xã biết chủ trương, kế hoạch dồn điền, đổi thửa củaxã (trước khi họp dân, chi bộ họp ra nghị quyết về việc lãnh đạo việc dồnđiền, đổi thửa, phân công đảng viên phụ trách các mũi phức tạp).

5.3.1.Tàiliệu tuyên truyền gồm có:

- Nghị quyết,Chỉ thị của Tỉnh Ủy.

- Kế hoạch củaUBND tỉnh.

- Hướng dẫnchuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ thị củahuyện Ủy cấp huyện.

- Kế hoạchthực hiện của UBND cấp huyện.

- Quyết địnhthành lập Ban chỉ đạo xã, tiểu ban chỉ đạo các thôn, đội

5.3.2. Nộidung trọng tâm tuyên truyền:

- Cần làm rõlợi ích lâu dài, lợi ích trực tiếp, trước mắt với nông dân, về việc dồn điền,đổi thửa khắc phục manh mún, phân tán ruộng đất.

- Cần phát huyvai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, các đoàn thể chính trị xãhội của xã, của thôn, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái,tình làng nghĩa xóm của nhân dân trong việc dồn điền, đổi thửa khắc phục tưtưởng sợ thiệt hơn, ngại khó, sợ va chạm, ỷ lại.

5.3.3.Hìnhthức tuyên truyền:

- Sử dụng tấtcả các phương tiện thông tin đại chúng của xã hiện có như loa đài và các hìnhthức như họp xóm, họp khu, đoàn thể...

- Tuyên truyềntừ trong ra ngoài Đảng. Mỗi gia đình có đảng viên, quần chúng tích cực cầngương mẫu đi đầu. Mỗi Đảng viên là một tuyên truyền viên tích cực, thuyết phụcmọi người hiểu và làm theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dồnđổi ruộng.

- Thông quahình thức nêu gương người tốt, việc tốt đồng thời động viên khen thưởng nhữngcá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

5.3.4. Thờigian tuyên truyền:

Đây là chủtrương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy công tác tuyên truyền phải tiến hànhmột cách bền bỉ, lâu dài trước, trong và sau khi dồn đổi ruộng. Hiệu quả côngtác tuyên truyền có tác dụng tích cực đối với kết quả dồn đổi ruộng của địaphương.

II. NỘI DUNGVÀ PHƯƠN G PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA :

1. Thu thậptài liệu ban đầu:

- Tiến hànhthu thập toàn bộ tài liệu, bản đồ, sổ sách hiện có của xã có liên quan đến côngtác dồn điền, đổi thửa:

+ Tài liệu vềquy hoạch: Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xâydựng nông thôn mới...

+ Các tài liệuvề bản đồ, sổ mục kê, sổ quy chủ, sơ đồ giao ruộng ở thôn (xóm), danh sách chiaruộng theo phương án dồn điền đổi thửa năm 2003 đã thực hiện (hồ sơ giao ruộngtheo Quyết định 115/QĐ-UB và Quyết định 990/QĐ-UB đối với những nơi chưa thựchiện dồn điền đổi thửa năm 2003).

+ Các quyếtđịnh thu hồi đất của các hộ để thực hiện các dự án.

+ Danh sáchcác hộ đã chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, chia tách, thừa kế đất nông nghiệp(nếu có)..

+ Các tài liệukhác có liên quan....

- Rà soát chấtlượng, độ tin cậy của từng loại tài liệu thu thập được.

- Phân loạitài liệu, xử lý tài liệu (sử dụng thống nhất diện tích theo bản đồ địachính).

Trên cơ sở đóxác định rõ diện tích đất giao ổn định cho hộ gia đình, cá nhân; Diện tích đấtcông của từng thôn xóm hiện đang quản lý sử dụng.

2. Xác địnhcụ thể về diện tích, vị trí đất dành cho quy hoạch vào các mục đích phi nôngnghiệp và đất công ích ở từng thôn xóm:

2.1. Đốivới đất dành cho quy hoạch vào các mục đích phi nông nghiệp:

UBND xã cùngBan chỉ đạo dồn điền, đổi thửa cấp xã xem xét, chỉ đạo chuyên môn, căn cứ vàoquy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các nhu cầu xây dựng, mở rộng các công trìnhcông cộng, giao thông, thủy lợi..., mở rộng khu dân cư, chuyển đổi cơ cấu câytrồng, vật nuôi để rà soát, hoàn chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất cấp xã đến năm2020; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới trìnhUBND huyện phê duyệt.

Trên cơ sở quyhoạch sử dụng đất; Quy hoạch sản xuất nông nghiệp; Quy hoạch xây dựng nông thônmới của cấp xã đã được phê duyệt, UBND xã thông báo tới các thôn, đội để thốngnhất xác định vị trí, diện tích, loại đất dành cho quy hoạch các công trìnhgiao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi công cộng khác nhằm hạn chế tốiđa việc giao đất ổn định lâu dài cho nông dân vào các vị trí này.

