NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 109/NHCSXH-KT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2003

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢNTIỀN GỬI TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Thực hiện Điều 15 Mục 3 Chương II Điều lệ về tổ chức và hoạtđộng của Ngân hàng Chính sách xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhànước Việt Nam về việc ban hành quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tạiNgân hàng Nhà nước và Tổ chức tín dụng;
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thực hiện việc mở và sử dụngtài khoản tiền gửi trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

Phần A –

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm viđiều chỉnh

- Hướng dẫnnày quy định cụ thể việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của khách hàng tronghệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm: Hội sở chính, Sở giao dịch và cácchi nhánh (sau đây viết tắt là NHCSXH).

- Việc mở vàsử dụng các tài khoản tiền gửi khác như: tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoảntiền gửi Séc bảo chi, tài khoản tiền gửi Séc chuyển tiền, tài khoản tiền vay, thựchiện theo qui định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc về nghiệpvụ huy động tiền gửi, nghiệp vụ thanh toán và nghiệp vụ cho vay.

- Mỗi kháchhàng có quyền mở một hay nhiều tài khoản tiền gửi ở một hay nhiều ngân hàng, cóthể là nơi cư trú, nơi đặt trụ sở chính hay nơi khác tùy theo nhu cầu sử dụng.

- Việc mở vàsử dụng tài khoản tiền gửi đồng Việt Nam và ngoại tệ của người không cư trú vàngười cư trú phải tuân thủ theo các quy định tại hướng dẫn này và các quy địnhhiện hành của Nhà nước về quản lý ngoại hối.

2. Đối tượngđược mở tài khoản tiền gửi

- Cá nhân làcông dân Việt Nam có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, cánhân là người nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự và có năng lực hành vidân sự theo quy định của pháp luật tại nước mà người đó là công dân.

Đối với ngườichưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hànhvi dân sự theo quy định của pháp luật: mọi thủ tục mở và sử dụng tài khoản tiềngửi phải thực hiện thông qua người giám hộ, người đại diện theo pháp luật.

- Đơn vị, tổchức được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam, các đơnvị, tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật tạinước mà đơn vị, tổ chức đó được thành lập.

- Việc mở tàikhoản tiền gửi cho Kho bạc Nhà nước có trụ sở ở những địa bàn huyện, thị xãkhông phải là tỉnh lỵ: chỉ thực hiện sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước chấpthuận.

3. Hình thứcmở tài khoản tiền gửi

- Tài khoảntiền gửi là tài khoản do khách hàng mở tại NHCSXH với mục đích gửi, giữ tiền hoặcthực hiện các giao dịch thanh toán qua NHCSXH bằng các phương tiện thanh toán.Tuỳ theo từng đối tượng khách hàng, tài khoản tiền gửi có thể được mở theo cáchình thức sau đây:

+ Tài khoảntiền gửi của đơn vị, tổ chức: Là tài khoản mà chủ tài khoản là người đại diệntheo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền của đơn vị, tổ chức mở tài khoản.

+ Tài khoảntiền gửi của các đồng chủ tài khoản: Là tài khoản có ít nhất hai người trở lêncùng đứng tên mở tài khoản. Đồng chủ tài khoản có thể là cá nhân hoặc người đạidiện hợp pháp của tổ chức.

+ Tài khoảntiền gửi của cá nhân: Là tài khoản mà chủ tài khoản là một cá nhân độc lập đứngtên mở tài khoản.

- Số dư trêntài khoản tiền gửi có thể là số dư không kỳ hạn hoặc số dư có kỳ hạn. Việc chuyểnđổi số dư từ tài khoản không kỳ hạn sang tài khoản có kỳ hạn và ngược lại, hoặcsử dụng khác kỳ hạn đã thoả thuận với Ngân hàng, thực hiện theo yêu cầu củakhách hàng hoặc theo thỏa thuận giữa khách hàng với Ngân hàng hoặc theo yêu cầucủa NHCSXH.

Phần B –

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC I - MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

1. Hồ sơ mởtài khoản tiền gửi

1.1. Đối vớiđơn vị, tổ chức:

Hồ sơ mở tàikhoản tiền gửi gồm các giấy tờ chính sau:

- Giấy đề nghịmở tài khoản (3 bản);

- Các giấy tờchứng minh việc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Các giấy tờchúng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

1.2. Đối vớikhách hàng là đồng chủ tài khoản:

Hồ sơ mở tàikhoản gồm các giấy tờ chính sau:

- Giấy đề nghịmở tài khoản đồng sở hữu (3 bản);

- Các giấy tờchứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho Tổ chức tham giatài khoản đồng sở hữu;

- Văn bản thỏathuận (hợp đồng) quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản.

