BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGỦY BAN KIỂM TRA
-------

ĐẢNG CỘNG SẢNVIỆT NAM
------------------

Số: 11-HD/UBKTTW

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC NHÂN SỰ ỦYBAN KIỂM TRA TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐCLẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm traTrung ương khóa XI;

- Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01-11-2011của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về ban hành Hướng dẫn thực hiện các quyđịnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII, chươngVIII Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 củaBộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lầnthứ XII của Đảng;

- Căn cứ Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27-12-2013của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách thammưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của BanBí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưugiúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy;

- Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hộiđảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

- Căn cứ Công văn số 8923-CV/VPTW, ngày21-10-2014 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị vềhướng dẫn nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIIcủa Đảng;

Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn công tácnhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XII của Đảng, như sau:

I- VỀ SỐ LƯỢNG, CƠCẤU, TIÊU CHUẨN

1- Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy bankiểm tra

1.1- Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộcTrung ương:

- Số lượng từ 9 đến 11 ủy viên, trong đó có 2 ủyviên kiêm chức; riêng Thành ủy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh số lượng từ 13 đến15 ủy viên; Thanh Hóa, Nghệ An số lượng từ 11 đến 13 ủy viên (do tỉnh ủy, thànhủy quyết định).

- Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm, từ 2 đến3 phó chủ nhiệm và một số ủy viên. Trong đó, 1 ủy viên ban thường vụ cấp ủy làmchủ nhiệm và một cấp ủy viên làm phó chủ nhiệm thường trực (riêng Ủy ban kiểmtra Thành ủy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh không quá 5 phó chủ nhiệm; Ủy bankiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, Nghệ An từ 3 đến 4 phó chủ nhiệm).

- Ủy viên kiêm chức gồm: Trưởng ban hoặc phó trưởngban tổ chức của cấp ủy là cấp ủy viên và chánh thanh tra tỉnh, thành phố.

1.2- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trungương

- Số lượng từ 9 đến 11 ủy viên (do Đảng ủy Khốiquyết định).

- Các ủy viên, chuyên trách gồm: Chủ nhiệm, từ 2đến 3 phó chủ nhiệm và từ 3 đến 5 ủy viên; trong đó có 2 cấp ủy viên, 1 ủy viênban thường vụ cấp ủy làm chủ nhiệm và 1 cấp ủy viên làm phó chủ nhiệm thườngtrực.

- Ủy viên kiêm chức là cấp ủy viên phụ trách côngtác tổ chức, cấp ủy viên phụ trách công tác khác, bí thư hoặc phó bí thư, chủnhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đảng ủy khối.

1.3- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệpTrung ương

- Số lượng tù 11 đến 13 ủy viên (do Đảng ủy Khốiquyết định).

- Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm, từ 2 đến3 phó chủ nhiệm và từ 4 đến 6 ủy viên; trong đó có 2 cấp ủy viên, 1 ủy viên banthường vụ cấp ủy làm chủ nhiệm và 1 cấp ủy viên làm phó chủ nhiệm thường trực.

- Ủy viên kiêm chức là cấp ủy viên phụ trách côngtác tổ chức, bí thư hoặc phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy trựcthuộc đảng ủy khối.

1.4- Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trungương

- Số lượng từ 11 đến 13 ủy viên(do Quân ủy Trung ương quyết định), trong đó có 8 ủy viên chuyên trách và từ 3đến 5 ủy viên kiêm chức; có 2 đến 3 ủy viên là cấp ủy viên cùng cấp.

- Các ủy viên chuyên trách gồm: 4phó chủ nhiệm, trong đó có 1 phó chủ nhiệm thường trực, các phó chủ nhiệm cónhóm chức vụ, trần quân hàm bằng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các ủy viênchuyên trách có nhóm chức vụ; trần quân hàm bằng Cục trưởng Cục Tổ chức, CụcCán bộ thuộc Tổng cục Chính trị.

- Ủy viên kiêm chức gồm: Chủ nhiệmlà Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Tổchức; Cục trưởng Cục Cán bộ; Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

1.5- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Côngan Trung ương

- Số lượng từ 11 đến 13 ủy viên(do Đảng ủy Công an Trung ương quyết định), trong đó có từ 9 đến 11 ủy viên chuyêntrách và 2 ủy viên kiêm chức; có 2 đến 3 ủy viên là cấp ủy viên cùng cấp.

