ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1138/HD-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNCÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ vào quy định của Luật tổ chứcchính quyền địa phương,

1. Thời gian tiếnhành kỳ họp

Thời gian tiến hành kỳ họp thứ nhất củaHội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 80 của Luật tổ chức chính quyền địa phương , Cụthể: ân dân khóa mới được triệu tập chậm nhấtlà 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhândân; đối với địa phương có bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dânhoặc lùi ngày bầu cử thì thời hạn triệu tập kỳ họpthứ nhất được tính từ ngày bầu cử lại, bầu cử thêm".

2. Việc triệu tậpvà chủ tọa kỳ họp thứ nhất

a) Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhândân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dâncùng cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 triệu tập. Trủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thỉnh) chỉ định Triệu tập viên để triệu tập và chủ tọakỳ họp thứ nhất cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hộiđồng nhân dân khóa mới.

b) Đối với các địa phương thực hiệnthí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phỉ định Triệu tậpviên để triệu tập kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân; riêng Triệu tập viên kỳhọp Hội đồng nhân dân phường thuộc quận thì do Thường trực Hội đồng nhân dânthành phố trực thuộc trung ương chỉ định. Triệu tập viênđược chỉ định thực hiện việc chủ tọa kỳ họp thứ nhất cho đếnkhi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới..

c) Cơ quan có thẩmquyền nêu tại điểm a và điểm b mục này ban hành nghị quyếtvề việc chỉ định Triệu tập viên.

3. Chương trìnhlàm việc tại kỳ họp thứ nhất

a) Thường trực Hội đồng nhân dân nhiệmkỳ 2011-2016 hoặc người triệu tập kỳ họp (trong trường hợp khuyết Thường trực Hộiđồng nhân dân khóa trước) có trách nhiệm chuẩn bị dự kiến chương trình kỳ họpthứ nhất của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trình Hội đồng nhândân khóa mới xem xét, quyết định.

Dự kiến chương trình kỳ họp được gửiđến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng với quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất chậmnhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

b) Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Hội đồng nhân dân có thể tiến hành phiên họp trù bị đểquyết định nội dung thuộc chương trình kỳ họp và bàn một số vấn đề liên quantrước khi khai mạc kỳ họp chính thức.

c) Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhândân tiến hành các công việc theo trình tự sau đây:

(1) Khai mạc, thông qua chương trình kỳ họp:

- Chào cờ, cử Quốc ca;

- Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp;

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhândân khóa trước hoặc người triệu tập kỳ họp báo cáo về dựkiến chương trình kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân;

- Hội đồng nhân dân biểu quyết thôngqua chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

(2) ử cùng cấp báo cáo ử đại biểu Hội đồng nhân dânnhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhândân nhiệm kỳ 2016-2021.

(3) Hội đồng nhân dân tiến hành bầucác chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân theo trình tự quy định tạimục 5 của Hướng dẫn này.

(4) Hội đồng nhân dân nghe các báocáo và thực hiện các nội dung khác (nếu có) nêu tại mục 6 của Hướng dẫn này.

(5) Bế mạc kỳ họp:

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mớiđọc diễn văn bế mạc kỳ họp;

- Chào cờ, cử Quốc ca.

4. Cách thức quyếtđịnh các vấn đề tại kỳ họp thứ nhất

a) Hội đồng nhân dân quyết định biểuquyết bằng giơ tay hoặc biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử đối với cácvấn đề sau đây:

- Thông qua ch

- Thông qua Nghị quyết về việc thànhlập Ban dân tộc (nếu có);

- Bầu Ban kiểm phiếu;

- Thông qua nghị quyết về việc bầu chứcdanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và các nghị quyết khác (nếu có);

- Thông qua nghị quyết về việc tổ chứccác kỳ họp thường lệ năm 2016;

- Quyết định các nội dung khác (nếu có),trừ các nội dung nêu tại điểm b mục này.

b) Hội đồng nhân dân quyết định bằnghình thức bỏ phiếu kín đối với các vấn đề sau đây:

- Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch,Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ChánhVăn phòng Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên

- Quyết định các vấn đề khác mà Hội đồngnhân dân xét thấy cần thiết phải dùng hình thức bỏ phiếu kín.

5. Việc bầu cácchức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân

a) Việc bầu các chức danh thuộcthẩm quyền ân dân được thực hiện theo trìnhtự sau đây:

(1) Bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa kỳ họpgiới thiệu nhân sự để Hội đồng nhân dân bầu Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có từba đến bảy thành viên gồm Trởng ban và các Ủy viên là đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2021.

Thành viên ử hoặc được giới thiệu ứng cử đểbầu giữ một trong các chức vụ nói trên thì Chủ tọa kỳ họp đề nghị thành viên đórút khỏi Ban kiểm phiếu; Chủ tọa kỳ họp đề nghị Hội đồngnhân dân xem xét, quyết định việc bầu bổ sung thành viên của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phổ biến,hướng dẫn thủ tục, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bốkết quả bầu các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Ban kiểmphiếu hết nhiệm vụ sau khi việc bầu các chức danh đã hoàn thành.