1.3. Đối vớikhách hàng là cá nhân:

Hồ sơ mở tàikhoản gồm các giấy tờ chính sau:

- Giấy đề nghịmở tài khoản (2 bản);

- Các giấy tờchứng minh tư cách của người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người chưathành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vidân sự.

1.4. Đối vớicác Tổ nhóm tiết kiệm & vay vốn:

Hồ sơ mở tàikhoản tiền gửi thực hiện theo quy chế hướng dẫn hoạt động của Tổ tiết kiệm& vay vốn.

Các giấy tờtrong bộ hồ sơ mở tài khoản có thể là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của cơquan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền. Các yếu tố kê khai trong bộ hồ sơ mở tài khoản phải chính xác, đúng sựthật. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về các yếu tố đã đăng ký trong hồ sơ mởtài khoản và phải thông báo ngay với NHCSXH nơi mở tài khoản nếu thay đổi các yếutố trong hồ sơ mở tài khoản.

2. Giấy đềnghị mở tài khoản

2.1. Giấyđề nghị mở tài khoản gồm các yếu tố chính sau:

- Họ tên và địachỉ của chủ tài khoản (hoặc các đồng chủ tài khoản), thuộc đối tượng người cưtrú hay không cư trú;

- Số, ngày,tháng, năm và nơi cấp giấy chứng minh nhân dân, chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu(nếu còn thời hạn) của chủ tài khoản (hoặc các đồng chủ tài khoản);

- Tên đăngký, địa chỉ giao dịch (nếu chủ tài khoản là tổ chức);

- Mẫu chữ kýcủa chủ tài khoản sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với NHCSXH và người đượcuỷ quyền ký thay;

- Mẫu chữ kýcủa Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và những người được Kế toán trưởnguỷ quyền ký thay (đối với tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức nếu đơn vị, tổchức có yêu cầu). Một người không được đồng thời đăng ký chữ ký trong vai trò củachủ tài khoản (người có trách nhiệm ký trên các chứng từ giao dịch với NHCSXH)và người được uỷ quyền;

- Mẫu dấu (nếucó) sẽ sử dụng trên các chứng từ giao dịch với NHCSXH.

2.2. Giấyđề nghị mở tài khoản không có hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Có bằng chứngchứng minh các yếu tố kê khai trong Giấy đề nghị mở tài khoản là không đúng sựthật;

- Khách hàngkhông thuộc đối tượng được mở tài khoản như quy định tại điểm 2 phần A của hướngdẫn này.

3. Tiếp nhậnvà xử lý hồ sơ mở tài khoản

- Khi nhận đượchồ sơ mở tài khoản, NHCSXH có trách nhiệm kiểm tra và đối chiếu các yếu tố ghitrên giấy tờ với các yếu tố đã kê khai trong hồ sơ mở tài khoản nhằm đảm bảo sựkhớp đúng, chính xác của việc kê khai.

- NHCSXH phảigiải quyết đề nghị mở tài khoản của khách hàng ngay trong ngày làm việc theo hướngsau:

+ Nếu chấpthuận đề nghị mở tài khoản của khách hàng, NHCSXH giao cho khách hàng 1 bản Giấyđề nghị mở tài khoản trong đó có nội dung về tài khoản được mở và ngày bắt đầuhoạt động của tài khoản.

+ Nếu khôngchấp thuận đề nghị mở tài khoản tiền gửi của khách hàng thì NHCSXH phải nêu rõlý do để khách hàng biết.

MỤC II - SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

1. Sử dụngtài khoản

1.1. Việc sửdụng tài khoản được thực hiện theo các quy định tại hướng dẫn này, các qui địnhkhác có liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và yêu cầu của chủ tài khoản.

1.2. Việcsử dụng tài khoản của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự,người hạn chế năng lực hành vi dân sự được thực hiện như sau:

- Người giámhộ, người đại diện theo pháp luật được sử dụng tài khoản của người chưa thànhniên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sựmà mình làm giám hộ, đại diện. Người giám hộ, người đại diện theo pháp luật củachủ tài khoản không được uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác được sử dụng tàikhoản của người mà mình làm giám hộ, đại diện.

- Người giámhộ, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm sử dụng tài khoản này vì lợiích của người mà mình giám hộ, đại diện; có đầy đủ quyền và trách nhiệm trong việcsử dụng tài khoản theo các qui định tại hướng dẫn này và các quy định pháp luậtcó liên quan.