Thể hiện vịtrí, diện tích quy hoạch kể cả quy hoạch vùng sản xuất lên sơ đồ để công khaicho toàn thể nhân dân được biết.

2.2. Đốivới quỹ đất công:

Quỹ đất công,bao gồm quỹ đất nông nghiệp để lại sau khi thực hiện Quyết định 990/QĐ-UB đấtnông nghiệp dành cho quy hoạch, đất nông nghiệp khó chia, khó giao còn lại.Trong thực tế quỹ đất này rất phân tán, khó quản lý và sử dụng theo quy định,thậm chí quỹ đất này còn nằm lẫn trong đất giao ổn định của các hộ nông dân,địa phương chưa có điều kiện xác định rõ ràng được.

Chính vì thựctrạng trên, trước khi thực hiện dồn điền đổi thửa cán bộ thôn xóm kết hợp vớicán bộ địa chính xã phải tiến hành kiểm kê, thống kê xác định rõ vị trí, diệntích hiện trạng quỹ đất công hiện có ở từng địa bàn thôn xóm (kể cả đất nôngnghiệp còn đang cho thuê, cho mượn, ...).

Trên cơ sở đóthôn xóm tổ chức họp bàn để thống nhất dồn đổi quỹ đất công cho gọn một sốvùng, gọn thửa, xác định rõ vị trí, diện tích và thể hiện lên sơ đồ trước khigiao đất cho các hộ.

3. Nắm lạiquỹ đất chia ổn định lâu dài cho hộ nông dân để thực hiện dồn điền:

Trên cơ sởdiện tích giao ruộng ổn định sau dồn điền đổi thửa năm 2003 (hồ sơ giao ruộngtheo Quyết định 115/QĐ-UB và Quyết định 990/QĐ-UB đối với những nơi chưa thựchiện dồn điền đổi thửa năm 2003); Các quyết định thu hồi đất nông nghiệp củacác hộ để thực hiện các dự án; Danh sách các hộ chuyển nhượng, nhận chuyểnnhượng; chia tách, thừa kế đất nông nghiệp; Diện tích mỗi hộ gia đình đóng gópđể xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng (nếu có), cán bộ thôn, đội cùng vớicán bộ địa chính xã và tổ chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo xã lập biểu xác địnhcụ thể diện tích được giao ổn định còn lại của từng hộ để thực hiện việc dồnđiền.

4. Nội dungvà phương pháp thực hiện dồn điền, đổi thửa:

4.1.Hình thức thực hiện:

Trong quátrình thực hiện khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu sản xuấtnông nghiệp tự nguyện trả đất ra hoặc chuyển nhượng cho người khác theo quyđịnh của pháp luật. Vận động, khuyến khích các hộ gia đình trong cùng dòng họ,bố con, anh em .. nhận vào một vùng sản xuất tập trung để mỗi hộ hoặc nhóm hộchỉ có một thửa.

Trên cơ sở đódựa vào đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương để lựa chọn các hìnhthức tổ chức thực hiện cho phù hợp. Có thể vận dụng linh hoạt các hình thức sau:

- Chuyển đổitoàn diện: Là hình thức chuyển đổi một cách đồng loạt trên quy mô từng thôn xómđến toàn xã cho mọi đối tượng.

- Tự nguyệnchuyển đổi: Là hình thức vận động các hộ tự chuyển đổi cho nhau trên cơ sở tựnguyện, bình đẳng.

4.2. Xácđịnh hệ số chuyển đổi “K” và khoanh vùng xác định diện tích nhóm đất theo từnghệ số chuyển đổi :

Vì ruộng đấtcủa các hộ được chia trước đây có tốt, có xấu, có xa, có gần nên một hộ cónhiều thửa đất. Để số thửa cho một hộ ít so với trước mà vẫn đảm bảo công bằngkhi chuyển đổi thì dùng hệ số “K” để điều chỉnh diện tích.

Trên cơ sở vịtrí, diện tích dùng để thực hiện dồn điền (đã trừ các vị trí đất công ích,đất dành cho quy hoạch không giao cho các hộ) và quy hoạch phân vùng sảnxuất nông nghiệp đã được thể hiện trên sơ đồ, tiểu ban chỉ đạo của từng thônxóm tiến hành thảo luận thống nhất dự kiến hệ số “K” cho từng khu vực và khoanhđịnh cụ thể các khu vực có hệ số “K” tương ứng lên trên sơ đồ.

Ví dụ:

Nhóm 1:Loại đất tốt, nhưng gần, điều kiện sản xuất thuận lợi tương ứng hệ số K = 0,8về diện tích.