Ban kiểm phiếu xác định kết quả bầu cửcủa Hội đồng nhân dân theo nguyên tắc sau đây:

+ Người được quá nửa số phiếu bầu hợplệ so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân và được nhiều phiếu hơn thì trúngcử;

+ Trong trường hợp cùng một chức vụ mà nhiều người được số phiếungang nhau và đạt quá nửa số phiếu so với tổng số đại biểuHội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân bầu lại chức vụ này trong số những ngườiđược số phiếu ngang nhau. Trong số những người được bầu lại, người được số phiếunhiều hơn là người trúng cử; nếu bầu lại mà nhiều người vẫn được số phiếu ngangnhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

(2) Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dântrong số các đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo sự giới thiệucủa Chủ tọa kỳ họp.

Chủ tịch Hội đồngnhân dân khóa mới thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu vàtiến hành chủ tọa kỳ họp.

(3) Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới.

(4) Quyết định thành lập Ban dân tộc đốivới Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có). Việcthành lập Ban dân tộc được thực hiện theo điểm a mục 7

(5) Bầu Trưởngban, Phó Trưởng ban của các Ban của Hội đồng nhân dân;Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân (đối với cấp tỉnh) trongsố các đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới.

Thường trực Hội đồng nhân dân gồm Chủtịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân (đối với cấp tỉnh,cấp huyện), Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân (đối với cấp tỉnh) bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ngay sau khi Hội đồng nhân dân kết thúcviệc bầu các chức danh nói trên.

Sau khi Hội đồng nhân dân kết thúc việcbầu các chức danh ân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thay mặt Thườngtrực Hội đồng nhân dân phát biểu ý kiến trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn được giao.

(6) Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới.

Chủ tịch

(7) Bầu Phó Chủ tịchvà các Ủy viên của Ủyviên dự kiến sẽđảm nhiệm sau khi được bầu làm Ủy viên

Sau khi Hội đồng nhân dân kết thúc việcbầu các chức danh của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch Ủy viênỦy ban nhân dân khóa mới thực hiện nhiệm vụ ngay sau khiđược Hội đồng nhân dân bầu.

Căn cứ vào kết quả bầu của Hội đồngnhân dân, Chủ tịch ỉnh, cấp huyện ra quyết định bổ nhiệm Ủy viên Ủy viên phụ trách công an và Ủy viên phụ trách quân sự).

(8) Bầu Hội thẩm nhân dân òa án nhân dân cùng cấp(đối với cấp tỉnh, cấp huyện) theo sự giới thiệu của

(Mẫuphiếu bầu cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này).

Khi Hội đồng nhân dân tiến hành bầucác chức danh nêu ở các điểm (1), (2), (3), (5), (6) và (7)của điểm này, nếu có đại biểu Hội đồng nhân dân tự ứng cử hoặc giới thiệu thêmngười ứng cử ngoài danh sách đã được người có thẩm quyền giới thiệu thì Chủtọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định số lượng,danh sách những người ứng cử vào chức danh đó bằng hình thức biểu quyết giơ tay hoặc biểu quyết bằng hệ thống điện tử.

b)Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử đối với chức danh nêu tại điểm a mụcnày, Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét, biểu quyết thông qua nghịquyết về việc bầu chức danh hoặc nhóm chức danh đó.

c) Việc phê chuẩn kết quả bầuđược thực hiện như sau:

(1) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kểtừ ngày bầu xong, kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân cấp tỉnh phải được gửi đến ủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được gửi đến Thường trực Hội đồngnhân dân cấp tỉnh để phê chuẩn; kếtquả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã phải được gửi đến Th

(2) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kểtừ ngày bầu xong, kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phê chuẩn; kết quả bầu Chủtịch

(3) Hồ sơ đề nghị phê chuẩn kết quả bầuChủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân, Chủ tịch

- Tờ trình t quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủtịch ủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp nhiệmkỳ 2016-2021 kèm theo danh sách trích ngang người được đề nghị phê chuẩn;

- Biên bản kiểm phiếu;

- Nghị quyết

- Văn bản đồng ý về nhân sự để bầu giữchức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ỉnh, huyện, xã) của cơ quan cóthẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C- 2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của BộNội vụ), Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)

(4) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền phải xem xét, phê chuẩn;trường hợp không phê chuẩn chức danh nào thì phải trả lờibằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu Hội đồng nhân dân tổ chức bầu lại chứcdanh không được phê chuẩn.

d) Trường hợp không bầu đượccác chức danh ândân thì thực hiện như sau:

- Trường hợp Hội đồng nhân dân khôngbầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới thì Chủ tọa kỳ họp có trách nhiệmbáo cáo ẩmquyền thực hiện các thủ tục về nhân sự để trình Hội đồng nhân dân tiếp tục bầuchức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân ngay tại kỳ họp thứ nhất.