1.3. Sửdụng tài khoản đồng chủ tài khoản:

- Việc sửdụng tài khoản đồng chủ tài khoản phải thực hiện theo đúng các nội dung cam kếtvà thoả thuận trong văn bản thoả thuận (hợp đồng) quản lý và sử dụng tài khoảnchung.

- Nếu cácđồng chủ tài khoản không có thoả thuận khác về cách thức sử dụng tài khoảnchung, quyền và trách nhiệm của mỗi đồng chủ tài khoản trong việc sử dụng tàikhoản chung, phương thức giải quyết khi có tranh chấp, thì việc sử dụng tàikhoản đồng chủ tài khoản được thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Các đồngchủ tài khoản có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài khoản chung và việcsử dụng tài khoản phải có sự chấp thuận của tất cả những người là đồng chủ tàikhoản. Mỗi đồng chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm thanh toán cho toàn bộ cácnghĩa vụ nợ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản.

+ Thông báoliên quan đến sử dụng tài khoản cho một đồng chủ tài khoản được coi như thôngbáo tới tất cả các đồng chủ tài khoản.

+ Các đồngchủ tài khoản được uỷ quyền cho nhau hoặc uỷ quyền cho người khác trong việc sửdụng và định đoạt tài khoản chung trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình.

+ Khi đồngchủ tài khoản là cá nhân chết, bị tuyên bố mất tích hoặc mất năng lực hành vidân sự, hoặc tổ chức bị chấm dứt hoạt động theo qui định của pháp luật thìquyền sử dụng tài khoản và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản đượcgiải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Uỷquyền sử dụng tài khoản

2.1. Việcuỷ quyền sử dụng tài khoản và sử dụng tài khoản theo uỷ quyền phải tuân thủ cácquy định sau đây:

- Uỷ quyền sửdụng tài khoản: Chủ tài khoản được ủy quyền sử dụng tài khoản cho người khácbằng văn bản theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền có quyền hạn vànghĩa vụ như chủ tài khoản trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyềntiếp cho người thứ ba.

- Uỷ quyền sửdụng tài khoản của đồng chủ tài khoản: Ngoài các quy định như điểm 1.3 Mục IInói trên, việc ủy quyền sử dụng tài khoản còn phải tuân thủ quy định: Các đồngchủ tài khoản được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản trong phạm viquyền và nghĩa vụ của mình. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quyđịnh của pháp luật.

2.2. Thủtục uỷ quyền sử dụng tài khoản:

- Khi có nhucầu uỷ quyền sử dụng tài khoản cho những người chưa có chữ ký đăng ký tại Giấyđề nghị mở tài khoản, chủ tài khoản phải lập Giấy uỷ quyền sử dụng tài khoảntheo đúng các quy định của pháp luật.

- Mẫu dấu(nếu có) và chữ ký của người được uỷ quyền sử dụng tài khoản phải được lưu giữtại NHCSXH.

3. Quyềncủa chủ tài khoản

- Chủ tàikhoản có quyền sử dụng số tiền trên tài khoản thông qua các lệnh thanh toán hợppháp, hợp lệ. Chủ tài khoản được NHCSXH nơi mở tài khoản tạo mọi điều kiện đểsử dụng tài khoản của mình theo cách có hiệu quả và an toàn nhất.

- Được lựachọn và sử dụng các dịch vụ thanh toán do NHCSXH cung cấp phù hợp với yêu cầu,khả năng và quy định của pháp luật.

- Được uỷquyền cho người khác sử dụng tài khoản theo quy định.

- Được yêucầu ngân hàng nơi mở tài khoản thực hiện các lệnh thanh toán phát sinh hợppháp, hợp lệ trong phạm vi số dư Có tài khoản tiền gửi thanh toán.

- Được yêucầu cung cấp các thông tin về những giao dịch thanh toán và số dư trên tàikhoản của mình.

- Được yêucầu NHCSXH nơi mở tài khoản đóng, phong toả hoặc thay đổi cách thức sử dụng tàikhoản khi cần thiết.

- Được hưởnglãi suất cho số tiền trên tài khoản theo mức lãi suất do NHCSXH quy định trongtừng thời kỳ.

4. Tráchnhiệm của chủ tài khoản

- Đảm bảo cóđủ tiền trên tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. Chịu tráchnhiệm về việc chi trả vượt quá số dư Có tài khoản tiền gửi mở tại NHCSXH.

- Tự tổ chứchạch toán, theo dõi số dư trên tài khoản, đối chiếu với giấy báo Nợ, giấy báoCó hoặc giấy báo số dư tài khoản do NHCSXH gửi đến.

- Chịu tráchnhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanhtoán qua tài khoản do lỗi của mình.