Nhóm 2:Loại ruộng tốt, nhưng xa, điều kiện sản xuất thuận lợi kém hơn so với nhóm 1tương ứng với hệ số K = 0,9 về diện tích.

Nhóm 3:Loại ruộng trung bình tương ứng với hệ số K = 1 về diện tích.

Nhóm 4:Loại ruộng xấu, nhưng gần tương ứng với hệ số K = 1,2 về diện tích.

Nhóm 5:Loại ruộng xấu, nhưng xa tương ứng với hệ số K = 1,5 về diện tích.

Tổ chức côngkhai dự kiến (khoanh định vùng, khoảng và hệ số “K” trên bản đồ) tại thônxóm để lấy ý kiến nhân dân hoặc họp dân để thảo luận, bàn bạc thống nhất theonguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Trên cơ sở đó hoàn chỉnh lại việc khoanhđịnh các vùng, khoảnh sản xuất và ghi rõ hệ số “K” tương ứng tại các khu vực đótheo ý kiến thống nhất của nhân dân. Đây sẽ là căn cứ chính thức để tính toándiện tích cho từng hộ.

Ví dụ: Hộ ông A theo tiêu chuẩn được giao là 0,5 ha nếu ông A nhận (hoặcbốc thăm vào) nhóm đất có hệ số “K” = 0,8 thì sẽ tương ứng với diện tích là:

0,5ha x 0,8 = 0,4 ha

Nếu ông Anhận (hoặc bốc thăm vào) nhóm đất có hệ số “K” = 1,2 sẽ tương ứng diện tíchtừng nhóm là:

0,5 ha x 1,2 = 0,6 ha

4.3.Đăng ký thực hiện dồn điền đổi thửa:

Trên cơ sở quyhoạch vùng sản xuất nông nghiệp và hệ số “K” tại các khu vực đã được xác định,các hộ tiến hành việc tự thoả thuận đổi đất cho nhau hoặc đăng ký xin đượcchuyển đổi với tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn xóm.

- Tự thỏa thuậnđổi đất:

Các hộ giađình sử dụng đất có thể tự thoả thuận đổi đất cho nhau để được thửa đất lớn hơnphù hợp với quy hoạch và khả năng sản xuất hoặc thoả thuận việc chuyển nhượngvà nhận chuyển nhượng để tập trung tích tụ ruộng đất. Các hộ tự thoả thuận phảiviết đơn gửi tiểu ban dồn điền đổi thửa ở thôn xóm và chỉ được thực hiện khi cósự đồng ý của Ban chỉ đạo xã.

- Đăng kýnguyện vọng chuyển đổi ruộng đất:

Các hộ sử dụngđất tiến hành viết đơn đăng ký nguyện vọng của mình được sử dụng đất (tại từngkhu vực và hệ số K đã công khai) với tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn xóm.

4.4. Cânđối diện tích đất, xử lý những vướng mắc sau đăng ký và lập phương án chínhthức:

Trên cơ sởđăng ký cụ thể của các hộ Tiểu ban dồn điền đổi thửa của thôn xóm tiến hànhtổng hợp và so sánh với các khu vực đã khoanh định, nếu có sự chênh lệch thì cóthể điều chỉnh hệ số “K” hoặc khoanh định bổ sung cho phù hợp.

Ví dụ: Khu vực B có diện tích 2000 m2 hệ số K là 0,8. Khi tậphợp nguyện vọng của 10 hộ và sau khi đã dùng hệ số 0,8 để điều chỉnh thì diệntích cần để giao cho 10 hộ là 2400 m2. Để giải quyết vướng mắc nàythì có thể điều chỉnh hệ số K xuống thấp hơn hoặc khoanh định mở rộng khu vựcnày cho đủ 2400 m2.

Sau khi cânđối và xử lý xong vướng mắc thì lập phương án chính thức đến từng hộ.

5. Trìnhduyệt của cấp xã với cấp huyện:

- Các tiểu Banthôn, đội hoàn tất các nội dung phương án chính thức đến từng hộ để thông quaBan chỉ đạo xã.

- Trên cơ sởphương án của các thôn, xóm Ban chỉ đạo của xã xây dựng và thông qua Đảng bộ dựthảo phương án dồn điền đổi thửa của cấp xã.

- Chỉnh sửahoàn thiện các kế hoạch, phương án dồn điền, đổi thửa của xã trình Ban chỉ đạohuyện xem xét.

- UBND cấphuyện xét và ra quyết định phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa cho từng xã,thị trấn (phương án sau khi được phê duyệt phải được lưu trữ ở các cấp).