- Các ủy viên chuyên trách gồm: 4phó chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực là Đảng ủy viên Đảng ủy Công an Trung ươngcó nhóm chức vụ, trần quân hàm bằng Tổng cục trưởng; 3 phó chủ nhiệm có nhómchức vụ, trần quân hàm bằng phó tổng cục trưởng và 5 đến 7 ủy viên chuyên tráchcó nhóm chức vụ, trần quân hàm bằng cục trưởng.

- Các ủy viên kiêm chức gồm: Chủnhiệm là đồng chí Phó Bí thư hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trungương, Thứ trưởng Bộ Công an; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

1.6- Ủy ban kiểm tra của cấp ủytrực thuộc tỉnh ủy, thành ủy:

Số lượng từ 7 đến 9 ủy viên (docấp ủy quyết định), trong đó đồng chí chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy,từ 1 đến 2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một sốủy viên chuyên trách; 2 ủy viên kiêm chức gồm trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổchức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùng cấp (nơi không có chánh thanh tracùng cấp là đồng chí phó bí thư của cấp ủy trực thuộc).

1.7- Ủy ban kiểm tra đảng ủy cấptrên cơ sở:

- Số lượng từ 5 đến 7 ủy viên (docấp ủy cấp trên cơ sở quyết định), trong đó chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụcấp ủy, có từ 1 đến 2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là chuyên trách)và một số ủy viên chuyên trách.

- Ủy viên kiêm chức gồm đồng chítrưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùngcấp (nơi không có chánh thanh tra cùng cấp là đồng chí phó bí thư hoặc chủ nhiệmủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc).

1.8- Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở:

- Số lượng từ 3 đến 5 ủy viên (doĐảng ủy cơ sở quyết định), trong đó đồng chí phó bí thư hoặc ủy viên ban thườngvụ, thường trực cấp ủy làm chủ nhiệm, Trường hợp không có ban thường vụ cấp ủythì đồng chí phó bí thư làm chủ nhiệm; phó chủ nhiệm là cấp ủy viên hoặc đảngviên.

- Các ủy viên khác có thể là cấpủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác đoàn thể, bí thư chi bộ, thanh tranhân dân.

Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cơ sởxã, phường, thị trấn; những tổ chức đảng trong cơ quan và doanh nghiệp có từ300 đảng viên trở lên thì bố trí 1 ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm.

1.9- Đảng ủy bộ phận và chi bộ:

Đảng ủy bộ phận và chi bộ khônglập ủy ban kiểm tra; tập thể cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giámsát và phân công 1 cấp ủy viên phụ trách. Ngoài ra, có thế lựa chọn phân côngmột số đảng viên giúp đồng chí cấp ủy viên phụ trách làm công tác kiểm tra,giám sát.

Đối với Ủy ban kiểm tra Đảng ủyNgoài nước; ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở thuộc Đảngbộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương,Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Ngoài nước, Ủy ban kiểm tra Trungương có hướng dẫn riêng sau khi thống nhất với các đảng ủy trên và Ban Tổ chứcTrung ương.

Trường hợp có những yêu cầu khácvới quy định nêu trên, cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy phải báo cáo với cấp ủycấp trên trực tiếp, khi được sự đồng ý mới tổ chức thực hiện.

2- Tiêu chuẩn

Đối với ủy viên ủy ban kiểm tracác cấp, tiêu chuẩn được vận dụng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp được quyđịnh tại Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảngbộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thờicần chú ý một số tiêu chuẩn sau:

- Có bản lĩnh chính trị, phẩm chấtđạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong côngtác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết về công tác kiểm tra,giám sát, kỷ luật của Đảng.

- Không đưa vào ủy ban kiểm tranhũng đồng chí để cơ quan, đơn vị quản lý xảy ra mất đoàn kết nội bộ, nhữngđồng chí có nhiều dư luận về phẩm chất đạo đức, lối sống; bản thân và gia đìnhthiếu gương mẫu; uy tín thấp; những đồng chí có khuyết điểm, vi phạm kỷ luật;những đồng chí ngại va chạm, ngại đấu tranh bảo vệ lẽ phải, cơ hội, cục bộ địaphương, cá nhân, không có bản lĩnh chính kiến, không chấp hành sự phân côngcông tác của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

- Về độ tuổi: Về độ tuổi vận dụngnhư tuổi tham gia cấp ủy cùng cấp; đảm bảo tính kế thừa, có cán bộ nữ, trẻtuổi, người dân tộc thiểu số, căn cứ vào tình hình cụ thể các cấp ủy vận dụngbố trí cho phù hợp. Cụ thể:

+ Các đồng chí lần đầu tham gia ủyban kiểm tra: vận dụng tuổi như lần đầu tham gia cấp ủy cùng cấp.

