UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1304/LĐTBXH-BTXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2011

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TẶNG QUÀCHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI HÀNG NĂM

Kính gửi: Ủy bannhân dân các quận, huyện, thị xã

Căn cứ Luật Người cao tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Người cao tuổi; Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày18/2/2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sứckhỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểudương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 16/5/2011UBND Thành phố về kinh phí, mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi hàngnăm;

Sở Lao động TB&XH Hà Nội hướng dẫn các quận,huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện tặng quà chúc thọ, mừng thọ ngườicao tuổi hàng năm như sau:

1. Đối tượng, thời gian và mức tặng quà:

a) Tặng quà chúc thọ, mừng thọ vào dịp TếtNguyên đán hàng năm:

- Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100và từ 100 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (diện KT1, KT2) đượctặng quà chúc thọ, mừng thọ, cụ thể như sau:

+ Người cao tuổi trên 100 tuổi được tặng quà mức1.000.000 đồng/người.

+ Người cao tuổi 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng quà gồm 5 mét vải lụa đỏ và 1.000.000đồng/người tiền mặt.

+ Người cao tuổi 90 tuổi được Chủ tịch UBND Thànhphố tặng quà mức 600.000 đồng/người.

+ Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổiđược tặng quà mức 500.000 đồng/người.

- Căn cứ tình hình kinh tế, xã hội của địa phương,UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí và tổ chứctặng quà cho người cao tuổi ở các độ tuổi còn lại, đặc biệt là người cao tuổitừ 91 đến 94 tuổi và từ 96 đến 99 tuổi.

b) Tặng quà nhân ngày Quốc tế người cao tuổi(1/10 hàng năm):

Ngoài tặng quà chúc thọ, mừng thọ nhân dịp TếtNguyên đán, người cao tuổi 100 tuổi và trên 100 tuổi còn được tặng quà nhânngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), mức 1.000.000 đồng/người.

2. Kinh phí tặng quà:

- Kinh phí tặng quà người cao tuổi 90 tuổi, 100tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động TB&XH.

- Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi: 70, 75,80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng nămcủa xã, phường, thị trấn.

- Hàng năm đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉđạo Phòng Lao động TBXH:

+ Phối hợp với Hội Người cao tuổi hướng dẫn các xã,phường, thị trấn rà soát số người ở tuổi: 69, 74, 79, 84, 89, 94, 99 và từ 100tuổi trở lên để lập dự toán kinh phí tặng quà người cao tuổi của năm tiếp theo.

+ Lập danh sách người cao tuổi ở tuổi: 89 tuổi và99 tuổi gửi Sở Lao động TB&XH trước ngày 30/6 hàng năm, để tổng hợp trìnhUBND Thành phố phân bổ kinh phí tặng quà của năm tiếp theo.

3. Riêng năm 2011, đề nghị UBND quận, huyện, thịxã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát người cao tuổi ở tuổi: 70 tuổi (sinhnăm 1941), 75 tuổi (sinh năm 1936), 80 tuổi (sinh năm 1931),85 tuổi (sinh năm 1926), 95 tuổi (sinh năm 1916) để tổ chức tặngquà chúc thọ, mừng thọ vào dịp ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đềnghị phản ánh về Sở Lao động TB&XH Hà Nội để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP; (báo cáo)
- Đ/c Giám đốc Sở; (báo cáo);
- BĐD Hội NCT TP;
- P. LĐTBXH Q, H, TX;
- Lưu VT, BTXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Tuấn Hữu