UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/HD-SGDĐT

Bình Phước, ngày 06 tháng 07 năm 2015

HƯỚNG DẪN

V/V TRÌNH TỰ, THỦTỤC CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG.

Thực hiện Quyết định số 900-QĐ/TU ngày 03/7/2013của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành Quy chế tuyển chọn cán bộ đi đào tạobồi dưỡng; Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 củaUBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy địnhvề trình tự, thủ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo bồidưỡng. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị cho cán bộ, côngchức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

I. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi đàotạo, bồi dưỡng:

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày15/11/2010 của Quốc hội về Luật viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị địnhsố 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày21/12/2011 của UBND tỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh BìnhPhước,

II. Đối tượng áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn chọncán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng:

Thực hiện theo:

- Quyết định số 73/2011/QĐ- UBND ngày 21/12/2011 của UBNDtỉnh quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

- Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 củaUBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quyđịnh về trình tự, thủ tục mở lớp và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạobồi dưỡng.

III. Trình tự, thủ tục cử cán bộ, công chức, viênchức đi đào tạo bồi dưỡng:

1. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớpbồi dưỡng thực hiện theo quy định và theo văn bản của cấp trên.

2. Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi,đi đào tạo (sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp).

a. Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự thi:

- Tờ trình đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chứcđi dự thi tuyển sinh của Thủ trưởng đơn vị.

- Đơn xin đi dự thi tuyển sinh.

- Thông báo tuyển sinh (của cơ sở đào tạo).

- Danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viênchức, bao gồm các nội dung: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; dântộc; trình độ: văn hóa, chuyên môn; chuyên ngành đào tạo; chức vụ, đơn vị côngtác; năm tuyển dụng; thời gian bổ nhiệm vào ngạch; ngạch đang giữ; bậc lươnghiện hưởng; hệ số lương hiện hưởng; thời gian công tác; và các nội dung kháctheo yêu cầu (nếu có).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địaphương).

- Bản danh sách phê duyệt quy hoạch nguồn (nếu có).

- Các Quyết định: tuyển dụng; bổ nhiệm vào ngạch;bậc lương hiện hưởng.

- Bản sao các văn bằng: (văn hóa; chuyên môn).

- Bản đánh giá quá trình công tác 03 năm liên tụctính đến ngày đi dự tuyển (nêu rõ: khen thưởng, kỷ luật của cá nhân).

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị.

b. Hồ sơ cử cán bộ, công chức, viên chức đi học:

- Tờ trình đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chứcđi đào tạo.

- Đơn xin đi học.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của đơn vị.

- Danh sách trích ngang cán bộ, công chức, viênchức, bao gồm các nội dung: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; dântộc; trình độ: văn hóa, chuyên môn; chuyên ngành đào tạo; chức vụ, đơn vị côngtác; năm tuyển dụng; thời gian bổ nhiệm vào ngạch; ngạch đang giữ; bậc lươnghiện hưởng; hệ số lương hiện hưởng; thời gian công tác; và các nội dung khác theoyêu cầu (nếu có).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địaphương).

- Bản danh sách phê duyệt quy hoạch nguồn (nếu có).

- Các Quyết định: tuyển dụng; bổ nhiệm vào ngạch;bậc lương hiện hưởng.

- Bản sao các văn bằng: (văn hóa; chuyên môn).

- Bản đánh giá quá trình công tác 3 năm liên tụctính đến ngày đi học (nêu rõ: khen thưởng, kỷ luật của cá nhân).

- Thông báo trúng tuyển, nhập học (đối với trường hợp phải thông qua thi tuyển) hoặc thôngbáo chiêu sinh (đối với trường hợp đi học không qua thi tuyển) của cơ sở đàotạo.

- Bản cam kết đối với cán bộ, công chức, viên chứcđược cử đi đào tạo (theo mẫu đính kèm).

Tùy theo chủ trương của cơ quan có thẩm quyền hoặcđiều kiện của cơ sở đào tạo thì cán bộ, công chức, viên chức khi đi ôn thi, đihọc phải bổ sung thêm một số nội dungkhác trong hồ sơ.

3. Đối với trường hợp các đơn vị đề nghị cử cán bộ,viên chức đi học do cá nhân tự túc kinh phí thì đơn vị phải tự cân đối kinh phíhoạt động để chi trả tiền dạy thêm giờ cho những giáo viên dạy thay.

4. Không giải quyết cho cán bộ, công chức, viênchức xin đi đào tạo, bồi dưỡng mà không đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng hàng nămtại đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức phải có hồ sơ xin đi dự thi trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt, thì khi trúng tuyển mới được xem xét đề nghị cấp cóthẩm quyền xét cử đi học.

IV. Thời hạn nộp hồsơ

- Đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ xin đi dự tuyển, đi họctheo quy định về Sở GD&ĐT trước 30 ngày tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Trongthời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở GD&ĐT cótrách nhiệm tham mưu các cấp cho ý kiến, quyếtđịnh.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo,bồi dưỡng ở nước ngoài từ 02 tháng trở lên phải gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT trước40 ngày tính đến ngày nhập học để trình cáccấp có thẩm quyền xác minh lý lịch.

Trên đây là hướng dẫn việc lập hồ sơ đề nghị chocán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng. Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thựchiện.Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướngmắc phản ánh về Sở GD&ĐT (qua phòng Tổ chức Cán bộ) để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc (để t/hiện);
- Ban Giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VP, TCCB-03b.

GIÁM ĐỐCNguyễn Văn Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNCAM KẾT

Thực hiện nghĩavụ của CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Tên tôi là: ……………………………………………..

Sinh năm: ……………………………………………..

Dân tộc: ……………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………..

Ngành học: ……………………………………………………

Thời gian đào tạo:……………………………………………..

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủnghĩa vụ của CBCCVC được cử đi đào tạo, Cụ thểnhư sau:

1. Chấp hành tốt các quy chế của cơsở đào tạo và quy định của Nhà nước tại nơi học tập; thường xuyên học tập để nângcao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệpvụ và các kiến thức bổ trợ khác.

2. Kết thúc khóa học báo cáo kết quả học tập cho thủ trưởng cơ quan, đơn vịtrực tiếp quản lý sử dụng CBCCVC. Nộp các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có chứngthực) cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Sở Nội vụ để lưu hồ sơ.

3. Cam kết sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo về làm việc lâu dài tại tỉnh (cơquan, đơn vị cũ hoặc theo sự điều động bố trí của cơ quan lãnh đạo cấp trên).

4. Chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộchi phí đào tạo, bồi dưỡng nếu không thực hiện đúng theo quy định về đào tạo,bồi dưỡng CBCCVC.

Bản cam kết này được lập thành 04 bảncó giá trị như nhau: 01 bản lưu tại cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụngCBCCVC, 01 bản lưu giữ tại Sở Nội vụ, 01 bản lưu giữ tại Sở GD&ĐT và 01 bảndo người cam kết giữ./.

Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng CVCCVC

Bình Phước, ngày tháng năm 201...
Người cam kết