6. Tổ chứcrút thăm nhận ruộng, đo đạc và giao đất ngoài thực địa cho các hộ:

Trên cơ sởphương án đã được phê duyệt UBND cấp xã chỉ đạo cho Tiểu ban dồn điền đổi thửacủa từng thôn xóm tiến hành tổ chức bốc thăm nhận ruộng, đo đạc và giao đấtngoài thực địa cho các hộ.

Việc bốc thămnhận ruộng được thực hiện đối với 1 khu vực có nhiều hộ đăng ký (có thểthống nhất quy ước bốc thăm theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dướiđối với từng khu đất). Trên cơ sở kết quả bốc thăm sẽ đo đạc cắm mốc vàgiao đất thực địa đồng thời lập biên bản giao đất cho từng hộ và phiếu tríchthửa để làm căn cứ cho việc chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở bước tiếp theo.

7. Hoàn thiệnbản đồ, lập đơn đăng ký, lập hồ sơ địa chính theo từng thửa đất và cho từng hộsử dụng đất:

Việc thực hiệndồn điền, đổi thửa tuy về diện tích của các hộ không thay đổi lớn (chỉ chênhlệch do có hệ số “K” và trong khi đổi có một số hộ có nhu cầu chuyển nhượng),về số thửa thì từ có nhiều ô thửa nhỏ thành những thửa lớn, nên ruộng đất nôngnghiệp của từng hộ sẽ thay đổi về vị trí, kích thước, diện tích, loại đất và sốtờ, số thửa. Do vậy phải tiến hành đồng thời chỉnh lý bản đồ, lập lại hệ thốnghồ sơ địa chính ngay, không để tình trạng không có hồ sơ địa chính hoặc hồ sơđịa chính không phù hợp với thực tế sau dồn điền đổi thửa.

Trình tự, nộidung tiến hành lập hồ sơ địa chính thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ vàSở Tài nguyên và Môi trường.

7.1. Hồsơ địa chính cần hoàn thiện sau dồn điền đổi thửa tại thôn xóm gồm:

- Hệ thống cácbiên bản họp của thôn đội liên quan đến quá trình triển khai tổ chức thực hiệndồn điền đổi thửa.

- Biểu 01:Thống kê hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp;

- Biểu 02:Thống kê tình hình sử dụng đất của các hộ.

- Biểu 03:Thống kê vị trí đất nông nghiệp do UBND xã quản lý, sử dụng sau dồn điền, đổithửa.

- Biểu 04:Thống kê kết quả xác định hệ số “K”.

- Biểu 5:Phương án điều chỉnh dồn điền đổi thửa.

- Mẫu 6: Biênbản giao đất cho hộ nông dân sau dồn điền đổi thửa.

- Phiếu thửagiao ruộng.

7.2. Hồsơ địa chính cần hoàn thiện sau dồn điền đổi thửa tại xã, thị trấn gồm:

- Hệ thống cácvăn bản liên quan đến quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác dồn điềnđổi thửa của xã, TT.

- Hệ thống hồsơ địa chính của các thôn xóm trên địa bàn xã, TT nêu tại Mục 7.1.

- Phương ándồn điền đổi thửa của xã, TT đã được phê duyệt.

- Danh sách đềnghị cấp GCN QSDĐ sau dồn điền đổi thửa (Mẫu số 7).

- Bản đồ địachính đã được chỉnh lý theo kết quả dồn điền đổi thửa.

- Sổ mục kê.

- Sổ địa chính.

- Hệ thốngbiểu thống kê đất đai.

8. Tổ chứcthực hiện:

8.1. Năm2011:

- Triển khailàm trước, hoàn thành và rút kinh nghiệm ở 30 xã, thị trấn:

+ Huyện HảiHậu, Ý Yên: mỗi huyện 04 xã, thị trấn.

+ Thành phốNam Định: 01 xã.

+ Các huyệncòn lại: mỗi huyện 03 xã, thị trấn.

- Xây dựng ,trình duyệt phương án, tổ chức bốc thăm và bố trí ruộng trên sơ đồ trong tháng11/2011.

- Giao ruộngtại thực địa và hoàn thiện biên bản giao ruộng trong tháng 12/2011.

8.2. Năm2012:

Triển khaihoàn thành dồn điền đổi thửa ở 70% số xã, thị trấn, trong đó có 96 xã, thị trấnxây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.

8.3. Năm2013:

Hoàn thànhcông tác dồn điền, đổi thửa ở tất cả cá xã, thị trấn còn lại trên địa bàn toàntỉnh.

Trên đây làhướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác dồn điền, đổi thửa trongsản xuất nông nghiệp đối với cấp xã và thôn xóm, trong quá trình tổ chức thựchiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở để xem xét giảiquyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; (Để báo cáo)
- Tỉnh ủy; UBND tỉnh; (Để báo cáo)
- Các đ/c thành viên BCĐ của tỉnh;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, TP;
- Lưu: VT, ĐĐĐK.

GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Tác