+ Các đồng chí giới thiệu tái cử:Đối với các đồng chí dự kiến giới thiệu tái cử để làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thườngtrực là cấp ủy khóa mới thì thực hiện theo Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014của Bộ Chính trị. Đối với các đồng chí phó chủ nhiệm (trong đó có đồng chí phóchủ nhiệm là cấp ủy viên, không còn đủ tuổi tham gia cấp ủy khóa mới) và cácđồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra nếu còn đủ tuổi công tác từ 24 tháng trở lên (tínhđến thời điểm tổ chức đại hội) được xem xét giới thiệu tái cử phó chủ nhiệm, ủyviên ủy ban kiểm tra.

Đối với các đồng chí thành viên Ủyban không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới được thực hiện chế độ, chính sách như đốivới các đồng chí cấp ủy viên không tái cử cấp ủy khóa mới theo tinh thần Chỉthị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấptiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II- CHUẨN BỊ NHÂN SỰ ỦY BANKIỂM TRA TRƯỚC ĐẠI HỘI

1- Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợpvới ban tổ chức cấp ủy cùng cấp chuẩn bị đề án nhân sự ủy ban kiểm tra khóa tới,báo cáo cấp ủy đương nhiệm.

2- Căn cứ đề án do ủy ban kiểm travà ban tổ chức báo cáo, cấp ủy đương nhiệm thảo luận tập thể, dự kiến số lượng,cơ cấu, nhân sự cụ thể ủy ban kiểm tra khóa tới.

3- Cấp ủy đương nhiệm chỉ đạo côngtác chuẩn bị và giới thiệu nhân sự ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra vớicấp ủy khóa mới. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra, cấp ủy cầnphối hợp với ủy ban kiểm tra cấp trên, sau khi đã dự kiến số lượng, cơ cấu, nhânsự phải trao đổi và thống nhất với ủy ban kiểm tra cấp trên về nhân sự của ủyban kiểm tra khóa mới (số lượng, danh sách cụ thể).

4- Về trách nhiệm của ủy ban kiểmtra cấp trên trong công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnquy trình công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới.

- Cho ý kiến về số lượng, cơ cấunhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới.

III- VIỆC BẦU CỬ ỦY BAN KIỂM TRA

Việc bầu ủy ban kiểm tra, chủnhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng,ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hànhTrung ương.

- Trong phiên họp đầu tiên của cấpủy khóa mới, cấp ủy nghe báo cáo về công tác chuẩn bị và đề án nhân sự ủy bankiểm tra của cấp ủy khóa trước, thảo luận về số lượng, cơ cấu, nhân sự và tiếnhành bầu ủy ban kiểm tra:

+ Biểu quyết số lượng ủy viên ủyban kiểm tra.

+ Bầu ủy ban kiểm tra.

+ Bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tratrong số ủy viên ủy ban kiểm tra.

+ Ủy ban kiểm tra bầu các phó chủnhiệm và phân công các đồng chí trong ủy ban. Sau khi được bầu, đồng chí chủnhiệm điều hành công việc của ủy ban kiểm tra khóa mới; nơi chưa bầu được chủnhiệm thì phân công đồng chí phó chủ nhiệm là cấp ủy viên phụ trách việc điềuhành các công việc của ủy ban kiểm tra cho đến khi cấp ủy bầu được chủ nhiệm.

IV- THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y ỦYBAN KIỂM TRA

Sau khi cấp ủy bầu ủy ban kiểm travà chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; ủy ban kiểm tra bầu các phó chủ nhiệm, cấp ủy cóvăn bản báo cáo đề nghị cấp ủy cấp trên chuẩn y ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, cácphó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (gửi qua ủy ban kiểm tra cấp trên), thủ tục gồm:

- Tờ trình của cấp ủy đề nghịchuẩn y ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra kèm theo biên bảnbầu cử ủy ban và các chức danh trong ủy ban.

- Danh sách trích ngang các đồngchí trong ủy ban kiểm tra.

- Sơ yếu lý lịch của từng đồng chítrong ủy ban kiểm tra có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ.

Trên đây là Hướng dẫn công tácnhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổsung, làm rõ, thì cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới phản ánh về cấp ủy, ủy bankiểm tra cấp trên./.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Mai Thế Dương