- Tuân thủcác hướng dẫn của NHCSXH nơi mở tài khoản về việc lập các lệnh thanh toán và sửdụng các phương tiện thanh toán, thực hiện giao dịch thanh toán qua tài khoảnvà các biện pháp an toàn trong thanh toán do ngân hàng qui định.

- Thông báokịp thời với NHCSXH nơi mở tài khoản khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trêntài khoản của mình hoặc tài khoản của mình bị lợi dụng. Cung cấp thông tinchính xác khi yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán.

- Không đượccho thuê, cho mượn tài khoản, hoặc sử dụng tài khoản của mình cho các giao dịchthanh toán đối với những khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp.

5. Quyềncủa NHCSXH

- NHCSXH đượcchủ động trích tài khoản của khách hàng trong các trường hợp sau:

+ Các khoảnnợ đến hạn, quá hạn, các khoản lãi, các khoản phí hợp lệ khác phát sinh trongquá trình quản lý tài khoản và cung ứng các dịch vụ thanh toán theo qui định.

+ Các nghĩavụ thanh toán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc chủ tàikhoản phải thanh toán.

+ Các trườnghợp khác theo thoả thuận giữa NHCSXH và khách hàng.

- NHCSXH cóquyền từ chối thực hiện các lệnh thanh toán của khách hàng trong các trường hợpsau:

+ Khách hàngkhông thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán; lệnh thanh toán khônghợp lệ, không khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký hoặc không phù hợp với cácthoả thuận giữa NHCSXH và khách hàng.

+ Khách hàngkhông có đủ số dư trên tài khoản đảm bảo cho việc thực hiện các lệnh thanhtoán.

- Trongtrường hợp phát hiện người sử dụng tài khoản vi phạm các qui định hiện hànhhoặc vi phạm các thoả thuận đã có với NHCSXH hoặc có dấu hiệu vi phạm phápluật, NHCSXH có quyền không thực hiện các yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toáncủa khách hàng, giữ lại tang vật, đồng thời thông báo ngay với cấp có thẩmquyền xem xét, xử lý.

- Thực hiệnphong toả tài khoản, đóng tài khoản hoặc tất toán số dư tài khoản theo quyđịnh.

- Được quyđịnh các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán tuỳ theo yêu cầu và đặc thùhoạt động.

- Yêu cầukhách hàng cung cấp thông tin có liên quan khi sử dụng dịch vụ thanh toán theoquy định.

- Phạt kháchhàng do vi phạm các quy định của Nhà nước, của ngành và của NHCSXH về sử dụngtài khoản và sử dụng các dịch vụ thanh toán của NHCSXH.

6. Tráchnhiệm của NHCSXH

- NHCSXH cótrách nhiệm hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng các quy định về lập hồ sơ mởtài khoản, lập chứng từ giao dịch và các quy định khác có liên quan đến việc sửdụng tài khoản; phát hiện và điều chỉnh kịp thời các tài khoản mở sai hoặc sửdụng chưa chính xác.

- Thực hiệnđầy đủ, kịp thời và chính xác các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng tàikhoản của khách hàng phù hợp với quy định hoặc thoả thuận giữa NHCSXH và kháchhàng. Kiểm soát các lệnh thanh toán của khách hàng, đảm bảo lập đúng thủ tụcqui định, hợp pháp, hợp lệ và khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký. Cung ứng đầyđủ, kịp thời các loại dịch vụ, phương tiện thanh toán cần thiết phục vụ nhu cầugiao dịch của khách hàng qua NHCSXH.

- Thực hiệnhạch toán đầy đủ, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơsở các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ mà NHCSXH nhận được. Điều chỉnh cáckhoản mục bị hạch toán sai; hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợpvới nội dung sử dụng của tài khoản theo quy định.

- Gửi kịpthời, đầy đủ giấy báo Nợ, giấy báo Có, bản sao chi tiết sổ tài khoản (hoặc giấybáo số dư tài khoản) theo yêu cầu của người sử dụng tài khoản. Thông tin kịpthời về những giao dịch thanh toán và số dư tài khoản cho khách hàng theo địnhkỳ hay đột xuất khi khách hàng có yêu cầu.

- Bảo mật cácthông tin liên quan đến tài khoản và các giao dịch trên tài khoản của kháchhàng theo qui định.

- Bảo quản,lưu giữ trữ hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản theođúng cách thức và thời hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định.

- Niêm yếtcông khai các qui định về mở và sử dụng tài khoản.

- Chịu tráchnhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng tài khoản của khách hàng mà NHCSXHgây ra.