Trường hợp Hội đồng nhân dân không bầuđược Chủ tịch ủ tục về nhân sự để trình Hội đồngnhân dân tiếp tục bầu chức danh Chủ tịch

Trong quá trình thực hiện việc bầu Chủtịch Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch

- Trường hợp Hội đồng nhân dân khôngbầu đủ các chức danh còn lại của Hội đồng nhân dân và

6. Các nội dung khác được tiếnhành tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân

- Nghe ổnghợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứngcử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Ban hành Nghị quyết về việc tổ chứccác kỳ họp thường lệ năm 2016.

Ngoài những vấn đề nêu trên, Hội đồngnhân dân có thể xem xét và quyết định một số vấn đề khác của địa phương nếu xétthấy cần thiết.

7. Về tổ chức của các Ban của Hộiđồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân

a) Việc thành lập Ban dân tộc

Thỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ2011-2016 có trách nhiệm rà soát, đối chiếu tình hình, đặc điểm UBTVQH13 ngày 14tháng 01 năm 2016 của ở cấp mình thông qua Nghịquyết thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân.

b) Việc quyết định số lượng vàphê chuẩn Ủy viên các Ban

- Trên

- Trên ủy viên ưởng ban, Phó Trưởng ban ủy viên ưởng ban ủy viên của từngBan.

Việc lập và phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban

c) Việc thành lập tổ đại biểu

Các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Căn cứ đặc điểm, yêu cầu, tình hìnhthực tế của địa phương, Thỉnh, cấp huyện ban hành Nghị quyết về thànhlập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó.

8. Công tác thưký phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân

a)Công tác thư ký phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân gồm các nội dung cụ thểnhư sau:

- Lập danh sách đại biểu Hội đồngnhân dân có mặt, vắng mặt trong các phiên họp và trong kỳ họp;

- Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp;

- Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chínhxác ý kiến phát biểu của đại biểu tại cuộc họp Tổ đại biểu và phiên họp toàn thể;

- Tham mưu cho Chủ tọa kỳ họp trongviệc thực hiện các quy trình, thủ tục tại kỳ họp;

- Giúp Chủ tọa kỳ họp cung cấp thôngtin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp.

b)Trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thư ký được quy định như sau:

- Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện côngtác thư ký phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và

-

9. Việc ký banhành nghị quyết, biên bản kỳ họp và báo cáo về kết quả kỳ họp

a) Việc ký ban hành nghị quyết, biênbản kỳ họp và văn bản của Hội đồng nhân dân được thực hiện như sau:

- Các nghị quyết về việc bầu chức danh

- Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quảbầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch

- Biên bản kỳ họp do Chủ tịch Hội đồngnhân dân hoặc Chủ tọa kỳ họp ký tên.

b) Về việc báocáo kết quả kỳ họp:

Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày bế mạckỳ họp, Thỉnh hồ sơ kỳ họp Hội đồng nhân dân (gồm các tài liệuphát hành tại kỳ họp, nghị quyết thông qua tại kỳ họp và biên bản kỳ họp) và gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, trên trực tiếp hoặc Ủy ban thấp tỉnh) để báo cáo. Tài liệu

Trên đây là hướng dẫn về việc tổ chứckỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2016 - 2021. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời báo cáo dẫn./.


- Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);b/c);ó Chtịch Quốc hội;Ủy ban thưng vụ Quốc hội;BTWMTTQ Việt Nam;

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Uông Chu Lưu

PHỤ LỤC

MẪU PHIẾU BẦU CÁC CHỨC DANH THUỘC THẨMQUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của

1. Phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện, xã..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

…………..

2. Phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện, xã................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

3. Phiếu bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

…………..

4. Phiếu bầu Trưởng Ban, Phó TrưởngBan Hội đồng nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện, xã................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN ……………………..

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

……………………

(Giữ chức vụ Trưởng Ban)

2.

………………….

(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)

3.

……………………..

(Giữ chức vụ Phó Trưởng Ban)

...

5. Phiếu phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân:

TT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện, xã................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU PHÊ CHUẨN

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN …………………..

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

6. Phiếu bầu Chủ tịch

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện, xã..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

…………..

7. Phiếu bầu Phó Chủ tịch

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện, xã................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

8. Phiếu bầu các Ủy viên của

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện, xã................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

9. Phiếu bầu Hội thẩm nhân dân:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỉnh, huyện................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU BẦU

HỘI THẨM NHÂN DÂN KHÓA …………..

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Đồng ý

Không đồng ý

1.

…………….

2.

………………

...

Ghi chú:

- Dấu treo

- Tên người đC.