MỤC III - CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Phongtoả tài khoản

- NHCSXH thựchiện phong toả một phần hoặc toàn bộ số tiền có trên tài khoản tiền gửi củakhách hàng trong các trường hợp sau:

+ Khi có thỏathuận giữa chủ tài khoản và NHCSXH nơi mở tài khoản.

+ Khi cóquyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của người có thẩm quyền theo quy định củapháp luật.

+ Các trườnghợp khác do pháp luật quy định.

- Việc sửdụng tài khoản phong toả, số tiền bị phong toả, thời gian bị phong toả, xử lýcác lệnh thanh toán qua tài khoản trong thời gian phong toả thực hiện theo đúngnội dung phong toả.

- Số tiền bịphong toả trên tài khoản phải được bảo toàn và kiểm soát chặt theo nội dungphong toả, chỉ được giải toả khi việc phong toả chấm dứt. Trường hợp tài khoảnbị phong toả một phần thì số tiền không bị phong toả vẫn được sử dụng như bìnhthường.

2. Đóngtài khoản

2.1.NHCSXH thực hiện đóng tài khoản tiền gửi của khách hàng trong các trường hợpsau:

- Khichủ tài khoản yêu cầu.

- Khicá nhân có tài khoản bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Khiđơn vị, tổ chức mở tài khoản chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Khichủ tài khoản vi phạm pháp luật trong thanh toán hoặc vi phạm các thỏa thuận đãký với NHCSXH.

2.2. Thủtục đóng tài khoản tiền gửi:

- Khi khôngcòn nhu cầu sử dụng tài khoản tiền gửi, chủ tài khoản lập giấy đề nghị đóng tàikhoản gửi ngân hàng nơi mở tài khoản và làm thủ tục tất toán số dư tài khoản(nếu tài khoản này còn số dư).

- Giấy đềnghị đóng tài khoản chuyển vào lưu trữ cùng với hồ sơ mở tài khoản.

- Đối với cáctài khoản bị đóng khi cá nhân có tài khoản bị chết, mất tích hoặc mất năng lựchành vi dân sự; hoặc khi chủ tài khoản vi phạm pháp luật trong thanh toán hoặcvi phạm các thỏa thuận đã ký với NHCSXH, nếu còn số dư: ngân hàng phải gửithông báo bằng văn bản cho chủ tài khoản, hoặc người được thừa kế, người đạidiện thừa kế hoặc người giám hộ biết về việc đóng tài khoản này. Lưu 01 liênthông báo cùng với hồ sơ mở tài khoản của khách hàng có tài khoản bị đóng.

2.3. Số dưcòn lại trên các tài khoản đã đóng được xử lý như sau:

- Chi trả nốttheo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế (trongtrường hợp chủ tài khoản là cá nhân bị chết) hoặc người giám hộ (trong trườnghợp chủ tài khoản là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự).

- Chi trảtheo quyết định của tòa án.

- Chuyển vàothu bất thường của NHCSXH đối với trường hợp: Tài khoản bị đóng do cá nhân cótài khoản bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, nhưng chủ tàikhoản, người được thừa kế, đại diện thừa kế hoặc người giám hộ không đến nhậnlại số tiền trên tài khoản sau khi NHCSXH gửi thông báo lần thứ 3 bằng văn bảnvề việc đóng tài khoản cho chủ tài khoản hoặc người thừa kế, đại diện thừa kếhoặc người giám hộ biết.

2.4. Sau khitài khoản bị đóng, nếu khách hàng muốn sử dụng tài khoản phải làm lại thủ tụcmở tài khoản.

3. Giảiquyết tranh chấp và xử lý vi phạm

Các bên cótrách nhiệm tuân thủ các quy định về mở và sử dụng tài khoản tại hướng dẫn này,các quy định pháp luật khác có liên quan và các thoả thuận đã có giữa các bên.Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽbị phạt, xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Trên đây làhướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thực hiện quy chế mở và sử dụng tàikhoản trong hệ thống NHCXSH, yêu cầu Ông (Bà) Giám đốc Sở giao dịch, Giám đốcchi nhánh NHCSXH tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáovề Hội sở chính (Phòng Kế toán & Quản lý Tài chính) để giải quyết.

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐQT (báo cáo);
- Thành viên HĐQT (báo cáo);
- Ban đại diện HĐQTcác tỉnh, T. phố;
- Sở GD, chi nhánh tỉnh, T. phố;
- Các phòng nghiệp vụ Hội sở chính;
- Lưu NHCSXH

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Hà Thị Hạnh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Hướng dẫn 109/NHCSXH-KT thực hiện việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành